Protokoll. Sessionssalen, Stadshuset

Full text

(1)

Sekreterare ...

Ebba Cedergren

Ordförande ... ………

Carina Nilsson Underskrifter

Justerande ... ………

Noria Manouchi

Protokoll

Sammanträdestid 2015-06-22 kl. 09:00 Sluttid: 11:30

Plats Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter Carina Nilsson (S), Ordförande

Susanne Björkenheim (V), Vice ordförande Noria Manouchi (M), Andre vice ordförande Adrian Kaba (S)

Lars Åke Nilsson (S) Asma Saleh (MP) Elisabeth Elgh (M) Magnus Ohlsson (M) Fredrik Sjögren (FP) Magnus Olsson (SD) Peter Jangbro (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Roland Hejde (S) ersätter Margareta Wallenstein Axelsson (S) Per Håkansson (S) ersätter Nancy Castillo (S)

Leif Rosdahl (S) Gharib Aly (M) Farishta Sulaiman (M) Linus Telsing (M) Ortwin Lobbes (SD) Jane Olin (SD)

Annelie Larsson, Förvaltningschef Ebba Cedergren, Nämndsekreterare Roland Heller, SACO

Pia Davidsson, Vision Erika Timar, Kommunal

Åsa Qvarsebo, Enhetschef, §§101-104 Leena Berlin Hallrup, Enhetschef, §§101-104 Ronny Gullberg, Enhetschef, §§101-104 Marianne Giheden, Enhetschef, §§101-104 Natalie Stade Glotz, Stadsjurist, §§101-104 Fatou Sonko, Utvecklingssekreterare, §105 Lisa Lannerud, Enhetschef, §§109-110

Utses att justera Noria Manouchi

Justeringens datum 2015-06-26

(2)

Protokollet omfattar §101-120

(3)

ÄRENDELISTA

§101 Godkännande av närvaro

§102 Val av protokolljusterare

§103 Ändring av föredragningslistan

§104 Dragning av LSS, stadsjurist Natalie Stade Glotz

§105 Remiss juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

§106 Begäran om yttrande rörande motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

§107 Önskemål om redogörelse från nämnden rörande hantering i arkivfråga

§108 Tillsättande av ledamöter och ersättare i sociala resursnämndens arbetsutskott

§109 Avvecklande av sociala resursnämndens myndighetsutskott

§110 Revidering av sociala resursnämndens delegationsordning 150622

§111 Tilläggsansökan 2015 - Det Romska Kulturella Utvecklingscentret i Malmö

§112 Tilläggsansökan 2015 – Malmö Romska Idécenter

§113 Uppföljning gällande rehabilitering för personer inom PK2

§114 Kvalitetsplan 2015

§115 Digital hantering av nämndshandlingar

§116 Kvalitets- och avtalsuppföljning Attendo Fridhemmet 2015-03-20

§117 Delegationsbeslut

§118 Inkomna skrivelser

§119 Framställan till kommunstyrelsen om inläsningsarvode från sociala resursnämnden

§120 Förvaltningschefens information

(4)

§ 101 Godkännande av närvaro

Sammanfattning

Sociala resursnämnden godkänner närvaro vid dagens sammanträde för enhetschef Ronny Gullberg, enhetschef Åsa Qvarsebo, enhetschef Leena Berlin Hallrup och enhetschef Marianne Giheden.

(5)

§ 102 Val av protokolljusterare

Sammanfattning

Sociala resursnämnden utser Noria Manouchi att jämte ordförande justera protokollet för denna dag. Protokollet ska justeras den 26 juni 2015.

(6)

§ 103 Ändring av föredragningslistan

Sammanfattning

Föredragningslistan ändras på följande sätt:

Ärende 18 på tilläggslistan Avvecklande av sociala resursnämndens myndighetsutskott går upp som ärende 8.

(7)

§ 104 Dragning av LSS, stadsjurist Natalie Stade Glotz

Sammanfattning

Stadsjurist Natalie Stade Glotz föredrar Lagen om särskilt stöd och service (LSS). Nämnden får möjlighet att ställa frågor. Även enhetschefer inom Avdelning LSS bostäder finns tillgängliga för frågor under dragningen.

(8)

§ 105 Remiss juridiskt kön och medicinsk könskorrigering SRN-2015-548

Sammanfattning

Utredningens förslag är att könstillhörighetslagen upphävs och ersätts av två nya lagar, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. Utredningen föreslår i sitt betänkande en sänkning av

åldersgränsen som möjliggör för personer från 12 år att byta juridiskt kön, under

förutsättning att vårdnadshavare ger sitt tillstånd. I betänkandet föreslås att personer som har fyllt 15 år ska få möjlighet att själva bestämma om ändring av sitt juridiska kön genom ansökan till Skatteverket. Sociala resursnämndens yttrande har fokus på lagen om ändring av juridiskt kön.

Utvecklingssekreterare Fatou Sonko deltar för att besvara frågor.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna yttrandet, samt

att överlämna det till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 150622

 Yttrande

 Betänkande av utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

(9)

§ 106 Begäran om yttrande rörande motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

SRN-2015-454 Sammanfattning

I motionen framförs synpunkter om att likvärdig myndighetsutövning ej sker gentemot EU- medborgare samt att de ska inkluderas i insatser mot hemlöshet och att det ska finnas sovplatser till EU-medborgare som inte själva kan ordna sitt boende. Vidare framförs att uppsökarverksamheten utökas och att Malmö stads strategiska utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering särskilt säkerställer att den gäller även EU-medborgare.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar att godkänna yttrandet, samt

att överlämna det till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse SRN 150622

 Yttrande avseende motion av Katerin Mendez (FI9 avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

 Motion av Katerin Mendez (FI) avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

(10)

§ 107 Önskemål om redogörelse från nämnden rörande hantering i arkivfråga SRN-2015-422

Sammanfattning

Enligt Malmö stads föreskrifter för den kommunala arkivvården ska alla nämnder redovisa sina arkiv enligt den nya principen för verksamhetsbaserad arkivredovisning. Stadsarkivet har bett sociala resursnämnden om en redogörelse för hur nämnden kommer att arbeta för att få en godkänd arkivredovisning enligt gällande regler.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar att godkänna yttrandet, samt

att överlämna yttrandet till kulturnämnden

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 20150622

 Yttrande

 Önskemål om redogörelse från nämnden rörande hantering i arkivfråga

(11)

§ 108 Tillsättande av ledamöter och ersättare i sociala resursnämndens arbetsutskott SRN-2015-807

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade en ny sammansättning av sociala resursnämndens presidium vid sammanträde den 17 juni 2015. Sociala resursnämnden föreslås därför välja nämndens arbetsutskott på nytt.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna sociala resursnämndens presidium som ledamöter i arbetsutskottet,

att till ersättare i arbetsutskottet utse Roland Hejde (S), Adrian Kaba (S) och Fredrik Sjögren (FP), samt

att beslutet föreslås gälla per den 1 juli 2015.

Beslutsgång

Magnus Olsson (SD) yrkar att sociala resursnämndens arbetsutskott ska bestå av fem istället för tre ledamöter.

Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag.

Ordföranden ställer liggande förslag från förvaltningen att-sats ett "att godkänna sociala resursnämndens presidium som ledamöter i arbetsutskottet" mot Magnus Olssons (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.

Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 1 till protokollet.

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 150622

(12)

§ 109 Avvecklande av sociala resursnämndens myndighetsutskott SRN-2015-836

Sammanfattning

Sociala resursnämnden föreslås att den 1 juli 2015 avveckla nämndens myndighetsutskott.

Avvecklandet sker i samband med att nämnden föreslås delegera ärenden avseende beviljande av ansökan om tillstånd enligt alkohollagen till Sociala resursförvaltningen. Tobaksärenden och kvarvarande tillståndsärenden ska enligt förslag till reviderad delegationsordning istället beslutas av nämndens arbetsutskott.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna förslaget om att den 1 juli 2015 avveckla sociala resursnämndens myndighetsutskott.

Sverigedemoktraterna deltar inte i beslutet.

Beslutsgång

Noria Manouchi (M) yrkar avslag på liggande förslag avseende myndighetsutskottets avvecklande.

Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag.

Ordföranden ställer liggande förslag från förvaltningen mot Noria Manouchis (M) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.

Votering

Noria Manouchi (M) begär votering.

Sverigedemoktraterna meddelar att de inte deltar i beslutet.

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla liggande förslag från förvaltningen röstar ja och den som vill bifalla Noria Manouchis yrkande röstar nej.

Votering verkställs varvid sociala resursnämnden med 7 röster mot 4 beslutar bifall till liggande förslag, voteringsprotokoll bilaga 2 till protokollet.

Särskilda yttranden, reservationer

Noria Manouchi (M) reserverar sig, med instämmande av Fredrik Sjögren (FP), mot beslutet , bilaga 3 till protokollet.

(13)

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 150622

(14)

§ 110 Revidering av sociala resursnämndens delegationsordning 150622 SRN-2015-808

Sammanfattning

Förslag till reviderad delegationsordning föreligger. Delegationsordningen har justerats i avsnitt A.3 och F.1 avseende Tillstånds- och tobaksärenden. Delegationsordningen revideras också i avsnitt A.1 avseende införande av delegation av förfrågningsunderlag och A.3

angående överklagan av beslut

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna reviderad delegationsordning för sociala resursnämnden, samt

att reviderad delegationsordning ska gälla från den 1 juli 2015.

Särskilda yttranden, reservationer

Noria Manouchi (M) anmäler särskilt yttrande med instämmande av Fredrik Sjögren (FP), bilaga 4 till protokollet.

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 150622

 Förslag till reviderad delegationsordning

(15)

§ 111 Tilläggsansökan 2015 - Det Romska Kulturella Utvecklingscentret i Malmö SRN-2015-578

Sammanfattning

Det Romska Kulturella Utvecklingscentret i Malmö (härefter RKU) ansöker om ytterligare 70 000 kr för att fortsatt kunna bedriva sin verksamhet, läxhjälp och skolmotiverande grupper, riktat till romska barn och deras föräldrar, under höstterminen 2015. Sociala resursnämnden föreslås tillstyrka ansökan med 30 000 kr då det innevarande år finns utrymme i det sparade summan för oförutsedda händelser 2015.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att tillstyrka Det Romska Kulturella Utvecklingscentret i Malmös tilläggsansökan om organisationsbidrag för 2015 med 30 tkr samt

att medel tas ur sociala resursnämndens organisationsbidrag IoF 2015

Beslutsgång

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag

Ordföranden ställer liggande förslag från förvaltningen mot Magnus Olssons (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.

Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 5 till protokollet

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse SRN 150622

 Korrekt tilläggsansökan från Det Romska kulturella utvecklingscentrat i Malmö

 RKU Ekonomiskredovisning jan-mars 2015

(16)

§ 112 Tilläggsansökan 2015 – Malmö Romska Idécenter SRN-2015-605

Sammanfattning

Malmö Romska Idécenter (härefter MRIC) ansöker om ytterligare 127 500 kr för att fortsatt kunna bedriva sin verksamhet med läxhjälp och pedagogiskt stöd och aktiviteter, främst riktat till romska barn och ungdomar, deras föräldrar och yngre syskon även under höstterminen 2015. Sociala resursnämnden föreslås tillstyrka ansökan med 50 000 kr .

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att tillstyrka Malmö Romska Idécenters tilläggsansökan om organisationsbidrag för 2015 med 50 tkr samt

att medel tas ur sociala resursnämndens organisationsbidrag IoF 2015

Beslutsgång

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag

Ordföranden ställer liggande förslag från förvaltningen mot Magnus Olssons (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.

Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 6 till protokollet

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 150622

 MRIC ekonomiskredovisning jan-mars 2015

 Malmö Romska Idécenter

(17)

§ 113 Uppföljning gällande rehabilitering för personer inom PK2 SRN-2015-373

Sammanfattning

I juni 2013 fattade sociala resursnämnden beslutet att Sociala resursförvaltningen, inom ramen för Habiliteringens verksamhet, fick uppdraget att utföra individuella

rehabiliteringsinsatser av sjukgymnast för personer inom personkrets 2, under den tid brukaren är på daglig verksamhet. Genom uppdraget ålades berörda sjukgymnaster även uppgiften att upprätta samordnad individuell plan (SIP) för aktuella brukare. Sociala resursförvaltningen har genomfört en uppföljning med utgångspunkt i ovan nämnda uppdrag.

Uppföljningen kan ses som en grund inför dialoger i arbetet med det kommande hälso- och sjukvårdsavtalet.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna rapporten Uppföljning gällande rehabilitering för personer inom personkrets 2,

att delge rapporten till Förvaltningsledningsgruppen för Malmö stad och Region Skåne, samt

att Sociala resursförvaltningen inom ramen för Habiliteringens verksamhetsstöd utformar särskilda kompetensutvecklande insatser till personalen på boendena som är riktade till personkrets 2.

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse Sociala resursnämnden 150622

 Uppföljningsrapport rehabilitering personer inom personkrets 2

(18)

§ 114 Kvalitetsplan 2015 SRN-2015-546

Sammanfattning

Sociala resursförvaltningen upprättar en årlig kvalitetsplan som beskriver det övergripande systematiska kvalitetsarbete som bedrivs inom förvaltningen. Kvalitetsplanen utgår från de områden som finns i förvaltningens Styr- och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Under år 2015 ligger stort fokus på utvecklingsarbete inom LSS-verksamheten.

Kvalitetsplanen följs upp i början av 2016 i den årliga kvalitetsberättelsen för Individ- och familjeomsorgen samt i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Vård- och omsorg.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsplan 2015

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse

 Kvalitetsplan 2015

(19)

§ 115 Digital hantering av nämndshandlingar SRN-2015-724

Sammanfattning

För att minska användandet av papper föreslår Sociala resursförvaltningen att sociala resursnämndens yttranden inte ska undertecknas om inte mottagaren särskilt efterfrågar underskrift och det inte finns krav på underskrift i lagtext eller annat styrdokument.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att handlingar som utfärdas på sociala resursnämndens vägnar inte ska undertecknas såvida det inte finns krav på underskrift i lagtext eller annat styrdokument samt ifall mottagren inte särskilt efterfrågar underskift.

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 150622

 Ärendehandbok version II

 Reglemente SRN

(20)

§ 116 Kvalitets- och avtalsuppföljning Attendo Fridhemmet 2015-03-20 SRN-2015-331

Sammanfattning

Årlig annonserad kvalitets- och avtalsuppföljning av Attendo Fridhemmet genomfördes 20 mars 2015. Kompletterande oannonserad uppföljning genomfördes 28 april 2015. Resultatet presenteras i rapporten från uppföljningstillfällena. Begärda handlingar har inkommit och bedöms uppfylla krav enligt avtal. Ärendet har avslutats.

Beslut

Sociala resursnämnden föreslås besluta

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

att översända ärendet till samtliga stadsområdesnämnder för kännedom

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse Sociala resursnämnden AU 150610

 Rapport Kvalitets- och avtalsuppföljning Fridhemmet 2015-03-20 samt uppföljningsmall

 Redovisade handlingar Kvalitets- och avtalsuppföljning Fridhemmet 2015-03-20

 Tjänsteanteckning Fridhemmet 2015-05-13

 Tjänsteanteckning Fridhemmet 2015-06-15

 Fackliga representanters utlåtande avseende Kvalitets- och avtalsuppföljning Fridhemmet 2015-03-20

(21)

§ 117 Delegationsbeslut

Sammanfattning

Rapport om delegationsbeslut, m.m. till sociala resursnämndens sammanträde den 22 juni 2015

Sociala resursnämndens arbetsutskott

- Sociala resursnämndens arbetsutskott 10 juni 2015

Sociala resursnämndens myndighetsutskott

- Sociala resursnämndens myndighetsutskott 3 juni 2015

Förvaltningsrådet

- Sociala resursförvaltningens Förvaltningsråd 16 april 2015 - Sociala resursförvaltningens Förvaltningsråd 13 maj 2015

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att lägga delegationsprotokollen samt övriga protokoll till handlingarna

(22)

§ 118 Inkomna skrivelser

Sammanfattning

Inkomna skrivelser till sociala resursnämnden 2015-06-22 Stadskontoret

 Rapport:Inventering av blanketter på malmo.se utifrån de sju diskrimineringsgrunderna Dnr 2015/679

 Är du jämställd?

Inspektionen för vård och omsorg

 Beslut Dnr 2015/72

 Beslut Dnr 2015/360 sekretesss

 Beslut Dnr 2015/304

 Begäran om upplysning Dnr 2015/727 sekretesss

 Beslut Dnr 2015/288 sekretesss

 Beslut Dnr 2015/280 sekretesss

 Beslut Dnr 2015/278 sekretesss

 Beslut Dnr 2015/518

 Beslut Dnr 2015/519 Medborgare

 Synpunkter verksamhet

Länsstyrelsen Skåne

 Beslut om medel till Kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Skåne Stadsområdesnämnd Väster

 Upphandling särskilda boende- och korttidsplatser 2015 Stadsområdesnämnd Norr

 Upphandling särskilda boende- och korttidsplatser 2015

(23)

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

(24)

§ 119 Framställan till kommunstyrelsen om inläsningsarvode från sociala resursnämnden

SRN-2015-843 Sammanfattning

Skrivelse till kommunstyrelsen avseende inläsningsarvode till ledamöter och ersättare i sociala resursnämndens arbetsutskott.

Beslut

Sociala resursnämnden föreslås besluta

att avge framställan till kommunstyrelsen enligt förslag i ärendet.

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 150622

 Arvodesreglerna för förtroendevalda Malmö stad

 Brev KS

(25)

§ 120 Förvaltningschefens information

Sammanfattning

Förvaltningsdirektör Annelie Larsson informerar om följande:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat utdrag

ur misstanke- och belastningsregistret och har lämnat kritik mot förvaltningen i frågan. Berörda verksamheter kommer gå igenom riktlinjer och komplettera befintliga rutiner med specifikt lokala rutiner för att säkerställa att frågan hanteras korrekt.

På sammanträde i juni beslutade sociala resursnämndens arbetsutskott anmälan enligt lex Sarah avseende för långa väntetider på Familjerätten. Familjerätten kommer att förstärkas med mer personal, delvis genom projektanställning men också tills vidare tjänster. Utskottet beslutade även om en anmälan avseende social jour och handläggning av ensamkommande barn. Det är för närvarande ett mycket högt tryck på jouren, det har kommit cirka 100 barn i veckan under en period i april till maj. Förvaltningen rekryterar mer personal till social jour.

Sociala resursförvaltningen har fått bygglov för ett vandrarhem med 40 platser för

ensamkommande barn som anvisas till Malmö av Migrationsverket. 30 - 40 barn kommer att anvisas under kort tid.

Stadsmissionens verksamhet för EU-medborgare, Crossroads, håller stängt under två veckor för renovering av duschar. Antalet fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö är svårt att beräkna men uppskattas ligga runt 200/300. Arbetet med målgruppen fortsätter, bland annat förs dialog med andra kommuner. Förvaltningen arbetar också efter handlingsplanen och söker efter lokaler för vinterhärbärge men har inte fått tag i några. Dialog förs med frivilligorganisationer och LiMa har i uppdrag att hitta lokal. Evakueringslokaler finns.

Nämndsekreterare Ebba Cedergren informerar om uppdatering av nämndens sammanträdessystem Netpublicator.

Avslutningsvis

- Förvaltningsdirektör Annelie Larsson tackar för terminen och önskar en trevlig sommar.

- Roland Heller, SACO, tackar nämnden för terminen och önskar en trevlig sommar.

- Andre vice ordförande Noria Manouchi (M) tackar ordförande och nämnden samt fackliga och förvaltningen och önskar en trevlig sommar.

- Ordförande Carina Nilsson (S) tackar fackliga, nämnd och förvaltningen för terminen och önskar en trevlig sommar.

- Nämndens sammanträde avslutas med möjligheten att framföra synpunkter nämndens arbetesformer.

Efter sammanträdet är nämnd och fackliga inbjudna till en gemensam lunch som sommaravslutning.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :