• No results found

09.1. Tjänsteutlåtande, Utbyggnad av gång- och cykelväg längs Landsnoravägen, etapp 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "09.1. Tjänsteutlåtande, Utbyggnad av gång- och cykelväg längs Landsnoravägen, etapp 3"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Trafik- och

fastighetskontoret

2016-02-01

Caroline Quistberg Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2014/0491 TFN-15 Diariekod: 304

Trafik- och fastighetsnämnden

Utbyggnad av gång- och cykelväg längs Landsnoravägen, etapp 3

Förslag till beslut

Trafik- och fastighetskontoret föreslår trafik- och fastighetsnämnden besluta följande.

1. Trafik- och fastighetsnämnden återtar sitt beslut om fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg längs Landsnoravägen, etapp 3, med hänsyn till att nämndens resurser i nuvarande skede behöver användas till gång- och cykelvägar som Sollentuna kommun erhållit statsbidrag för.

2. En fortsatt planering ska göras för en framtida byggnation av etappen.

Återrapportering ska ske till nämnden inför budget 2017.

Sammanfattning

Under 2015 har planering pågått för en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Landsnoravägen, etapp 3. Utbyggnaden tenderar att bli mer

komplicerad och kostnadskrävande än vad som tidigare bedömts. Samtidigt har kommunen erhållit beslut om statlig medfinansiering med 50 % till satsningar på flera regionalt prioriterade gång- och cykelstråk genom Sollentuna kommun. För att på bästa sätt nyttja våra resurser samt få till en bra utbyggnad av våra mest prioriterade gång- och cykelstråk i såväl kommunen som regionen (länet), behöver avsatta resurser 2016 och 2017 prioriteras för sådana projekt istället för Landsnoravägen.

Bakgrund

2014 beslutade nämnden att genomföra en utbyggnad av gång- och

cykelväg längs Landsnoravägen, etapp 1-2, Malla Silfverstolpes väg – strax före Landsnora kvarn.

I mars 2015 beslutade nämnden om en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg längs Landsnoravägen, etapp 3, Landsnora kvarn – Bergendal.

Under 2015 har olika lösningar förbi kvarnen studerats. Det har också pågått planering för utformning och placering av gång- och cykelvägens slutliga del, från strax ovan kvarnen till Bergendal. Utan brolösning har etapp 3 kostnadsbedömts till ca 7 mkr. Med en brolösning skulle utbyggnaden sannolikt hamna på 10-12 mkr. Utbyggnaden ovanför kvarnen försvåras av

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-02-01

Dnr 2014/0491 TFN-15 Sidan 2 av 2

att ett flertal tomter annekderat kommunal mark för egna anläggningar, såsom murar, häckar, infarter och liknande.

I slutet av 2014 antog KF en ny cykelplan för Sollentuna kommun. I den anges tydligt vilka cykelstråk i kommunen som är mest prioriterade och dit hör inte Landsnoravägen. Flera av de prioriterade cykelstråken ingår i större regionala stråk som kopplar ihop cykelvägnätet med Sollentunas

grannkommuner.

Utbyggnad av just regionala cykelstråk är högt prioriterade för att få statlig medfinansiering. Sollentuna har som en följd av det fått ett positivt beslut om statlig medfinansiering för ett flertal satsningar på utbyggnad av sådana gång- och cykelstråk. Statlig medfinansiering ges dock endast till

kommuner som själva bidrar med minst 50 % av kostnaden för varje enskilt projekt. Detta innebär att Sollentuna kommun behöver avsätta sina resurser för gång- och cykelvägar 2016 och 2017 till projekt som vi erhållit statlig medfinansiering för. På så sätt kommer vi mycket längre i genomförandet av cykelplanen än om vi bara använder egna resurser.

Som en följd av detta föreslås därför inte någon utbyggnad av gång- och cykelväg längs Landsnoravägen, etapp 3, i det här skedet. Däremot avsätts 3 mkr under 2017 för smärre åtgärder med syfte att förbättra situationen för gående och cyklister längs sträckan.

Kjell Lauri Caroline Quistberg

Tf. förvaltningschef Avdelningschef trafik och natur

References

Related documents

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

 Föreslå tekniska nämnden godkänna inriktningen för medfinansieringsavtalet samt föreslå kommunfullmäktige godkänna medfinansieringsavtalet och avsätta medel för

Tekniska nämnden beslutade 2019-06-19, § 138, att föreslå kommunstyrelsen besluta teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket för gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om att anlägga en gång-/cykelväg läng Näckrosgatans södra sida för att skapa en tryggare

MM-åtgärder kopplat till utövare av padel, ridning, fotboll mm samt besökare till Arenaområdet och Hästområdet 43. Gång- och cykelbana Dalgången

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan norra Tumbo