K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 30 maj 2016 kl. 09.00 –

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 30 maj 2016 kl. 09.00 – 12:00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande.

2 Anmälda förhinder.

3. Upprop.

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

INFORMATIONSDEL:

5. Information om granskning av hemsjukvården. BESLUTSDEL:

6. Justering av landstingsfullmäktiges beslutade nettokostnads- ramar.

7. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge län år 2015.

8. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordnings- förbundet i Blekinge län år 2015.

9. Svar på motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge.

10. Svar på motion angående att utreda möjligheterna att anställa fler personer med Funktionsnedsättningar.

11. Svar på motion angående akutläkare.

12. Svar på motion angående försök med algoritmisk schemaläggning. 13. Avsägelser.

(2)

15. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom. Karlskrona den 16 maj 2016

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.ltblekinge.se/

(3)

P r o g r a m

inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 klockan 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.00-09.05 Mötets öppnande Upprop Kl. 09.05-10.00 Plenum Kl. 10.00-10.20 Kaffepaus Kl. 10.20-12.00 Plenum forts.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :