Písemné hodnocení bakalářské práce

Download (0)

Full text

(1)

Písemné hodnocení bakalářské práce

Autor/ka BP: Barbora Matějková

Název práce: Komparace volnočasových aktivit ve městě a na venkově Vedoucí práce: PhDr. Radka Harazinová, Ph.D.

Hodnotící kritéria

Splňuje bez výhrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s hradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce ⃰

D. Posouzení původnosti textu

Zjištěná shoda textu (dle IS STAG/Theses): 0 %

Slovní hodnocení významu zjištěné shody:

Práce byla posouzena v IS STAG a nebyla shledána jako plagiát (míra shody méně než 5%).

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 1 Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.

(2)

Slovní hodnocení práce:

Cílem předkládané práce studentky Barbory Matějkové je porovnat možnosti a meze vol- nočasových aktivit dětí mladšího školního věku na venkově a ve městě. Práce je členěná na část teoretickou a praktickou.

V teoretické části se autorka snaží vymezit základní pojmy jako volný čas, členění vol- nočasových aktivit, představuje některé instituce zaměřující se na organizaci těchto aktivit u dané věkové skupiny. Kapitola věnující se charakteristice dětí mladšího školního věku pů- sobí zmateně, není jisté, kdy a proč je charakterizováno dítě předškolního věku.

V textu se občas vyskytují drobné chyby (např. na str. 12, 13…chybí interpunkce ve větách, str. 16 nesprávné skloňování…), popř. neobratná formulace či interpretace získaných dat (str. 17, 18, 19, 22,…). Některé kapitoly postrádají uvedení souvislosti se zvoleným cílem práce (např. kapitola vymezující školní zralost a připravenost).

Přestože tato část může působit útržkovitě a povrchně, svou strukturou a tematickým za- měřením tvoří východisko pro část praktickou.

Pro účely kvalitativního šetření si autorka v praktické části stanovila tři výzkumné otázky, na něž se snaží s využitím metod rozhovoru a dotazníku nalézt odpovědi. V práci jsou vypsané kroužky, které jednotlivé školy nabízí svým žákům. Není však zcela zřetelné, zdali jsou tyto kroužky žákům k dispozici (některých se mohou účastnit pouze starší děti), popř. je-li nabídka něčím podmíněna (např. venkovská škola může nabízet menší počet kroužků, nicméně vzhledem k velikosti školy a zájmům žáků může nabídka převyšovat poptávku).

Zjištěná data by bylo vhodné přesněji a jednoznačně interpretovat, popř. doplnit např.

s využitím dalších metod, to však vzhledem k dané situaci (COVID 19) nebylo možné.

Přes uvedené nedostatky práce splňuje cíle zadání, proto ji doporučuji k obhajobě.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: dobře

Náměty pro obhajobu:

     

Datum: 16.08.2020 Podpis:

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 2 Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.

Figure

Updating...

References

Related subjects :