• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 6 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska ha följande lydelse.

12 kap.

6 § I fråga om upprättandet av den sammanställda resultaträkningen och den sammanställda balansräkningen ska 5 kap. om resultaträkning och 6 kap. om balansräkning tillämpas. Bestämmelserna i 5 kap. 4 § och 6 kap.

4 § ska dock inte tillämpas för de kommunala koncernföretagen.

I fråga om posterna i den sammanställda balansräkningen ska 4 kap. 6 § om specifikation till balansräkningspost tillämpas.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson (Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39.

SFS 2018:1980

Publicerad

den 5 december 2018

References

Related documents

2 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana för- hållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen, men som är viktiga

Bidrag lämnas inte om behovet kan till- godoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).. På regeringens vägnar

I annat fall och för de personer som inte är röstberättigade i det allmänna valet eller den nationella folkomröstningen ska kommunen eller regionen framställa

6 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige finns bestämmelser om att denna lag gäller för tjänstepensionsföretag

– utdelning från i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och från utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 42 kap..

prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare,

Om någon årsredovisning enligt årsredovisningslagen eller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning inte upprättas, ska årsrapporten undertecknas av den

Johanna Mihaic (Finansdepartementet). 1