V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

Full text

(1)

V E R K S A M

H

E

T

S

B

E

R

Ä

T

T

E

L

S

E

(2)

Innehåll

Paraidrott i västmanländska föreningar 3 Parasporter i Västmanland 3

SISU 4

Utvecklingsprojekt 4

Förenings och ledarutveckling. 4

Rekrytering – idrottsutveckling och individuellt stöd. 4

Förslag på övergripande mål ... 4 1:Parasport Sverige – en nytänkande och stark kraft i svensk idrottsrörelse. ... 4 2:Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning. ... 4 3:Parasport Sverige leder paraidrotten till framgångar i Paralympics och andra internationella

parasporttävlingar. 4

Distriktssamverkan Västmanland/Södermanland 4

Västmanland – utvecklingsdistrikt för två idrotter. ... 5

Föreningsdialog 6

Parasport i samhället 6

Utvecklingsarbeten - möten med kommuner och landsting ... 6

Utbildning 6

Föreläsningar 7

Rekrytering och idrottsutveckling ... 7

Idrottsläger 7

Lägerverksamhet 7

Prova-på tillfällen, ett axplock. ... 7 Nationellt synskadeidrottsläger ... 7 Idrottsutveckling – omfattande funktionsnedsättningar ... 8

Racerunning 8

Idrottslyftet 8

Special Olympics Special Olympics Schoolday Special Olympics Klassikern. ... 8

Kansliet 10

Årsmöte 10

Representation 10

Styrelsen 10

Föreningar 11

Slutord 12

Grafik & layout; Leif Thorstenson ®

s P

arasportförbund

En utvecklingskraft för personer med funktionsnedsättningar

(3)

Detta är en årsredovisning för Västmanlands Parasportförbund, ett av Svenska Parasport- förbundets 21 distrikt i landet.

Paraidrott i västmanländska föreningar Västmanlands Parasportförbund har

be- stått av de 21 föreningar som under 2019 varit medlemmar i Svenska Parasportförbundet. De har alla haft någon verksamhet för idrottare med funktionsnedsättningar.

Men i redovisningen för lokalt aktivitetsstöd kan man utläsa att verksamhet finns i ytterli- gare 20 (våren 2019 ) idrottsföreningar i Väst- manland.

Parasporter i Västmanland

I Västmanlands Idrottsförbund finns cirka 26 olika idrotter som utövas i föreningar i distriktet.

I våra egna föreningar finns 16 idrotter:

Fotboll Boccia

Bordtennis Friidrott Floorhockey Motionsidrott Rullstolsrugby Alpint

Längdskidåkning Judo Rullstolsinnebandy Innebandy

Bowling Racerunning

Simning Skytte

Gentemot dessa idrotter och föreningar har vi självklart ett särskilt ansvar.

Allt fler idrottare med funktionsnedsättningar utövar sin idrott inom det vanliga föreningsli- vet. Vi ser en viktig roll att vara ett stöd även gentemot dessa föreningar

.

Inkluderat ansvar

Det är hittills 21 specialidrottsförbund (SF) som formellt har ansvar också för idrottare med funktionsnedsättningar. I Västmanland finns 13 av de idrotterna representerade i Västmanlands föreningslivet.

Basket Kanot

Bågskytte Orientering

Ridsport Tennis

Golf Bordtennis

Bowling Simning

Cykel Go-cart

Rodd Segling

Utöver dessa finns det i det vårt föreningsliv verksamhet i ytterligare 6 idrotter.

Gymnastik Handboll

Ishockey Karate

Jujutsu Volleyboll

Modellflyg

Den stegvisa övergång där föreningar och

förbund inkluderar alla idrottare, tillsam-

mans i samma organisation är mycket väl-

kommen

(4)

SISU

För alla inom idrotten är det naturligt att vårt utvecklingsarbete och utbildningar sker i samverkan med RF-SISU Västmanland.

En stor redovisad verksamhet till Sisu bekräf- tar ofta om livskraft och goda verksamheter i en förening. Verksamheten i SISU är vid sidan en idrotts redovisade volym av lokalt aktivi- tetsstöd (LOK) även viktiga mätetal inom id- rotten. Det är t.ex. utifrån de volymerna som vårt förbunds bidrag fördelas.

I takt med att våra verksamheter i ökad om- fattning bedrivs inom det vanliga föreningsli- vet ser vi en utmaning i att mäta Parasportens verkliga studie- och utvecklingsvolym inom SISU.

Sammantaget har Parasporten i Västmanland 2019 bidragit till över 570 utbildningstimmar.

Utvecklingsprojekt

Strategi 2020

Strategi 2020 är samlingsnamnet för Para- sport Sveriges strategiska arbete med sikte avslutas under 2020. Det var 7 fokus områden där vi har valde att arbeta mer med.

Förenings och ledarutveckling.

Rekrytering – idrottsutveckling och individu- ellt stöd.

Strategi 2025 – En stark Parasport” och

”Parasport Sverige – en effektiv organisat- ion”

Förslag på övergripande mål

1:Parasport Sverige – en nytänkande och stark kraft i svensk idrottsrörelse.

2:Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning.

3:Parasport Sverige leder paraidrotten till framgångar i Paralympics och andra inter- nationella parasporttävlingar.

Distriktssamverkan Västmanland/Söder- manland

2019 har varit ett år där samarbetet mellan Sö- dermanland och Västmanland har fortsatt ut- vecklas. Genom samverkan över distriktens gränser i Mälardalen har vi skapat fler och tydli- gare vägar för det som vi ser som vårt huvud- uppdrag, att fler personer med funktionsned- sättningar börjar idrotta.

Vi har haft en gemensam personal (Stefan An- dersson). Vi har genomfört personalmöten, AU- möten och har haft en gemensam verksamhets- planering. Samarbetet mellan distrikten gör också att vi med högre kvalitet kan stödja och stärka våra föreningar att rekrytera samt att ge- nomföra fler arrangemang.

(5)

Samarbetet mellan distriktens SDF och RF/SISU distrikten gör också att vi med högre kvalitet kan stödja och stärka våra föreningar att rekrytera, genomföra fler arrangemang och stötta i föreningsutveckling, bildning och utbildning.

RF/SISU Sörmland har utvecklat arbetet med att ha en idrottskonsulent som har sakkun- skap kring Parasport i sin tjänst. RF/SISU Väst- manland har idag en konsulent som idag arbe- tar fram för allt med parasportföreningarnas utbildning. Ett regionalt kompetensnätverk har skapats med konsulenterna för att arbeta vidare med insatser och stöd till förbund och föreningar. Detta i samverkan med respektive SDF. Se till att få kontakt med nyckelpersoner på olika positioner inom kommuner eller andra verksamheter.

Genomföra kontaktpersonsträffar för habilite- ringar och syncentraler m fl.

Fokus under 2019 i detta utvecklingsarbete har varit att vi tillsammans fortsätter att ut- veckla vårt samarbete och tydliggör ansvars- och rollfördelningar, för respektive prioriterat område. Exempelvis kring Rekrytering, före- ningsutveckling, utbildning och idrottspoli- tiskt. detta ska leda till att vi effektivt tar steg i rätt riktning och når målen i strategiplanen.

Då flera av paraidrotterna redan är inklude- rade i idrottens olika specialidrottsförbund (SF), kan vårt gemensamma arbete skapa en modell för hur paraidrotten i framtiden kan stödjas av ett regionalt gemensamt Kompe- tensnätverk.

Aktiviteter har genomförts i ett antal idrotter tillsammans med framför allt Örebro Län, Uppland, Stockholm och Dalarnas Parasport- förbund. Under 2020 har seriespel genomförts inom innebandy, fotboll och friidrott. Ambit- ionen från distrikten är att utveckla serierna ytterligare vad gäller genomförande, regelverk och ledarutveckling.

Under 2019 har Parasport Västmanland/Sö- dermanland samverkat med att:

Har arrangerat skoltävlingar i bordtennis, sim- ning, fotboll, innebandy och friidrott. Över 1200 tävlande har deltagit i våra tävlingsarrangemang under 2019.

Har under året arrangerat tillsammans med SRF och specialpedagogiska skolmyndigheten, lokala föreningar arrangera ett nationellt rekryterings- läger för 80 barn och ungdomar med synned- sättning. Över 20 olika aktiviteter fanns att välja på.

Start Your Impossible Camp. Tillsammans med Sv. Parasportförbundet och föreningar bjuda in till en helg. Rullstolsrugby, bordtennis, rull- stolsinnebandy, kälkhockey, friidrott och el- hockey. Ca 110 deltagare.

Idrottsskolor och prova-på-dagar.

Framtida överlämnande av idrotter.

Med Riksidrottsförbundet som mittpunkt i det arbetet att under kommande åren överlämna andra av våra idrotter till sina ”hemmaför- bund”;

- Styrkelyft 2019 - Judo 2020 - Fotboll 2021 - Danssport 2020 - Innebandy 2020-2021 - Friidrott 2021

Västmanland – utvecklingsdistrikt för två id- rotter.

Via medel från Svenska Parasportförbundet har förbundets distrikt i samverkan med förbundets olika idrottskommittéer kunnat bedriva utveckl- ingsprojekt.

Västmanland har utsetts som nationellt ”ut- vecklingsdistrikt” för Friidrott och Rullstols- rugby.

(6)

Friidrott, Mälarserien i friidrott, Start Your Impossible Camp, information, Ut- bildning mm.

Rullstolsrugby, SM, Blandlagsturnering, SWCL =ligan , lägerverksamhet mm.

Föreningsdialog

Förbundet försökt öka sin dialog och mö- ten med våra föreningar.

Mötet med våra föreningar är viktigt, inte minst i förhållande till att vi i Västmanland har en stor andel föreningar som i grunden är en

”vanlig sim-, friidrotts- eller skytteförening, etc. Deras ”vana” vid olika frågor i förhållande till idrott och funktionsnedsättning är mindre.

Andra föreningsmöten

Vid sidan av stöd till våra egna föreningar har vi utgjort en resurs för övriga idrotter i Väst- manland. Vår roll har ofta varit att utgöra råd- givare till deras konsulenter eller delta i deras utvecklingsarbeten med föreningar.

Parasport i samhället

Idrotten i vården

Vi har haft kontakter med vården, ny skadade m.fl. Då är vi rådgivare med fokus att vi vill hjälpa till att ge råd och stöd.

Social samvaro

Idrotten har en stor betydelse för många inte bara nyttan att röra på sig utan även den soci- ala kontakten med kompisar är enormt viktig.

Det är vår stora övertygelse att idrotten är bästa medicinen för att bryta ensamhet och utanförskap. När det gäller många av våra id- rottare är det guld värt att få träffa sina kom- pisar och ledare. Våra ledare som ställer upp i vått och torrt gör en enormt viktig insats för många personer och kan inte nog berömmas.

Information om Paraidrott

För att informera och påverka attityder ge- nomför distriktet ett omfattande informat- ionsarbete riktade mot grund- och gymnasie- skolan samt olika yrkesutbildningar.

Utvecklingsarbeten - möten med kommuner och landsting

Vi är och vill gärna vara en samtalspart till kom- muner t.ex. gällande ombyggnader av idrotts- och fritidslokaler eller då de skall fatta andra beslut som berör idrott, tillgänglig fritid eller då de ska skapa nya idrottspolitiska program, etc.

Utbildning

Funktionärsutbildning, Skoltävlingar

Inför våra skolidrottstävlingar har funktionärs- utbildningar. Ett win-win upplägg där det kan märkas när det blir skarpt läge på arrange- mangen att de elever som vi har utbildat växer under dagen.

(7)

Föreläsningar

Föreläsningar

Det har varit en kompott av grupper som vi har föreläst för. Ex. Try It:s ledare. skolor, friid- rotten för att nämna några.

Rekrytering och idrottsutveckling

Rekryteringsarbetet är Parasportens vik- tigaste arbetsområde. Vi vill vara ett stöd till våra föreningar genom att tillhanda- hålla ett nätverk för rekrytering och olika forum för rekrytering som information, in- dividuellt stöd, lägerverksamhet och rekry- teringstävlingar, etc. Följaktligen alla insat- ser som ger möjlighet att prova idrott, uppleva att man kan delta och därmed sti- mulera intresset för att fler ska bli aktiva i en idrottsförening.

Idrottsläger

Förbundets lägerverksamhet har syftat till att fler ska nå anpassad idrott och upptäcka glädjen och möjligheterna i ett aktivt liv.

Genom åren har våra möjligheter att själva svara för läger minskats.

Lägerverksamhet

Under flera år har det arrangerats upp- skattade lovläger i Romfartuna GIF, FUB Västerås och Köping BTK internationella.

Det har varit många personer som deltagit under året och förhoppningsvis hittat till sin idrott.

Prova-på tillfällen, ett axplock.

Basket

Aros Basket

Alpint, familjedag

RBU Västerås, Västerås SLK

Köpingspelen

FUB Köping, Pluss, Köpings BK Internationella

Try IT

RF/SISU Västmanland

Västerås Sailing Week

12-15 sep.

Sv. Segelförbundet och Västerås föreningar.

Nationellt synskadeidrottsläger

Den 19-21 oktober arrangerades den nationella idrottshelgen för barn och ungdomar med syn- nedsättning i Eskilstuna.

Lägret som samlade 80 barn genomfördes som vanligt i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Synskadades Riksförbund, Sörmlandsidrotten, Svenska Parasportförbun- det och med ledare från 11 lokala föreningar.

Idrottare med synskador är den lägst represen- terade skadegruppen inom idrotten, men också i samhället.

(8)

Idrottsutveckling – omfattande funktions- nedsättningar

Som distrikt inom Svenska Parasportförbundet har vi tydligt ansvar att, framförallt för de med svåra funktionsnedsättningar att visa upp, ut- veckla och anpassa idrotter och nya verksam- heter.

Racerunning

”Racerunning”, en löpargren inom friid- rotten som är på stark tillväxt i landet.

Idrottsredskapet som utvecklats i Danmark gör att även idrottare som i sin vardag använ- der rullstol eller har stora gångsvårigheter kan träna och tävla som löpare.

Det är en mycket välkommen utveckling i ett redskap som vi inte bara tror kommer att få genomslag på idrottsarenorna utan även kom- mer användas i vardagen. Idag är det närmare 50 deltagare med i MälarSerien i friidrott.

Idrottslyftet

Idrottslyftet fokus ligger på att stimulera till ett livslångt idrottande, där det är verk- samheten i föreningen som ytterst ska ut- vecklas.

Special Olympics Special Olympics Schoolday Special Olympics Klassikern.

I rekryterings- eller nybörjartävlingar arran- gerade av Västmanlands Parasportförbund har vi genom åren sökt efter det bästa sät- tet att erbjuda tävlande i prestationsklass.

Det har fungerat mycket väl i flera av våra tävlingar, bland andra våra skoltävlingar samt i vissa grenar/idrotter som ingår i Kö- pingspelen. Special Olympics Schoolday i Köping fick ca 150 elever prova på fotboll, bordtennis, floorhockey, innebandy med hjälp av lokala föreningar. Snöskolöpning i Rättvik var det deltagare med ifrån FUB Kö- ping. Svenska Parasportförbundet är arran- görer för Special Olympics Klassikern.

