Tekniskt PM, Geoteknik Mora kommun, Dalarnas län

Download (0)

Full text

(1)

Väg 951

delen Färnäskvarn – Hansjonsgatan

Tekniskt PM, Geoteknik

Mora kommun, Dalarnas län

Vägplan

Projektnummer: 144779

Datum: 2015-12-01 Handling nr

Rev datum: Kontraktsnr

(2)

VÄG 951

DELEN FÄRNÄSKVARN – HANSJONSGATAN

Handling nr Kontraktsnr

2 (6)

Titel

Tekniskt PM, Geoteknik Dokumentsdatum

2015-12-01 Rev datum

Projektnummer

144779 Ärendenummer

TRV 2015/54699

Objektdata

Dokumentdata

Vägnummer 951

Objektnamn Färnäskvarn- Hansjonsgatan Objektnummer 144779

Kommun Mora

Län Dalarna

Titel Tekniskt PM, Geoteknik Dokumentslag Rapport

Utgivningsdatum 2015-12-01 Utgivare Trafikverket Kontaktperson Åsa Bergqvist

Konsult EQC Group

Kvalitetsansvarig Anna Broberg Kontaktperson

Konsult

Axel Josefson Interngranskare Mikael Isaksson

(3)

VÄG 951

DELEN FÄRNÄSKVARN – HANSJONSGATAN

Handling nr Kontraktsnr

3 (6)

Titel

Tekniskt PM, Geoteknik Dokumentsdatum

2015-12-01 Rev datum

Projektnummer

144779 Ärendenummer

TRV 2015/54699

Innehållsförteckning

1 Objekt ... 4

2 Utförda undersökningar ... 4

3 Styrande dokument ... 4

4 Befintlig anläggning ... 4

5 Föreslagen sträckning: Väg 951, Färnäskvarn - Hansjonsgatan... 4

5.1 Topografiska förhållanden ... 5

5.2 Geotekniska förhållanden ... 5

5.3 Geohydrologiska förhållanden ... 5

6 Beskrivning av geotekniska åtgärder ... 6

6.1 Masshantering ... 6

6.2 Omgivningspåverkan ... 6

6.3 Stabilitets- och sättningsförhållanden ... 6

6.4 Geotekniska åtgärder ... 6

6.5 Kompletterande undersökningar ... 6

(4)

VÄG 951

DELEN FÄRNÄSKVARN – HANSJONSGATAN

Handling nr Kontraktsnr

4 (6)

Titel

Tekniskt PM, Geoteknik Dokumentsdatum

2015-12-01 Rev datum

Projektnummer

144779 Ärendenummer

TRV 2015/54699

1 Objekt

På uppdrag av Trafikverket, Region Mitt, har EQC utfört en geoteknisk undersökning för ny gång- och cykelväg längs med väg 951 mellan Färnäskvarn och Hansjonsgatan. Vägplanen är en del av projektet E45/70 genomfart Mora, kapacitetshöjande åtgärder.

Trafikverket, Region Mitt, planerar att genom kostnadseffektiva åtgärder öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, med fokus på att öka framkomligheten och tillgängligheten mellan

målpunkter inom Färnäs.

Uppdraget omfattar utarbetande av vägplan enligt planläggningstyp 2.

Projektnummer: 144779

2 Utförda undersökningar

Under hösten 2015 utfördes de geotekniska undersökningarna som utgör projekteringsunderlag för vägplan.

Utförda undersökningar redovisas i Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) daterad 2015-12-01.

3 Styrande dokument

TK geo 13

4 Befintlig anläggning

Befintlig anläggning utgörs idag av en väg 951 som saknar separerad gång- och cykelväg. Väg 951 är utformad med två körfält med en vägbredd på 7 meter. Väster om sträckan finns en befintlig gång- och cykelväg.

Hela Färnäs ligger i en sydvästlig sluttning mot Siljan. Området är flackt med åkermarker koncentrerade i nordost- och sydväst om byn. Odlingslandskapet i nordost är småskaligt och av ålderdomlig karaktär. I denna del av Färnäs finns många åkerrenar, odlingssträngar och träd eller träddungar. Även i den södra delen av byn förekommer odlingsrösen.

Befintliga markförlagda ledningar inom vägområdet utgörs av el- och telenät, belysning, opto och vatten- och avloppsledningar.

5 Föreslagen sträckning: Väg 951, Färnäskvarn - Hansjonsgatan

Den separerade gång-och cykelvägen som kommer byggas längs med väg 951 kommer att ligga åtskild från vägen med en skiljeremsa på varierad bredd från vägen. Gång- och cykelvägen kommer att ha en bredd på 3 m. Delsträckan Färnäskvarn - Hansjonsgatan är ca 900 m lång. Gång- och

(5)

VÄG 951

DELEN FÄRNÄSKVARN – HANSJONSGATAN

Handling nr Kontraktsnr

5 (6)

Titel

Tekniskt PM, Geoteknik Dokumentsdatum

2015-12-01 Rev datum

Projektnummer

144779 Ärendenummer

TRV 2015/54699

cykelvägen går på den norra sidan av väg 951 fram till ca sektion 0/810 där den byter sida till södra sidan om väg 951.

Profilen på föreslagen gång- och cykelväg följer i möjligaste mån profilen på den befintliga markytan.

5.1 Topografiska förhållanden

Hela Färnäs ligger i en sydvästlig sluttning mot Siljan. Området är flackt med åkermarker koncentrerade i nordost- och sydväst om byn. Odlingslandskapet i nordost är småskaligt och av ålderdomlig karaktär. I denna del av Färnäs finns många åkerrenar, odlingssträngar och träd eller träddungar. Även i den södra delen av byn förekommer odlingsrösen.

Markytans nivå vid borrpunkterna utanför vägbanken längs med planerad gång- och cykelväg varierar mellan ca +198 i väster och +200 i öster.

Objektet är beläget i klimatzon 4.

5.2 Geotekniska förhållanden

Utförda tryck- och slagborrsonderingar har stoppat på djup på mellan ca 2-6 m på förmodad fast botten. Störd provtagning har utförts med skruvprovtagare (Skr) ned till sonderingsdjup på ca 1-2 m. Jordlagren utgörs generellt under ett ytlager av vegetationsjord av:

Sand

Morän

Sanden som bitvis är grusig med en mäktighet på ca 0,5–1 m. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 8-13 %. Ställvis är sanden mullhaltig med uppmätt organisk halt på ca 5-6%.

Moränen är grusig sandig siltig och vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 2-17 %.

I borrpunkt 4 och 7 har ett siltlager mellan sanden och moränen påträffats med en mäktighet på ca 0,5 m. Silten är delvis finsandig och delvis mullhaltig och vattenkvoten i silten har uppmätts till mellan 14-15 %.

5.3 Geohydrologiska förhållanden

1 st grundvattenrör har installerats inom området enligt tabell nedan:

Tabell 1 Installerade grundvattenrör.

GW-rör Marknivå GW-nivå Djup under markyta

GW4 +196,8 Torrt/2015-09-22 Torrt/2015-09-22

Ingen synlig grundvattenyta har påträffats i skruvprovtagningshålen. Grundvattennivån varierar troligen med årstid och nederbörd. Området har jordlager med relativt bra infiltrationsegenskaper.

(6)

VÄG 951

DELEN FÄRNÄSKVARN – HANSJONSGATAN

Handling nr Kontraktsnr

6 (6)

Titel

Tekniskt PM, Geoteknik Dokumentsdatum

2015-12-01 Rev datum

Projektnummer

144779 Ärendenummer

TRV 2015/54699

6 Beskrivning av geotekniska åtgärder

Det är generellt bra geotekniska grundläggningsförutsättningar i läge för planerad gång- och cykelväg. Krav på beräknad säkerhetsfaktor för stabilitetsbrott och tillåtna sättningsdifferenser i vägen styrs av TK Geo 13 publikation 2013:0667.

6.1 Masshantering

Huvuddelen av schaktmassor under vegetationsjorden från byggnationen av ny gång- och cykelväg bedöms bestå av materialtyp 2, 3B och 4A med tjälfarlighetsklass 1, 2 respektive 3. Även

materialtyp 5A med tjälfarlighetsklass 4 förekommer på sträckan. Dessa bedöms kunna användas till icke kvalificerad fyllning, exempelvis tryckbankar eller andra landskapsåtgärder. Vid schaktning ska beaktas att jorden kan vara flytbenägen i vattenmättat tillstånd.

6.2 Omgivningspåverkan

Inga fastigheter bedöms ligga inom riskområde för skadliga vibrationer under utförandeskedet.

6.3 Stabilitets- och sättningsförhållanden

Det föreligger inga stabilitet- eller sättningsproblem varken för befintlig eller planerad anläggning.

6.4 Geotekniska åtgärder

Avtagning ska ske av vegetationsjordar och materialskiljande lager av geotextil läggs mot naturlig mark.

6.5 Kompletterande undersökningar

Inga kompletterande undersökningar bedöms krävas om befintligt planförslag kvarstår.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :