• No results found

Lärje uppställningsspår Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lärje uppställningsspår Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-04-29

Lärje uppställningsspår

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Utbyggnaden av Västlänken i Göteborg kommer att ge ett nytt järnvägssystem i Västsverige. När trafiken börjar gå i slutet av 2026 förändras trafikeringsstrukturen samtidigt som det ger möjlighet till fler fordon i systemet. Detta leder till ett ökat behov av nya och väl fungerande anläggningar för uppställning och underhåll av tåg.

När persontåg ska börja trafikera Västlänken år 2026 behövs fler platser där tågen kan ställas upp när de inte används. Trafikverket har identifierat Lärjeholm, längs med Norge-/Vänerbanan som ett lämpligt område för anläggande av dessa uppställningsspår. Området är beläget cirka 6 km norr om Göteborg Centralstation och detaljplanelagt för odlingslottsändamål. Uppställningsbangården skall rymma 2000 tågmeter uppställningsspår uppdelade på 250 tågmeters spårlängder. Spåren ska dessutom kunna byggas ut med ytterligare 1000 tågmeter i ett senare skede.

Vad har hänt?

En åtgärdsvalstudie (ÅVS) utfördes 2018. Där utreddes vilket behov Göteborg och Västsverige har av nya uppställningsspår och depåer för persontåg. Dessutom utvärderades lämpliga lokaliseringar och markanspråk för dessa anläggningar. Studien visade att dagens spåranläggning inte är tillräcklig och att det finns ett behov att komplettera med uppställningsspår i Lärje norr om Göteborg och i Mölndal- Sandbäck söder om Göteborg till 2027.

Inventering, fältundersökningar och inmätningar inledde arbetet. Samrådsunderlaget är avslutat och Länsstyrelsen beslutade 2020-12-10 att projektet innebär en betydande miljöpåverkan.

(2)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Såhär planerar vi arbetet

För att möjliggöra byggnationen av järnvägsanläggningen i Lärje behöver vi ta fram en järnvägsplan.

Järnvägsplanen beskriver järnvägsanläggningen och dess markbehov. Till järnvägsplanen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redovisar bedömda konsekvenser för människa och miljö.

Där ges även förslag till åtgärder för att minska negativa konsekvenser. Arbetet med järnvägsplanen sker i en process där anläggningen utformas successivt och i samråd med direkt berörda, allmänhet, organisationer, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter. Järnvägsplanen genomförs i de fyra olika skedena: samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter. Efter granskningen yttrar sig länsstyrelsen över planen och därefter kan den lämnas till fastställelseprövning. Att järnvägsplanen fastställs är en viktig milstolpe då det är den som ger Trafikverket rätt att bygga järnvägsanläggningen.

Vad händer framöver?

Arbete pågår med att ta fram ett samrådsmaterial som beskriver planerad anläggning och dess konsekvenser. Materialet kommer att läggas ut på Trafikverkets hemsida för att allmänhet, berörda fastighetsägare och myndigheter ska kunna ta del av det. Efter samrådet sammanställer vi de samrådssynpunkter som inkommit och bemöter dem med kortare svar i vår samrådsredogörelse.

Järnvägsplanen planeras att ställas ut för granskning våren 2022 och fastställas hösten 2023.

Byggstart är planerad till 2024 och i slutet av 2026 kan den nya anläggningen tas i drift.

När kan du påverka

Det finns möjlighet att lämna synpunkter under hela samrådsprocessen som pågår fram tills järnvägsplanen skickas för granskning. Ju tidigare vi får in dina synpunkter, desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem. Hänvisa gärna till ärendenummer TRV 2020/50690 när du skickar skriftliga synpunkter eller frågor. Nedan ser du när vi planerar samrådsaktiviteter och granskning.

Vid dessa tillfällen finns nytt material att ta del av och lämna synpunkter på.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

https://www.trafikverket.se/larje.

Samråd betydande miljöpåverkan (sept 2020)

Beslut om betydande miljöpåverkan

(dec 2020)

Samråd planförslag (här är vi just nu)

(maj-juni 2021)

Granskning (april-maj 2022)

Fastställelseprövning (okt 2022)

Adress:

405 33 Göteborg Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Elin Lyckestam Telefon: 010-124 40 73 elin.lyckestam@trafikverket.se

Markförhandlare:

Stig Bolander

Telefon: 010-123 42 79 stig.bolander@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Länstyrelsen bedömde att Åtgärd 2 – GC-väg längs Karakåsvägen samt Åtgärd 3 – Framkomlighetsåtgärder Esperöds- allén medför betydande miljöpåverkan medan Åtgärd 1 -

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar

Det har även gjorts en lokaliseringsutredning för en ny rastplats mellan Malmö och Ystad samt en cykelutredning för att utreda hur cykelvägar bör se ut för att tillgodose alla