• No results found

Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro"

Copied!
72
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975

haningekommun@haninge.se

(2)

Innehållsförteckning

Sammanfattning...3

Inledning...4

Uppföljning av politiska plattformen...5

Uppföljning av mål ...7

Strategiska politiska uppdrag...11

Ekonomisk uppföljning med prognos...17

Driftredovisning...17

Risk- och känslighetsanalys...18

Investeringsredovisning ...19

Bilaga 1. Åtgärder i politiska plattformen...21

(3)

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget för 2020 är 230,6 mnkr efter justeringar. Det ackumulerade utfallet för perioden är 64,2 mnkr, vilket är 11,3 mnkr (15 procent) lägre än den ackumulerade budgeten 75,5 mnkr. Prognosen för kommunstyrelsen totalt är 4,0 mnkr i underskott.

Det sammanlagda utfallet på investeringarna 2020 är 16,4 mnkr. Utfallet innebär att 12,7 procent av investeringsbudgeten hittills är förbrukad. De största

enskilda investeringarna är IT-investeringar (8,1 mnkr av budgeterat 15,0) och renoveringen av Ornö skola som förbrukat 4,4 mnkr av de återstående

budgeterade 7,2 mnkr.

Av fullmäktiges fem mål berör tre mål kommunstyrelsens verksamheter. Inom samtliga mål pågår arbeten. Analys kan inte göras i delår 1 eftersom det ännu inte finns resultat för några indikatorer 2020.

Av kommunstyrelsens strategiska uppdrag är två färdiga och en är försenad. I alla övriga uppdrag är arbete påbörjat.

En sammanfattning av åtgärder i den politiska plattformen finns i delårsrapporten. Fullständig rapportering finns i bilaga 1.

(4)

Inledning

Syfte

Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år: april, augusti och december.

Nämndernas delårsrapport innehåller uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag, åtgärder i den politiska plattformen samt ekonomiskt resultat med årsprognos. Uppföljning av nämndens interna kontroll ingår i den period nämnd beslutat att rapportering ska ske. Förvaltningens sjukfrånvarostatistik

rapporteras i delårsrapport 2. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav på återrapportering finnas.

(5)

Uppföljning av politiska plattformen

Mittensamarbetet har kommit överens om en politisk plattform med fyra

utgångspunkter som ska styra den politiska viljan under mandatperioden. Det är

 Ett Haninge som är öppet och demokratiskt

 Ett Haninge som är ekologiskt hållbart

 Ett Haninge som fortsätter att utvecklas

 Ett Haninge som håller ihop.

Den politiska plattformen innehåller ett stort antal åtgärder som ska göras under mandatperioden. Åtgärderna är av olika karaktär, handlar både om konkreta aktiviteter eller mer omfattande utredningar. Vissa åtgärder ingår i

kärnverksamheten och förbättras löpande. Det finns även åtgärder som omfattas av de övergripande målen i mål och budget eller som pågår som följd av tidigare uppdrag.

Alla åtgärder som nämnden ansvarar för har integrerats i förvaltningens

ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Arbetet med åtgärderna i den politiska plattformen följs upp i den ordinarie uppföljningen för mål- och resultatstyrningen, dvs i delårsrapporter och årsredovisning. Redovisningen omfattar status och resultat för åtgärderna.

För majoriteteten av de åtgärder som kommunstyrelsen ansvarar för pågår olika insatser. Inriktningen öppet, demokratiskt och tryggt Haninge handlar det t.ex.

ny social översiktsplan och utredningen av kommunens möjligheter att anställa trygghetsvärdar för att öka trygghet ingår i kommunens trygghetsprojekt. Inom klimat och miljö ska nya fordons- och resepolicy införas för att bidra till fler.

fossilfria tjänstebilar.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar kontinuerligt för att få fler högre utbildningar etableras i Haninge. Varje år har gymnasieskolor och högskolor kontaktats och möten har genomförts. I kommunstyrelseförvaltningens

kärnverksamhet ingår att verka för att statlig och regional verksamhet flyttas till Haninge. Näringslivsenheten i förvaltningen arbetar med omvärldsbevakning,

(6)

kontaktar och initierar möten med myndigheter. Det är frågor som delvis kan drivas av politiken för att få Haninge att fortsätta utvecklas. För förvaltningens del fortsätter arbetet i kärnverksamheten och följs upp inom kvalitetsstyrningen.

Båda åtgärderna i plattformen har ändrat status och bedömts som färdiga.

Arbetet med att utnyttja verksamhetslokaler beaktas både vid ny- och

ombyggnationer samt som en del i det löpande förbättringsarbetet. I bilagan ges ett antal exempel på resultat och förvaltningen anser att åtgärden är färdig och övergår i kvalitetsstyrningen.

Åtgärderna inom det regionala området handlar om samverkan och samarbete med Regionen, Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter samt ibland föreningar. Åtgärderna handlar om skärgårds-, trafik- och vårdfrågor (ex.

bastidtabell för regionala kärnöar, verka för en ambulanshelikopter till Haninge, bilfärjan i Dalarö, Ö- till Ö-arbetet, tvärförbindelse Södertörn, vårdcentral i Vega). Förvaltningen samarbetar med andra aktörer och lyfter upp Haninges intressen i olika grupperingar. Det är områden som behöver stöd från politiken.

Förvaltningen bedömer sitt arbete inom ramen för plattformen som färdigt, och fortsätter med samarbetsprojekten i kärnverksamheten.

Kommunen ska arbeta för att en ny Stavsväg byggs. En förstudie till

åtgärdsvalsstudie Hemfosa och Tungelsta som berör Stavsvägen är snart klar. En fördjupning av översiktsplanen för Tungelsta skulle behöva påbörjas för att få med Stavsvägen i kommande statliga åtgärdsplanering. En fördjupning av översiktsplanen för Tungelsta under 2021 kan inte genomföras med omprioritering, utan en resursförstärkning behövs.

(7)

Uppföljning av mål

Av fullmäktiges fem mål, berör tre mål kommunstyrelsens verksamheter.

Måluppföljning görs för dessa mål. I den första måluppföljningen för året analyseras inga indikatorer. Orsaken är att de inte har hunnit få värden. Analys och uppföljning av indikatorer görs med början i delår 2.

KF mål nr 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant

Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilfria resor och transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor och transporter vara fossilfria enligt det klimat- och miljöpolitiska

programmet. Alla resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilfria år 2030. Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Uppföljning mål 1

Ett aktivt arbete pågår med att nå målet om att kommunens resor och transporter ska vara fossilfria år 2025. Den nya indikatorn "Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter" syftar till att följa utvecklingen mot målet. År 2019 var utsläppen totalt ca 936 ton

koldioxidekvivalenter, varav 777 ton från kommunens tjänstebilar, 43 ton från användning av privat bil i tjänst och 116 ton från tjänsteresor. Utsläpp från upphandlade transporter är ännu inte sammanställda. Utfallet av indikatorn kommer att analyseras i delårsrapport 2. Då kommer även förslag till ändrade målvärden eftersom beräkningsgrunden för nuvarande värden förändrats.

Ett regionalt EU-finansierat transportprojekt "Fossilfritt 2030 - Stockholms län"

har beviljats medel från EU:s regionala utvecklingsfond. En uppstartsworkshop med deltagande kommuner har genomförts den 23 april. Syftet med projektet är att på bred front växla upp pågående arbete inom regionen och initiera nya åtgärder som leder till ett hållbart transportsystem. Deltagandet i projektet förväntas ge en stor effekt på möjligheterna att nå Haninges mål om att

(8)

kommunens resor och transporter ska vara fossilfria 2025 och att alla resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilfria år 2030.

Energianvändning i verksamhetslokaler ur ett livscykelperspektiv ska utvärderas.

Lokalförsörjningsenheten kommer senast under maj månad att ta fram en plan för det fortsatta arbetet och dess framskridande.

Implementering av rese- och fordonspolicyn med riktlinjer ska göras under året.

Mål 1har en tydlig koppling till den politiska plattformens inriktning Ett Haninge som är ekologiskt hållbart som innehåller flera åtgärder som

kommunstyrelsen ansvarar för, t.ex. fossilfri kommun 2030, tjänstebilar ska vid nyinköp vara fossilfria och kommunen ska se över behovet av att anlägga fler våtmarker. Plattformens inriktning Ett Haninge som fortsätter att utvecklas innehåller åtgärden om fler laddstolpar i kommunen. Vidare kan mål 1 kopplas till ett antal kommunala styrdokument till exempel klimat- och miljöpolitiska programmet, VA-plan, naturvårdsplan och vattenplan.

KF mål nr 2. I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt

Bostadsområden ska omfatta olika boendeformer och infrastruktur, parker och tillgång till kommunens service ska utvecklas i samma takt som bostäder byggs i närhet till kollektivtrafiken. En fungerande arbetsmarknad ska ge fler i arbete.

Företag ska utvecklas och vara nöjda med kommunens service.

Uppföljning mål 2

I stationsnära lägen pågår planarbeten. I Jordbro Centrum är detaljplan etapp 1 färdig för antagande och förhandling av marköverlåtelseavtal pågår. Detaljplan etapp 2 är färdig för samråd under året. Vid Västerhaninge station är detaljplan snart färdig för samråd. Vid Krigslida station planeras planarbetet kunna

återupptas i höst. Detaljplan för Tungelsta södra är snart klar för antagande. Det pågår förhandling om exploateringsavtal.

Stadsdelsparkens färdigställande i Vega har inte påbörjats då den är beroende av F-9 skolans utbyggnad, som projekteras nu och troligen byggstartas i slutet av

(9)

2021. I Haningeterrassen är den gamla gångtunneln riven och det nya gångstråket är nästan färdigprojekterat. Troligtvis blir det byggstart i år.

Projektering av nya torget och övriga allmänna ytor fortskrider.

Arbetet med det systematiska förbättringsarbetet gällande företagsservice har sitt ursprung i näringslivsstrategins tredje punkt -effektiv och tillgänglig

kommunal verksamhet. Arbetet följs upp via bland annat NKI där årets resultat är på samma nivå. Arbetet fortgår löpande och utvecklas över tid för att nå de uppsatta målen med NKI.

En ny grupp inom bygglov har tillsatts i syfte att öka fokus på

förbättringsinsatser inom bygglovshantering. Det har även hållits dialogmöten med företag inom Albybergs företagsområde i syfte att öka kontakten mellan företag och kommun. Arbetet med att leda, genomföra och följa upp

handlingsplanen som utgår från näringslivsstrategin är ett fortlöpande arbete med mål att uppfylla strategins tre huvudpunkter:

 Fler företag och fler arbetstillfällen

 Samhällsplanering för ett växande näringsliv

 Effektiv och tillgänglig kommunal verksamhet

Under första tertialet har bland annat arbetet med den nya

arbetsmarknadsstrategin varit i fokus, vilken kommer komplettera

näringslivsstrategin med ett fokus på en ökad sysselsättningsgrad. Visst arbete har prioriterats ned då rollen som etableringsansvarig inte varit tillsatt sedan hösten 2019. Rollen kommer inte att tillsättas under 2020 vilket gör att aktiviteter kopplat till rollen fördelats ut på medarbetarna inom enheten.

Det har tagits fram rutiner för hur näringslivsenheten och

arbetsmarknadsenheten ska samarbeta med Arbetsförmedlingen för att stödja företag som är på väg att etablera sig i kommunen. Inom segmentet

fritidsaktiviteter har det gjorts tre företagsbesök med företag utanför kommunen för att intressera dem för att öppna filialverksamhet i Haninge. Det har även genomförts företagsbesök hos befintliga företag i kommunen för att stödja

(10)

företagarna att kunna utöka sin verksamhet, t.ex. genom att tipsa om nya samarbetspartners.

Näringslivsenheten ska driva på arbetet med att utveckla nya

verksamhetsområden i kommunen vilket inkluderar Albyberg etapp 2, Norrby Gärde och Fors. Genomförandet av Albyberg etapp 2 har blivit försenat på grund av utmaningar kopplade till marken i området. Kommunen har kontroll över situationen men det påverkar tidshorisonten för när etapp 2 kommer att vara klart för företagsetableringar och när markanvisningar för intressenter kan ske.

Under första tertialet har det förts dialog med företag för att lista intressenter.

Under 2019 genomfördes workshops gällande vision för Norrby Gärde, där både tjänstemannasidan och politiker medverkade. Nästa steg kommer innefatta ett förslag till Vision Norrby Gärde, vilket ska presenteras och förankras i relevanta tjänstemannagrupper och politiska grupper med syfte att få ett beslut som ska ligga till grund för vidareutveckling av området.

Arbetet med utvecklingen av företagsområdet Fors leds av Fors park i samarbete med planavdelningen. Intressenter kan vända sig direkt till Fors park som sedan början av året också har upprättat en hemsida. Tidshorisonten för ovan nämnda projekt påverkas av dess framtida prioritering enligt värderosen. Frågan om ny företagsmark och fler arbetstillfällen är en framgångsfaktor för en fortsatt tillväxt i kommunen.

Mål 2 kan kopplas till politiska plattformens inriktning Ett Haninge som

fortsätter att utvecklas. Exempel på åtgärder som kommunstyrelsen ansvarar för är att identifiera platser för skolutbyggnad, plan för att utveckla och

tillgängliggöra Rudans område och att verka för att högre utbildning flyttar till kommunen. Det finns flera styrdokument inom området, till exempel

översiktsplan, fördjupad översiktsplaner, näringslivsstrategin samt den kommande arbetsmarknadsstrategin.

(11)

KF mål nr 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet Medborgaren ska känna sig trygg i Haninge oavsett var i kommunen man bor, bakgrund och ålder. För att skapa trygghet ska kommunal omsorg erbjudas när behov uppstår. Insatser utformas utifrån medborgarens egna förutsättningar.

Äldre har tillgång till god omsorg med bibehållet oberoende. Multisjuka, ofta äldre personer, ställer höga krav på fungerande samverkan inom kommunen och med regionen.

Uppföljning mål 3

Inom ramen för särskilda satsningar har sammanlagt 17 mnkr avsatts för

trygghetsåtgärder. 2018 avsattes 7 mnkr för ökad trygghet i och utanför skolan. I reviderad mål och budget 2020-2021 avsattes ytterligare 10 mnkr för

trygghetsåtgärder 2020. Medlen omfattar fyra områden; resurser i det offentliga rummet, sociala insatser, meningsfull fritid samt strategisk ledning.

Vid årsskiftet påbörjades ett förvaltningsövergripande trygghetsprojekt. Inom ramen för projektet har bland annat en nulägesanalys genomförts, som

exempelvis har omfattat en kartläggning av kommunens samlade

trygghetsresurser samt de samverkansforum som kommunen deltar i. Projektet har tagit fram gemensamma definitioner av centrala begrepp inom området och därigenom tagit fram avgränsningar för det kommunala trygghetsarbetet och brottsförebyggande arbetet. Förslag till trygghetsarbetets struktur, organisering och resursfördelning ska tas fram.

Parallellt med det utvecklingsarbete som sker inom ramen för trygghetsprojektet fortgår den löpande verksamheten. Under senare delen av tertialen har resurser delvis behövt prioriteras om med anledning av Coronapandemin. Ett

förvaltningsgemensamt arbete har påbörjats för att möta eventuella negativa effekter för medborgarnas trygghet med anledning av pandemin, som exempelvis risk för ökad psykisk ohälsa.

(12)

Mål 3 kan knytas till plattformens inriktning Ett Haninge som är öppet och demokratiskt som innehåller en åtgärd om att utreda möjligheten att öka tryggheten genom att anställa trygghetsvärdar. Kommunstyrelsen ansvarar för denna åtgärd.

(13)

Strategiska politiska uppdrag

Status för uppdragen anges med symboler. Samma symboler används för uppföljning av åtgärder i den politiska plattformen.

Ej påbörjad Påbörjad Färdig Väntar

Avvikelse (försenad, stoppad)

Uppföljning av strategiska uppdrag

2020 KS 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kostnaderna för att bygga verksamhetslokaler

Kommunens investeringsvolym är hög under planeringsperioden.

Investeringarna kommer, när de tas i bruk av verksamheten, att öka

verksamhetens kostnader. Det kan också konstateras att investeringskostnaderna för specifika objekt har ökat under de senare åren. Exempelvis har kostnaden för att uppföra en förskola ökat, trots att antalet kvadratmeter minimerats och en konceptförskola har tagit fram. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över

kostnaderna för att bygga verksamhetslokaler och återkomma med förslag till hur dessa kan sänkas och att belastningen på driftbudgeten minskas. Se fullmäktiges beslut om mål och budget i juni 2019.

Kommentar: Påbörjad

Ett arbete har genomförts tillsammans med Tornberget om vad som bidrar till ökade investeringskostnader. Samtidigt genomförs ett arbete löpande att minska

kostnaderna för byggandet av konceptförskolan. En avrapportering av uppdraget kommer att ske under våren 2020.

(14)

2020 KS 2. Effektivisering inom personalområdet

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på generella

rationaliseringar/effektiviseringar inom personalområdet. Effekten ska resultera i kostnadsminskning 2021 och framåt. Uppdraget ska ske i samverkan med fackliga representanter i CESAM samt riskbedömas.

Kommentar: Påbörjad

Uppdraget ligger i fas och beräknas vara klart i juni.

2020 KS 3. Gemensam registratur samt nämndsekreterare

Kommentar: Påbörjad

Ett utredningsprojekt kring möjlig samordning av vissa administrativa funktioner har påbörjats. Jämfört med uppdraget som lämnats i reviderad Mål och budget har projektet breddats till att även omfatta arkivfunktioner. Detta då det möjliggör för en samlad genomlysning av hela ärende- och nämndprocessen i kommunen.

Uppdraget har påbörjats under mars månad, då berörda medarbetare har deltagit i ett nulägesseminarium. Projektet kommer att fortgå under första halvåret 2020.

2020 KS 4. Kostnadseffektivisering vid upphandling och inköp

De krav vi ställer vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader påverkar vilket pris vi kan erhålla i avtalen. När avtalen är tecknade så tillämpas de av förvaltningarna och då är det viktigt att köpen görs utifrån de intentioner som återspeglas i avtalets prissättning. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föreslå förändringar som kan leda både till prissänkningar i upphandlingar och kostnadsminskningar vid inköp.

Kommentar: Påbörjad

Arbetet med uppdraget har påbörjats. Arbete ske parallellt med uppdrag 2020 KS 5. En arbetsgrupp har tillsatts inom ekonomiavdelningen. En första

avrapportering sker inom kort i KSFs ledningsgrupp.

(15)

2020 KS 5. Prioritering av större inköp och investeringar

Under året genomförs större inköp eller inköp av investeringskaraktär som inte alltid går att återfinna i strategi och budget eller arbetsplaner. Även om

prioritering sker av huruvida dessa ska genomföras eller inte utifrån det ekonomiska läget, så görs det sällan eller aldrig en bedömning som går över förvaltningsgränser i det löpande arbetet. Därför är det svårt att ur ett

koncernperspektiv välja att prioritera/bortprioritera inköp av denna karaktär i förhållande till andra behov. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunen säkerställer att de större inköp/investeringar som görs i respektive förvaltning är rätt prioriterade, inte bara för respektive förvaltning utan även för Haninge kommun.

Kommentar: Påbörjad

Arbetet med uppdraget har påbörjats. Arbete ske parallellt med uppdrag 2020 KS 4. En arbetsgrupp har tillsatts inom ekonomiavdelningen. En första

avrapportering sker inom kort i KSFs ledningsgrupp.

2020 KS 6. Kommunstyrelseförvaltningen ska fortsätta trygghetssatsningen Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. Trygghetssatsningen pågår under en fyraårsperiod och utvärderas löpande. 7,0 mnkr har fördelats för trygghetsåtgärder under 2019 i samband med beslut om reviderad Mål och budget för 2019-2020. Medlen har avsett åtgärder som trygghetsteam med fältresurser, kamratstödjare och fortbildning i säkerhet för berörda verksamheter.

Kommentar: Påbörjad

Vid årsskiftet påbörjades ett förvaltningsövergripande trygghetsprojekt. Inom ramen för projektet har bland annat en nulägesanalys genomförts, som

exempelvis har omfattat en kartläggning av kommunens samlade

trygghetsresurser samt de samverkansformer som kommunen deltar i. Projektet har även tagit fram gemensamma definitioner av centrala begrepp inom området

(16)

och därigenom tagit fram avgränsningar för det kommunala trygghetsarbetet och brottsförebyggande arbetet. Förslag till trygghetsarbetets struktur, organisering och resursfördelning ska tas fram. Avrapportering av trygghetsprojektet sker vid delårsuppföljningen.

Parallellt med det utvecklingsarbete som sker inom ramen för trygghetsprojektet fortgår den löpande verksamheten. Under senare delen av tertialen har resurser delvis behövt prioriteras om med anledning av Coronapandemin. Ett

förvaltningsgemensamt arbete har påbörjats för att möta eventuella negativa effekter för medborgarnas trygghet med anledning av pandemin, som exempelvis risk för ökad psykisk ohälsa.

Detta uppdrag rapporteras även under fullmäktige mål 3, ökad trygghet. Det övergripande trygghetsprojektet inkluderar utredning av anställning av trygghetsvärdar, vilket ingår i plattformens område Öppet, tryggt och demokratiskt Haninge.

Åtgärdsplan lokalbankens underskott Uppdrag från kommunstyrelsen, mars 2020

Kommentar: Påbörjad

Lokalförsörjningsenheten har påbörjat ett arbete kring översyn av kommunens generella lokalöverskott, dess orsaker och diskuterar löpande möjliga åtgärder för att reducera det ekonomiska underskottet i lokalbanken. Ett första utkast till åtgärdsplan avrapporteras till kommunstyrelsen den 25 maj.

Översyn av kommunens lokalöverskott som leder till underskott i lokalbanken behöver ske löpande och åtgärdsplanen kommer också revideras löpande under arbetets gång.

2019 KS 1: Förbättringar genom digitalisering

(17)

Kommentar: Påbörjad

Kommunens förmåga att bedriva innovativ utveckling skulle underlättas av en kommunövergripande arbetsmetod. Ett första steg är att mäta digital mognad.

Utgångspunkten är att utgå från en forskningsbaserad metod. En dimension i metoden är innovation. Innovation enligt denna metod byggs upp utifrån perspektiven användar-involvering, öppna data, öppen utveckling,

innovationskultur, digitalt först och skalning.

Kommunstyrelsens ansvar för att öka kommunens innovationsförmåga ställer krav på kompetenshöjande insatser och konkreta verksamhetsuppdrag att bedriva förändring inom. Att ha mod och vara medveten om risken att inte exakt veta vilket utfall det blir av förändringsuppdragen.

Ett förslag på digital utvecklingsprocess 2.0 håller på att tas fram för vidare förankring och beslut under 2020. I processen ingår metod för innovation.

Förvaltningen undersöker möjligheterna med att dra nytta av de utbildningar som SKR erbjuder inom innovation m.m. förutsatt att resurser avsätts eller omprioriteras.

2019 KS 3: Mer företagsmark ska hittas

Kommentar: Påbörjad

Näringslivsenheten ska driva på arbetet med att utveckla nya

verksamhetsområden i kommunen vilket inkluderar Albyberg etapp 2, Norrby Gärde och Fors.

Genomförandet av Albyberg etapp 2 har blivit försenat på grund av utmaningar kopplade till marken i området. Kommunen har kontroll över situationen men det påverkar tidshorisonten för när etapp 2 kommer att vara klart för

företagsetableringar och när markanvisningar för intressenter kan ske. Under första tertialet har det förts dialog med företag för att lista intressenter.

Under 2019 genomfördes workshops gällande vision för Norrby Gärde, där både tjänstemannasidan och politiker medverkade. Nästa steg kommer innefatta ett

(18)

förslag till Vision Norrby Gärde, vilket ska presenteras och förankras i relevanta tjänstemannagrupper och politiska grupper med syfte att få ett beslut som ska ligga till grund för vidareutveckling av området.

En workshop gällande innehållet och visionen för ett verksamhetsområde i Fors hölls i början av 2020. Deltagare var näringslivsenheten, markägaren och

markägarens konsulter. Arbetet med utvecklingen av företagsområdet leds nu av Fors park i samarbete med planavdelningen. Intressenter kan vända sig direkt till Fors park som sedan början av året också har upprättat en hemsida.

Tidshorisonten för ovan nämnda projekt påverkas av dess framtida prioritering enligt värderosen. Frågan om ny företagsmark och fler arbetstillfällen är en framgångsfaktor för en fortsatt tillväxt i kommunen

2019 KS 4: Utveckla hållbar hästnäring

Kommentar: Påbörjad

Ett ärende är snart klar, där avsikten är att föreslå att det inte skrivs en enskild hästpolicy utan att hästverksamheten hänvisas till befintliga strategier, som exempelvis näringslivsstrategin. Den ska upp till tjänstemannaberedning under våren 2020 för att sedan tas upp i kommunstyrelsen under hösten 2020.

2019 KS 6: Ta fram minoritetspolitiskt program

Kommentar: Påbörjad

År 2010 tillkom en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Minoritetslagstiftningen reviderades och förstärktes ytterligare januari 2019. Då fastslogs bland annat att alla kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt

minoritetspolitiska arbete. Under 2019 har Haninge kommun arbetat fram ett förslag till ett minoritetspolitiskt program som ska ge en långsiktig och

(19)

övergripande bild av kommunens ambition och vilja i arbetet med nationella minoriteter och deras rättigheter.

Den 3 februari 2020 gick minoritetspolitiska programmet ut på remiss till 49 remissinstanser. Förutom internt inom kommunen skickades remissen till statliga och regionala instanser, Södertörns- och grannkommuner, utvecklingskommuner för romsk inkludering samt intresseorganisationer för samtliga nationella

minoriteter. Sista svarsdag var 3 maj.

2019 KS 7: Inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader

Kommentar: Påbörjad

En översyn avseende kostnader respektive intäkter för befintliga fastigheter pågår, och som beräknas kunna presenteras under maj månad. Det pågår även utredning och beräkning av kostnader för att bibehålla fastigheter i befintligt skick respektive åtgärder för att eventuellt höja statusen för att uppnå uthyrbart skick. Ett första utkast för detta beräknas kunna tas fram för vidare hantering under maj/juni.

2019 KS 9: Ta fram skolstrukturplan för Haninge

Kommentar: Påbörjad

Ett arbete pågår, som beräknas att vara klart under 2020. Skolstrukturplanen kommer att omfatta behov av förskolor och grundskolor i Jordbro. Det innebär att KF-uppdraget från Mål och budget 2018-2019 som heter "utred när som det kommer att finnas behov av en skola med årskurs F-9 i Jordbro" är inkluderat i återrapportering av detta uppdrag.

2019 SN 3: Fortbildning i hedersproblematik Kommentar: Påbörjad

(20)

Kommunstyrelsen samordnar tillsammans med social- och äldreförvaltningen fortbildning i hedersproblematik till lämpliga personalgrupper inom hela den kommunala förvaltningen. Alla förvaltningars ledningsgrupper har genomgått utbildningen. Inom kultur- och fritidsförvaltningen har alla som arbetar i utåtriktad verksamhet genomgått utbildningen. Kommundirektörens ledningsgrupp har beslutat att uppdraget ska återrapporteras i första delårsuppföljningen.

2018 KS 3: Utred när i tid som det kommer finnas behov av en skola med årskurs F-9 i Jordbro

Kommentar: Färdig

Uppdraget är nära sammanbundet med de slutsatser som presenteras i

skolstrukturplanen. Skolstrukturplanen bör utgöra underlag för fortsatt analys och bedömning av skolbehovet i kommunen generellt.

Detta uppdrag ingår i återrapportering av KS 9: Ta fram skolstrukturplan för Haninge, som beräknas vara klar 2020. Detta uppdrag avslutas.

2018 KS 6: Tillgängliggör kommunens lokaler för föreningslivet samt för större idrotts- och kulturarrangemang

Kommentar: Färdig

Ett löpande arbete pågår vid planering av nya skollokaler, ombyggnationer eller anpassningar i befintliga skolfastigheter att även se över möjligheterna för ett flexibelt nyttjande av exempelvis matsal, idrottssal och större ytor som skulle kunna nyttjas av andra intressenter, så som föreningslivet. Det betyder att behovet av lokaler för större arrangemang oavsett arrangör är ett moment som beaktas i planeringsprocessen.

Uppdraget bedöms som färdigt och ingår i kvalitetsuppföljningen.

(21)

2018 KS 7: Ta fram plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och -hallar för alla kommundelar

Kommentar: Försenad

Lokalförsörjningsenheten planerar att initiera en dialog med berörda före juni månads utgång i syfte att lägga upp en plan för fortsatt arbete. Uppdraget är försenat.

2017 KS 6: Utveckla kulturstråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde, förutsättningar att utveckla Kulturpark

Kommentar: Påbörjad

En utredning har gjorts och ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen för beslut.

Utredningen ger förslag på åtgärder som behöver genomföras inom kulturstråket, kulturparken och Mellanbergs gård. Exempel på förslag är :

Kulturstråket

1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skylta gångvägen mellan Rudan och Vega station. Av skyltningen bör det framgå, förutom Rudan och Vega station, att man kan gå till Port 73 och Haninge centrum samt Mellanbergs gård.

2. I avvaktan på att strandskydd och bygglov beviljas för gångvägen/-bryggan längs med Rudans strand bör Handens stationsväg skyltas som den väg man tar mellan Rudan och Vega station.

Kulturparken

1. Stadsbyggnadsförvaltningens parkavdelning får i uppdrag att upprätta en skötselplan för kulturparken samt får huvudansvaret för skötsel av all mark inom parkområdet. Parken föreslås behållas som en naturpark.

2. Kommunstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsenhet tillsammans med Tornberget fastigheter får i uppdrag att göra behovs- och kostnadsberäkning för upprustningsbehovet av byggnaderna inom kulturparken. Detta bör ingå i det

(22)

uppdrag som ekonomiavdelningen har angående att titta på fastigheter och byggnader, i regel så kallade kulturbyggnader, som kommunen i dag inte får in ordentlig hyra för, för att täcka kostnaderna för drift och underhåll.

Mellanbergs gård

1. Stadsbyggnadsförvaltningens planenhet får i uppdrag i samband med deras uppdrag att utreda möjligheten att utveckla ett lek- och rekreationsområde i samband med dagvattenprojektet Dammträsk även utreda möjligheterna att flytta Handens museum och smedja till detta område. Samråd skall ske med mark- och exploateringsenheten

Redovisningen av arbetet med att utveckla kulturstråk och kulturpark finns också med i bilaga 1 åtgärder i politiska plattformen. Åtgärderna är inom Ett Haninge som fortsätter att utvecklas och Ett Haninge som håller ihop.

(23)

Ekonomisk uppföljning med prognos

Driftredovisning

Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2020 var 227,7 mnkr (KF 2019-06- 10, § 109).

Kommunstyrelsens budget har sedan reviderats med 0,9 mnkr i samband med reviderad budget (KF 2019-12-09, § 197). I februari utökades

kommunstyrelsens budget med 2,0 mnkr md anledning av rivning av gamla Fredriks yrkesskola (KF 2020-02-10 § 9). Efter justeringar är

kommunstyrelsens budget 230,6 mnkr. Ackumulerade utfallet för perioden är 64,2 mnkr, vilket är 11,3 mnkr (15 procent) lägre än den ackumulerade budgeten 75,5 mnkr.

Inom kommunstyrelsen finns förtroendeorganisationen,

kommunstyrelseförvaltningen och de gemensamma kostnaderna.

Inom förtroendemannaorganisationen finns ett underskott på 1,3 mnkr.

Underskottet ligger främst inom arvoden och löner. Den politiska organisationen utökades inför nuvarande mandatperiod och kostnaderna har ökat mer än det som har budgeterats. Utfallet efter fyra månader indikerar en prognos på -4,0 mnkr för helåret 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen visar på ett överskott på 10,3 mnkr per 30 april.

Överskottet beror bland annat på att kansliet har ett överskott om 3,9 mnkr vilket hänför sig till att de riktade medlen för trygghetsskapande åtgärder om 17,0 mnkr är budgeterade hos kansliet. Hittills har det bokförts kostnader på 1,4 mnkr för trygghetsskapande åtgärder. Även IT kostnaderna har en positiv

avvikelse mot budget om 4,3 mnkr men prognosen för helåret är noll.

Lokalkostnaderna har efter fyra månader en positiv avvikelse om 3,1 mnkr. Inom lokalbanken finns just nu mycket lokaler som verksamheterna har ställt av.

Prognosen för lokalbanken är ett underskott på 15,0 mnkr. Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för hur de tomställda lokalerna skall hanteras.

(24)

Förvaltningen har kostnader för evakueringar vid ombyggnationer som tidigare bokfördes på projekten, men som sedan 2019 bokförs på driften. Det finns inte budgeterat något för dessa kostnader. Prognosen för 2020 är 20,0 mnkr men det är en osäker siffra då en del evakueringar startar efter sommaren och dessa inte är upphandlade ännu. Tillsammans innebär detta att lokalförsörjningen kommer att prognostisera ett underskott på 35,0 mnkr.

Förvaltningen håller på att se över exploateringsintäkterna för 2020. Det vi redan kan se är att intäkterna kommer att vara minst lika stora som det underskott som lokalförsörjningen går med underskott, dvs 35,0 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är just nu att förvaltningen kommer att ha ett nollresultat.

Inom de gemensamma kostnaderna finns just nu ett överskott om 2,3 mnkr. Det beror bland annat på att intäkter för försäkringspremier har inkommit.

Prognosen för helåret är noll.

Prognosen för kommunstyrelsen totalt är 4,0 mnkr i underskott.

Årsprognos

Prognos, specificerad

Föregående månads prognos

Prognos helår 2020

Förändrin g

Förtroendemannaorganisationen -4 000 -4 000 0

Lokalbanken - 15 000 -15 000 0

Evakueringskostnader - 20 000 -20 000 0

Realisationsvinster 35 000 35 000 0

Summa Prognos - 4 000 - 4 000 0

Tabellen redovisas i tkr

(25)

Risk- och känslighetsanalys

Risk- och känslighetsanalys Positiv risk Negativ risk

Förtroendemannaorganisationen 500 500

Lokalbanken 5 000 5 000

Evakueringskostnader 2 000 10 000

Realisationsvinster 20 000 0

Trygghetsåtgärder 5 000 0

Kostnader maa Corona 0 200

Summering: 32 500 15 700

Tabellen redovisas i tkr

I driftredovisningen prognostiseras ett underskott. Det finns dock risker att några kostnadsposter kommer att avvika från prognosen.

Beträffande förtroendemannaorganisationen finns det i prognosen en avvikelse på -4,0 mnkr. Det finns en risk att detta underskott kan bli något större eller lägre.

Utfallet för lokalbanken 2019 var ett underskott och prognosen 2020 är ett underskott. Förändring i verksamheternas behov kan innebära att lokaler sägs upp vilket i sin tur kan innebära att resultatet försämras ytterligare. Om förvaltningen lyckas med att avyttra eller på annat sätt kunna minska kostnaderna för avställda lokaler kan det också bli ett lägre underskott.

Evakueringskostnaderna ligger i prognosen på 20 mnkr. Det finns evakueringar som kommer under andra halvåret som vi idag inte vet kostnaden för. Siffrorna i prognosen är en kalkyl som kan bli högre eller lägre än vad som inräknats i prognosen.

(26)

Förvaltningen håller på med att gå igenom alla exploateringsprojekt som pågår.

Det finns realisationsvinster i projekten som inte ännu har bokförts. Förvaltning har i prognosen bedömt att det kommer att bli minst 35 mnkr högre intäkter än budgeterat och troligen kommer det att bli ytterligare högre. Prognosen kommer att uppdateras allt eftersom projekten är genomgångna och avstämda.

I samband med den reviderade budgeten i december utökandes

kommunstyrelses ram med 10,0 mnkr för ökade trygghetsåtgärder. Aktiviteterna för dessa medel har ännu inte kommit igång fullt ut och det finns en risk att dessa medel inte kommer att förbrukas fullt ut.

Kommunstyrelsen kommer att ha kostnader för aktiviteter i samband med Corona. Ännu har inte några större summor bokförts men det finns en risk att förvaltningen kommer att ha kostnader för ca 200 tkr.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2019 är 107,5 mnkr (KF 2019-06- 10, §109). Kommunstyrelsens investeringsbudget har reviderats samband med överföringar från 2019 med 33,0 mnkr (KF 2020-04-14, § 66). Vid

kommunstyrelsen 2020-01-27, § 22, beslutades att avsätta 2,5 mnkr för fortsatt utbyggnad av kameraanvändning i anslutning till kommunens fastigheter och detta finansierades ur kommunstyrelsens investeringsreserv. Kommunstyrelsen har tagit beslut om att ianspråkta investeringsreserven med 11,0 mnkr i samband med finansiering av bussinfrastruktur i Vega (KS 2020-04-24, § 36). Efter justeringarna är kommunstyrelsens investeringsreserv 46,5 mnkr och kommunstyrelsens justerade investeringsbudget 129,5 mnkr.

Det sammanlagda utfallet på investeringarna 2020 är 16,4 mnkr. Utfallet innebär att 12,7 procent av investeringsbudgeten hittills är förbrukad. De största

enskilda investeringarna är IT-investeringar (8,1 mnkr av budgeterat 15,0) och

(27)

renoveringen av Ornö skola som förbrukat 4,4 mnkr av de återstående budgeterade 7,2 mnkr.

I kommunstyrelsens investeringsbudget finns 17,0 mnkr budgeterade för

evakueringskostnader. I slutet av 2019 ändrades redovisningsprinciperna och alla evakueringskostnader ska bokföras som driftskostnad. Det innebär att merparten av denna budget inte kommer att förbrukas.

Det finns inom kommunstyrelsen budgeterat 8,0 mnkr för inventarier samt 4,5 mnkr för konstnärlig utsmyckning som kommer att anslås i samband med att kommunstyrelsen beslutar om igångsättning av en investering i

verksamhetslokaler. Detta är nytt fr.o.m. Mål- och budget 2020.

Prognosen totalt för kommunstyrelsen är 96,6 mnkr, vilket är lägre än budget. I prognosen beräknas att den återstående investeringsreserven kommer att förbrukas under året liksom budgeten för inventarier och konstnärlig utsmyckning.

Investeringar med prognos

Projekt Utfall Jan -

Apr 2020

Budget helår 2020

Utfall i procent av budget helår

Prognos helår 2020

KS Investeringsreserv 0 46 500 0,0 % 46 500

IT investeringar 8 051 15 000 53,7 % 15 000

Vattenplan 2 21 048 0,0 % 2 000

E-arkiv 12 2 262 0,5 % 2 262

Värmecensorer för

egendomsskydd 250 0,0 % 250

Utbyggd kamera vid

kommunens lokaler 2 500 0,0 % 2 500

Investeringar i kommunhuset 372 250 148,8 % 372

Marklager Torvalla 433 580 74,7 % 433

(28)

Infartsparkering Sågen 891 0,0 % 891

Förbättringar Årsta slott 604 0 604

Fasadrenovering Tungelsta

station 2 100 0,0 % 2 100

Mötesteknik Skärgårdssalen 268 1 441 18,6 % 1 000

Ornö skola 4 447 7 227 61,5 % 7 227

Evakueringskostnader 2 235 17 000 13,1 % 3 000

Inventarier vid igångsättning 8 000 0,0 % 8 000

Konstnärlig utsmyckning 4 500 0,0 % 4 500

Summa investeringsprojekt 16 424 129 549 12,7 % 96 639 Tabellen redovisas i tkr

(29)

Bilaga 1. Åtgärder i politiska plattformen

Varje åtgärd har kategoriserats hur långt arbetet har kommit. Status ”ej påbörjad” innebär att åtgärden ingår i verksamhetsplan men startar senare.

Avvikelse kan vara försening som inte var planerad. När en åtgärd bedömts som färdig övergår arbetet till förvaltningens kärnverksamhet eller upphör (beroende på vad det handlar om).

Det kan finnas ett fåtal åtgärder som inte har någon status. Här behövs dialog för att säkra att arbetet hittills har den inriktning, omfattning, resultat som förväntas enligt den politiska plattformen.

Status Ej påbörjad Påbörjad Färdig Väntar

Avvikelse (försenad, stoppad)

A: ETT HANINGE SOM ÄR ÖPPET, DEMOKRATISKT OCH TRYGGT

A1. Kommunen ska ta fram en social översiktsplan

Status Påbörjad Bakgrund

Ett kommunövergripande arbete för att fram en social översiktsplan (SÖP) pågår som leds och samordnas av KSF. I arbetet deltar representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, social- och äldreförvaltningen samt

utbildningsförvaltningen.

(30)

Under hösten har ett 20-tal intervjuer genomförts med chefer och personer med nyckelfunktioner i förvaltningar och bolag. Resultat av intervjuerna blir en del i underlaget för SÖP. En delrapport av arbetet har kommunicerats genom en koncernöverskridande workshops samt till den politiska ledningen.

Planerat arbete och resultat 2020

För att kunna leda kommunen i arbetet med social hållbarhet behövs ett övergripande, samlande styrdokument. Arbete inleddes 2017 av

hållbarhetsberedningen med en genomlysning av kommunens folkhälsoarbete. I vinter har "steg 2, underlag social översiktsplan till kommande program för social hållbarhet", färdigställts efter en avslutande workshop i mars. Samtliga

förvaltningar och bolag deltog i workshopen och har också tidigare blivit intervjuade. I workshopen var även Region Stockholms projektet Agenda

Välbefinnande inbjudna och personer från Region Stockholm, KTH m.fl. deltog.

Haninge är pilotkommun i Agenda Välbefinnande som syftar till att hitta nya former och sektorsöverskridande arbetssätt framför allt vad gäller livsmiljöer för att främja psykisk hälsa och välbefinnande i befolkningen. Kommunens

medverkan i pilotprojektet går in som en del av arbetet för att utveckla den sociala hållbarheten.

Rapporten social översiktsplan beskriver brett kommunens vilja och ambition vad gäller social hållbarhet och föreslår några fokusområden att arbeta vidare med. Rapporten och Agenda välbefinnandes följeforskning, förslag till direktiv för ett program för social hållbarhet samt förslag till direktiv för en beredning för social hållbarhet ska redovisas till politiken i juni.

Planerat arbete 2021

Under förutsättning att uppdrag ges om att ta fram ett program med den sociala översiktsplanen som underlag kommer det arbetet att fortskrida under 2021. I förslaget till direktiv för uppdraget om program föreslås att 500 tkr tas från kommunfullmäktiges reserv.

(31)

Planerat arbete 2022 Se 2021.

