• No results found

Kommunalhuset i Tumba, plan 4,Uttran, kl.18:00 – 18:32 Beslutande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset i Tumba, plan 4,Uttran, kl.18:00 – 18:32 Beslutande"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslutande Lars-Göran Liljedahl (S),

ordförande Ulf Hjalmarsson (M),

vice ordförande

Tobias Ginman (S) Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)

§ 28-31

Barbro Hillblom (S) Deniz Bulduk (MP) tjg. § 27 Bo Claesson (KD) Göran Pelarhagen (L)

Ersättare Lotta Arnesson (S)

Övriga deltagande Jakob Etaat, kanslichef, Agnetha Olofsson, valsamordnare, Corinne

Johnson, valhandläggare

Utses att justera Ulf Hjalmarsson (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset i Tumba, tisdagen 25 september 2018, kl.17:00

Sekreterare Paragrafer 27-31

Sara Hultqvist

Ordförande

Lars-Göran Liljedahl (S)

Justerare

Ulf Hjalmarsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Valnämnden 2018-09-24

Anslaget den Nedtas den

2018-09-25 2018-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Sara Hultqvist

(2)

§ 27

Information om valprocessen 2018

Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Valkansliet informerar och redogör för valprocessen 2018.

(3)

§ 28

Hemställan om budget 2019 för valnämnden

Beslut

Valnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsens budgetberedning att bereda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämnden år 2019.

Sammanfattning

Valnämnden ansvar för administration och genomförande av allmänna val och folkomröstningar och ska inför valår säkerställa att medel finns för detta.

Valnämnden brukar i regel tilldelas en budget som fastställs av kommun- fullmäktige samt statliga bidrag för kommunens kostnader för att genomföra förtidsröstning. År 2019 sker val till Europaparlamentet. Valnämnden behö- ver därför en budget för att hantera de kostnader som uppkommer kopplat till detta. De statliga bidragen som ska gälla för år 2019 bedöms fastställas i slu- tet av år 2018.

Kostnaderna vid genomförandet av val består i huvudsak av personalkostna- der i form av arvodering av röstmottagare och lön till tjänstepersoner som bi- står inför och under förtidsröstning och valdagen. Därutöver tillkommer kostnader för bland annat inköp av valmaterial, hyra av lokaler, annonsering och tryck m.m. Europaparlamentsvalet kommer dock att medföra ökade kostnader med anledning av den nya vallagens krav om öppethållande av för- tidsröstningslokal under hela förtidsröstningen, utökade arvodeskostnader för röstmottagare samt utökade kostnader för kommunens nya valdatasystem.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås valnämnden hemställa hos kommun- styrelsens budgetberedning att bereda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämnden år 2019.

Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

(4)

§ 29

Anmälningsärenden

Inga ärenden har anmälts till nämnden.

(5)

Delegationsärenden 2018 (Valn/2018:13)

Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Valnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt valnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av de- legering ska anmälas till valnämnden.

Förordnande av röstmottagare vid allmänna valen 2018 – komplettering, Valn/2018:2

Införa rättelse eller ändring i röstlängden på uppdrag av den centrala val- myndigheten eller länsstyrelsen, Valn/2018:17

(6)

§ 31 Övrigt

Inga övriga frågor ställdes på nämnden.

(7)

punkt punkt punkt

Ja Nej ja nej avst. ja nej avst ja nej avst

S Lars-Göran Liljedahl x

M Ulf Hjalmarsson x

S Tobias Ginman x

MP Elisabeth Nobuoka Nordin

x x Deniz Bulduk (MP) tjg.

§ 27

TUP Josefin Norrgård x Göran Pelarhagen (L) V Mats Einarsson x Barbro Hillblom (S)

KD Bo Claesson x

Ersättare

S Sven-Arne Lindblom x

S Barbro Hillblom x

S Lotta Arnesson x

M Willy Viitala x

M Kjell Andersson x

MP Deniz Bulduk x

FP Göran Pelarhagen x

Övriga närvarande: Jakob Etaat, kanslichef, Agnetha Olofsson, valsamordnare, Corinne Johnson, valhandläggare

References

Related documents

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att en bibehållen bud- getram för år 2017 täcker valnämndens ordinarie kostander samt tillkom- mande drift- och

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) yrkar att medel motsvarande drift- och inköpskostnaden för valdatasystemet Kaskelot äskas för i budget 2016 samt att valnämndens presidium

Vice ordförande Ulf Hjalmarsson redogör för hur valnämnden arbetat före- gående mandatperioder utifrån den promemoria med erfarenheter som upp- rättas efter varje val..

Valnämnden beslutar att samtliga skol- och förskolegårdar, inklusive stake- ten, där det finns vallokaler ska vara fria från politisk propaganda under val- dagarna.. För

Där ska också tider anges för när partierna måste lämna sina namnvalsedlar till valkansliet för att valkansliet, enligt tidigare beslut i Valnämnden, ska kunna ansvara för att

Valnämnden noterar informationen till protokollet och överlåter till kom- mande valnämnd att ta ställning till promemorians förslag till aktivite-

Valnämnden sammanträdestider följer i regel hålltiderna för årsredovisning och budget, med undantag för valår då nämnden sammanträder mer frekvent för att hantera

Lokaler som används för röstning i samband med allmänna val och folkom- röstningar ska vara neutrala och fredade från politisk propaganda, dvs sådant som syftar till att