• No results found

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ A CHLADNUTÍ ODLITKŮ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ KVALITY VÝROBY PÍSTNÍCH KROUŽKŮ Z LITINY S LUPÍNKOVÝM GRAFITEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ A CHLADNUTÍ ODLITKŮ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ KVALITY VÝROBY PÍSTNÍCH KROUŽKŮ Z LITINY S LUPÍNKOVÝM GRAFITEM"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ A CHLADNUTÍ ODLITKŮ JAKO NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ

KVALITY VÝROBY PÍSTNÍCH KROUŽKŮ Z LITINY S LUPÍNKOVÝM GRAFITEM

Diplomová práce

Studijní program: N2301 – Strojní inženýrství

Studijní obor: 2301T048 – Strojírenská technologie a materiály Autor práce: Bc. Adéla Rulcová

Vedoucí práce: Ing. Jiří Machuta, Ph.D.

Liberec 2015

(2)

Diploma thesis

Study programme: N2301 – Mechanical Engineering

Study branch: 2301T048 – Engineering Technology and Materials

Author: Bc. Adéla Rulcová

Supervisor: Ing. Jiří Machuta, Ph.D.

Liberec 2015

(3)

Tento list nahraďte

originálem zadání.

(4)

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tom- to případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

References

Related documents

dotazník questionary.. Zde jsem popsal celý proces výzkumu. Popsal jsem zde všechny praktické kroky, které jsem podniknul pro to, abych marketingový výzkum

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL

Zaměstnanci jsou kromě mzdy motivováni pouze standardními výhodami v podobě příspěvků na stravu (oběd je stojí pouze deset korun) a 13. Řadový dělníci

V kapitole 1.6 jsou nastíněny problémy při řešení potlačování vibrací jako je shoda reálných a imaginárních částí impedance piezoelektrického vzorku a

Různé aplikace elektronického podnikání nepřetržitě ovlivňují trendy a vyhlídky pro podnikání přes Internet, včetně elektronického bankovnictví, plateb, obchodování,

Beru na v ě domí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diserta č ní práce pro vnit ř ní pot ř

Ke každodenním č innostem patří především zajištění vysílacích smluv, pracovní a pobytová povolení, organizace poznávacích pobytů (Pre Assignment Trip), organizace

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vzta- huje zákon č, 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 -