MälarSerien – friidrott, innebandy fotboll

”MälarSerien” har utvecklats till att nu mer vara uppskattade tävlingsserier i friidrott, fotboll och in- nebandy som arrangeras av olika klubbar runt Mä- laren.

Idag har en positiv utveckling lett till att para- sportens distrikt för de flesta idrotterna kunnat lämna över arrangemangs skapet till lokala före- ningar.

Friidrott 4 deltävlingar Innebandy 4 divisioner

Fotboll 4 divisioner

SvealandsSerien fotboll

SvealandsSerien deltog 14 lag ifrån Gävle-

borg i norr till Södermanland i söder. Serie-

spelet genomförs i 4 sammandrag. Fagersta

Södra IK arrangerade ett sammandragen på

fina Onsjövallen.

(9)

Övriga tävlingar

Ett urval av tävlingar.

Fotbollens dag Västerås

Västmanlands FF arrangerar endagsturne- ring för alla klasser.

Mälarenergicup Västerås, innebandy VIB är arrangörer av Sveriges största inne- bandyturneringar där det även finns en klass för paraidrottare.

Nationella Spelen Floorhockey Köping, FUB Köping Floorhockey arrangörer.

Västeråsskidan, längdskidor

Västerås Skidklubb bjuder in paraidrottare att delta i egen klass.

Bissen-cup Köping, innebandy

Innebandyturnering där fokus även är på Bissen Brain walk. IF Pluss arrangerar.

Tunaspelen

Årets Tunaspel arrangerades i 8:a olika idrot- ter. Köpings IK var värdar för blandlagsturne- ring i Rullstolsrugby.

KöpingSpelen

KöpingSpelen som 2019 arrangerades för 7:e året i följd sätter främst fokus på barn, ungdomar och nybörjare inom idrotten.

Årets arrangemang samlade nära 150 del- tagare i fyra idrottsdiscipliner. Deltagarna kommer främst från Mälardalen men också idrottare från andra delar av landet deltar. Köping FUB Floor hockey, IF Pluss

och Köping BTK Internationella är arrangö- rer tillsammans med Parasport Västman- land.

Innebandy 7 lag

Floor hockey 4 lag

Bordtennis 20 tävlande

Snöskolöpning 12 tävlande

Rekrytering - skoltävlingar

Förbundet har i åtta arrangemang genom- fört skoltävlingar i fem idrotter.

RM i innebandy, skoltävling i bordtennis och innebandy tillsammans med Södermanland.

Friidrott 225 deltagare

Fotboll, 15 lag

Innebandy 19 lag

Innebandy RM 5 lag

Bordtennis

70 spelare

Simning 130 deltagare

Sammantaget betyder har våra skoltävlingar samlat över 800 elever under de mycket omtyckta arrangemangen.

Tävlingsresor

”Ett resande distrikt”

Under mottot ”ett resande distrikt” har vi målet att bland tävlingsarrangörer i landet uppfattas som ett distrikt

med ”Idrottare i rörelse”! I de stora motionsloppen har FUB Västerås samlat och organise- rat resor till Special Varvet

och LidingöRuset. I Snöskolöpning i Rättvik

deltog deltagare ifrån Köping. Fotbollstur-

nering i Åhus. Malmö-Open och Göteborgs-

Open är andra tävlingar som lockade idrot-

tare ifrån distriktet.

(10)

Kansliet

Västmanlands Parasportförbunds kansli är beläget på Pontus Widéns väg 18, 722 23 Västerås.

Verksamhetschef är Stefan Andersson är anställd på 100 % (hyrs ut 50 % till Södermanland) och informatör Jan Edbom är anställd på 25 %.

Årsmöte

Årsmöte genomfördes den 21mars på Rocklunda Konferenscenter i Västerås. Det var 15 ombud ifrån 7 föreningar. Övriga deltagare var 10 personer.

Representation

Katarina Janderberg representerade Västmanlands Parasportförbund vid RF-SISU Västmanlands årsmöte.

