• No results found

Cirkulationsplats Hammarbykorset Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Cirkulationsplats Hammarbykorset Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2020-11-27

Cirkulationsplats Hammarbykorset

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Korsningen mellan väg 953 och väg 952 kallas Hammarbykorset och är en fyrvägskorsning på landsbygden mellan Eskilstuna och Sundbyholm i Södermanland.

Väg 953 kallas Mälarvägen och går mellan Eskilstuna och Sundbyholm. Den drygt en mil långa vägen trafikeras av boende vid Mälaren samt används som rekreationsstråk. Trafiken ökar sommartid när Eskilstunaborna tar sig till områdena vid Mälaren nära Sundbyholm. Evenemang på Sundbyholms travbana leder regelbundet till tillfälligt högre flöden under hela året.

Väg 952 mellan Torshälla och Kjula liknar beskrivningen av väg 953 men vägen nyttjas på ett annat sätt. Den utgör en länk mellan de villaområden vid Mälaren, som successivt permanentas från fritidshus, samt förbinder delar av Torshälla med E20 och Eskilstuna tätort.

Hammarbykorset är en olycksdrabbad korsning. Det är periodvis svårt att svänga vänster på grund av hög trafik vid evenemang i Sundbyholm och den närliggande travbanan. Stopplikt och skyltad

hastighet i korsningen efterlevs dåligt och det saknas tillgänglighetsanpassade busshållplatser.

Syftet med projektet är att trafiksäkra korsningen, möjliggöra så att oskyddade trafikanter kan ta sig över vägen på ett ordnat sätt samt att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna.

Projektets övergripande mål är:

 Förbättrad trafiksäkerhet för att minska antalet döda och svårt skadade.

 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som korsar väg 953.

 Ökad hastighetsefterlevnad på väg 953 och väg 952.

(2)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Vad har hänt?

Under hösten 2019 genomfördes en del åtgärder i korsningen för att höja trafiksäkerheten på kort sikt.

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att oskyddade trafikanter kan ta sig över vägen på ett säkert sätt.

Så här planerar vi arbetet

Trafikverket har handlat upp en konsult som tar fram en vägplan enligt Trafikverkets

planläggningsprocess.Arbetet planeras och genomförs i enlighet med en planläggningsprocess som huvudsakligen styrs av väglagen och miljöbalken.

Planarbetet inleds med insamling av underlag samt olika fältinventeringar och fältundersökningar för att få underlag och kunskap om områdets lokala förhållanden. Ett samrådsunderlag sammanställs och presenteras för länsstyrelsen som utifrån underlaget fattar beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Därefter påbörjas arbetet med att ta fram ett vägförslag och definiera hur mycket mark som behöver tas i anspråk för att bygga projektet. Vägförslaget sammanställs i en samrådshandling. Samråd är viktigt under hela planläggningsarbetet. Under arbetet med vägplanen kommer kontakt tas och dialog att föras med myndigheter, organisationer och direkt berörda. De synpunkter och den kunskap som inhämtas vid samråd och dialoger tas om hand i det fortsatta arbetet och sammanställs i en

samrådsredogörelse.

Den färdiga vägplanen (vägförslaget) kommer så småningom att sammanställas till en

granskningshandling som hålls tillgänglig för allmänhet och direkt berörda. Granskningssynpunkterna bearbetas och sammanställs innan vägplanen skickas till Trafikverket i Borlänge för fastställelse. Då vägplanen vunnit laga kraft kan Trafikverket påbörja byggandet av projektet.

Vad händer framöver?

Ett samrådsunderlag har tagits fram och kommer att hållas tillgängligt för allmänheten att lämna synpunkter på under december 2020. Samrådsunderlaget skickas därefter till Länsstyrelsen i Södermanlands län för beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

När kan du påverka?

I arbetet med att utforma vägförslag kommer samråd att hållas med allmänheten, berörda

myndigheter, intresseorganisationer och särskilt berörda. Detta sker till exempel genom att bjuda in till ett samrådsmöte på orten. Nedanstående tidslinje redovisar översiktligt den fortsatta processen.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida,

www.trafikverket.se/hammarbykorset

Samrådsunderlag (här är vi just nu) (november, 2020)

Beslut om betydande miljöpåverkan (vintern, 2021)

Samråd på orten (våren, 2021)

Samrådshandling (våren/sommaren,

2021)

Granskningshandling (sommaren, 2021)

Fastställelseprövning (hösten, 2021)

(3)

Adress:

Tullgatan 8, Box 1140, 631 80 Eskilstuna Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Projektledare:

Magnus Persson Telefon: 010- 123 42 38

magnus.d.persson@trafikverket.se

Konsult:

Per Reiland perd@cowi.com

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Länstyrelsen bedömde att Åtgärd 2 – GC-väg längs Karakåsvägen samt Åtgärd 3 – Framkomlighetsåtgärder Esperöds- allén medför betydande miljöpåverkan medan Åtgärd 1 -

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar

Det har även gjorts en lokaliseringsutredning för en ny rastplats mellan Malmö och Ystad samt en cykelutredning för att utreda hur cykelvägar bör se ut för att tillgodose alla