Vindforsk III Protokoll nr 4:10

Full text

(1)

PROTOKOLL 1 (3)

Datum Projektnummer

2010-12-08 2550

Programområde El- och värmeproduktion Anders Björck

08-677 27 61

anders.bjorck@elforsk.se

Elforsk AB 101 53 Stockholm

Besöksadress: Olof Palmes gata 31

Telefon: 08-677 25 30

Telefax: 08-677 25 35 Org.nr 556455-5984 www.elforsk.se

ELF101 v1.0 2005-12-22

Vindforsk III – Protokoll nr 4:10

Plats Elforsk Datum 2010-10-27 Närvarande Stig Göthe (ordf.)

Andreas Gustavsson Energimyndigheten Linus Palmblad, Energimyndigheten Kjell Gustafsson, Statkraft

Martin Lindholm, E.ON (via telefon) Mikael Dahlgren, ABB

Anders Björck, Elforsk (adjungerad) (AB) Ej närvarande Sven-Erik Thor, Vattenfall

Solgun Furnes, NorskEnergi

Matthias Wondollek, Svensk Vindenergi Göran Bjurell, Fortum

Elisabet Norgren, SvK

1 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes med tillägg av att godkännande av rap- port för projekt V-341 lades till.

2 Val av justeringsman

Martin Lindholm valdes till justeringsman.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna

4 Summering av strategidiskussioner från föregående styrelsemöte och diskussion om användning av åter- stående medel

AB refererade möte som hållits den 21/10 på ABB med Mikael Dahl- gren, Sven-Erik Thor, Elisabet Norgren, Linus Palmblad samt AB.

Vi detta möte summerades strategidiskussionerna från 22 september.

Speciellt diskuterades hur programmets verksamhet förhåller sig till målen i programmet. AB refererade att gruppen vid en genomgång funnit att målen för verksamhetsområdena 1-4 ser ut kunna uppnås.

För verksamhetsområde 5 noterades att vi inte utfört något inom det som beskrivs som projektpaket 9 i Vindforsks programbeskrivning.

Vindforsk har heller inte än så länge verkat för att uppfylla målen kring t.ex seminarier om acceptans och tillståndsprocessen. Vid diskussioner på mötet den 21/10 fann deltagarna dock att acceptansfrågor och till- ståndsprocessen - sedan programbeskrivningen gjordes och beslut om

(2)

ELFORSK AB 2 (3)

Vindforsk III togs – behandlas av många aktörer. Mycket görs inom det av Energimyndigheten finansierade nätverket för vindbruk samt genom branschorganisationernas försorg. Den totala budgeten för verksam- hetsområde är relativt liten och de insatser som skulle kunna rymmas inom Vindforsk kan därför inte ses som nödvändiga.

Arbete med acceptans och tillståndsprocessen stryks från Vindforsk.

Vid styrelsemötet beslutades därför att projektpaket 9 tas bort från Vindforsk program. Mål att ordna seminarier om acceptans och till- ståndsprocessen bortses från.

Om reservation för återstående projekt inom verksamhetsområde 5 Total budget för verksamhetsområde 5 är 3 289 kkr i kontant stöd (822 kkr/år i snitt). Dessa medel ska täcka såväl verksamhet inom standardiseringen samt omvärldsbevakning. För 2009 gavs standardi- seringsprojektet V-302 stöd med 705 kkr från Vindforsk. För 2010 ges kontant stöd med 1220 kkr. Med tillgängig budget för verksamhetsom- råde 5 kan denna verksamhet inte finansieras på 2010 år nivå. Disku- terades om budget från andra områden ska användas för standardise- ringen. Beslutades att meddela Vattenfall som är projektledare för V- 302 att anpassa ansökan för 2011 och 2012 års verksamheter till en nivå som avseende kontant stöd från Vindforsk närmar sig 2009 år nivå.

I diskussion om omfördelning av budget för stöd för de olika verksam- hetsområdena inför diskussion om utlysningstext beslutades att sådan eventuell omfördelning får ske i samband med värderingar av ansök- ningar till nästa styrelsemöte.

5 Utlysningstext

Vindforsks kansli hade i samråd med styrgrupperna tagit fram förslag på utlysningstext. Beslutades att efter små justeringar lägga ut denna utlysningstext (bilaga 1) på Vindforsks hemsida. Beslutades även att översätta den till engelska.1

6 Om satsningar för att få tillstånd en driftsäkerhets- databas.

Vid föregående styrelsemöte diskuterades att avsätta medel för att ordna seminarium/workshop för att ta fram strategi för vidare insatser databas kring tillförlitlighetsdata på komponentnivå. Frågan bordlades till föreliggande möte. Beslutades att inte ordna ett sådant seminari- um före nästa styrelsemöte.

1 Efter styrelsemötet har utlysningstext publicerats, dock enbart på svenska. Det visa- de sig att engelsk text skulle kräva översättning även av referensdokument och kräva mer arbete än tänkt. Inför publiceringen diskuterades därför frågan ånyo med för- slagsställaren i styrelsen och ordförande.

(3)

ELFORSK AB 3 (3)

7 Godkännande av rapport för V-340.

En preliminär slutrapport för projektet V-340 Inventering av möjliga lösningar för offshore-nät för vindkraftparker har inkommit och fanns utsänd inför mötte. Styrgrupp 4 anser att rapporten bör godkännas med villkor att detaljer korrigeras enligt separata anvisningar från styr- gruppen till projektledaren. Styrelsen delade styrgruppens uppfattning och beslutade att godkänna rapporten. Rapporten kommer på detta vis att vara klar och åtkomlig på hemsidan till programkonferensen.

8 Nästa möte

Tidpunkt för kommande styrelsemöten är

20 januari 2011 i Elforks lokaler i Stockholm. Tider preliminärt kl 10-16 4 maj 2011 i Elforks lokaler i Stockholm. Tider preliminärt kl 10-16 28 september i Elforks lokaler i Stockholm. Tider preliminärt kl 10-16

Vid anteckningarna Justeras

Anders Björck Stig Göthe Martin Lindholm

(4)
(5)

Utlysningstext 1 (3)

Datum

2010-xx-xx Anders Björck

Vindforsk Elforsk AB 101 53 Stockholm

Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Tel: 08-677 25 30

Fax: 08-677 25 35 Org.nr 556455-5984 www.elforsk.se

Utlysning för tillkommande projekt inom Vindforsk.

Vindforsk III är ett fyraårigt forskningsprogram som löper 2009-2012.

Programmets omslutning är totalt 80 Mkr. Finansiering av projekt sker dels genom kontant stöd och dels genom industrins insatser med naturabidrag.

Det totalt tillgängliga kontanta stödet för hela perioden uppgår till 59 Mkr. Av detta stöd är ca 50 Mkr idag uppbokat. Tillgängligt tillkommande stöd är ca 9 Mkr.

Ansökningar till programmet tas regelbundet emot inför styrelsemöten ca tre gånger per år. Anvisningar för ansökningar finns på Vindforsks hemsida:

http://www.vindenergi.org/anslagsans.htm

Ansökningar inför nästa styrelsemöte ska vara inkomna 10 december 2010.

Generellt gäller målen för projekt inom de olika områdena enligt sidorna 5-12 i programbeskrivningen som nås via http://www.vindenergi.org/index.htm.

Pågående projekt inom programmet finns listade på http://www.vindenergi.org/forskningsprojekt.htm

Nya projekt måste ha en tidplan så att de kan slutrapporteras senast 2012-12-31.

Exempel på projektidéer där Vindforsk är intresserade av ansökningar ges nedan:

1 Vindmätningar för normalårskorrigering

Inom vindkraftsbranschen är tillgången på långtidsserier, d.v.s. mätningar över många år, av god kvalité en förutsättning för att kunna göra en korrekt normalårskorrigering av kortare (storleken 1 år) mätningar inför

produktionsberäkningar.

Tankar har förts på att skapa ett nätverk av mätningar vilka på något sätt samlas, kvalitetsgranskas och successivt fylls på under åren. Att starta en sådan insats är angeläget, även om det kan vara svårt att driva

verksamheten inom tidsbegränsade program som Vindforsk.

Som en ett första steg inför ett initiativ för samling av långtidsmätningar kan en förstudie vara värdefullt. I en sådan bör även göras en sammanställning av idag befintliga långtidsmätningar av vinden och dess tillämplighet för

normalårskorrigeringar.

Förväntningar på ett nätverk av mätningar är att ett sådant är landstäckande och kan bidra till en ökad förståelse av vindens geografiska

långtidsvariationer.

Bilaga 1

Utlysningstext efter korrigeringar efter möte 27/10

(6)

VINDFORSK 2 (3)

2 Kunskapssammanställning av metoder för detaljerad vindkartering

Vindkartering i detaljerad skala (ca 100x100 meter) är ett mycket intressant komplement till mätningar. Detta har t.ex. studerats i Vindforsk II projektet V- 115, ”Analys av vindkarteringen, nedskalning av resultaten” (Elforsk rapport 09:04) där MIUU- och COAMPSmodellerna använts. Det finns emellertid flera modeller med olika typer av modellering av fysiken som används (t.ex. Windsim, WRF).

Inom Vindforsk III kan det vara intressant med ett mindre projekt som sammanställer kunskapsläget. En rapport bör beröra vilka metoder som idag används, för och nackdelar med olika metoder och något om dess

begränsningar, gärna kompletterat med erfarenhet från jämförelser med mätningar. Även utvecklingen inom området bör beröras. En rapport från projektet skulle kunna vara upplagd på ett liknande sätt som Elforsk rapport 04:14 Inventering av vindenergiprognossystem” som togs fram inom tidigare vindforskningsprogram.

3 Mätning av nedisning och jämförelse med beräkningar

I projektet V-313, vindkraft i kallt klimat utvecklas metoder för att kartera risk för nedisning. För att kunna validera beräkningarna krävs mätningar av verklig nedisning. Nedisning är ett fenomen som varierar kraftigt från plats till plats. Det är därför viktigt att relevanta mätningar och mätunderlag finns för valideringsarbetet. Målet med projektet ska vara att utveckla och utföra mätningar som ökar kunskapen om verklig nedisning och ökar kvalitén på resultaten i projektet V-313.

4 Vakinterferens mellan vindkraftsparker

Vakinterferens inom en vindkraftspark har behandlats i ett stort antal forskningsprojekt under flera år. Vakinterferens mellan vindkraftsparker är inte lika utforskat, men är trots det av stor vikt vid bedömning av

energiproduktionen till havs. Förslag till projekt: Utvärdering av befintliga parker som ligger nära varandra (t.ex. Horns Rev I och II samt

Nystedt/Rödsand) och jämförelser med modellprov och/eller

modellberäkningar. Syfte med projektet är att reducera osäkerheten vid bedömning av produktionen till havs.

5 Vakar i parker i skogsterräng

Inom projektet V-333, Optimering och styrning av vindkraftsparker görs studier kring modeller för vakar och optimering av parklayout med hänsyn till både produktion och laster på verken. Vakar i skogsmiljö är ett tämligen outforskat område . I terräng med hög turbulensgrad kommer vakarna att fyllas på snabbare än i lågturbulent terräng. En optimal parklayout kommer att se annorlunda ut i skogsterräng än i lågturbulent terräng. Kunskapen inom detta område behöver ökas och ett projekt som genom beräkningar och prov ökar kunskapen inom området är intressant.

Bilaga 1

Utlysningstext efter korrigeringar efter möte 27/10

(7)

VINDFORSK 3 (3)

6 Kunskapssammanställning, smörjoljor för växellådor Det är viktigt att säkerställa renhet i smörjolja för växellådorna i

vindkraftverken. Som del i Vindorskprogrammets verksamhet att stärka operatörernas kunskap inom området kan en kunskapssammanställning kring smörjoljor och möjligheten till diagnostik vara intressant. Exempel på

frågeställningar för vilken kunskap kan sammanställas är:

• Vilka tillgängliga produkter för analys och filtrering finns och vad är erfarenheterna av sådana?

• Hur tas oljeprover och vad är erfarenheterna från olika sätt att utföra proverna?

• Hur säkerställs tillräcklig renhet i oljorna för att uppnå 20 års livslängd för växellådorna?

Bilaga 1

Utlysningstext efter korrigeringar efter möte 27/10

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :