ÅRSREDOVISNING 1996 /1997

Full text

(1)

ÅRSREDOVISNING

1996 /1997

(2)

INNEHÅLL

VD har ordet ______________________________________________________________________________3 Verksamheten ____________________________________________________________________________7 Verksamhetsområden _____________________________________________________13 Elekta Neuroscience ________________________________________________________13 Elekta Oncology _________________________________________________________________20 Forskning och utveckling ___________________________________________24 Elekta-aktien __________________________________________________________________________29 Fem år i sammandrag _____________________________________________________32 Nyckeltal ____________________________________________________________________________________33 Förvaltningsberättelse ____________________________________________________34 Vinstdisposition______________________________________________________________________38 Resultaträkningar _______________________________________________________________39 Balansräkningar ___________________________________________________________________40 Finansieringsanalyser ______________________________________________________41 Redovisningsprinciper ____________________________________________________42 Noter ______________________________________________________________________________________________43 Revisionsberättelse ____________________________________________________________48 Styrelse __________________________________________________________________________________________49 Koncernledning och revisorer _________________________________50 Adresser _______________________________________________________________________________________51 Ordlista ________________________________________________________________________________________51 Definitioner________________________________________________________________________________51

BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma i Elekta AB (publ) äger rum torsdagen den 25 september 1997 kl 15.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som dels är införd i den av Värdepapperscen- tralen VPC AB förda aktieboken för bolaget den 15 september 1997, dels senast den 22 september 1997 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltar- registrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verk- ställd senast den 15 september 1997, vilket inne- bär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen, antingen under adress Elekta AB (publ), Informationsavdelningen, Box 7593, 103 93 Stockholm, eller per telefax 08-587 255 00. An- mälan sker enklast genom användande av det anmälningskort som utsänts tillsammans med bolagets årsredovisning. Om anmälan sker på annat sätt, skall i anmälan anges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och aktieinnehav.

EKONOMISK INFORMATION Ordinarie bolagsstämma 1997:

25 september 1997

Halvårsrapport 1 maj–31 oktober 1997:

10 december 1997

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 maj 1997 – 30 april 1998:

16 juni 1998

Året i korthet

• Resultatet efter skatt uppgick till -49 (49) Mkr.

Resultatet har påverkats negativt främst av en oväntad större förlust i amerikanskt dotterbolag samt förskjuten orderingång.

• Fortsatt höga kostnader för forskning och ut- veckling samt för uppbyggnaden av internationell distributions- och försäljningsorganisation pres- sade koncernens resultat och rörelsemarginal.

• Omsättningen uppgick till 1 112 (816) Mkr. Ny- förvärvade enheter svarade för 268 Mkr.

• Elekta genomförde nyemission under verksam- hetsåret om 474 Mkr.

• Tre strategiska förvärv gjordes under året inom existerande och relaterade produktområden: Ra- dioterapi (Philips Radiation Therapy), Kirurgiska instrument (Cordis Neuroscience), Bildbaserad kirurgi (DeeMed).

• Omstrukturering av koncernen och integration av nyförvärvade enheter sker i syfte att tillvarata intäktssynergier samt minska koncernens rörelse- kostnader. Beslutat åtgärdsprogram medför en personalminskning med minst 15 procent av an- talet anställda vilket motsvarar knappt 200 per- soner.

• Innevarande verksamhetsår kännetecknas av

strukturåtgärder samt kvarvarande höga kostnader

för forskning och utveckling, marknadssatsningar

och finansiering. Bolaget förväntas redovisa, som

tidigare meddelats, en förlust under första halvåret

och ett svagt resultat för verksamhetsåret 1997/98

som helhet.

(3)

Verksamhetsåret 1996/97 präglades av strategiska förvärv och en oväntad förlust. De främsta orsa- kerna till resultatförsämringen var en förlust i det amerikanska dotterbolaget Precision Therapy samt förskjuten orderingång i Asien. Resultatet efter skatt uppgick till -49 Mkr, jämfört med en vinst på 49 Mkr året innan.

Precision Therapys utvecklingsarbete med en ny version av programvaran Render-Plan 3-D, ett dosplaneringssystem för cancerbehandling, försenades. Lanseringen var planerad till fjärde kvartalet, då företagets försäljning, och därmed resultat, huvudsakligen förväntades genereras.

Denna försening bidrog starkt till att Precision Therapy uppvisade en oväntad förlust på 30 Mkr.

Produktutvecklingen har tidigare bedrivits i ett från Elekta fristående bolag. I syfte att säker- ställa kontrollen över det pågående utvecklings- arbetet har Elekta förvärvat samtliga produkt- rättigheter. Verksamheten samordnas nu med Elektas övriga verksamhet inom strålbehandling och åtgärder vidtas i syfte att sänka rörelsens kostnader.

Den förskjutna orderingången i Asien bidrog till en sämre resultatutveckling än förväntat. Större delen av Elektas produktportfölj – inklusive de genom förvärvet av Philips erhållna produkterna – består av tyngre kapitalvaror och projekt med lång införsäljnings- och produktionstid samt kapi- talbindning, vilka för kunden även innebär bety- dande investeringar. Som en konsekvens av detta kan orderingång, försäljning, leveranser och där- med resultat starkt variera mellan olika redovis- ningsperioder. Försäljning och resultat är således mycket svåra att kortsiktigt prognostisera vilket även till stor del förklarar resultatavvikelser under året.

Ovanstående händelser medförde att resultat- prognos för året (som angivits i emissionspros- pekt) beklagligtvis inte kunde uppnås. Några dagar efter verksamhetsårets utgång meddelade bolaget att resultatet bedömdes kunna bli avsevärt

sämre än förväntat. Därefter, i samband med bok- slut och konsolidering av nyförvärvade Philips Radiation Therapy, gjordes bedömningen att ytterligare reserver behövde avsättas, vilket där- med ytterligare försämrade resultatet. Fortsatt höga kostnader, i likhet med tidigare år, för forsk- ning och utveckling samt för uppbyggnaden av vår internationella distributions- och försäljnings- organisation belastade även koncernens resultat och rörelsemarginal.

Elekta har vuxit kraftigt sedan börsintroduk- tionen 1994. Försäljningen har mer än fördubb- lats, från 506 Mkr 1993/94 till 1 112 Mkr. Sam- tidigt har produktportföljen breddats avsevärt, i syfte att minska koncernens beroende av ett enskilt produktområde, såsom strålkirurgi. Strål- knivens andel av den totala försäljningen har som konsekvens minskat från 71 procent 1993/94 till 43 procent under 1996/97.

Strategiska förvärv under året och investeringar i produktutveckling och distribution har medfört att Elekta har stärkt sin marknadsposition som en av världens ledande leverantörer inom neuro- kirurgi och strålbehandling av cancer. Dessa sats- ningar har tagit betydande resurser i anspråk.

Bolaget är därför nu inne i en period av konsoli- dering och integration av nyförvärvade enheter samt en ökad fokusering på strålkirurgi och strålbehandling.

Elekta genomför ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsprogram, bland annat inom området Bildbaserad kirurgi, IGS. Investerings- programmet inleddes i samband med vår börs- introduktion verksamhetsåret 1993/94 och minskar nu successivt i omfattning. Det syftar till att för- stärka produktportföljen och skapa mer komp- letta vårdlösningar inom neuro- och onkolgi- områdena. Konkurrenskraften ökar även genom breddning och fördjupning av bolagets interna- tionella marknads- och distributionsorganisation.

Detta investeringsprogram genomförs mot bak- grund av de stora förändringar som pågår inom

VD har ordet

(4)

sjukvården världen över. Programmet har initialt inneburit höga rörelsekostnader i relation till försäljning, med en kraftigt försämrad rörelse- marginal som följd. Investeringarna i forskning och utveckling uppgick till 100 (47) Mkr eller cirka 9 procent av omsättningen, varav 41 Mkr i nyförvärvade enheter. Ökningen, justerad för nyförvärvade enheter, uppgick till 26 procent.

Under året har uppbyggnaden av det nya pro- duktområdet IGS belastat koncernens resultat med 73 Mkr. Denna enskilda satsning har påverkat koncernens rörelsemarginal kraftigt negativt de senaste åren.

Omsättningen uppgick till drygt 1 112 (816) Mkr, varav nyförvärvade verksamheter svarade för 268 Mkr. Bolagets bruttomarginal utveck- lades positivt och förstärktes, främst på grund av lägre inköps- och produktionskostnader. Volym- tillväxten för Strålkniven uppgick till 16 procent.

Avräkning av pågående projekt och därmed re- dovisad försäljning var dock lägre än volymtill- växten på grund av långa leveranstider. Det är tillfredsställande att notera att efterfrågan för Strålkniven är fortsatt stark på Elektas viktigaste marknader. Arbetet med att vidga applikations- områdena inte minst till att även omfatta smärt- kirurgi, epilepsi och nya tumörsjukdomar fortsätter och har uppvisat lovande initiala resultat från kli- niska tester.

Förvärv

Under året genomfördes tre strategiska förvärv.

I början av verksamhetsåret förvärvades resterande 82 procent av aktierna i det av Elekta sedan tidigare delägda franska utvecklingsbolaget DeeMed International. I slutet av räkenskapsåret förvärva- des Philips Radiation Therapy från holländska Philips. Under april månad förvärvades Cordis Neuroscience, en division inom amerikanska Johnson & Johnson. Till följd av förvärven förväntas Elektas omsättning och antal anställda mer än fördubblas på årsbasis. Efter förvärven har Elektas verksamhet organiserats i två verksamhetsområden, Elekta Neuroscience samt Elekta Oncology.

Förvärvet av Philips Radiation Therapy är komplext, då detta omfattar personal och verk-

samhet i ett stort antal Philips-företag i olika länder. Dessa samordnas nu i en global resultat- enhet med huvudkontor i England. Verksamheten har organiserats under namnet Elekta Oncology Systems, EOS, och en ny ledning har tillsatts.

Integrationen av den nyförvärvade enheten fram- skrider enligt plan och en betydande omstrukture- ring och rationalisering av verksamheten pågår.

Förvärvet av Philips Radiation Therapy innebär att Elekta dessutom blir ett av världens ledande företag inom precisionsbehandling av cancer. Elekta blir även en ledande aktör på sjukvårdsmarknaden med tillverkning och för- säljning såväl av strålkirurgiska instrument för behandling av sjukdomar i hjärnan som av avan- cerade strålutrustningar avsedda för behandling av cancer även i andra delar av kroppen. I sam- band med förvärvet uppnås betydande synergi- effekter, bland annat när det gäller distributions- och serviceorganisation. Philips Radiation Therapy har en stark marknadsposition i Europa, medan Elekta har sina huvudsakliga marknader i USA och Asien. Förvärvet medför därmed en förstärkt geografisk täckning.

EOS utvecklar och marknadsför ett komplett sortiment av linjäracceleratorer och annan ut- rustning för strålbehandling av cancer. Linjärac- celeratorer är både ett komplement och vissa fall en konkurrent till Elektas Strålkniv. Förvärvet innebär att Elektas grundteknologier, stereotaxi och precisionsbestrålning, kan kompletteras med annan avancerad teknik för strålbehandling av tumörsjukdomar.

Cordis Neuroscience, som fått namnet Elekta Implants, är specialiserat på tillverkning och för- säljning av implantat och engångsartiklar för behandling av hydrocephalus, så kallad vatten- skalle. I och med förvärvet får Elekta kritisk massa inom försäljning och distribution av Kirurgiska instrument. Dessutom tillför Cordis-produkterna Elektas produktsortiment ett ökat inslag av avancerade förbrukningsartiklar. Cordis Neuro- science integreras i Elektas Neuroscience-verksam- het under innevarande år.

Elekta har tillsammans med det tidigare minoritetsägda bolaget DeeMed International

(5)

utvecklat den kirurgiska roboten SurgiScope. Denna avancerade tek- nologi har mottagits väl på mark- naden. Förvärvet innebär en bety- dande förstärkning av Elektas forskning- och utvecklingsresurser inom IGS liksom inom medicinsk robotteknik. De årliga kostnaderna för forskning och utveckling samt övrig verksamhet ökar med cirka 25 Mkr genom förvärvet. DeeMed har under året till fullo integrerats i Elektas produktområde IGS.

Under andra halvåret innevarande år kommer nya IGS-produkter att lanseras som ett resultat av flera års forsknings- och utvecklingsarbete.

Investeringarna i detta produkt- område har under senare år, som nämns ovan, varit betydande och påverkat Elektas rörelseresultat negativt. I slutet av räkenskapsåret 1996/97 lanserades ViewScope.

Produkten är ett IGS-baserat ope- rationsmikroskop som har tagits fram i samarbete med schweiziska Leica.

Program för strukturåtgärder och lönsamhetsförbättring

Ett omfattande åtgärdsprogram har beslutats i syfte att förbättra koncernens lönsamhet samt finansiella ställning. Detta skall bland annat åstadkommas genom en omstrukturering av de förvärv som har genomförts under året. Reserver har lagts upp för kostnader i samband med denna omstrukturering och integration av de nyförvärv- ade enheterna. Åtgärderna syftar i övrigt till:

• minskade rörelsekostnader, inklusive personalkostnader

• minskad kapitalbindning och förbättrad cash-flow

• avyttring av oprioriterade verksamheter och produktområden

• utveckling av koncernens styr-, kontroll- och informationssystem samt

• förstärkning av koncernens ledningsfunktioner Antalet anställda kommer att reduceras, främst i nyförvärvade enheter, med cirka 15 procent.

Detta motsvarar en minskning av antalet anställda med cirka 200 personer från dagens 1 250.

Kapitalförsörjning

Koncernens snabba tillväxt, förvärv samt investe- ringar i rörelsen har inneburit att behovet av rörelsekapital har ökat avsevärt. Arbete pågår med reduktion och rationalisering av i rörelsen sysselsatt kapital samt planering av koncernens kapitalförsörjning och kapitalstruktur.

Under året genomförde Elekta en nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare, som tillförde bolaget netto 317 Mkr. I samband med förvärvet av Philips Radiation Therapy

(6)

genomfördes en riktad nyemission till Philips om 148 Mkr. Härigenom har Philips blivit näst största aktieägare i Elekta med 6 procent av aktiekapitalet.

Elektas balansomslutning har ökat främst genom förvärv till 2 832 (810) Mkr. Elektas netto- upplåning har ökat för att finansiera förvärv och rörelsekapital. Skuldsättningsgraden uppgick till 48 (1) procent.

Marknad

Förvärven har stärkt Elektas position på den in- ternationella hälso- och sjukvårdsmarknaden.

Denna präglas av hög konkurrens och ökande krav på sjukvården att vara vård- och kostnads- effektiv. Dessutom efterfrågar sjukvården mer kompletta vårdlösningar snarare än enskilda produkter.

Parallellt med skärpta krav på kostnadseffek- tivitet ökar behovet av kvalificerad vård och be- handling, inte minst av cancersjukdomar där an- talet diagnosticerade fall ständigt växer. Elekta är väl positionerat för att med avancerad teknik möta detta växande vårdbehov.

Även inom Elektas andra stora verksamhets- område – Neuroscience – finns angelägna vård- behov med stora patientgrupper som bland annat lider av kärlsjukdomar i hjärnan, tumörsjuk- domar och funktionella problem som epilepsi, rörelserubbningar och kronisk smärta.

Elekta finns i dag väl representerat med egna bolag och kontor i 15 länder och i ytterligare ett 40-tal länder genom distributörer och agenter.

Den geografiska fördelningen av omsättningen är väl spridd med tre huvudmarknader – Europa, Nordamerika och Asien. Enskilt största marknader är USA och Japan. De tidigare importrestriktio- nerna i Kina av tung medicinsk teknik, däribland Strålkniven, hävdes under året, vilket innebar att denna marknad åter blev tillgänglig.

I Kina tillverkas även ett instrument för strål- behandling som marknadsförs som en konkur- rent till Elektas Strålkniv. Detta instrument sak- nar publicerad klinisk dokumentation och redo- visade behandlingsresultat. Grundat på Elektas

patent- och andra immateriella rättigheter har rättsliga åtgärder vidtagits utanför Kina mot de bolag som står bakom produkten.

Konsolideringsår

Innevarande verksamhetsår präglas av konsolide- ring och koncentration. Ett åtgärdsprogram har beslutats och genomförs enligt plan för att redu- cera kostnaderna och minska kapitalbindningen i syfte att förbättra lönsamheten. Vidare kommer ledningsfunktioner att förstärkas samt nya styr-, kontroll- och informationssystem att utvecklas och implementeras.

Resultateffekterna av detta åtgärdsprogram, fortsatta investeringar i forskning och utveckling inom prioriterade områden samt omstrukturering och integration av nyförvärvade enheter förväntas innebära en förstärkning av Elektas resultat. Inne- varande verksamhetsår belastas dock av kvar- varande höga kostnader för bland annat forsk- ning och utveckling. En relativt stor andel av koncernens omsättning och därmed resultat be- räknas genereras under räkenskapsårets andra hälft. Koncernens omsättning och resultat påverkas i betydande omfattning även innevarande år av tidpunkten för orderingång och leverans av ett relativt fåtal större projekt. Detta skapar svårig- heter, som nämnts ovan, att prognostisera resul- tatet för enskilda redovisningsperioder. Bolaget förväntas redovisa, som tidigare meddelats, en fortsatt förlust under första halvåret och ett svagt resultat för verksamhetsåret 1997/98 som helhet.

Som avslutning vill jag varmt tacka våra med- arbetare för deras goda insatser under ett år som har präglats av stora förändringar och nya utma- ningar för Elekta.

LAURENTLEKSELL, EKONOMIEDOKTOR VERKSTÄLLANDEDIREKTÖR

(7)

ORGANISATION

Elektas verksamhet är organiserad i två verksam- hetsområden – Elekta Neuroscience och Elekta Oncology.

Organisationsschemat nedan visar den ope- rativa strukturen av Elekta.

MARKNAD

Elektas verksamhetsområden omfattar kirurgisk behandling av sjukdomar i hjärnan och det centrala nervsystemet samt strålbehandling av cancer i hjärnan och i övriga delar av kroppen.

Dessa sjukdomsområden präglas av ett snabbt ökande vårdbehov och antal patienter. Vård-

AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI

Elektas affärsidé är att vara en ledande interna- tionell leverantör av avancerad medicinsk teknik och kliniskt- samt kostnadseffektiva behandlings- metoder som främjar patienten, vårdgivaren och samhället. För att åstadkomma detta strävar Elekta efter att:

• vara en leverantör av innovativ vård- och kostnadseffektiv teknologi, produkter och be- handlingsmetoder fokuserade på sjukdomar i hjärnan och strålbehandling av cancer- sjukdomar

• ha en kundinriktad och effektiv global distri- butions- och serviceorganisation

• bedriva en forsknings- och utvecklingsverksam- het som styrs av nya kliniska indikationer och medicinska behov i syfte att uppnå mer vård- och kostnadseffektiva behandlingsmetoder Elektas tillväxtstrategi har som mål att åstad- komma en långsiktig värdeökning för aktieägarna.

Detta skall åstadkommas genom tillväxt som drivs av nya kliniska indikationer och använd- ningsområden för existerande produkter samt utveckling av nya produkter. Andra viktiga fak- torer för tillväxt och lönsamhet är fortsatt pene- tration av existerande marknader och etablering på nya tillväxtmarknader samt förvärv och stra- tegiska allianser med företag med kompletterande teknologi och marknadsorganisation.

PRODUKTFILOSOFI

Elekta har en snabbt växande högteknologisk produktportfölj. Kraven på såväl nya som eta- blerade produkter är att de skall vara användar- vänliga och flexibla samt kliniskt och kostnads- mässigt effektiva. De skall även präglas av hög kvalitet och innovationsgrad samt vara minimalt invasiva.

Verksamheten

Elekta Oncology Systems Precision Therapy Bildbaserad kirurgi – IGS

Strålknivskirurgi och Stereotaxi

Kirurgiska instrument inkl Cordis ELEKTA

ELEKTA NEUROSCIENCE

ELEKTA ONCOLOGY

Elekta Neuroscience 770 Mkr (69%)

Elekta Oncology 342 Mkr (31%)

OMSÄTTNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE 1996/97

(8)

behoven ökar huvudsakligen på grund av ökad livslängd samt förbättrad diagnostik, men även livsstil, kost och miljö.

Marknaden för kirurgiska instrument för be- handling av sjukdomar i hjärnan och det centrala nervsystemet, så kallade neurokirurgiska pro- dukter, uppskattas till cirka 10 miljarder kronor per år och tillväxten är hög.

Det finns ett antal drivkrafter som påverkar marknadens storlek och utveckling. Däribland är utvecklingen av ny teknologi och nya behandlings- metoder de viktigaste. För närvarande bedriver Elekta forskning av olika kirurgiska behandlings- metoder för så kallade funktionella sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom och epilepsi, samt kronisk smärta.

Incidensen av cancer, det vill säga antalet ny- tillkomna fall, väntas öka med 2-3 procent per år i västvärlden fram till år 2010. I dag finns cirka 8 miljoner människor i USA som diagnostiserats lida av någon typ av cancersjukdom. Årligen till- kommer 1,2 miljoner nya fall. I Sverige beräknas det totala antalet cancerfall öka med 50 procent från 1990 fram till år 2010, då drygt 350 000 personer per år beräknas lida av sjukdomen.

Det ökande antalet cancerfall, kombinerat med nya och förbättrade behandlingsmetoder och teknik t ex inom konform och stereotaktisk strålterapi, kommer enligt olika bedömningar att leda till ökade behov av extern strålbehandling.

Strålbehandling är den primära och mest kost- nadseffektiva formen av cancerbehandling. För- värvet av Philips Radiation Therapy kombinerat med Elektas strålkirurgiska verk-

samhet gör Elekta till en av värld- ens tre största leverantörer av ut- rustning och kompletta system för strålbehandling av cancer och andra sjukdomar.

Världsmarknaden för system och utrustningar för strålbehand- ling av cancer beräknades till cirka 7-8 miljarder kronor 1995, varav försäljningen av linjäracce- leratorer svarade för cirka 3,5-4 miljarder.

TRENDER

Den internationella hälso- och sjukvårdsmarkna- den befinner sig för närvarande i en omvälvande förändringsprocess, där kraven på att medicinsk teknik och olika behandlingsmetoder skall vara såväl vård- som kostnadseffektiva blir allt stark- are. I flera länder finns formella direktiv på att hälsoekonomiska studier skall utföras i syfte att kartlägga de medicinska effekterna av en behand- ling i förhållande till dess kostnader. Exempel på sådana länder är Australien och Kanada.

I sådana undersökningar tas även hänsyn till patientens livskvalitet.

I takt med att samhället blir allt mer pris- och kostnadsmedvetet ökar intresset för medi- cinsk teknik och behandlingar som är icke- eller mindre invasiva. Denna typ av tekniker leder oftast till ett bättre behandlingsresultat, kortare sjukhusvistelse och ett mer effektivt utnyttjande av sjukhuspersonal och utrustning. Samhällets kostnader för behandling och eftervård minskar därmed liksom även kompensationen för patien- tens inkomstbortfall under konvalescensperioden.

Elekta är specialiserat på denna typ av medicinsk teknik.

GEOGRAFISKA MARKNADER

Elektas försäljning sker nästan uteslutande utan- för Sverige. Elekta satsar dels på inträde på nya tillväxtmarknader som Asien med stora behov av patientvård inom bolagets verksamhetsområden,

(9)

dels på ökad penetration på bolagets existerande större marknader, främst USA, Japan och Europa.

Den viktigaste marknaden för Elekta Neuro- sciences produkter är USA, som beräknas utgöra 35-40 procent av världsmarknaden. Efterfrågan på Elektas produkter i USA bedöms vara fortsatt stark även under kommande år och denna mark- nad kommer även i fortsättningen att utgöra en av bolagets mest prioriterade.

Japan är den marknad som för närvarande upp- visar den snabbaste tillväxten vad gäller neuroki- rurgiska produkter. För närvarande svarar Japan för cirka 15 procent av världsmarknaden. Den europeiska marknaden svarar för 29 procent, men har under de senaste åren präglats av låg tillväxt på grund av besparingar inom sjukvården.

Övriga delar av världen, främst Asien och Latinamerika, svarar för cirka 15 procent av världsmarknaden för neurokirurgiska produkter.

De asiatiska och latinamerikanska marknaderna prioriteras av Elekta vad gäller nya marknader, eftersom dessa förväntas redovisa betydande framtida tillväxt. Efterfrågan på neurokirurgiska produkter i dessa länder ökar i takt med att deras ekonomier förbättras och medelklassen växer.

De viktigaste marknaderna för Elektas system och utrustningar för strålbehandling av cancer är Europa, där omkring 50 procent av Elekta Oncologys produkter säljs, samt USA.

Marknadens tillväxttakt är omkring 5-7 procent per år i både Europa och USA. I Asien och på

andra tillväxtmarknader beräknas den till cirka 10 procent per år, eller mer. Skillnaderna mellan olika länder är dock betydande, på grund av bland annat penetrationsgrad, tillgång till kapi- tal, utvecklingen av specialistkompetens och infra- struktur. I länder med låg penetrationsgrad, som Kina och Indien, väntas en betydligt snabbare tillväxt.

Elekta har genomfört betydande investeringar på nya marknader under de senaste åren. Som en effekt av förvärven har Elekta en balanserad för- delning av omsättningen mellan Nord- och Syd- amerika, Asien samt Europa och övriga världen.

Elekta har under det gångna året etablerat nya dotterbolag i England, Kanada, Nederländerna, Belgien, Spanien och Tyskland.

KUNDER

Slutanvändare av Elektas produkter är dels värl- dens cirka 20 000 neurokirurger, dels radiotera- peuter, sjukhusfysiker, öron-näsa-halskirurger samt plastik- och ortopedkirurger. Etableringen av Elekta Implants innebär även att bolaget in- riktar sig på en ny kundgrupp – pediatriska neurokirurger (specialister på hjärnsjukdomar hos barn).

De flesta av Elektas produkter kräver både en betydande kapitalinsats från sjukvårdens sida och specialutbildad personal. Detta innebär att det främst är specialist- och/eller universitetssjuk- hus som är målgruppen för Elekta-produkter.

KUNDFINANSIERING

Elektas kunder efterfrågar i allt större omfattning någon form av finansieringslösning inför en inves- tering i de mer kapitalkrävande produkterna.

Förmågan att kunna erbjuda finansieringstjänster blir därför en allt viktigare konkurrensfaktor.

Elekta utvecklar för närvarande ett ökat utbud av finansieringstjänster. Olika former av tredje- partsfinansiering samt samarbete med fristående finansbolag är ett led i denna process.

Kundfinansieringsverksamheten kan delas in i två huvudgrupper, dels leverantörs- och export-

Nord- och Sydamerika 417 Mkr (38%) Europa och övriga

världen 328 Mkr (29%)

Asien 367 Mkr (33%)

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE

(10)

krediter, dels projektfinansiering. För att ytterli- gare fokusera på kundfinansiering har Elekta skapat en funktion som bland annat kan förmedla externa lösningar från banker och multilaterala finansieringsinstitut.

Elekta använder även olika former av pro- jektfinansiering, såsom leasing och delägande.

Leasingen är antingen av ren finansiell karaktär, där leasingbolaget får betalning i form av kapital och ränta, eller operationell, där betalningen till viss del är knuten till intäkterna i verksamheten.

Elekta erbjuder sina kunder leasingtjänster i samarbete med fristående leasingföretag.

Elekta undersöker för närvarande möjlighe- terna att öka omfattningen av denna verksam- het. Avsikten är att möjliggöra finansiering av

Elektas affärer i Asien och Latinamerika genom två nystartade bolag helt inriktade på finansiering av medicinsk utrustning.

KONKURRENS

Konkurrensen på den medicintekniska marknaden är intensiv. Graden av konkurrens varierar bero- ende på produkt, typ av sjukdomstillstånd och geografisk region. Inget enskilt företag konkurre- rar med hela Elektas sortiment. De flesta av Elektas konkurrenter är antingen mindre, privata företag eller divisioner inom multinationella storkoncerner.

Leverantörer av medicinsk utrustning kon- kurrerar om sjukhusens samlade investerings-

ELEKTAS MARKNADS- OCH DISTRIBUTIONSORGANISATION

Moderbolag Dotterbolag Distributörer

(11)

resurser. En för Elekta viktig konkurrensfaktor är dokumentation och spridning av kliniska re- sultat i syfte att belysa de medicinska och sam- hällsekonomiska fördelarna med icke-invasiv och minimalt invasiv behandling. Inom denna typ av behandling har Elekta en stark, fram- trädande och sedan lång tid väletablerad ställ- ning samt betydande klinisk dokumentation.

Den konkurrens som Elekta Neuroscience möter inom Strålknivskirurgi och Stereotaxi är främst hänförlig till öppen kirurgi samt konven- tionell strålbehandling, främst genom linjär- acceleratorer. Linjäracceleratorer används dock främst för konventionell strålbehandling utanför hjärnan, och saknar då Strålknivens precision och prestanda för behandlingar av sjukdomar i hjärnan.

Inom området Bildbaserad kirurgi – IGS – är Elekta en av världens tre dominerande aktörer.

Huvudkonkurrenterna är Sofamore Danek och Zeiss.

Vad gäller övriga produktområden är kon- kurrensbilden mer splittrad, med ett flertal kon- kurrenter på varje enskild produkt.

Elekta Oncology Systems är en av världens tre ledande tillverkare av linjäracceleratorer. De andra två är Varian och Siemens.

FÖRSÄLJNING OCH DISTRIBUTION

Elekta har under de senaste åren gjort betydande investeringar i uppbyggnaden av väl fungerande distributionskanaler i form av egna säljbolag på de viktigaste marknaderna samt fristående agen- ter och distributörer på övriga marknader. Dessa investeringar kostnadsförs i sin helhet och har på- verkat Elektas rörelseresultat negativt på kort sikt.

Förvärven av Philips Radiation Therapy och Cordis, som har sälj- och serviceorganisationer i ett dussintal länder, medför en utökad geografisk täckning för Elekta. Dessutom uppnås en kritisk

massa i distributionen, vilket innebär att försälj- ningsomkostnader kan fördelas på större försälj- ningsvolymer.

KVALITET

Elekta satsar målmedvetet på att säkerställa kva- liteten i samtliga processer inom bolaget. Detta arbete resulterade i en ISO 9001-certifiering i december 1996 för den svenska verksamheten.

Även de förvärvade enheterna Philips Radiation Therapy och Cordis Neuroscience är ISO 9001- certifierade.

Elekta uppfyller väl de krav som EU har fast- ställt för bolag inom medicinsk teknik. EU-direk- tiven, som trädde i kraft vid årsskiftet 1995/96 med en övergångsperiod fram till juni 1998, innehåller omfattande regler vad gäller kvalitets- kontroll av bland annat klinisk prövning, till- verkning, distribution och administration.

PERSONAL

Elekta är genom sin inriktning på hög teknologi och internationell verksamhet ett utpräglat kun- skapsföretag. Personalen är ett av bolagets främsta tillgångar.

Förvärven innebär att Elektas personal har tre- dubblats, från 379 till 1 241 personer. Av dessa är 123 verksamma i Sverige. Förklaringen till den kraftiga personalökningen är att Elektas verksam- het i och med förvärven även omfattar tillverkning.

Elektas betydande tillväxt leder till nya möj- ligheter till personlig och professionell utveck- ling, för bolagets medarbetare samt fortsatt de- centralisering av ansvar och ledning. Tillväxten kräver även kontinuerlig utveckling av informa- tion, styr- och kontrollsystem samt nya organisa- tionsformer. I det aviserade åtgärdsprogrammet kommer personalen att reduceras med 15 pro- cent, främst i de förvärvade enheterna.

(12)
(13)

Den internationella sjukvårdsmarknaden präglas av ökade krav på företag som erbjuder medicinsk teknik. För att hävda sig i konkurrensen måste dessa bolag i allt högre grad vara så kallade ”so- lution providers” och ”disease managers”. Detta innebär att Elekta strävar efter att erbjuda lösningar på olika vårdbehov och problem, sna- rare än enskilda teknologier. Detta sker genom att behärska stora delar av tekniken för behand-

ling av specifika indikationer och sjukdomstill- stånd – sjukdomar i hjärnan samt strålbehand- ling av tumörer.

Därutöver erbjuder Elekta sina kunder ett koncept som förutom produkter innehåller ut- bildning, forskning och utveckling samt service.

Detta ger Elekta konkurrensfördelar och bygger långsiktiga kundrelationer.

Verksamhetsområden

Verksamhetsområdet Elekta Neuroscience om- fattar tillverkning, marknadsföring och försälj- ning av Strålkniven, operationssystem och avan- cerade system för icke-invasiv och mindre invasiv hjärnkirurgi, kompletterat med implantat och engångsartiklar för behandling av hydrocephalus, så kallad vattenskalle.

De vanligaste indikationerna, som behandlas med Elektas produkter inom området Neuro- science, är olika former av tumör- och kärlsjuk- domar i hjärnan samt funktionella sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, epilepsi och kronisk smärta.

Verksamhetsområdet är indelat i tre produkt- områden: Strålknivskirurgi och Stereotaxi, Bild- baserad kirurgi – IGS – samt Kirurgiska instru- ment.

STRÅLKNIVSKIRURGI OCH STEREOTAXI

Strålknivskirurgi med Leksell Gamma Knife innebär att patienten behandlas med mycket höga engångsdoser av gammastrålning som med hög precision fokuseras på små, väl avgränsade och kritiskt belägna strukturer i hjärnan.

Stereotaxi, som är en viktig kärnteknologi för Elekta, innebär lägesbestämning av varje vald punkt i hjärnan eller annan kroppsdel i ett tre- dimensionellt koordinatsystem.

Leksell Gamma Knife

Strålkniven levererar en koncentrerad dos av gammastrålning från 201 källor av kobolt-60.

De 201 strålarna konvergerar vid målområdet

Elekta Neuroscience

OMSÄTTNING ELEKTA NEUROSCIENCE

Kirurgiska instrument 117 Mkr

(10%)

ELEKTA ONCOLOGY

Bild- baserad

kirurgi 76 Mkr (7%)

Strålkirurgi och stereotaxi 577 Mkr (52%)

1995/96 1996/97 Proforma Orderstock 30 april, Mkr 232 207

Omsättning, Mkr 732 770 861

Antal anställda 30 april 324 590 489

*Helårseffekt av förvärven, enligt nyemissionsprospektet.

*

(14)

och åstadkommer där en tillräckligt hög stråldos för att förstöra den sjuka vävnaden utan att skada omkringliggande frisk vävnad.

Ett strålkirurgiskt ingrepp är som regel en en- gångsbehandling. Själva stråltiden varierar oftast mellan 5 och 20 minuter, beroende på sjukdoms- typ. En strålknivsbehandlad patient kan vanligt- vis återgå till normala aktiviteter redan en eller

ett par dagar efter operationen.

Komplikationer som kan tillstöta vid konventionell inva- siv neurokirurgi, såsom infektioner eller blödningar, undviks med strål- knivskirurgi. Med strålkirurgiska ingrepp undviks, eller minskar, dessutom andra besvär för patien- ten som är förknippade med invasiv kirurgi, som bland annat smärta, huvudvärk samt ärrbild- ningar.

Tack vare korta vårdtider och minskat personalbehov är sjukhusets kostnader för en strålknivsbehandling betydligt lägre än för invasiv neurokirurgi.

Därutöver blir samhällets totala kostnader lägre på grund av kortare konvalescenstid och snabbare återgång till arbetet.

Strålkniven används i dag främst för behandling av kärl- missbildningar, godartade hjärn- tumörer samt metastaser. Många av dessa är svåråtkomliga eller inte behandlingsbara med kon- ventionell kirurgi på grund av att de kan ligga för nära vitala strukturer, som till exempel hjärnstammen eller synnervs- korsningen.

Forskning och utveckling

Forskning pågår vad gäller an- vändning av Strålkniven för be- handling av bland annat funktionella sjukdomar.

Resultaten har hittills varit lovande. Epilepsi är av särskilt stort intresse på grund av sjukdomens stora utbredning.

Kommersiell produktion och försäljning av Strålkniven inleddes 1987. Mer än 65 000 patienter har hittills behandlats med strålknivs-

1995 1996

1994 1993 1992 40 000 50 000 Antal

30 000

0 20 000 10 000 60 000 70 000

ANTAL PATIENTER BEHANDLADE MED STRÅLKNIVEN

(15)

kirurgi. Av de behandlade indikationerna utgör tumörer 70 procent, kärlmissbildningar 27 pro- cent och funktionella sjukdomar 3 procent. I USA ökade antalet behandlingar av funktionella sjukdomar kraftigt under året. Detta skedde som följd av goda behandlingsresultat.

Viktiga installationer

Viktiga installationer av Strålkniven gjordes under året till ledande kliniker i bland annat USA, Japan, Tyskland och Indien.

I Japan ökade antalet strålknivsbehandlingar kraftigt under året.

Behandlingsplanering

Leksell GammaPlan är ett avancerat tredimen- sionellt behandlingsplaneringssystem, som an- vänds för att planera och optimera behandlingen med Strålkniven. Detta datorbaserade program möjliggör högkvalitativ hantering av röntgenbilder, tredimensionell presentation av pati-

entdata samt exakt planering av den dos som skall levereras.

I juni 1997 lanserades en ny ver- sion av GammaPlan, version 4.0.

Detta system är ett än mer exakt hjälpmedel för neurokirurgen och möjliggör kortare planeringstid samt högre patientgenomströmning.

Stereotaxi

Den stereotaktiska principen för tre- dimensionell lägesbestämning utgör baskonceptet i Leksell Stereotactic System. Detta system består av en

referensram som möjliggör en exakt och mini- malt invasiv tre- dimensionell diagnos, lokali- sering och be- handling av sjuk- domar i hjärnan.

Systemet an- vänds för en rad

olika neurokirurgiska ingrepp och kan användas som ett diagnostiskt hjälpmedel för att exakt de- finiera målområdet för en skada. Med hjälp av olika kirurgiska instrument kan kirurgen mini- malt invasivt komma åt det utvalda målområdet med hög precision. Systemet används även för att lokalisera skador som skall behandlas med Strålkniven.

Diagnostik som support i forskningen

Elekta har ett samarbetsavtal med det finländska företaget Neuromag, som innebär att Elekta marknadsför produkten Neuromag Vectorview på vissa delar av världsmarknaden, främst Asien.

Neuromag Vectorview är en magnetencefalo- graf, som registrerar och mäter hjärncellers mag- netfält. Produkten används bland annat för att studera syn-, hörsel- och känselfunktioner samt för att lokalisera epileptiska områden i hjärnan.

(16)

BILDBASERAD KIRURGI – IGS – NAVIGATION I HJÄRNAN

Inför kirurgiska ingrepp i hjärnan krävs speciell teknik för att lokalisera tumörer och andra sjuk- domstillstånd. Under själva ingreppet är det dessutom ofta svårt för kirurgen att nå till mål- området, utan att skada frisk vävnad. I produkt- området Bildbaserad kirurgi – IGS – ingår pro- dukter som hjälper kirurgen till en förbättrad lo- kalisering, operationsplanering samt förbättrad navigation fram till målområ-

det.

IGS-produkterna integrerar pre-operativa diagnostiska bilder med de instrument som kirurgen använder under ope- rationen. På dataskärmen kan kirurgen under ingreppet konti- nuerligt se var han befinner sig med sina instrument och med stor precision följa en i förväg uppgjord ”färdplan” till målet utan att skada omkringliggande vävnad. Denna teknologi och

tillhörande produkter bidrar till en väsentlig minskning av kirurgiskt trauma mot friska delar av hjärnan samt förkortar operationstiderna.

Sammantaget leder detta till färre komplikationer och därmed kortare vårdtider samt lägre vård- kostnader jämfört med konventionell kirurgi.

Kirurgisk robot

SurgiScope är Elektas mest avancerade IGS-pro- dukt. Den är baserad på en ny typ av robot, en

så kallad parallello- gramrobot. Roboten, som kan användas för att bära och styra olika kirurgiska instrument, är för närvarande an- passad till ett kirur- giskt mikroskop. Surgi- Scope är ett sofistikerat navigationsinstrument, som sammanlänkar mikroskopet med den datoriserade bilden av patienten.

(17)

IGS och operationsmikroskop i samverkan

ViewScope är ett bildbaserat kirurgiskt naviga- tionshjälpmedel. Produkten är ett resultat av Elektas samarbete med schweiziska Leica, som ingicks under 1996. ViewScope består av ett ki- rurgiskt operationsmikroskop, som är kopplat till samma programvara som används i SurgiScope.

ViewScope lanserades i april 1997.

Armbaserade IGS-system

Viewing Wand har utvecklats av kanadensiska ISG Technologies i samarbete med Elekta. Pro- dukten består av en mekanisk arm, som är kopp- lad till ett datoriserat bildsystem. Kirurgen kan genom att förflytta armen studera målområdet i hjärnan ur olika perspektiv på datorskärmen.

En ny version av Viewing Wand är under ut- veckling, vilket breddar produktens användnings- område till att bland annat omfatta ryggkirurgi.

Mjukvara som basprodukt

SurgiPlan är Elektas basprodukt inom IGS-områ- det. SurgiPlan är en avancerad programvara, där patientbilder läggs in för planering av kirurgiska ingrepp. Med hjälp av bilderna lägger kirurgen upp en ”färdplan” för det kirurgiska ingreppet, som sker på traditionellt sätt. Denna ”färdplan”

bidrar till att väsentligt öka den kirurgiska säker- heten.

KIRURGISKA INSTRUMENT

Ett stort marknadssegment inom neurokirurgin utgörs av instrument och utrustningar som an- vänds vid konventionell hjärnkirurgi. Elekta fo- kuserar inom detta område på minimalt invasiva instrument, som ger selektiv åtkomst och därmed begränsad destruktion av hjärnvävnaden.

Ny teknologi har starkt bidragit till förbättrade kliniska resultat, vilket medfört att acceptansen hos kirurgerna är hög och intresset stort för att pröva nya metoder. För närvarande pågår en ut- veckling inom området som syftar till att de kirur- giska instrumenten i framtiden skall kunna inte- greras med de bildbaserade operationssystemen.

Tumördestruktion med ultraljud

Selector Ultrasonic Aspirator består av ett hand- stycke med titanspets. Spetsen vibrerar med mycket hög fre-

kvens och slår selek- tivt sönder tumörer och annan sjuk vävnad utan att förstöra normala blodkärl i opera- tionsområdet. Tek- niken har många användningsom- råden, såväl inom neurokirurgi som inom andra kirur- giska specialiteter.

Ökad betydelse för implantat i Elektas sortiment

Elekta har under året utökat sitt sortiment av förbrukningsartiklar och implantat av titan.

Elekta fick tillstånd av FDA att marknadsföra och sälja ett nytt implantat av titan på den ame- rikanska marknaden. Implantatet, s k aneurysm- clips, används för att försluta blodkärl i sam- band med kärloperationer i hjärnan. Materialet titan gör det möjligt att utföra neuroradiologiska undersökningar på patienter främst magnet-

(18)

vätskeshuntar, Hakim och Orbis-Sigma, varav den sistnämnda nyligen lanserats med ett positivt mottagande på marknaden.

Portföljen innehåller även en omfattande serie neuroendoskop, det vill säga fiberoptikinstrument som används för att studera inre organ i kroppen.

Under 1996 lanserades ett nytt neuroendoskop, Hawkvision. Produkten används bland annat för att förbättra positioneringen av shuntar och ven- tiler i hjärnan.

Elekta Implants är beläget i Sophia Antipolis utanför Nice i Frankrike, där även tillverkning och produktutveckling bedrivs. Marknadsföringen sker genom Elektas internationella försäljnings- organisationer.

Konventionella kirurgiska instrument

Ruggles Surgical Instruments är Elektas produkt- serie av kirurgiska instrument för konventionell hjärnkirurgi samt av specialinstrument för kirur- gi på den svåråtkomliga nackryggraden.

I programmet ingår även en serie mikrokirur- giska special- instrument.

resonanstomografi utan risk för att implantatet skall röra sig i hjärnan eller orsaka störningar under undersökningen.

Genom förvärvet av Cordis Neuroscience har Elekta bildat Elekta Implants SA. Verksam- heten är specialiserad på utveckling, tillverkning och försäljning av implantat och engångsartiklar för behandling av hydrocephalus – förhöjt vätske- tryck i hjärnan – samt neuroendoskop.

Hydrocephalus, så kallad vattenskalle, är den vanligaste neurologiska missbildningen hos ny- födda barn, ungefär ett av 500 barn drabbas.

Vid behandlingen opereras ventiler och vätske- shuntar in för att avleda den vätska som omsluter hjärnan. I produktportföljen ingår två typer av

(19)
(20)

I samband med förvärvet av Philips radioterapi- division har Elekta bildat ett nytt verksamhets- område specialiserat på strålbehandling av cancer.

Philips Radiation Therapy’s verksamhet har namn- ändrats till Elekta Oncology Systems.

Verksamhetsområdet Elekta Oncology om- fattar utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter för strålterapi.

Elektas produktportfölj inom området omfattar produkter för planering av strålbehandlingen och patientfixation samt linjäracceleratorer.

Strålterapi används i dag, enskilt eller i kom- bination med andra behandlingsformer, vid drygt 50 procent av all cancerbehandling. Enbart i USA behandlas omkring 600 000 patienter årligen med strålterapi och nästan lika många i Europa.

Såväl incidens som prevalens av cancer ökar snabbt. Vid sidan av hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den sjukdom som orsakar flest antal dödsfall. I många länder, inte minst i Asien, är cancerbehandling eftersatt men får en allt högre prioritet inom sjukvården.

Elekta Oncology Systems sysselsätter cirka 700 personer och har huvudkontor i Crawley, Storbritannien. Verksamheten i Crawley omfattar all utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter inom strålterapiområdet.

Försäljning sker i egna dotterbolag och i sam- arbete med Philips Medical Systems.

STRÅLTERAPI

Strålbehandling av tumörer är den vanligaste behandlingsformen av flertalet typer av cancer.

Strålterapi är även den mest kostnadseffektiva metoden för cancerbehandling med lägre behand- lingskostnader än vid exempelvis tumörkirurgi eller kemoterapi, det vill säga behandling med cellgifter. Strålterapi förväntas därför behålla sin dominerande ställning som den vanligaste formen av cancerbehandling även i framtiden.

Under en strålbehandling kan tumören ut- sättas för en stråldos upp till 30 minuter varje dag, fem dagar per vecka, under 5-6 veckors tid.

Strålningen ger upphov till planerade skador i DNA-strängarna i cellen, vilket leder till celldöd i samband med senare celldelningar. Tumörcel- lernas höga delningstakt gör att dessa celler har en högre känslighet för strålning jämfört med

Elekta Oncology

OMSÄTTNING ELEKTA ONCOLOGY

GEOGRAFISK FÖRDELNING AV VÄRLDSMARKNADEN FÖR STRÅLTERAPI

Elekta Oncology Systems

258 Mkr (23%)

ELEKTA NEUROSCIENCE

Precision Therapy 84 Mkr (8%)

Övriga världen 8%

Europa 23%

Asien 16%

USA 53%

1995/96 1996/97 Proforma

Orderstock 30 april, Mkr 3 912

Omsättning, Mkr 83 342 1 274

Antal anställda 30 april 41 633 733

*Helårseffekt av förvärven, enligt nyemissionsprospektet, exkl orderstock.

*

(21)

friska eller normala celler. Genom att dela upp stråldosen i flera fraktioner ges friska celler en chans till återhämtning mellan bestrålningarna.

Sedan början av 1970-talet utförs den vanli- gaste typen av strålbehandling med hjälp av så kallade linjäracceleratorer. En linjäraccelerator kan användas till att framställa både foton- och elektronstrålning. I båda fallen har elektroner accelererats till hastigheter nära ljusets och där- vid fått en mycket hög rörelseenergi, som mot- svarar flera miljoner Volt (MV).

Konform strålterapi

Vid de flesta typer av bestrålning eftersträvas att frisk vävnad får så liten stråldos som möjligt.

Annars kan biverkningar för patienten uppstå i samband med behandlingen.

Ett sätt att minska stråldosen till omgivande frisk vävnad är att försöka forma det bestrålade området så att det mer exakt överensstämmer med tumörens utbredning, så kallad konform strålterapi eller precisionsterapi. Elekta Oncology Systems har en ledande roll i denna utveckling.

För att forma strålfältens konturer används bland annat en så kallad Multi Leaf Collimator, MLC. En MLC begränsar strålkällans utbred-

ning genom ett styrsystem av avskärmningsblad, som förflyttas med datorstyrning. Även Elektas produkt för patientfixation, Stereotactic Body Frame, och vissa av de programvaror som bola- get har tagit fram bidrar till att åstadkomma konform strålterapi.

Innan en strålbehandling inleds används så kallade terapisimulatorer (Therapy Simulator) där en behandlingssekvens simuleras genom an- vändande av vanlig röntgenstrålning.

Linjäracceleratorer

SL-serien är Elekta Oncology Systems mest avan- cerade linjäracceleratorsystem, så kallade LINACs.

Dessa produkter utmärks av stor flexibilitet vid val av energinivåer, möjlighet att rotera strålen 360 grader runt patienten och bekväm arbets- ställning för personalen. SL-serien har integrerade MLC-system.

De nyaste versionerna av SL-serien är mark- nadens enda fullt digitaliserade linjäraccelerato- rer, vilket möjliggör helt datoriserade kontroll- och underhållssystem.

Bländare som formar strålningen

MLC används för att forma det bestrålade områ- det så att det överensstämmer med tumörens form och utbredning. Elekta Oncology har under året lanserat ett avancerat datorstyrt MLC- system, som är helt integrerat med linjäraccelera- torn. Detta leder till högre effektivitet och för- bättrade prestanda.

Tredimensionell mjukvara för LINACs

Render-Plan 3-D är ett tredimensionellt dosplane- ringssystem för strålbehandling av cancer med linjäracceleratorer. Systemet, som tillhör de ledande inom området i USA, har även introducerats i

(22)
(23)

Europa och Asien. Utvecklingsarbetet har tidigare bedrivits av ett fristående företag. Elekta förvärvade produkträttigheterna i april 1997 i syfte att få ökad kontroll över produktuvecklingen. Verk- samheten inom dosplanering bedrivs av Elektas dotterbolag Precision Therapy i USA.

Patientfixation för stereotaktisk strålning

Elekta har i samarbete med Karolinska Sjukhuset i Stockholm utvecklat en patientfixation för stereotaktisk strålterapi av kroppen. Produkten, Stereotactic Body Frame, godkändes av FDA under året för marknadsföring och försäljning i USA och lanserades strax därefter.

Med hjälp av Stereotactic Body Frame kan precisionsterapi och konform strålbehandling ut- föras med större precision och säkerhet. Stereo- tactic Body Frame lämpar sig väl för behandling av tumörer som bedömts som icke-operabla, eller där tumörerna tidigare ansetts som strålnings- resistenta.

Lovande resultat från pilotstudie

I en behandlingsstudie genomförd vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm utfördes stereotaktisk strålterapi med hjälp av Elektas Stereotactic Body Frame. Studien omfattade behandling av tumörer – främst levercancer – hos 31 patienter.

Resultatet av studien visar att 80 procent av de behandlade tumörernas tillväxt kunde lokalt kontrolleras. Av de behandlade tumörerna mins- kade eller försvann 50 procent helt. De prelimi- nära behandlingsresultaten förefaller vara betyd- ligt bättre än vid konventionell strålbehandling utan denna typ av patientfixation.

(24)

Det övergripande målet för Elektas forsknings- och utvecklingsarbete är att det skall resultera i vård- och kostnadseffektiva produkter som är marknadsledande samt tekniskt avancerade.

Elekta har under året investerat kraftigt i forsk- ning och utveckling. Dessa investeringar som löpande kostnadsförs är ett led i Elektas strategi att bredda och fördjupa sitt produktprogram. De totala kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 100 Mkr för 1996/97 vilket motsvarar cirka 9 procent av omsättningen. Av denna summa utgör 41 Mkr kostnader för forskning och ut- veckling i under året förvärvade enheter.

Arbetet bedrivs genom klinisk forskning i sam- arbete med strategiska partners eller hos Elektas kunder, exempelvis ledande universitetssjukhus.

Klinisk forskning

Målet med den kliniska forskningen är att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra och påskynda den kliniska dokumentationen av såväl nya produkter som behandling av nya indikationer. Arbetet syftar

även till att produkterna skall klara de ökande myndighetskrav som ställs på klinisk prövning.

Elekta bedriver extern klinisk forskning ge- nom riktade forskningsanslag till sjukhus och kliniker över hela världen. Under de senaste åren har bolagets satsning på denna typ av extern forskning ökat kraftigt. Elekta har parallellt med de riktade anslagen tagit initiativ till en rad studier, som styrs av bolaget. Vid dessa studier tar Elekta även ett praktiskt ansvar för den kliniska utveck- lingsprocessen för företagets produkter och in- dikationer. Kraven på vetenskaplig nivå, etik, dokumentation och kvalitet är höga.

Inom ramen för den kliniska forskningen undersöks kliniska resultat, hälsoekonomi samt effekter på patientens livskvalitet.

Utbildning av kunder

Det ställs höga krav på de användare som skall hantera avancerade kirurgiska utrustningar.

Elekta arrangerar därför utbildning i samarbete med ledande universitetssjukhus i Europa, USA och i Asien.

ELEKTA NEUROSCIENCE Strålkniven

Elekta bedriver avancerad forskning och utveck- ling inom etablerade indikationsområden. Detta arbete syftar till att både bredda och fördjupa användningen av strålknivskirurgi inom olika hjärntumörsjukdomar och kärlmissbildningar.

Antalet behandlingsbara fall med Strålkniven har under en tioårsperiod ökat från 17 till, lågt räknat, 140 per en miljon invånare. Olika typer av klinisk prövning av Strålkniven pågår för närvarande.

I multicenterstudier utvärderas strålknivsbehand- ling för nya indikationer, såsom primär och sekun- där epilepsi samt en viss typ av ögoncancer. De första pilotstudierna visar gynnsamma resultat inom samtliga ovan nämnda indikationer. Ytter- ligare studier är planerade.

Forskning och utveckling

(25)

Bildbaserad kirurgi – IGS

Elekta går under verksamhetsåret 1997/98 in på det tredje året av en intensiv satsning på forskning och utveckling inom området Bildbaserad kirurgi.

Ett stort antal forskningsprojekt bedrivs inom området, både vad gäller hård- och mjukvara.

Ett viktigt mål är att öka användningsområdena för IGS-systemen, från hjärnan till i första hand ryggraden. Elekta är också på väg att utveckla en teknik som innebär att information automatiskt flyttas över från dataskärmen in i mikroskopet.

Utvecklingen drivs bland annat av läkarnas be- hov av förbättrad visualisering för att få ökad säkerhet i det operativa ingreppet och därmed minska risken för patienten.

ELEKTA ONCOLOGY

Satsningen på forskning och utveckling av de linjäracceleratorer som ingår i Elekta Oncologys produktportfölj i och med förvärvet av Philips Radiation Therapy har ökat kraftigt under de senaste tre åren. Som en följd av detta arbete lanserades under hösten 1996 den nya produkt- serien SLi. Denna har fått ett positivt mottagande

och har medfört en stärkt marknadsposition.

Forskning och utveckling inom Elekta Onco- logy involverar såväl specialister på mjukvaru- applikationer som på utrustning i syfte att ut- veckla kompletta kundlösningar. Specialister inom försäljning, marknadsföring, tillverkning och service engageras i arbetet.

Målet för produktutvecklingsarbetet inom området är att ta fram nya produkter och metoder med högre precision, förbättrade kliniska resultat samt ökad användarvänlighet.

Detta åstadkommes genom att höja den me- kaniska precisionen i optimerad dosplanering samt förbättrad positionering av patienten.

Utvecklingssatsningarna sker i samarbete med ledande akademiska cancersjukhus i USA och Europa, bland annat inom så kallad ”Beam In- tensity Modulation”. Denna forskning syftar till att förändra strålningens intensitet under dess väg genom mjuk vävnad, ben eller hålrum för att uppnå maximal effekt vid målet, det vill säga tumören. Målet är att uppnå en ökad bestrålning av tumörvävnad medan kringliggande frisk vävnad skonas från skadlig påverkan.

(26)

Mot ”kunskapsbaserad” sjukvård.

Sjukvården befinner sig nationellt och internationellt i förändringsprocesser som har bety- delse för sjukvårdsmarknaden och därmed för drivkrafterna bakom teknologisk innovation.

Såväl högspecialiserad som annan sjukvård når sin höga effektivitet i stor utsträckning tack vare moderna medicinska teknologier. Nya behandlingsmetoder innebär ofta förenklade procedurer för patienterna och därmed förkortade vårdtider och lägre kostnad per behand- ling (exempelvis vid minimal-invasiv kirurgi). Paradoxalt nog stiger dock ofta sjukvårdens totalkostnad i och med att indikationerna för aktuell behandling vidgas och efterfrågan ökar.

Vårdproducenten pressas av att det teknologiskt möjliga i ökande omfattning begränsas av ekonomin. I denna miljö är det naturligt att vi gått mot en styrning mot effektivitet och kostnadseffektivitet, vilket i sig ändrar förutsättningarna för att framgångsrikt marknads- föra innovationer. Sjukvårdsmarknaden kräver framdeles i ökad utsträckning mätbara hälso- vinster till rimliga kostnader. En anpassning till dessa förhållanden krävs vid forskning och utveckling av medicintekniska produkter.

Kravet på att systematiskt analysera och följa sjukvårdens effektivitet, kvalitet, hälso- vinster och teknologiers kostnadseffektivitet har lett till att organisationer för utvärdering av medicinska teknologier inrättas i flera länder. En färsk amerikansk undersökning iden- tifierade 103 sådana organisationer i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien (Japan och Kina), Australien och Nya Zeeland.

Oavsett vilket land det gäller har dessa organisationer ett huvudfokus på läkemedel, medicinteknisk utrustning och medicinska procedurer. Såväl teknologier under klinisk pröv- ning, på marknaden nyligen introducerade teknologier, respektive väl etablerade teknologier, omfattas i organisationernas utvärderingar. I stor utsträckning berörs diagnostiska och tera- peutiska metoder, i betydligt lägre grad preventiva och rehabiliterande. De som efterfrågar organisationernas utvärderingsresultat är framför allt sjukvårdsproducenter och industrin.

Med undantag för USA finns ett starkt engagemang på regeringsnivå, i Sverige representerat genom SBU (Statens Beredning för Utvärdering medicinsk metodik).

Utvecklingen leder till att det sker en övergång mot s k kunskapsbaserad sjukvård, där politiska organ och administrationer har ett betydande inflytande i beslutsfattandet. Trenden är idag att administrativt och medicinskt beslutsfattande integreras.

I åtskilliga länder pågår en utveckling av strategier för att peka ut mål för hälso- och sjukvården och prioritera bland verksamheter. Det praktiska genomförandet kan variera mellan länder beroende på kulturell och organisatorisk bakgrund och på finansieringssys- tem. Oavsett vilken lösning som är aktuell finns dock ett antal gemensamma trender.

Kraven på vetenskapligt underlag vid introduktion och implementering av nya teknolo- gier skärps. Rekommendationer för sjukvården länkas till kvaliteten och stringensen i till- gängliga studier. Väl utformade, stora, prospektiva randomiserade och kontrollerade studier rankas därvid högst, medan enstaka fallstudier och ”expert opinion” och deskriptiva studier ges lägst rangordning.

Ett intensifierat arbete med att värdera och sammanställa befintlig kunskap pågår. The Cochrane Collaboration är en världsomspännande aktivitet som inom olika områden initierar synteser (metaanalys) av studier av behandlingars effektivitet. Höga krav ställs på de ingå- ende studiernas metodik (randomiserade kliniska försök). Härigenom kan identifiering av

(27)

effektiva teknologier påskyndas väsentligt. I Storbri- tannien har ett institut, National Health Service Centre for Reviews and Dissemination, inrättas vilket för- medlar resultat från framförallt hälsoekonomiska studier. I USA bygger ECRI (Emergency Care Research Institute) en databas över kostnadseffektivitet för alternativa teknologier vid specifika diagnoser. I flera databaser tillgängliggör man med andra ord samman- ställningar som har stort värde i beslutsfattande, på ett annat sätt än med traditionella litteraturöversikter.

Monitorering av sjukvårdens resultat har utveck- lats avsevärt genom förbättrad metodik för mätning av hälsovinster, bland annat i termer av hälsorelaterad livskvalitet. Distinktionen mellan teknologiers effekti- vitet under ideala förhållanden (som vid tidiga pröv- ningar och kliniska försök) och den effektivitet som fås i rutindrift betonas alltmer.

I dag ställer man ökade krav på att relatera nya diagnostiska metoders värde inte bara till den förbättrade diagnostiska träffsäkerheten utan också till betydelsen för fortsatt utred- ning och behandling och till de hälsovinstförbättringar som kan bli resultatet.

Även om gapet mellan det teknologiskt möjliga och det ekonomiskt genomförbara sedan länge diskuteras är det först nu som prioriteringsproblematiken görs tydlig och explicita prioriteringsförslag läggs fram (se t ex den svenska prioriteringsutredningen ”Vårdens svåra val”). Vägen är dock lång till konkreta handlingsförslag, baserade på balans mellan etiska överväganden och kostnadseffektivitet.

För sjukvårdsproducenten är det angeläget att man kan identifiera och bedöma konse- kvenser av ny teknologi tidigt. I några länder har system utarbetats för att ge tidig vägled- ning (early warning systems). I Sverige har en försöksverksamhet under fem år (NMM, Nya Medicinska Metoder) nyligen övergått i en uppbyggnad av ett informationssystem, ALERT, under SBUs samordningsförsvar.

Sjukvårdsindustrin möter således framgent kunder med ett förbättrat kunskapsunderlag som ställer skärpta krav på visad nytta till rimligt pris.

Strategier för att åstadkomma en ”kunskapsbaserad” utveckling av sjukvården efter dessa linjer utvecklas systematiskt framför allt i Europa och Nordamerika, och enstaka aktiviteter har även initierats i Asien (Japan, Kina), Sydafrika och Sydamerika. Det finns all anledning att förmoda att en utveckling i dessa delar av världen liknande den i Europa kommer att ske. Det är sannolikt att konkurrensfördelar finns att hämta för industrin ge- nom att möta marknadens förändrade krav och medverka i och stimulera studier av allsidig analys av teknologiers konsekvenser i termer av samhällskostnader och hälsovinster. Detta är en utmaning som berör såväl forskning och utveckling som introduktion och implemen- tering i rutinsjukvård.

JANPERSSON, TEKNDR, DOCENT CHEF FÖRCENTRUM FÖRUTVÄRDERING AVMEDICINSKTEKNOLOGI, LINKÖPINGSUNIVERSITET

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :