• No results found

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení studenta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení studenta"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stránka 1 z 2

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno a příjmení studenta Markéta Hӧnigová

Název práce Vysokofrekvenční svařování pro výrobu bederních pásů Vedoucí práce Ing. Katarína Zelová, Ph.D.

Studijní program / Obor Textil / Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Forma studia Kombinovaná

Kritéria hodnocení práce Stupeň hodnocení

Formální stránka práce

Přehlednost a členění práce 1 1- 2 2- 3 4

Úroveň jazykového zpracování 1 1- 2 2- 3 4

Dodržení citační normy 1 1- 2 2- 3 4

Obsahová stránka práce

Formulace cílů práce 1 1- 2 2- 3 4

Práce s odbornou literaturou (uvádění zdrojů, kritický přístup) 1 1- 2 2- 3 4

Metodika zpracování výzkumného problému 1 1- 2 2- 3 4

Formulace závěrů a splnění cílů práce 1 1- 2 2- 3 4

Originalita a odborný přínos práce 1 1- 2 2- 3 4

Odůvodnění hodnocení práce

Předložená bakalářská práce řeší problematiku využití vysokofrekvenčního svařování pro výrobu bederního pásů. Autorka v práci analyzovala problematické místa a parametry při svařování na vysokofrekvenčním lisu přímo ve vybrané firmě. Zaměřila se na kontrolu kvality svařovacích elektrod svařovacího lisu a na správné nastavení parametrů svařování. Experimentálně zhodnotila pevnost spoje. Poměr stran bakalářské práce (rešeršní část 26 stran, experimentální část 30 stran) je vyvážený.

1. Obsahová úroveň práce

Struktura práce je logická, vhodně členěná na rešeršní a experimentální část. Jedná se především o popis nekonvenčních metod spojování a novinek v této oblasti. Velká část rešeršní části je věnovaná vysokofrekvenčnímu svařování a výpočtům ohledně možnosti nastavení parametrů svařování. Autorka v práci nekonvenční metody popisuje, ale nesnaží se o kritické zhodnocení jednotlivých metod v návaznosti na její experimentální část. Kladně hodnotím, že autorka přehledně analyzovala problematická místa při svařování. Prakticky provedla kontrolu všech parametrů, které by ovlivňovaly svařování bederního pásů. Kroky a postupy, které zvolila pro odhalení problému při svařování ve výrobě vybrané firmy, jsou logické a vhodně zvolené.

2. Práce s odbornou literaturou (uvádění zdrojů, kritický přístup)

V bakalářské práci je použitý jeden anglický článek, avšak tento článek vhodně podtrhuje postupy pro experimentální část. Lze předpokládat, že předložená bakalářská práce se týká převážně praktických zkušeností a z toho lze usuzovat, že publikace v této oblasti jsou omezené. Použitá literatura není citovaná zcela správně dle požadované normy: V citaci [12] je použitý titul, citace použitého článku [16]

je zapsaná špatně.

3. Metodika zpracování výzkumného problému (přesnost a kvalita popisu metod, stanovení problémů a cílů, vhodnost metod pro daný cíl, diskuze volby metody)

Praktická část bakalářské práci je přehledná, názorná je velmi podrobná a dobře ilustrativní. V první části jsou analyzovány problémy vysokofrekvenčního svařování a ve druhé části je hodnocena pevnost

(2)

Stránka 2 z 2

vysokofrekvenčního sváru. Autorka průběžně kriticky hodnotí jednotlivé výsledky z praktického nastavování parametrů.

Zhodnocení pevnosti výsledného sváru, již tak výstižné není. Chybí zhodnocení statistických dat uvedených v tabulce 11. Zhodnocení a konstatování je někdy až strohé jako např. str. 63 „strany vykazují velké rozdíly v pevnosti sváru“. Je otázkou, že pokud se již z praktických zkoušek ukázalo, že parametry nejsou vhodné, jelikož na jedné straně došlo k zahoření na jednom místě, tak asi bylo zbytečné hodnotit pevnost spoje. Nedostatky v praktické části:

Str. 23. - v práci je uvedena „frekvence vysokofrekvenčního svařování 27,12 KHz“, uvedené jednotky jsou chybné.