Stefan Isaksson, Katarina Janderberg och Vicki Skure Eriksson deltog på Sv. Parasportförbunds förbundsstämma.

Stefan Andersson och Stefan Isaksson har deltagit i de av Svenska Parasportförbundets anord- nade konferenser.

Styrelsen

Ordförande Stefan Isaksson Västerås

Vice ordförande Katarina Janderberg Västerås

Ledamöter Lisa Axelsson Vaughn Surahammar

Leif Westberg Västerås

Peter Halldin Kolbäck

Revisor Magnus Ekblad Västerås

Revisorssuppleant Mia Wengelin Västerås

(11)

Föreningar

Föreningar Idrotter Ort

Arboga Södra Idrottsförening Fotboll Arboga

Arosstadens Idrottssällskap Innebandy, fotboll Västerås

Fagersta Handikapp Sportklubb Fotboll Fagersta

Fagersta Södra Idrottsklubb Skytte Fagersta

FUB Västerås Motionsidrott Västerås

Idrottsföreningen Pluss

Bowling, Innebandy, Fotboll

Köping KFUM Malmabergs Idrott o Fritidsklubb Västerås Innebandy Västerås Köping FUB Floor hockey

Floorhockey, Snöskolöpning

Köping Köpings Bordtennisklubb Internationella Bordtennis Köping

Köpings Idrottsklubb Rullstolsrugby Köping

RBU Västerås Bowling, Friidrott Västerås

Romfartuna Gymnastik o IF Fotboll Västerås

Sala Simsällskap Simning Sala

Skälby Innebandyklubb Innebandy Västerås

SRF Tellus Idrottsförening Innebandy, fotboll Västerås

Västerås Bordtennisklubb Bordtennis Västerås

Västerås Friidrottsklubb Friidrott Västerås

Västerås Judoklubb Judo Västerås

Västerås Skidklubb Längdskidor Västerås

Västerås Slalomklubb Alpina grenar Västerås

Västerås-Bergslagens Lok.För av RTP Boccia Västerås

(12)

Slutord

Västmanlands Parasportförbunds styrelse sammanfattar här året som gått och vi i styrel- sen kan se att även 2019, liksom tidigare år, präglats av omfattande paraidrottsaktivite- ter och utvecklingsarbete.

I maj 2019 hölls förbundsmötet och där fattades det en del beslut som kommer att på- verka distriktets aktiviteter framöver, bland annat beslut om stadgeändringar och bifal- lande av en del motioner m.m. Men det som kom att påverka verksamhetsåret mest var beslutet om förbundets framtida organisation. Beslutet som togs på förbundsmötet var att varje distrikt själva får arbeta fram den lokala organisation de anser vara bäst de kommande åren. Vi i styrelsen i Västmanlands Parasportförbund beslutade då att fort- sätta processen med fördjupat samarbete med styrelsen i Södermanlands Parasportför- bund och på allvar påbörja en dialog med distriktidrottschefen och idrottskonsulenter på RF/SISU Västmanland för att diskutera hur vi tillsammans ska organisera oss framöver.

Ett mycket spännande arbete som även kan komma att påverka andra distrikt med tanke på den omfattande parasportverksamhet som bedrivs i Västmanland och Söder- manland.

Året som gått har med andra ord inneburit ett fortsatt förändringsarbete men framför allt har året präglats av omfattande parasportaktiviteter där massor av barn-, ungdomar och vuxna har varit aktiva via paraidrotten. Detta är möjligt tack vare alla distriktets fantas- tiska föreningar, dess medlemmar och ledare. Det är vår huvuduppgift att skapa fler och bättre möjligheter för alla personer med funktionsnedsättningar att kunna nå ett aktivt liv och vi tror på en fortsatt positiv utveckling av parasporten i vårt distrikt.

Styrelsen Västmanlands Parasportförbund

Stefan Isaksson ordförande

Lisa Axelsson Vaughn Leif Westberg

Katarina Janderberg Peter Halldin

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :