• No results found

Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro"

Copied!
44
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975

haningekommun@haninge.se

bilaga

Fullständig måluppföljning

(2)

Inledning

Syfte

Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år: april, augusti och december.

Nämndernas delårsrapporter och årsredovisning ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat. Även uppföljning av nämndens interna kontroll samt förvaltningens personalstatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och återrapportering.

Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för att på kommunfullmäktiges uppdrag planera, leda, samordna och följa upp den verksamhet som kommunfullmäktige beslutat om. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens långsiktigt hållbara utveckling och för övergripande ekonomi- och personalfrågor, kommunikation och IT.

(3)

Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

Så här har bedömningar gjorts

Kommunens 12 övergripande mål följs upp med ett antal KF-indikatorer. Varje KF-indikator har ett målvärde som ska uppnås under mandatperioden (2022).

Alla mål och KF-indikatorer gäller alla nämnder oavsett hur mycket nämndens verksamheter kan påverka. Varje nämnd kan komplettera med egna indikatorer.

Årets värde och eventuell trend för indikatorer redovisas i delårsrapport eller årsredovisning. De flesta indikatorer följs upp under senare delen av året.

Informationsmått rapporteras i kommunens årsredovisning.

I nämndens delårsrapport och årsredovisning kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer sker en

bedömning om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller inte kommer att uppfyllas. Nämndens strategi och budget kan också innehålla krav på när bedömningar ska göras.

I delårsrapporten och årsredovisningen finns alla indikatorer (både KF och nämndens egna) och nämndens strategier med för varje mål.

De KF-uppdrag som nämnden ansvarar kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2019 och pågående uppdrag från 2018, 2017 och 2016. Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

Resultat per uppdrag bedöms genom att ange status: ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad.

Summering mål 1-12

Titel Bedömning

1 God folkhälsa Kan ej bedömas

2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet Kan ej bedömas

(4)

3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

Kan ej bedömas

4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden Kan ej bedömas

5 Meningsfull fritid Kan ej bedömas

6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Kan ej bedömas

7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Kommer inte att uppfyllas

8 Nya bostäder i bra lägen Kan ej bedömas

9 Hög tillgänglighet Kan ej bedömas

10 Ordning och reda på ekonomin

11 Hög kvalitet i kommunens tjänster Kan ej bedömas

12 En attraktiv arbetsgivare Kommer inte att uppfyllas

Rapportering per mål, fullständig rapportering

Mål 1 med kommentar 1 God folkhälsa

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Strategier

1.1 Samverka med näringslivet för att stödja föreningar 1.2 Stödja och samordna arbete utifrån barnkonventionen 1.3 Stödja och samordna strategiska folkhälsoarbetet

(5)

Nyckeltal Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022

KF Fyraåringar m övervikt (%) 10.7 11.8 9.0

KF Möjlighet komma utomhus särskilt boende för äldre (%)

51 55 54 57

KF Andel elever som inte använder ANDT, gymnasiet åk 2 (%)

33 - 36 35

KF Andel elever som inte använder ANDT, åk 9 (%)

59 - 61 66

Kommentar

Kommunstyrelseförvaltningen stödjer förvaltningars och bolagens

utvecklingsarbete med barnkonventionen och den kommande barnrättslagen.

Representanter från samtliga förvaltningar, bolag och ungdomsrådet ingår i barnrättsgruppen. Resultaten av barnrättsarbetet redovisas i kapitel KF-uppdrag.

Ungdomsfullmäktige genomfördes i mars med drygt 50 ungdomar,

förtroendevalda och tjänstepersoner. Sexton ungdomar valdes att ingå i det nya ungdomsrådet 2019. Viktigaste frågorna på ungdomsfullmäktige var upplevd trygghet och den fysiska miljön i skolan, skolgårdar och på fritidsgårdar samt kollektivtrafik.

I arbetet med det strategiska folkhälsoarbetet har en konsult handlats upp för att ta fram en beskrivande översiktsbild för kommunens prioriteringar av ett fortsatt arbete för social hållbarhet. Rapporten förväntas ge förslag på några

fokusområden för social hållbarhet i Haninge kommun. En arbetsgrupp med representation från förvaltningar och bolag finns som stöd till arbetet med att ta fram underlaget till en social översiktsplan.

SKL och Rådet för kommunal analys (RKA) har tagit fram förslag på nationella nyckeltal för de globala målen i Agenda 2030. Haninge var en flera kommuner som deltog i arbetet.

(6)

Under året har två seminarier genomförts med fokus på de globala målen. Tema för första seminariet var folkhälsa och för det andra hållbara städer och

samhällen.

Besöksrutinen är beslutad av kommundirektörens ledningsgrupp och också använd och testad vid studiebesök bland annat från Japan och Korea.

LEADER är ett landsbygdsutvecklingsprogram inom EU och en metod för att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar. Metoden innebär att det är de som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. Haninge är tillsammans med andra skärgårdskommuner medfinansiär i flera projekt.

Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört EU- projekt inom sportfiskenäringen. Bland annat har Vitsån iordningställts så att havsöringen fått bättre lekplatser. Kommunen har även genomfört ett antal seminarier för sportfiskeföretagen för att få till en gemensam handlingsplan för sportfiskeverksamheten inom länet.

Tillsammans med Visit Haninge och Södertörns Högskola har kommunen ansökt om bidrag hos Länsstyrelsen för att genomföra kompetens och

produktutvecklingsutbildning för småföretagare. Ett positivt förhandsbesked har inkommit. Projektet beräknas påbörjas i september.

Möten med föreningen Visit Haninge ideell förening har genomförts med fokus på handlingsplan för att attrahera fler näringsidkare inom besöksnäringen.

Informationsmaterial, besökskarta på svenska och internationell besökskarta samt redaktionella artiklar i magasin har tagits fram för att marknadsföra Haninge och dess destinationer under sommaren 2019.

(7)

Mål 2 med kommentar

2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Strategier

2.1 Utveckla kommunens arbete med medborgardialog 2.2 Utveckla kommunens trygghets- och säkerhetsarbete

Nyckeltal Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022

KF Trygghet i skolan, årskurs 8 (%) 89.0 86.0 82.0 90.0

KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.

22.2 25.6 25.5 20.0

Kommentar:

Flera olika initiativ pågår avseende det strategiska brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett partnerskap (IOP, idéburet offentligt

partnerskap) mellan kommunen och Grannstöd Haninge med syfte att stärka grannsamverkan och öka tryggheten samt att utvecklas vidare tillsammans med polisen och bostadsbolagen. Ett förslag till partnerskap ska tas upp i

kommunstyrelsen för beslut under hösten.

Program för säkerhets- och riskhanteringsarbetet ska uppdateras. Programmet syftar till att ge förutsättningar för ett överskådligt, långsiktigt och samordnat arbete och ska utgöra fullmäktiges inriktning och mål med det sammanhållande arbetet inom följande områden; krisberedskap, skydd mot olyckor, civilt försvar, informationssäkerhet, säkerhetsskydd samt internt skydd. Under hösten kommer ett förslag till program för säkerhets- och riskhanteringsarbetet remitteras inom till nämnder och bolag innan kommunfullmäktige beslutar om programmet.

(8)

Kommunstyrelseförvaltningen stödjer förvaltningarna och bolagen, både strategiskt och löpande frågor. I samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen pågår ett projekt som syftar till att skapa attraktiva, trygga och inkluderande urbana miljöer. Inom projektet sker samarbete med andra kommuner, regioner, intresseorganisationer samt företag.

I det löpande trygghetsarbetet har en ny broschyr om samarbete, ansvar och trygghet i gymnasieskolan har tagits fram och publicerats i på haninge.se samt gymnasieskolornas webbplatser.

När förvaltningar planerar och genomför medborgardialoger stödjer

kommunstyrelseförvaltningen med informationsmaterial och marknadsföring.

Kommunikationsplanen för utvecklingen av Jordbro centrum uppdateras

löpande och kommunikationsaktiviteter genomförs. Under årets tulpanfest hade stadsbyggnadsförvaltningen en dialog med medborgarna om hur den kan

utvecklas. Medborgardialog hölls i Vega i samband med pendeltågsstationens öppnande i april. På Haningedagen i september planeras flera dialogaktiviteter och material som främjar en aktiv dialog.

Under arbetets gång med uppdatering av ortsanalysen på Dalarö identifierades behovet att stämma av innehållet med boende på Dalarö. Detta har gjorts genom en enkätundersökning i april 2019.

Speakapp är en app som tagits fram i ett projekt som Haninge kommun,

Haninges ungdomsråd, Rädda barnen och Rädda barnens ungdomsförbund drev.

Syftet var att minska avståndet mellan barn och unga, politiker och tjänstemän och öka barn och ungas deltagande i de lokala beslutsprocesserna.

Ungdomsrådet har arbetat med EU-valet och tagit fram en digital broschyr som spritts via sociala medier. Demokratiutbildning och utbildning i

barnkonventionen har genomförts för ungdomsrådet. Nio ungdomar har arbetat åt ungdomsrådet som feriepraktikanter med frågor om upplevd trygghet och fysisk miljö på skolor, skolgårdar och fritidsgårdar. Arbetet avslutades med en offentlig debatt mellan de politiska ungdomsförbunden. Ungdomsrådet har

(9)

deltagit i internationellt studiebesök från Japan och presenterat sin verksamhet.

Ungdomsrådet har deltagit i Almedalen i samband med Sveriges ungdomsråds aktiviteter.

Kommunens politiska samrådsgrupp fått en kortare utbildning i

minoritetsarbete. Samrådsgruppen har följt upp de tvåspråkiga klasserna i Haninge.

Inom finskt förvaltningsområde har årets första nummer av

informationstidningen Om Haningesta distribuerats i 300 exemplar. För att öka språklig och kulturell identitet har nya finska filmer för barn och vuxna ska visas under hösten på kulturhuset. Teaterföreställningar på både svenska och finska har arrangerats och en finsk gospelgrupp Gentlemen gav en konsert i S.t Eskils kyrka.

Projektplan för arbetet med den nationella romstrategin har godkänts. En arbetsgrupp för brobyggare med representanter från romska föreningar ska arbeta mot äldre romer genom att stödja i praktiska frågor och anordna

fritidsaktiviteter. Ett annat uppdrag innebär att sprida kunskap och informera om romer till skolor. Föreläsningar har genomförts på sex skolor. Insatserna har utvärderats genom enkäter till skolornas rektorer vilka visar att

informationsträffarna varit uppskattade och flertalet har uttryckt vilja till mer stöd på individnivå.

Mål 3 med kommentar

3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

(10)

Strategi

3.1 Erbjuda budget- och skuldrådgivning med hög kvalitet och hög tillgänglighet

Nyckeltal Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022 KF Ej återauktaliserade ungdomar 13-

20 år ett år efter insats (%)

75 83 69 85

KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år (%)

96 91 96 97

KF Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänsten?

(%)

68 69 68 70

Kommentar:

Under första halvåret 2019 har det varit ett ökat inflöde avseende budget- och skuldrådgivning. Antalet inkommande ärenden uppgår hittills i år till 284 att jämföra med 226 nya ärenden under samma tidsperiod 2018.

Parallellt med det löpande arbetet bedrivs ett förebyggande arbete. Under våren har bland annat informationsmöten genomförts i samverkan med Södertörns överförmyndarenhet och verksamheter inom social- och utbildningsområdena.

Verksamheten är aktiv inom flertalet olika branschnätverk.

Mål 4 med kommentar

4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och

(11)

förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning.

Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Strategi

4.1 Säkerställa samverkan mellan näringsliv, skola samt vuxenutbildning via Arbetsmarknadsrådet och Södertörnssamarbetet

Nyckeltal Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022 KF Andel elever i åk 9 som är

behöriga till yrkesprogram (%)

87.4 84.8 83.0

KF Genomsnittligt meritvärde åk 9 224 216 214 221

KF Gymnasieelever med examen inom 4 år* (%)

56 55 59

* Har tidigare mätts på tre år

Kommentar

Arbetsmarknadsrådet har haft två av årets fyra rådsmöten. Temat vid första mötet var handel och inbjudna externa deltagare var representanter från Svensk Handel, Haninge Centrum samt handelsutbildningen, Riksäpplets gymnasium.

Det andra mötet ersattes av ett halvdagsseminarium med temat ”hur säkrar vi framtidens kompetensförsörjning” i samarrangemang med Storstockholm (gamla Kommunförbundet). Seminariet ägde rum i kommunhuset med ungefär 90 deltagare från kommuner i hela Stockholmsområdet. Utvärdering från seminariet visade att deltagarna var mycket nöjda.

Verksamhetsplanen för Södertörnssamarbetet har fullföljts genom aktivt

deltagande i styrgruppsmöten samt aktiviteter enligt handlingsplanen. Rådslaget med näringslivseftermiddag genomfördes den 10 april. Under första halvåret har Workshops genomförts mellan näringslivs- och utbildningsrepresentanter från Södertörnskommunerna i syfte att attrahera fler yrkeshögskoleutbildningar till

(12)

Södertörn. Workshopen har lett till ökad samverkan inom Södertörnsregionen i näringsliv- och utbildningsfrågor.

Ett förlängt heldagsmöte har planerats i början av september med syfte att fördjupa samverkan mellan kommunerna och att lyfta aktiviteter inför 2020.

Mål 5 med kommentar 5 Meningsfull fritid

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i

utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

Strategi

5.1 I planering av nya bostadsområden ska hänsyn tas till behov av anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet

Nyckeltal Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022 KF Andel unga nöjda med sin fritid (%) 91.7 90.1 88.0 94.0 KF Andel elever som deltar i musik- eller

kulturskola 7-15 år (%)

14.0 10.0

KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per invånare 7-20 år)

26 29 29

KF Bibliotekens utlåning inklusive e- böcker (%)

3.25 3.16 2.97 3.90

Kommentar

Kommunens mark- och exploateringsenhet bidrar till målet i planeringsfasen och ser löpande till att det byggs tillgängliga utomhusmiljöer i samtliga pågående projekt.

(13)

Kommunen har medfinansierat utbyggnaden av gång- och löparslingor på Utö.

Det har lett till att en ny marknadsgrupp har sökt sig till Utö för vardaglig motion och för träning inför Swimruntävlingar. Besökarna genererar inkomster till företagen på Utö.

Mål 6 med kommentar

6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet

samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Strategier

6.1 Tillväxt och utveckling i befintliga företag och nya företag i prioriterade branscher

6.2 Verka för nya etableringar i samverkan med SBA, Nyföretagarcentrum m.fl.

6.3 Säkerställa tillgång på verksamhetsmark

6.4 Varumärket Haninge ska stärkas genom effektiv marknadsföring

Nyckeltal Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022

KF Nöjd kundindex företagare (SBA) 69 66 75 73

(14)

KF Antal arbetstillfällen i kommunen 28 479 29 103 29 000

KF Antal företag/1 000 invånare 74.6 74.6 73.7 75.0

KF Andel hushåll med långvarigt ek bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd (%)

33.1 29.0

Kommentar

För att vidareutveckla mötesplatser och arenor för företagsnätverk har Business Arena Almedalen, Näringslivets dag och MIPIM samt frukostmöten med det lokala näringslivet genomförts. På MIPIM presenterades Haninge på

investeringsseminariet och ett 20-tal möten genomfördes.

Externa samarbetspartnerna så som Almi och Tillväxtverket har deltagit som utställare på Näringslivets dag. Detta har lett till ökad samverkan. Syftet har varit att ge företagare bättre information om vilken typ av stöd dom har möjlighet att söka för att utveckla sin verksamhet. Kommunen har fördjupat samarbetet med Tillväxtverket i syfte att finna fler insatser för Haninges lokala näringsliv.

Företag har kunnat expandera på Utö med hjälp av bland annat Utö Swimrun. I samband med Visit Haningemöten har befintliga företag hittat

samarbetspartners för att kunna utöka sin verksamhet. EU-projektet Baltacar har sammanfört företag som ingått i projektet; dykföretag har sammanförts med hotell, restaurang och transportföretag. Under året har två nya företag tillkommit inom Dalarö dykpark. Totalt finns nu fyra etablerade dykföretag på Dalarö.

Genom företagsbesök hos företag inom besöksbranschen stödjer och hjälper kommunen de företag som vill expandera sin verksamhet. Proaktivt arbete sker genom att skapa företagskontakter med företag som kan vara av intresse att de etablerar sig i kommunen. Sju företagsbesök inom segmentet besöksnäringen har genomförts varav tre utanför kommunen.

En första uppföljning av handlingsplanen med utgångspunkt från näringslivsstrategin är genomförd och resultatet har presenterats för

(15)

kommundirektörens ledningsgrupp. Samordning av och genomförandet av årets insatser fortskrider enligt tidplan. Insatserna är kopplade till tre delstrategier – fler företag och fler arbetstillfällen, samhällsplanering för ett växande näringsliv samt en effektiv och tillgänglig kommunal verksamhet.

Business Arena Almedalen har genomförts och planeringen för Business Arena Sthlm i september pågår. Näringslivets dag är genomförd under februari månad och arbetet har inletts för att undersöka möjligheten till utveckling av

Näringslivets dag till en längre näringslivsvecka under 2020. MIPIM är genomförd. Haninge presenterades på investeringsseminariet, ”Speed-dejta Haninge” som besöktes av åtta intressenter och ett 20-tal möten genomfördes.

Frukostmöten för det lokala näringslivet löper på enligt plan.

I samverkan med Upphandling Södertörn och Nynäshamns kommun har ett förarbete inletts för att kartlägga behovet hos företag av vidare

kunskapsutveckling inom området upphandling.

En koncernövergripande aktivitetsplan för allt Nöjd kund index (NKI) -arbete kopplat till näringslivsstrategin har tagits fram. Det har också tagits fram en plan för kommunikation av NKI-resultatet och förvaltningsövergripande, dvs NKI- gruppen, deltagande på SBAs NKI-konferens. Samarbetet inom NKI-gruppen ska utvecklas. Under hösten planeras frukostmöten för handläggare i syfte att öka kunskapen om och mellan förvaltningarna. Kommunen ska se över befintliga system och verktyg för att nå ut till näringslivet samt lista förslag till

utvecklingsmöjligheter. Prioriterade förbättringsområden har identifierats.

Detaljplan för etapp 2 i Albyberg har ännu inte trätt i kraft. När den trätt i kraft ska workshops genomföras i syfte att identifiera företagsetableringar i Albyberg.

Inom Ung företagsverksamhet har Draknäste genomförts, vilket innebär att elever har haft möjligheten att presentera sin affärsidé till en jury bestående av företagare. Det har även skett arbete med att förbättra det långsiktiga strategiska arbetet med att utveckla Ung Företagsamhetarbetet inom

utbildningsförvaltningen.

(16)

Under våren har en ny verksamhetsplan tagits fram för Nyföretagarcentrums verksamhet med tydliga aktiviteter. Arbetet har även omfattat att hitta fler samverkansparter för ökad finansiering av verksamheten.

I arbetet med att säkerställa tillgång på verksamhetsmark i Fors, Norrby Gärde och Albyberg etapp 2 har workshops med den politiska ledningen och

tjänstemannaledningen genomförts. Under kvartal 3 kommer ett förslag till Vision Norrby Gärde att presenteras för och förankras med syfte att få ett beslut som ska ligga till grund för vidareutveckling av området.

En marknadsförings- och kommunikationsplan för näringslivsaktiviteter i syfte att öka Haninges attraktionskraft är under framtagande.

En rekryteringskampanj som riktade sig till behöriga grundskollärare genomfördes i sociala medier i maj och juli. Resultatet för maj visar att

kampanjen uppmärksammades av över 67 000 personer vilket är ett bra resultat.

Statistik över ansökningar, som togs fram efter kampanjen i maj, visar att antalet sökande per lärartjänst ökade med i genomsnitt en person 2019 jämfört med 2018 (två personer om man inkluderar utvecklingslärartjänsterna 2019). Det är rimligt att anta att kampanjen bidragit till ökningen men det går inte att

fastställa med säkerhet.

Invigningen av Vega pendeltågsstation är genomförd med deltagande från flera regionala och lokala aktörer. Invigningen var välbesökt och fick också

uppmärksamhet i länets medier.

Kommunens engagemang i Almedalen är genomförd med gott resultat. Fem seminarier arrangerades i egen regi, med en bred representation av intressenter, företag och samarbetspartners i panelerna och bland åhörarna. Företrädare för kommunen deltog i ett antal paneldiskussioner och rundabordssamtal.

Marknadsföringen och synlighet var ökad 2019 såväl inför, under och efter vår medverkan. Webbsidan haninge.se/almedalen har utvecklats där kommunens

(17)

närvaro på Almedalen dokumenteras. Det går också att ta del av seminarierna via inspelningar. Inför Almedalen skickades information direkt till intressenter om kommunens närvaro i Almedalen. Information spreds också via LinkedIn.

Kommunens inlägg på Facebook om möjligheten att ta del av direktsändningen från tre av seminarierna i Almedalen nådde 2 900 personer och hade 336

interaktioner, något mer än förra året. Fyra inlägg på Linkedin (före, under och efter) har sammantaget fått drygt 4 700 sidvisningar och cirka 90 reaktioner.

Rapporter gjordes löpande på Twitter om aktiviteterna i Almedalen.

Medarbetare gjorde även egna inlägg i sociala medier.

Årets tulpanfest i maj lockade drygt 4 000 besökare, vilket är fler än förra året.

Eventet bidrog även till att besöksströmmen till Haninge centrum ökade med 20 procent i jämförelse med förra årets tulpanfestival.

Arbetet inom ramen för Stockholm Archipelago fortsätter för marknadsföring av Haninge som destination internationellt. Informationsmaterial till

turistmålgruppen har distribuerats till strategiskt utvalda platser över hela kommunen för att bäst nå målgruppen. Redaktionella artiklar i magasin har producerats för att marknadsföra Haninge och dess destinationer under sommaren 2019.

Under juli-aug genomfördes den digitala marknadsföringskampanjen Haninge – från A till Ö där målet var att locka så många besökare som möjligt till Haninges destinationer Gålö, Utö, Nåttarö och Tyresta. Målgruppen var Stockholms län i åldrarna 25-65 år, ca 1,3 miljoner personer. Kampanjen uppnådde goda resultat med en hög räckvidd och klick till hemsidan. Bedömningen är också att

kampanjen bidragit till mycket fina PR resultat för Haninges destinationer i form av artiklar i tidningar/magasin/sajter och höga placeringar i olika rankingar som attraktiva destinationer att besöka under sommaren.

Årets sommarvloggare (feriearbetare) har producerat ett antal kortare filmer för att marknadsföra Haninge som plats och visat aktiviteter att göra i Haninge under sommaren. Vloggen fick god digital spridning.

(18)

Under augusti genomfördes Skärgårdstinget – ett gemensamt arrangemang mellan Haninge och Nynäshamns kommun där skärgårdsbor,

skärgårdsföreningar, olika experter och förtroendevalda möts för att samtala om viktiga skärgårdsfrågor. Årets tema var vattenvägar och sjötransporter.

Mål 7 med kommentar

7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Strategier

7.1 Bidra till att klimat- och miljöpolitiska programmets mål uppnås 7.2 Bidra till att vattenplanens mål uppnås

7.3 Bidra till att naturvårdsplanens mål uppnås.

Nyckeltal Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022

KF Andel ekologiska inköp (%) 35 37 39 39 (40*) 60*

KF Andel inköpt fossilfritt bränsle (%) 50.0

KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder

KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen

0 0 0 0

(19)

KF Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts

13.4 15.3

KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enligt svensk

lagstiftning (%)

24 34 41

* Från 2020 kommer procentandelen att baseras på andel av kilo ekologiska livsmedel. För 2019 anges jämförelse med den nya beräkningen inom parentes ( ).

Kommentar

Andelen inköpta ekologiska livsmedel har inte ökat under året och för att nå målet behöver omfattande åtgärder vidtas från verksamheterna. Från 2020

kommer andelen att baseras på inköpta kilon istället för kostnad. Under 2019 ges jämförelse med den nya beräkningen inom parentes. Nya ramavtal för livsmedel har tagits fram som innehåller produkter med större andel ekologiska livsmedel, vegetabiliska proteiner och livsmedel producerade i Sverige. Enligt statistik ökar totala volymen frukt och färska grönsaker i förskola och grundskola årligen, andelen ekologisk frukt är 52 procent och andelen svenska grönsaker är 35 procent. För att minska matkonsumtionens konsekvenser på klimatet har exempelvis en vegansk matlagningskurs arrangerats under sportlovet för skolkockarna.

Det klimat- och miljöpolitiska programmet ger en samlad bild av kommunens klimat- och miljöambitioner och gäller för alla kommunens verksamheter och bolag. De åtgärder som kommunen avser att genomföra inom de närmaste åren för att nå uppsatta energi- och klimatmål redovisas i åtgärdsplanen för

genomförandet av klimat- och energistrategin. Arbetet har följts upp i samband med uppföljningen av det klimat- och miljöpolitiska programmet.

Formerna för arbetet med genomförande och uppföljning av det klimat- och miljöpolitiska programmet har förankrats på alla förvaltningar och bolag.

Styrdokument för ansvarsfördelning och för ett förvaltningsövergripande klimat- och miljönätverk har tagits fram. Ett seminarium med fokus på uppföljning av det klimat- och miljöpolitiska programmet (KMPP) har genomförts med bred

(20)

uppslutning från alla förvaltningar och bolag. En första årlig uppföljning av målen i KMPP har presenterats. Den visar att arbetet mot målen har kommit igång inom del flesta områden, men att mycket arbete kvarstår för att målen ska kunna nås. En utblick har gjorts av miljöarbetet nationellt och internationellt för att inspirera kommunens verksamheter att uppnå målen i KMPP och för att sätta Haninges klimat- och miljöarbete i ett större perspektiv. Även formerna för arbetet med genomförande och uppföljning av målen har diskuterats. En

workshop har genomförts för att inspirera inför arbetet med kommande strategi och budget.

Kommunens förmåga att hantera olyckor med stor miljöpåverkan ska säkras och kommunen ska anta ett handlingsprogram för räddningstjänst samt

förebyggande verksamhet om skydd mot olyckor som kan föranleda en räddningsinsats. Programmet tas fram av Södertörns brandförsvarsförbund.

Arbetet med att uppdatera kommunens oljeskyddsplan beräknas göras under andra halvåret 2019.

En omvärldsanalys har påbörjats inför framtagande av projektplan till en klimatanpassningsplan. Arbetet berör en bredd av frågor från ökad risk för skyfall och översvämning, till ökad risk för kraftigare värmeböljor med

hälsoeffekter för särskilt barn, unga och gamla samt personer med nedsatt hälsa.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för hållbart byggande avvaktar det regionala projekt som initierats av Länsstyrelsen i Stockholms län om att skapa användbara kriterier för hållbart byggande och boende i Stockholms län. Projektet syftar till att ta fram en modell som kommunerna kan använda för att bidra till ett mer hållbart boende. Modellen ska innehålla kriterier som hjälper kommunerna att välja hållbart inför exploatering, byggande och renovering. Haninge deltar i en referensgrupp till projektet.

Kommunens vattenplan ska följas upp och revideras. Underlag för

åtgärdsprogram för Vitsån har tagits fram och uppbyggnad av vattendragsmodell

(21)

för Vitsån har slutförts. Modellen beskriver flöden i vattendragen och kommer att kunna användas för att simulera effekter på hydrologin av de åtgärder som föreslagits i tidigare utredningar, såsom anläggande av våtmarker, återställande av bestämmande sektioner och svämplan mm. Samtliga underlag utgör grunden för en framtida åtgärdsplan för Vitsån. Kommunen har medverkat i

färdigställande och beslut om lokalt åtgärdsprogram för Drevviken i samverkan med Stockholm stad, Tyresö och Huddinge.

Det klimat- och miljöpolitiska programmet har ett konkret mål om att

kommunen ska ha skyddat ytterligare minst 600 hektar med höga naturvärden som naturreservat eller biotopskyddsområde till utgången av 2022. Arbete har påbörjats med utredningar och prioriteringar av områden som har behov av skydd. En arbetsgrupp inom kommunen tillsattes 2018 med syfte att utveckla former för att förhindra förlust av biologisk mångfald. Arbetsgruppen arbetar vidare med det svaga gröna sambandet utifrån tidigare genomförda utredningar.

Haninges natur är en del av den utpekade regionala grönstrukturen enligt regionala utvecklingsplaneringen för Stockholmsregionen (RUFS) och

kommunen ingår i två så kallade gröna kilar, Hanvedenkilen och Tyrestakilen.

Det viktigaste gröna sambandet mellan dessa kilar, söder om Handens tätort, är svagt och behöver stärkas. Det handlar om både de ekologiska och de rekreativa sambanden och att bevara, utveckla och återskapa natur, bygga ekodukter och andra passager liksom att minska buller. Trafikverket studerar detta i de pågående utredningarna om Tvärförbindelse Södertörn och ÅVS 73.

I norra delen av kommunen har kontakter etablerats med markägaren för Norrbyskogen, inför samverkan kring utredningar i området som kan ligga till grund för avvägningar mellan attraktivt boende, tillgänglighet och bevarande av värdefulla naturområden och sammanhang.

En omvärldsanalys pågår inför planering av arbetet med att ta fram en

Grönstrukturplan. Den ska tas fram i enlighet med klimat- och miljöpolitiska

(22)

programmet och vara beslutad vid utgången av 2020. Grönstrukturplanen ska även inkludera en plan för kompensationsåtgärder vid förlust av värdefull natur.

Arbete med skötselåtgärder i enlighet med naturvårdsplanens åtgärdsplan har bland annat omfattat fårbete på den restaurerade betesmarken i Stora Vädersjön.

Skötsel och restaurering av slåttermarker i Forsla kärr och Skutan har påbörjats.

En ny entreprenör har upphandlats för bekämpning av jätteloka.

Kommunen organiserar naturguidningar och arrangerar föredrag riktade till allmänheten. Ett tiotal naturguidningar har genomförts med sammanlagt 180 deltagare. De nationella och internationella evenemangen Fågelskådningens dag, Biologiska mångfaldens dag och De vilda blommornas dag har uppmärksammats.

Aktiviteterna annonseras via programblad, hemsida, Mitt i Haninge och Naturkartan.se. Naturkartan.se är både en digital webbplats och en mobilapp vars syfte är att få fler människor att hitta ut i naturen.

Ett elcykelprojekt har genomförts i flera Södertörnskommuner. Fem utvalda testcyklister i Haninge har fått låna elcyklar med åtagandet att cykla minst tre kilometer tre gånger i veckan. Projektet ska utvärderas under hösten. Vi reser smart-utmaning för personalen har genomförts. Drygt 150 medarbetare deltog i utmaningen. Sammanlagt har deltagarna cyklat, gått och sprungit 19 417

kilometer under de fyra veckor som utmaningen pågick.

Inköp av elbilar samt hybridbilar har skett. Kommunens dieselbilspark kan tankas med 100 procent HVO-diesel. Det har säkerställts att kommunen kan tanka biogas på OK/Q8.

Mål 8 med kommentar 8 Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i

Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av

(23)

Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas.

För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Strategier

8.1 Prioritera, samordna och leda åtgärder som bidrar till att utveckla den regionala stadskärnan

8.2 Prioritera, samordna och leda för att säkerställa hållbar bostadsförsörjning för livets alla skeden

8.3 Varumärket Haninge skall stärkas genom effektiv marknadsföring 8.4 Se över och förbättra processen för projektstyrning för

stadsbyggnadsprojekt

Nyckeltal Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022 KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio

veckor)

17 74 94 100

KF Antal färdigställda bostäder per år 763 777 368 750

Kommentar

Arbetet med centrumsamverkan fortlöper och ett andra styrgruppsmöte där en gemensam marknadsplan för att öka kännedomen om Haninge stad och arbetet med den regionala stadskärnan har genomförts. Vid samma möte beslutades även om aktivitetsplan. Arbetet med att ta fram en modell för centrumsamverkan fortlöper. Arbetet följer projektet kring Poseidons torg. Arbetet med nya

samverkansavtal har blivit försenat. Intervjuer och workshop kommer ske under hösten. Avvikelsen har rapporterats till tjänstemannaberedningen och styrgrupp.

(24)

Flera projekt planeras för att implementera stadsutvecklingsplan Haninge stad.

Utbyggnad av Haningeterrasen och Örnens väg fortgår. Inflyttning i några av flerbostadshusen utmed Nynäsvägen kommer att ske vid årsskiftet.

Förberedelser har startat inför kommande aktualitetsprövning av

översiktsplanen. En genomgång av styrdokument som ligger till grund för översiktsplanen har påbörjats.

Kommunstyrelsen beslutade, 2018-12-12, att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett planprogram i syfte att möjliggöra utveckling av verksamheter och bostäder vid Årsta slott. KSF har tagit fram en projektplan för planprogramsarbetet. Ett förslag har presenterats i april och därefter har

projektledare och styrgrupp tillsatts. Styrgruppen har haft tre möten och projektplanen har fastställts.

En avsiktsförklaring ingicks 2017 mellan Haninge kommun, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och staten avseende att möjliggöra en större samlad exploatering med hållbart byggande i Hemfosa omfattande 12 000

bostäder. Kommunstyrelseförvaltningen fick i juni 2018 uppdrag att förbereda inför fortsatt planering. En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Under vintern har en genomlysning av befintliga resurser, kompetenser och styrformer i kommunen gjorts och förslag till framtida organisation och styrformer för planering och genomförande har levererats med utgångspunkt i erfarenheter från modeller och andra liknande projekt. Parallellt har en kartläggning av befintliga kunskapsunderlag gjorts som visar att grundläggande kunskaper

saknas om geologiska förutsättningar, dagvatten, naturvärden, kulturmiljövärden med mera. Det saknas också tillgång till det mesta av infrastruktur vilket innebär att en utbyggnad kräver stora investeringar. I maj hölls ett seminarium med workshop i syfte att samla in information och inspiration från många olika intressenter och att få inspel kring hur Hemfosa kan utvecklas på ett innovativt och hållbart sätt. Ett femtiotal aktörer deltog, fastighetsägare, affärsutvecklare,

(25)

grannkommuner och regionala aktörer, varav ett tjugotal anmälde sig som intresserade av en kommande referensgrupp.

För Vendelsö beslutade kommunstyrelsen i juni 2017 om att ta fram planeringsunderlag för området Vendelsömalm, Vendelsö och Gudö och

återkomma med förslag till ev fortsatt arbete. Planeringsunderlagen för Vendelsö har färdigställts. De är kunskapshöjande faktaunderlag med rekommendationer utan politiska ställningstaganden. De redovisas i fyra skriftliga rapporter för trafik, levnadsförhållanden, grönstruktur och dagvatten. En viktig del av

planeringsunderlagen är även nya gis-skikt. Resultatet av de fyra rapporterna ger ny kunskap om exempelvis vägnätets svaga punkter, hur olika platser upplevs och används av Vendelsöborna, vilka områden som väntas översvämmas, viktiga flödesvägar för vatten och vilka delar av grönstrukturen som är särskilt viktiga av såväl sociala som ekologiska skäl. Planeringsunderlagen ger ett mer detaljerat planeringsstöd än vad som tidigare funnits som stöd för avvägning av allmänna intressen vid plan- och bygglovsärenden och vid ställningstaganden om framtida insatser i området.

Slutsatsen av arbetet med planeringsunderlag är att översiktsplanen tills vidare bör utgöra den huvudsakliga strategiska vägledning som behövs vid

ställningstaganden och utvecklingsprogrammet för Vendelsö bör utgöra ett komplement i de utredningsområden som finns utpekade i programmet. I samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen bör möjligheten utredas för att lyfta in relevanta delar från planeringsunderlagen och ställningstaganden från utvecklingsprogrammet till översiktsplanen. Planeringsunderlagen har nu fått en egen flik "Fakta och utredningar" på intranätet HINT för att öka

tillgängligheten och spridningen av dokumenten till berörda inom kommunen.

Planeringsunderlag för tröskelnivåer på Dalarö har slutförts.

Planeringsunderlaget har spridits till samtliga förvaltningar och bolag som kan börja använda underlaget i sin verksamhet i beaktande av att det är ett

planeringsunderlag och inte politiskt beslutat.

(26)

Utvecklingsprogram/ortsanalys för Dalarö ska avrapporteras i kommunstyrelsen under hösten 2019. Dalarö utvecklingsprogram är en uppdatering av tidigare ortsanalys som syftar till att beskriva orten utifrån tre teman, dess fysiska

avseende som plats, dess funktion som livsmiljö och slutligen hur orten förhåller sig till sin omgivning. Ortsanalysen ska ge en heltäckande och väl förankrad bild av hur Dalarö skall stärkas och utvecklas.

I maj 2018 fick Haninge kommun sin första trafikstrategi. Samtidigt som

strategin antogs i kommunstyrelsen gavs uppdraget att ta fram en trafikplan till Stadsbyggnadsnämnden. Trafikplanen syftar till att ge underlag för kommunens arbete inom trafik- och stadsbyggnadsområdet. Trafikplanen ska innehålla konkreta åtgärder och beskriva funktionen hos vägnätet. Det pågår ett arbete med att ta fram nulägesanalys och problembild till en trafikplan. Under hösten startar arbetet med åtgärdsförslag. Målet är att trafikplanen ska antas våren 2020 i Stadsbyggnadsnämnden.

Pågående projekt inom mark och exploatering (MEX) är:

Område Status

Vega pendeltågsstation med Vega allé

Öppnade 2019-04-01. Tre av kommunens markanvisade kvarter har färdigställts och blivit inflyttade.

Haningeterassen Arbetet med bussterminalen fortgår liksom färdigställande av bostäderna "Framsidan" i kvarterets sydsöstra del. Coopbutik har öppnats under höghuset "Blicken".

Midgård Avvaktar beslut om Nynäsvägens omdragning Valla gränd,

studentbostäder

Avvaktar intressentens godkännande av exploateringsavtal innan detaljplan kan antas Hermanstorp Revidering av detaljplan pågår efter

granskningsskedet

(27)

Norrby tre etapper För första etappen den södra pågår diskussioner om ändrad utformning närmast Norrby gärde. Ej varit ute på granskning ännu.

Örnens väg utbyggnad Bygge av skolan och bostäderna i två av kvarteren pågår. Oklart när resterande kvarter byggstartas.

Kommunen håller på och bygger ut de allmänna anläggningarna.

Ribby gård Detaljplaneförslag är klart för att gå ut på samråd i höst.

f.d. Lundaskolan, Jordbro

Alla bostäder beräknas bli klara under 2019

Solsätra Detaljplanearbetet vilar pga resursbrist.

Östra Folkparken Detaljplanen avvaktar beslut om Nynäsvägens sträckning

Åby entré Detaljplanen kan troligtvis antas i slutet av 2019 Lillgården Färdigställande av allmänna anläggningar. Alla

bostadshus klara under 2019

Lillgården centrum Detaljplan blir klar under 2019. Därefter byggstart Jordbro

stationsområde

Planarbetet pågår. Samråd hösten 2019.

Jordbro centrum Detaljplanen är nu ute på granskning.

Brandbergens centrum Ombyggnad av allmänna anläggningar blir klart i höst.

Brandbergen vårdboende och vanliga bostäder

Planarbete pågår. Samråd efter sommaren 2019.

Västerhaninge centrum

Planarbete pågår. Samråd efter sommaren 2019

Lillcentrum Planområdet har ändrats i nytt uppdrag under våren.

Krigslida Utredningsarbete pågår. Ev detaljplan på samråd i slutet av 2019

(28)

Bovieran i Vega Detaljplanen har varit på samråd under 2018.

Granskning och antagande planeras under 2019 Norra Folkparken Utredningar pågår. Ev samråd av detaljplan under

2019

Albyberg etapp 1 Miljöarbeten påbörjas i augusti.

Albyberg etapp 2 Utredningsarbeten pågår.

Lillsjön östra Utredningar pågår. Samråd detaljplan under 2019 Lillsjön västra Utredningar pågår. Avvaktar låsning av

Södertörnsledens läge

Stalands lager Samråd av detaljplan under 2019. Privat kvartersmark

Biograf i Haninge affärscentrum

Detaljplan är ute på granskning.

Hammarbergsvägen. Byggstart av gång- och cykelbana påbörjas inom kort

Det finns en gemensam lista över planerade bostadstillskott i kommunen. Den behövs bland annat som underlag till befolkningsprognosen, för att kunna ge en gemensam bild externt av bostadsbyggandet och för planering av skola och förskola. Listan uppdateras några gånger per år och möten hålls med berörda.

Hittills under året har ett möte hållits för att uppdatera listan inför beräkning av befolkningsprognosen.

Planer för byggande av bostäder, elevplatser och arbetsplatser har sammanställts och skickats till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Trafikförvaltningen vid Region Stockholm som årligen efterfrågar dessa uppgifter. De används bland annat till planering av kollektivtrafiken och budgetplanering av hälso- och

sjukvård.

En marknadsföringkampanj under perioden har uppmärksammat att Haninge kommun nu har 90 000 invånare. Detta genom att låta 20 Haningebor berätta om sitt Haninge. Syftet med aktiviteten var att stärka lojaliteten och öka

(29)

stoltheten hos Haningeborna för deras Haninge. Genom porträttbild samt unika berättelser har de synts i olika sammanhang. Personerna har representerat alla kommundelar och med en jämn demografisk representation utgjorde de 20 utvalda Haningeborna ett Haninge i miniatyr. På haninge.se/90000 går det att ta del av alla berättelser, fram till idag har huvudsidan fått 980 unika besökare. På Facebook fick kampanjen en räckvidd om 4 300 personer. Övriga

marknadsföringsytor har varit de lokala bussarna i Haninge, tio stycken väl valda busshållplatser, två större digitala vägskyltar, roll-ups i kommunhuset samt foliering av hissarna samt vid kommunens seminarier i Almedalen. Genom lång utställningstid och de 20 Haningebornas egna marknadsföringskanaler har utställningen fått stor spridning. Vid årets Tulpanfest var utställningen med och Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg samt Kommundirektör Magnus Gyllestad tackade alla deltagare genom en vernissage.

Styrning av stadsbyggnadsprojekt ska förbättras genom att införa

portföljstyrning i kommunen. Ett av målen med portföljstyrning är att underlätta prioriteringar genom att beslutsfattare får en helhetsbild av status, resursåtgång för alla pågående projekt inom ett område. Införande av portföljstyrning har senarelagts för att säkra finansiering och kostnadskontroll i det omfattande arbetet med att införa en ändrad styrning.

Mål 9 med kommentar 9 Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina

förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas

(30)

bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga.

Strategi

9.1 Samarbete med Trafikverket och SL samt kranskommuner för att förbättra kommunikationer

Nyckeltal Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022

KF Funktionshinder perspektiv (%) 95

Kommentar

Den åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 73 som pågått under ett par år börjar bli klar. Väg 73 är hårt belastad och det finns behov av åtgärder kopplade till kö- och kapacitetsproblemen i främst norra delen av vägen. Under våren har arbete pågått med att konkretisera och prioritera åtgärder samt sammanställa slutrapporten. Exempel på åtgärder som kommer att rekommenderas är kollektivtrafikåtgärder, åtgärder för att stärka gång- och cykelsambanden, åtgärder för att förbättra framkomligheten samt miljö och

trafiksäkerhetsåtgärder. Frågor rörande finansiering och genomförande kommer att hanteras i avsiktsförklaringen.

Det Södertörnsgemensamma och kommunens egna remissvar avseende vägplan för Tvärförbindelse Södertörn antogs i kommunstyrelsen i januari. Kommunen ska verka för att Tvärförbindelse Södertörn kommer till stånd genom att bistå i Trafikverkets planering. Kommunens egna synpunkter samlades in från

kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Trafikverket arbetar med att sammanställa och sortera alla inkomna remissvar och stämmer löpande av detaljfrågor med Haninge kommun. Projektet går in i en ny fas då arbete med systemhandlingar, förfrågningsunderlag och vägplan kommer pågå

(31)

under hela 2019. I denna fas behöver fler resurser och kompetenser delta, från bland annat stadsbyggnadsförvaltningen och mark och exploateringsenheten.

Arbetet med att ta fram ett genomförandeavtal med Trafikverket pågår och dialog sker löpande rörande exempelvis detaljplaner, miljö och vatten,

utformning av enskilda anläggningar etc. Kommunens ledning har informerats om hur projektet fortskrider.

Kommunen deltar i Trafikverkets arbete med elvägar och följer utvecklingen av en eventuell elvägspilot för väg 73 via de aktörer som driver projektet. Under början av året har dialog förts med Stockholms Hamnar som leder projektet och Nynäshamns kommun, som har valt att delta mer aktivt i projektet. I april deltog kommunen i en workshop med Stockholms Hamnar och Trafikverket med syftet att bedöma förutsättningarna för att väg 73 kan bli en pilotsträcka för El-väg för tung trafik.

Kommunen deltar också i Trafikverkets arbete med att utreda bristerna i trafiksystemet kopplat till bostadsutvecklingen i Tungelsta. Den

fördjupande/utvidgade Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som är utpekad i Länsplan 2018-2029 kopplad till bostadsutvecklingen i Tungelsta, har slagits ihop med ÅVS för Hemfosa. Målet med utredningen, som genomförs i samverkan mellan Trafikverket, Haninge kommun, Trafikförvaltningen och Tillväxt\- och

regionplaneförvaltningen, Region Stockholm, är att ta fram ett beslutsunderlag för infrastrukturinvesteringar kopplat till bostadsexploatering längs Nynäsbanan.

Utredningen genomförs i två etapper. I etapp 1 ska förutsättningar för en större bostadsexploatering i områden längs Nynäsbanan utredas. Etapp 2 ska precisera åtgärdsförslag för att hantera brister i transportsystemet för en bostadsutveckling i Hemfosa respektive Tungelsta i Haninge kommun. I etapp 1 som startat och beräknas vara klar våren 2020, ingår kommunen i arbetsgruppen.

Bevakning av kommunens intressen sker i Trafikverkets arbete med Ornö färjeförbindelse. I september 2018 fastställdes länsplanen och Länsstyrelsen bedömde att de större åtgärderna i ÅVS för ”Färjelinjen Dalarö-Ornö” inte

(32)

inrymdes med tanke på andra prioriteringar. Utredningen var inte tillräckligt beredd för att direkt gå vidare till beslut. Inför nästa åtgärdsplanering ska åtgärdsvalsstudien kompletteras med tydliga rekommendationer och tydliga alternativ och konsekvenser, där även kommunen ska vara högst delaktig.

Kommunstyrelseförvaltningen har informerats om att Trafikverket avser att skriva fram ett förändringsärende (statlig eller enskild färjeförbindelse) som Länsstyrelsen ska besluta om. När detta är klart kommer Trafikverket

tillsammans med Haninge kommun ta fram en avsiktsförklaring som utgör underlag inför nästa länstransportplan.

Det pågår arbete med den temporära lösningen för Gullmarsplan under tiden nya tunnelbanan byggs. Kommunen deltar i samverkansgruppen för ”Bytespunkt Gullmarsplan” som leds av Trafikförvaltningen. I samverkansgruppen ingår också Stockholms stad, Nynäshamn och Tyresö kommun. Vissa busslinjer som berör Haninge kommer att få temporära angöringsytor. De berörda busslinjerna är 810, 809 och 869 (Dalarö). Parallellt pågår också arbetet med utformning av Nya Gullmarsplan.

Mål 10 med kommentar

10 Ordning och reda på ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt.

Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Strategier

10.1 Förbättra ekonomistyrning och administrativa processer

(33)

10.2 Förbättra avtalstrohet och köp från avtal

10.3 Förbättra metoder och riktlinjer inom intern kontroll och verksamhetsstyrning

Nyckeltal Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022 KF Årets resultat som andel av skatt

och generella statsbidrag (%)

2.3 2.8 2.0 (>=)

2.0 KF Avvikelse mot budget

(budgetföljsamhet) (%)

0.8 0.2 0.3 (+/-)

0.5

KF Avtalstrohet (%) 84 85 86 90

KF Soliditet (%) 45.9 46.3 43.7 (>=)

47.0 KF Soliditet inkl pensionsåtagande

(%)

2.7 7.5 10.1 (>=)

15.0

KS egen indikator Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022 Avtalstrohet KSF

Kommentar

Instruktion och eventuella riktlinjer för uppföljning av köp från avtal och genomförda direktupphandlingar kommer i samverkan med förvaltningarna att arbetas fram när inköpsanalysmodellen är implementerad. Modellen beräknas vara klar under hösten och kommer att kunna användas till årsskiftet.

Arbete pågår med att ta fram en kommunövergripande modell för processautomatisering (robotisering). Förvaltningsorganisation och

standardiserad process för att bygga ny robot är under framtagande och beräknas vara klar till årsskiftet. Upphandlingen av leverantör av ny e-tjänsteplattform är avslutad och implementeringen beräknas färdigställt under hösten.

(34)

En processbeskrivning över löneöversynen har färdigställts och utifrån den kommer valda delar att automatiseras samt andra delar att få ett bättre systemstöd för hantering. En beskrivning av onboarding-processen (att bli anställd och börja arbeta i Haninge Kommun) har påbörjats och ska resultera i ett förslag till utveckling samt effektivisering av processen. Personalavdelningen har även inlett ett samarbete med leverantör av personalhanteringssystemet avseende robotisering med målet att genomföra ett pilotprojekt under hösten.

Målet är att skapa kunskap om hur vi ska arbeta med robotisering framöver samt att konkret robotisera några identifierade arbetsuppgifter, som till exempel ansökan om semesterväxling.

Ett dokument håller på att tas fram för att förtydliga begrepp och regelverk inom ekonomi och personal. I ett vidare begrepp om God ekonomisk hushållning har det påbörjats en omvärldsbevakning av hur andra kommuner arbetar god ekonomisk hushållning i styrdokument och uppföljning. Medarbetare på ekonomiavdelningen har varit på utbildning i ämnet innan sommaren, arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Ny lagstiftning från april 2019 kräver att leverantörer skall skicka alla fakturor elektroniskt. Funktionaliteten för detta är säkerställd i fakturahanteringssystemet och arbetet med att säkerställa efterlevnaden av den nya lagstiftningen pågår.

Andelen digitala fakturor har ökat under året och är nu 72 procent. För helåret 2018 var resultatet 63 procent.

Möjlighet att skicka fakturor till kunder finns i ekonomisystemet och företag kopplas på löpande. Tornberget får sina fakturor från kommunen elektroniskt.

Samarbete avseende uppdatering av dokumenthanteringsplaner har skett mellan personalavdelningen och kansliet. Det har därefter tagits fram ett förslag till instruktion för hantering av personalhandlingar. Styrdokument avseende kompetensförsörjning har utvecklats. Arbetet pågår under hela året.

Kommunstyrelseförvaltningen planerar ett längre projekt med målet att färre och

(35)

mer enhetliga styrdokument som används för att styra kommunens verksamheter i önskad riktning. Projektet beräknas att starta under hösten.

Arbete pågår enligt plan med att implementera den nya modellen för kompetensförsörjningsmetodiken. Nya regelverk har satts upp i det löneadminstrativa systemet som ska säkerställa att kommunens

semesterlöneskuld bygger på korrekta uppgifter. Manuella stickprov sker fram till dess att regelverket är produktionssatt.

Ekonomiavdelningen går igenom nuvarande beräkningsmodell för

resursfördelning till nämnderna för att se om det finns bättre mått än de som används idag, för att fånga volymförändringar. Målsättningen är att modellen för volymberäkningar är uppdaterad till Mål och budget 2021.

Förbättring av uppföljningen av exploateringsprojekt sker i samarbete mellan ekonomiavdelningen och mark- och exploatering. Genomgång av projekt görs löpande. Rutiner och frågeställningar håller på att tas fram. Preliminärt kommer uppföljning att ske ca 3 ggr per år för respektive projekt. I samband med arbetet undersöks att ta fram en ekonomimodell för exploatering, hur portföljstyrning påverkar samt hur uppföljningsrapporter tas fram till projektledarna.

Arbetet med utvärderingen av investeringsprocessen har startat.

Lokalförsörjningsenheten har deltagit på Tornbergets budgetdagar för att diskutera vad som går att förändra och göra bättre. Arbetet kommer att pågå under 2019.

Som en del av förvaltningsetableringen behöver budget, uppföljning och prognos av förvaltningsobjekten förtydligas och harmoniseras med den

kommunövergripande budgetprocessen. KSF har samlat all budget kopplat till förvaltningsobjekt i systemet Pm3-online vilket underlättar prognos och

planering av objekten kostnader. Uppföljning kommer att göras i samband med årsredovisningen. Målet att ha en tydlig rutin framtagen inför budget 2020

(36)

kommer inte att nås på grund av den förändring som budgetprocessen, mål och styrning genomgår under året.

Arbete med införande av att införa riktlinje och rutin mot oegentligheter är klart.

På intranätet finns möjlighet att anmäla oegentligheter och alla styrdokument är publicerade. Styrdokumenten kommer att användas i olika sammanhang,

exempelvis utbildningar.

Kvalitetspolicyn fungerar delvis i den utveckling som kommunen befinner sig.

Nuvarande policy avser kvalitet till medborgarna, och är i vissa delar detaljerad.

Den kvalitetsstyrning som omfattar alltmer av kommunens grunduppdrag enligt Mål och budget 2020-21 motsvaras inte fullt ut av kvalitetspolicyn.

Tillämpningen av policyn ska förtydligas i riktlinjer, arbetet har startat och planeras vara klart före årsskiftet.

Flera förvaltningar har efterfrågat ett gemensamt kvalitetsledningssystem vilket inte finns idag. Ett förslag att genomföra en förstudie för att avgöra om det finns förutsättningar för ett gemensamt ledningssystem. Förslaget ska diskuteras och förankras i kommundirektörens ledningsgrupp.

Inom förvaltningsobjektet Telefoni har två processer identifierats som lämpliga att automatisera. Det ena är handläggning av sökord i den interna

telefonkatalogen och det andra är en e-tjänst som i realtid levererar ett nytt lösenord till den interna telefonkatalogen.

Ett arbete med att bygga in möjlighet att göra riskanalyser och internkontrollplaner i beslutsstödssystemet har startat.

(37)

Mål 11 med kommentar

11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

Strategier

11.1 Proaktiv och planerad kommunikation utifrån medborgarens perspektiv 11.2 Ständigt förbättra tillgänglighet och bemötande

11.3 En säker och effektiv digital förvaltning för medarbetare, invånare och externa intressenter

Nyckeltal Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022 KF Antal tjänster som omfattas av

LOV

5 6 6 8

KF Andel som får direkt svar på enkel fråga via telefon (%)

59 51 60 56

KF Andel som får svar på e-post inom två dagar (%)

90 93 95 95

KS egen indikator Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 31/8 2019

Mål 2022

Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen

79 80

Kommentar

Under maj genomfördes en WSI-undersökning av Intranätet . Närmare 18 procent av kommunens anställda deltog och berättade vad de tycker om

kommunens intranät, HINT. I undersökningen fick HINT indexet 48, vilket kan jämföras med 37 för den tidigare mätningen som genomfördes hösten 2017 på det gamla intranätet. Andra offentliga organisationer (kommuner och landsting)

References

Related documents

ÅHS styrelse har gett primärvården i uppdrag att även införa detta på Åland.. Vid den omfattande hälsoundersökningen som

 Arbeta för gynnsamma förutsättningar för professionella utövare och aktörer inom kulturella och kreativa näringar att kunna verka i kommunen och i regionen..  Vi vill

- Följebrev för förändrat förslag till avfallstaxa 2021 - Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-23, § 100 Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Ett hinder för fortsatt utveckling är att förvaltningen inte tagit ett övergripande beslut i att alla medarbetare ska identifiera sig. elektroniskt

Antalet flickor och pojkar som var föremål för ansökan om beredande av vård 2006 uppgick till 74 stycken, varav 48 på grund av brister i hemmiljön och 19 på grund av eget

Andelen av det totala antalet utredningar som ledde fram till en ansökan om vård har ökat med tio procent jämfört med förra året och uppgår för 2007 till 33 %.. Ansökningar

Jag kommer nu att läsa upp ett antal faktorer för dig och undrar dels hur viktiga du tror att ledningen tycker att dessa faktorer är för att skapa långsiktig lönsamhet och

anta förvaltningens förslag till nyckeltal för uppföljning av Varberg direkt enligt bifogad