Str. 28. Tabulka 11. – v tabulce je uvedená „jednotka Energie označení „A“, v seznamu jednotek je pak vysvětleno, že se jedná o elektrický proud – jak lze toto označení tedy chápat.

 Str. 63. – chybí zhodnocení tabulky 18.

 Str. 68 – v diskuzi je uvedeno, že „výsledky jsou statisticky významné“ – není jasné, jak autorka statistickou významnost zjistila, jaké testy použila, není uvedeno.

4. Formulace závěrů a splnění cílů práce (jednoznačná formulace závěrů a doporučení, správnost závěrů a doporučení, aplikovatelnost doporučení)

Diskuze výsledků opět obsahuje popis praktických kroků, které byly provedeny, avšak diskuze chybí.

Závěr práce je výstižný, shrnuje dosažené výsledky a navrhuje možná doporučení.

5. Formální úprava práce včetně grafických příloh

Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Tuto úroveň však snižují chybné citace obrázků v textu v celé práci, odkazy na tabulky jsou v pořádku. Jazyková a stylistická úroveň je slabší především v rešeršní části. Úroveň formální stránky práce snižuje i nevhodné požívání času přítomného, minulého i budoucího. Úroveň tabulek, grafů je na dobré úrovni.

6. Originalita a odborný přínos práce (inovace, originalita, očekávaný přínos splnění cílů, přínos pro teorii, přínos pro praxi)

Předložené téma je zajímavé, řeší problematiku vyskytující se ve výrobním prostředí. Nabízí adekvátní výsledky řešení, které jsou využitelné v praxi.

Přístup autorky: Autorka v průběhu psaní bakalářské práce pracovala aktivně a samostatně. Řešené téma je aktuálním problémem nejmenované firmy, kterou autorka sama navštěvovala a snažila se problém aktivně řešit. Řešení především praktického nastavování parametrů svařování bylo náročné a vyžadovalo velké zkušenosti. I k tomu přihlížím při výsledné známce.

Splnění zadání body zadání byly splněny

Konstatování k udělení odpovídajícího akademického titulu doporučuji udělení titulu Bc.

Doporučení k obhajobě práci doporučuji k obhajobě

Návrh výsledné známky* Výborně minus (1-)

Datum: 9. 1. 2019 Podpis: Ing. Katarína Zelová, Ph.D.

Výsledky kontroly plagiátu BP

Pomocí systému IS Stag nebylo poukázáno na úmyslné kopírování cizího textu.

* Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce.

References

Related documents

Výsledkem práce jsou konkrétní doporučení pro komunikaci vybrané firmy v zahraničí, čímž byl cíl bakalářské práce splněn. V prvních třech kapitolách student

Teoretická část práce (str. 11-34) obsahuje kapitolu Komfort textilií a kapitolu Současný stav v oblasti měření šustivosti.. V kapitole Komfort textilií (rozsah-

Na začátku práce je uveden seznam veškerých tabulek a obrázků, které jsou součástí práce, a jsou zde rovněž specifikovány použité zkratky.. Při

Správně autor uvádí, že s účinností nového občanského zákoníku nová zájmová sdružení právnických osob (§ 20f až § 20k starého občanského zákoníku) již

Kladně hodnotím, že autorka vhodně zakomponovala do rešeršní části přehled dosavadních anglických publikací souvisejících s tématem – podlepování švů.. V práci

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit ekonomickou situaci penzionu a restaurace, a zjistit, zda je tento podnik rentabilní. Zhodnocení bylo provedeno pomocí několika

Data jsou přehledně uvedena v tabulkách, v závěru práce jsou v kapitole ekonomické zhodnocení popsána rizika a přínosy vybraného projektu. Stylistická úroveň práce je

Cíl práce: Provedení podrobné analýzy podniku při vstupu na maloobchodní řetězec v návaznosti na cestovní ruch. Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Petra