A2. Kommunen ska ta fram ett minoritetspolitiskt program

Status Påbörjad Bakgrund

Är 2010 tillkom en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen). Minoritetslagstiftningen reviderades och förstärktes

ytterligare 1 januari 2019. Då fastslogs bland annat att alla kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Under det gånga året har Haninge kommun arbetat fram ett förslag till ett minoritetspolitiskt program som ska ge en långsiktig och övergripande bild av kommunens ambition och vilja i arbetet med nationella minoriteter och deras rättigheter.

Planerat arbete och resultat 2020

Den 3 februari 2020 gick minoritetspolitiska programmet ut på remiss till 49 remissinstanser. Förutom internt inom kommunen skickades remissen till statliga- och regionala instanser, Södertörns- och grannkommuner,

utvecklingskommuner för romsk inkludering samt intresseorganisationer för samtliga nationella minoriteter. Sista svarsdag är 3 maj.

Planerat arbete 2021

Programmet införs i ordinarie kärnverksamhet och följs upp enligt kvalitetsstyrningen.

Planerat arbete 2022 Se 2021.

(32)

A4. Förutsättningarna för att införa en kommunal social investeringsfond för satsningar på barn och unga som ska ge långsiktiga effekter för såväl individ som samhälle ska utredas

Status

Ej påbörjad

Planerat arbete och resultat 2020

Kommunstyrelseförvaltningen planerar att i samverkan med socialförvaltningen utreda om förutsättningar för att sociala investeringsfonder med satsningar på barn och unga kan ge långsiktiga effekter i Haninge. Utredningen kommer att baseras på nationell forskning och andra kommuners erfarenheter.

Planerat arbete 2021-2022 Inga insatser planeras.

A5. Föreningsstödet i Haninge ska demokratisäkras

Status Påbörjad

Planerat arbete och resultat 2020

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett föreningsstödet enligt

utredningsdirektiv som beslutats av KS. Utredningen avser hyressättning, nyttjande av kommunens lokaler för föreningar samt större idrotts- och

kulturarrangemang och enhetliga bidragsreglemente. KSF:s utredning kommer att presenteras för kommunstyrelsen senast i juni av 2020 med förslag till åtgärder. Eventuella insatser beror på kommunstyrelsens beslut.

För kultur- och demokratinämnden samt idrotts- och fritidsnämnden ingår kontrollerna i den löpande verksamheten. Dåvarande kultur- och

fritidsnämndens reglemente för föreningsbidrag infördes 2018. I de allmänna

(33)

villkoren beskrivs tydligt kravet på demokratiskt uppbyggda föreningar inkl.

verksamhet i enlighet med diskrimineringsgrunder.

Avseende äldrenämndens verksamhetsområde har förvaltningens förslag på nytt bidragsreglemente godkänts av nämnden och även antagits av fullmäktige under 2019. I reglementet finns formuleringar som berör krav att föreningars

verksamhet ska vila på demokratisk grund.

Rutinmässiga kontroller vid bidragsansökan ingår i löpande verksamhet i kultur- och fritids- samt social- och äldreförvaltningen. Det ingår i kärnverksamheten som följs upp inom ramen för kvalitetsstyrning.

Planerat arbete 2021-2022 Se 2020.

A6. Möjligheten att öka tryggheten genom att anställa trygghetsvärdar under vissa tider av dygnet ska utredas

Status Påbörjad

Planerat arbete och resultat 2020

Kommunens förvaltningar och bolag pågår olika satsningar och utredningar för att öka tryggheten i kommunen, t.ex. gemensamt trygghetsprojekt, satsningar för att öka trygghet i och kring skolan samt den nya trygghetskommissionen.

Parallellt med utvecklingsarbetet fortgår den löpande verksamheten. Under senare delen av tertialen har resurser delvis behövt prioriteras om med anledning av Coronapandemin. Redovisningen nedan avser främst insatser som kan knytas till utredningen av trygghetsvärdar.

I slutet av 2019 påbörjades ett förvaltningsövergripande trygghetsprojekt. Inom ramen för projektet har bland annat en nulägesanalys genomförts, som

exempelvis har omfattat en kartläggning av kommunens samlade

(34)

trygghetsresurser samt de samverkansforum som kommunen deltar i. Projektet har även tagit fram gemensamma definitioner av centrala begrepp inom området och därigenom tagit fram avgränsningar för det kommunala trygghetsarbetet och brottsförebyggande arbetet. Förslag till trygghetsarbetets struktur, organisering och resursfördelning ska tas fram.

Möjligheten att öka tryggheten genom att anställa trygghetsvärdar har utretts inom projektet. Avrapportering av trygghetsprojektet sker under maj.

Planerat arbete 2021

Planerade insatser av trygghetsvärdar är beroende av utredningens resultat och vilka beslut som fattas.

Utredningen är en del av trygghetsarbetet. Det trygghetsskapande arbetet sker såväl händelsestyrt som i ett långsiktigt perspektiv. Det händelsestyrda arbetet är i dagsläget svårt att förutspå. Under 2020 lär effekter av flertalet av de

utredningar och liknande åtgärder som genomförs under 2020 falla ut. Detta rör exempelvis satsningar genom trygghetskommissionen, ändrade arbetssätt och strukturer utifrån genomlysningen i det förvaltningsövergripande

trygghetsprojektet.

Planerat arbete 2022

Redan pågående åtgärder kommer till stor del att fortgå även under kommande år, även om en omprioritering kan komma att ske utifrån den händelsestyrda verksamheten.

(35)

B. ETT HANINGE SOM ÄR EKOLOGISKT HÅLLBART Klimat och miljö

B1. Kommunen ska vara en fossilfri kommun 2030

Status Påbörjad Bakgrund

Det klimat- och miljöpolitiska programmet gäller för hela koncernen. En bred samverkan i klimat- och miljöarbetet har skett genom seminarier där frågor om genomförande och uppföljning har diskuterats. En klimat- och miljögrupp med representanter från alla förvaltningar och bolag inrättades 2019.

Tornberget ansluter all nyproduktion där så är möjligt till fjärrvärme. I Haninge är fjärrvärmen helt fossilfri och klimatneutral. All el som bolaget använder är

”grön el”. Bolagets klimat- och energiplan som beskriver hur bolaget ska bidra till ett ekologiskt hållbart Haninge uppdateras varje år. Planen beslutas av

bolagets ledningsgrupp. Nedan är två exempel på mål för att bidra till en fossilfri kommun:

 År 2019 körs Tornbergets dieseldrivna fordon med 85 procentig CO2- reducerad diesel. Sedan årsskiftet 2019 är all diesel som Tornberget köper till sina servicefordon koldioxidreducerade till 85 procent och

klimatpåverkan är därmed 85 procent lägre än med traditionell diesel.

 År 2019 används el-cykel och kollektivtrafik för arbetsresor i större utsträckning än 2018. Tornbergets två el-cyklar har använts för resor i tjänsten i större omfattning än 2018 och sedan Tornberget underlättat lån av SL-kort har den användningen ökat flerfaldigt.

Stadsbyggnadsförvaltningen använder diesel i tjänstefordon som är 50 procent fossilfri. Ett pilotprojekt att driva tjänstefordon med 100 procent fossilfritt bränsle (HWO100) har genomförts med gott resultat. Förvaltningen har byggt

(36)

ut cykelvägnätet för att underlätta alternativa färdmedel. Arbetet utgår från beslutad cykelplan och trafikstrategi.

De bilar som äldreomsorgen använder har upphandlats så att de uppfyller verksamhetens behov och miljökrav i fordonspolicyn. Särskilda

framkomlighetsbehov inom hemtjänsten innebär ett behov av fyrhjulsdrivna bilar. Merparten av de bilar som används inom hemtjänsten är s.k. hybridbilar som nyttjar såväl el som bensin. Förbrukningen är ca 3 dl/mil. Det fåtal

fyrhjulsdrivna bilarna består i huvudsak av hybridbilar, vilka förbrukar ca 5 dl bensin/mil. Det finns även enstaka gasbil och ett fåtal fordon som endast körs på fossilt bränsle.

Planerat arbete och resultat 2020

Kommunstyrelseförvaltningens samordning av genomförande och uppföljning av det klimat- och miljöpolitiska programmet fortsätter som en del av

förvaltningens kärnverksamhet. Samtliga förvaltningar och bolag deltar.

Kommunens energianvändning är redan fossilfri då kommunen och de kommunala bolagen endast köper fossilfri el och fjärrvärme. Ett aktivt arbete pågår mot målet att kommunens resor och transporter ska vara fossilfria. Inom flera verksamheter pågår ett arbete med att utreda och testa möjligheterna att använda fossilfria drivmedel, alternativa fordon och mer klimatsmarta färdsätt.

Ett brett arbete pågår med att minska klimatpåverkan från den offentliga

måltiden och klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp har minskat från 2,2 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) per kg inköpta livsmedel år 2017 till 2,0 kg CO2e år 2019, en minskning på 10 procent.

Tornbergets årliga revidering av sin klimat- och energiplan innebär att kraven spetsas ytterligare. Bland annat att tydliggöra vilka krav gällande transporter som Tornberget ska ställa vid all upphandling. Det arbetet genomförs i samverkan med övriga Södertörnskommuner i Södertörn miljöråd. Tornberget har som ambition att kommunens eget byggande ska vara mer klimatneutralt. I VP 2020

(37)

finns därför inlagt att bolaget ska utvärdera möjligheten att bygga stommar i trä istället för i betong eller stål.

Stadsbyggnadsförvaltningens ambition är att allt bränsle till bilar och samt i största mån till maskiner ska vara fossilfri som köps in till förvaltningen.

Fortsättning med åtgärder enligt cykelplan och trafikstrategi.

Utbildningsförvaltningen har utrett möjligheten att införa fler skolbussar för att minska antalet taxiresor för elever med skolskjuts. Utredningen visar att fler bussar skulle leda till mindre miljöpåverkan då bussarna körs med fossilfritt bränsle (HWO). De ekonomiska konsekvenserna har utretts vidare och om utredning visar att det är ekonomiskt möjligt att övergå till fler skolbussar istället för taxi kan detta genomföras i vissa områden under hösten 2020. Förutsätter att detta godkänns av grund- och förskolenämnden.

Arbetet med förskolornas och skolornas kemikalieplaner fortgår, liksom ambitionen att öka andelen ekologiska livsmedel i förskole- och skolköken i samarbete med kommunens koststrateg.

Planerat arbete 2021

Kommunens gemensamma arbete med KMPP fortsätter, alla förvaltningar och bolag är engagerade. Förvaltningarna och bolagen fortsätter med sina respektive aktiviteter som startade 2020. För kommunstyrelseförvaltningens del ska KMPP aktualitetsprövas.

Planerat arbete 2022 Se 2021.

B2. Kommunens byggnader ska energieffektiviseras

Status Påbörjad Bakgrund

(38)

I mål och budget 2019-2020 finns ett miljömål som följs upp med indikatorer från klimat- och miljöpolitiska programmet. Indikatorn om energieffektivisering i kommunal verksamhet visar energianvändningen per kvadratmeter (kWh/m2 ) i de lokaler som ägs av Tornberget AB och Haninge Bostäder. Årets värden redovisas i årsredovisningen.

Tornberget ansvarig, Haninge bostäder medverkar och KSF samordnar arbetet.

Planerat arbete och resultat 2020

Alla förvaltningar och bolag arbetar tillsammans för att genomföra och följa upp det klimat- och miljöpolitiska programmet. Återrapportering till

kommundirektörens ledningsgrupp sker under året.

Under år 2020 planerar Tornberget att förbättra verktyg för energiuppföljning och fastighetsautomation samt utveckla rutiner för driftoptimering i den löpande driften. Tornbergets målsättning för år 2020 är att reducera energianvändningen i Tornbergets lokaler till 160 kWh/m², vilket skulle innebära att det övergripande målet att sänka energianvändningen med 20 procent jämfört med referensåret 2009 uppnås med marginal

Haninge Bostäder målsättning är att år 2020 har energianvändningen

effektiviserats med 20 procent jämfört med år 2008 (135 kWh/m²). Det innebär att byta ut gamla fläktar i beståndet, arbeta löpande med driftoptimering.

Långsiktig satsning på energibesparande åtgärder i moderniseringsprojekt.

Nyttjande av rätt teknik för optimal energibesparing.

Planerat arbete 2021

Båda bolagen har mål för minskad energianvändning till år 2030.

Tornbergets klimat- och energiplan kommer att revideras för att vid behov se över målen och de åtgärder som förordas baserat på utfallet från det löpande förbättrings- och utvecklingsarbetet.

(39)

Tornbergets målsättning för perioden 2020-2030 är att reducera

energianvändningen med 20 procent. År 2021 ska referensåret, baserat på utfallet år 2020, sättas samt en plan för åtgärder, uppföljning och årsvisa målvärden tas fram.

Haninge Bostäder “År 2030 har energianvändningen effektiviserats med 30 procent jämfört med år 2008 (135 kWh/m²).”Det innebär att fortsätta aktiviteter som startades 2020 och att utveckla produktion av förnybar energi, t. ex solceller.

Arbetet med klimat- och miljöpolitiska programmet fortsätter 2021.

Planerat arbete 2022

Tornberget ska år 2022 genomföra åtgärder enligt framtagen plan för att nå målvärdet för 2022 i ledet att nå energimålet för år 2030.

B3. Kommunens tjänstebilar ska vid nyinköp vara fossilfria

Status Påbörjad

Planerat arbete och resultat 2020

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till ny fordons- och resepolicy för Haninge kommun fastställdes av kommunstyrelsen i januari. Policyn omfattar samtliga resor som sker i tjänsten samt för de driftfordon som ägs, leasas eller hyrs av Haninge kommun samt dess bolag. Policy ska vidare utgöra ett

styrdokument vid upphandling av resetjänster, fordon, transporttjänster och verksamhetsupphandling. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål och det klimat- och miljöpolitiska programmet.

Införandet av policyn startade därefter i alla förvaltningar och bolag.

Förvaltningar och bolag har också planerat:

(40)

 Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att fasa ut all diesel och

förvaltningens fordonsflotta kommer att successivt bli fossilfri under kommande år. Nyinköp ska vara fossilfria framöver.

 En plan för hur Tornberget ska förnya fordonsflottan till 2022 ska tas fram. Ett led i det arbetet är det uttalade delmålet: ”År 2020 är minst 6 nya elbilar införskaffade”. Ambitionen är att överträffa delmålet.

 Haninge Bostäder ska upprätta en plan att byta ut bilparken. Alla servicebilar drivs med 85 procentigt fossilfritt bränsle.

 Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter att följa utvecklingen och vid byte av arbetsredskap är ambitionen att göra yttersta för att hyra/köpa ett fordon med bästa miljöklass.

Planerat arbete 2021-2022

Arbetet med att efterleva den nya fordons- och resepolicyn och klimat- och miljöpolitiska programmet fortsätter. Tornberget, Haninge Bostäder och stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter med att nå helt fossilfria

fordonsflottor. Tornberget planerar att se över möjlighet att istället för personliga bilavtal använda kommunens bilpool för resor i tjänsten.

B4. Kommunen ska se över behovet av att anlägga fler våtmarker

Status Påbörjad Bakgrund

Klimat och miljöpolitiska programmet (KMPP) innehåller fokusområdet Rent vatten och naturens mångfald med mål för att skydda och utveckla naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband. Vattenplanen är ett av de underliggande dokumenten till KMPP och ska förtydliga vattenområdet i KMPP.

En revidering av vattenplanen har inletts men arbetet har förskjutits i tid.

Ansvarsfördelning och finansiering mellan VA-kollektivet och skattekollektivet behöver tydliggöras. Diskussioner mellan kommunstyrelse- och

stadsbyggnadsförvaltningen har startats.

(41)

Planerat arbete och resultat 2020

Det pågår ett arbete med att fördjupa vattenplanens åtgärder genom att ta fram åtgärdsprogram för respektive avrinningsområden i kommunen (ca 15) och i dessa kommer frågan om behovet av nya våtmarker att tas upp. Medel kommer att saknas.

Ett lokal åtgärdsprogram för Vitsån håller på att färdigställas.

Fortsatta diskussioner mellan ansvarsfördelning och finansiering mellan skattekollektiv och VA-kollektiv. Omfattar KSF och SBF.

Stadsbyggnadsförvaltningens olika insatser för våtmarker pågår under hela mandatperioden.

Planerat arbete 2021

KSF och SBF (VA) fortsätter arbetet med åtgärdsplan för Vitsån och börjar med att ta fram en vattenstrategi (ersätter vattenplanen).

Planerat arbete 2022 Se 2021.

B5. Fler ekosystemstjänster ska utvecklas under mandatperioden

Status Påbörjad Bakgrund

KMPP innehåller fokusområdet Rent vatten och naturens mångfald med mål för att skydda och utveckla naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska

spridningssamband. Naturvårdsplanen är ett viktigt underliggande dokument till KMPP. De åtgärder som genomförs och planeras enligt naturvårdsplanen och för att återskapa och utveckla våra vattenmiljöer handlar om att utveckla våra ekosystemtjänster.

Se även resultat för fler våtmarker (som är en ekosystemstjänst) åtgärd B4.

(42)

Planerat arbete och resultat 2020

Ett av målen i KMPP är att ta fram en grönstrukturplan för att bland annat få en helhetsbild av naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska

spridningssamband. Arbetet har inletts med omvärldsbevakning. Arbete med säkerställande och stärkande av flera områden har inletts.

I samband med planeringen av Tvärförbindelse Södertörn har det gröna sambandet mellan två av länets större sammanhängande grönområden -

Hanvedenkilen och Tyrestakilen uppmärksammats. Kommunen har framfört att åtgärder behöver vidtas för att inte försämra detta samband i ost-västlig riktning mellan Jordbro och Handen utan att det istället behöver stärkas i samband med planeringen av Tvärförbindelse Södertörn. Vid mötet vid årsskiftet visade representanter för projektet en vilja att arbeta för att sambandet inte ska

försämras men det visar sig att trafikverket har små möjligheter inom sitt lagrum att genomföra detta.

En del i kommunens grönstruktur är Högstaskogen och Norrbyskogen.

Utredning för att studera förutsättningarna för bildande av naturreservat i Högstaskogen har inletts. Statliga LONA-bidrag har beviljats för

utredningsarbetet 2018-2022. Inventering och kartläggning av Norrbyskogen pågår som grund för avvägningar mellan attraktivt boende, tillgänglighet och bevarande av värdefulla naturområden och sammanhang. Arbetet sker i samverkan med berörd större markägare.

Jätteloka är en invasiv växtart som bland annat riskerar den biologiska

mångfalden och som därför behöver utrotas. Entreprenören är upphandlad och planeringen inför årets jättelokasäsong är påbörjad.

På grund av utmaningar i form av snabbt växande bebyggelsemiljöer och vatten av god kvalitet, i kombination med pågående klimatförändringar och ökad nederbörd står vi inför ökade krav på hur dagvattnet ska hanteras.

Dagvattenhanteringen är en viktig del i att skapa ett långsiktigt hållbart

samhälle. En av kommunens utmaningar är att skapa lokala kretslopp för vattnet så att dagvatten kan renas och återföras till recipient.

(43)

Planerat arbete 2021-2022 Se 2020.

B6. Klimat- och miljöpolitiska programmet ska aktualitetsprövas

Status

Ej påbörjad

Planerat arbete och resultat 2020

Kommunstyrelseförvaltningen genomför en årlig uppföljning av klimat- och miljöpolitiska programmet (KMPP) vilket utgör ett viktigt underlag inför arbetet med aktualitetsprövningen.

Planerat arbete 2021

Aktualitetsprövning påbörjas.

Planerat arbete 2022

Aktualitetsprövning slutförs senast mars 2022.

B7. Samarbete med andra kommuner runt Drevviken ska intensifieras för att förbättra vattenkvaliteten

Status Påbörjad Bakgrund

Kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningen har medverkat i att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken i samverkan med Stockholm stad, Tyresö och Huddinge. Programmet förväntas möta de förbättringsbehov som finns för

(44)

att nå god vattenstatus i Drevviken. Kravet är att år 2027 uppnå miljökvalitetsnormen god status.

I programmet föreslås först ett antal gemensamma åtgärder som behöver

genomföras av samtliga kommuner. Det är bl.a. åtgärder mot internbelastningen av fosfor, tillsynsrelaterade åtgärder och åtgärder kring drift och underhåll.

Framtagande av en skötselplan för Drevviken föreslås. Därefter föreslås ett antal platsspecifika åtgärder uppdelade per kommun. I programmet ska Haninge kommun bygga nio nya dammar. En av dammarna, Dammträsk, blev klar under 2019. Den föreslagna dammen på Norrbygärdet är störst och mest effektiv i arbetet med att rena dagvatten till Drevviken från Haninge.

Det finns även andra föreslagna åtgärder i åtgärdsprogrammet som berör VA- avdelningen, exempelvis arbetet med felkopplade spillvattenledningar till dagvattenledningar.

Det slutliga åtgärdsprogrammet för Drevviken inväntas från projektägaren Stockholm stad för att kunna tas vidare för beslut i kommunen.

Planerat arbete och resultat 2020

KSF och SBF fortsätter med dagvattenanläggning i Jutskåradammen och andra åtgärder som Haninge ska genomföra enligt åtgärdsprogrammet. Invänta Stockholms stads beslut avseende slutligt åtgärdsprogram.

Det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken har varit ute på en sista

förankringsrunda och håller nu på att revideras. Ett kommunövergripande möte kommer hållas för att diskutera beslutsprocess och uppföljning.

Åtgärdsprogrammet ska sedan beslutas om i respektive kommun.

Planerat arbete 2021 Se 2020.

Planerat arbete 2022 Se 2020.

(45)

C. ETT HANINGE SOM FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal ekonomi C1. Kommunen ska ta fram relevant benchmark for att utveckla tjänstegarantier inom kommunens olika verksamheter

Status

Planerat arbete och resultat 2020

2019 gjordes en omvärldsbevakning som visade att antal kommuner med

tjänstegarantier minskar. De som har tjänstegarantier gör ingen uppföljning och får inte in många synpunkter som avser tjänstegarantier. Sveriges kommuner och regioner (SKR) driver inget arbete. Haninge har tjänstegarantier för fyra

områden med totalt drygt 30 tjänstegarantier. Analys av statistik visade att endast en synpunkt avsåg brister i en tjänstegaranti (2019), för andra år finns det inget samband. Kvalitetskrav för fler tjänstegarantier motsvarar lagkrav, vilket innebär att syftet att tjänstegarantin ska ha högre kvalitet än lagar inte uppnås.

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att redovisa resultat och ge förslag till fortsatt arbete.

Planerat arbete 2021- 2022

Är beroende av resultat från 2020 års arbete.

C2. Upphandlad verksamhet ska ha kollektivavtalsliknande former

och arbetsmiljöplaner i hela entreprenörskedjan med möjlighet för

undantag

(46)

Status Påbörjad

Planerat arbete och resultat 2020

Nuvarande lagstiftning ger inte utrymme att ställa krav på kollektivavtal i

upphandlingar. Begreppen kollektivavtalsliknande former och entreprenörskedja behöver förtydligas, med beaktande av gällande lagar. Det gäller även vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att göra. Nuvarande lagstiftning ger inte utrymme att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 att ge kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med Nynäshamn se över uppdraget och som en konsekvens därav även revidera gällande styrdokument samt finansierings- och leveransmodell.

Förslaget till uppdaterad upphandlingspolicy och riktlinjer kommer att förtydliga kollektivavtalsliknande former och entreprenörskedja. Förslaget kommer att skickas på remiss till nämnderna våren 2020 för att under hösten bearbeta

synpunkter inför slutlig beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige i slutet av 2020. Att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar ingår i kärnverksamheten för berörda förvaltningar och bolag.

Tornberget ställer alltid krav på att leverantören har kollektivavtalsliknande villkor för sin personal vid upphandling samt att en arbetsmiljöplan finns där det är möjligt. Kontroll av kollektivavtalsliknande villkor sker innan ingånget avtal.

För alla byggprojekt finns alltid krav på en projektspecifik arbetsmiljöplan, som presenteras och gås igenom vid första byggmötet. Dessa krav i upphandlingar och rutiner i byggprojekten är del av bolagets löpande verksamhet.

Stadsbyggnadsförvaltningen följer den lagstiftning och de allmänna bestämmelser som finns både avseende upphandling av konsult- och entreprenörstjänster. Idag krävs arbetsmiljöplaner vid upphandling av entreprenör.

Haninge Bostäder ställer krav på detta i upphandlingarna, som ingår i kärnverksamheten.

References

Related documents

Ett hinder för fortsatt utveckling är att förvaltningen inte tagit ett övergripande beslut i att alla medarbetare ska identifiera sig. elektroniskt

Antalet flickor och pojkar som var föremål för ansökan om beredande av vård 2006 uppgick till 74 stycken, varav 48 på grund av brister i hemmiljön och 19 på grund av eget

Andelen av det totala antalet utredningar som ledde fram till en ansökan om vård har ökat med tio procent jämfört med förra året och uppgår för 2007 till 33 %.. Ansökningar

Jag kommer nu att läsa upp ett antal faktorer för dig och undrar dels hur viktiga du tror att ledningen tycker att dessa faktorer är för att skapa långsiktig lönsamhet och

anta förvaltningens förslag till nyckeltal för uppföljning av Varberg direkt enligt bifogad

 Arbeta för gynnsamma förutsättningar för professionella utövare och aktörer inom kulturella och kreativa näringar att kunna verka i kommunen och i regionen..  Vi vill

- Följebrev för förändrat förslag till avfallstaxa 2021 - Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-23, § 100 Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Projektet syftar till att ta fram en modell som kommunerna kan använda för att bidra till ett mer hållbart boende.. Modellen ska innehålla kriterier som hjälper kommunerna att