• No results found

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med förskola

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med förskola"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Kristoffer Brorsson 016-710 39 26

Till

Stadsbyggnadsnämnden

ESKILSHEM 4:7 och 4:8

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med förskola

Förslag till beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b §plan-och bygglagen (PBL).

Detta beslut innebär inte att åtgärden får påbörjas.

Byggherrens förslag till kontrollansvarig Ove Larsson godtas.

Avgift tas ut med 610 452 kronor enligt taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet antagen av kommunfullmäktige den 26 maj 2011 § 92 med ändring den 21 mars 2019 § 35.

Stadsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över ansökan i yttrande daterad den 7 januari 2021 och lämnat följande motiv till beslut och ärendebeskrivning:

Motiv till beslut

Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplanen. Bygglov kan dock lämnas eftersom avvikelsen är förenlig med planens syfte.

Kraven i 2 och 8 kap PBL bedöms bli uppfyllda.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med bostäder centrumverksamhet och förskola, varav förskola får utgöra maximalt 1100 m2•

(2)

Detaljplanen reglerar en varierande nockhöjd och bebyggelsen ska utformas och placeras med hänsyn till stadsbilden, kulturvärdena på platsen och en god helhetsverkan. Minst 50 % av fasaden ska vara i tegel.

På den blivande innergården regleras byggrätten på en yta med bestämmelsen e1 _ högst 50% av marken får bebyggas.

Vidare ges innergården en möjlighet att förses med ett planterbart bjälklag med ett minsta jorddjup om 0,8 m.

Marken får inte hårdgöras.

Om förskola uppförs ska skolgård om 300 m2 ordnas i anslutning till förskolan.

Anslutning ska även finnas till fastighet i öster, som är en befintlig skola.

Detaljplanen reglerar även bullerkrav enligt detaljplanens utredning . På fastigheterna finns idag en befintlig parkeringsyta.

Ansökan avser uppförande av ett flerbostadshus innehållande 189 lägenheter, 3 lokaler och 1 förskola.

Lägenheterna fördelas enligt följande; 119 st lägenheter med ett rum och kök, 29 st lägenheter med två rum och kök, samt 41 st lägenheter med tre rum och kök.

Byggnadsarean uppgår till ca 1 820 m2 och totala bruttoarean uppgår till 17 821 m2•

På innergården bebyggs marken under hela innergården med bestämmelsen e,. Ovan mark bebyggs ca 54 %, vilket i detta fall kan anses som en liten avvikelse från detaljplanens syfte.

(3)

Avvikelsen uppgår till 8 % av den totala byggrätten i e, området och kan anses vara en liten avvikelse. Att marken bebyggs under hela ytan anses vara en avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte då bestämmelsen syftar till att ge en flexibilitet avseende huskropparnas placering mot innergården. Källaren anses inte vara en sådan huskropp som bestämmelsen syftar till. Syftet med bestämmelsen var att reglera byggnation över mark.

Förskolans gård uppgår till ca 860 kvm.

Anslutning till befintlig skolgård på angränsande fastighet sker via en spiraltrappa.

Skolgården uppfyller de riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige avseende friytor.

Innergårdens yta får inte hårdgöras. Ytan får dock förses med komplementbyggnader.

Den hårdgöring som sker kompenseras via åtgärder i mark avseende dagvatten.

Anläggning av innergårdarna på bjälklag begränsar antalet dagvatten-anläggningar som är lämpliga utifrån hållfasthet och djup på växtzonen. Att nyttja innergården till förskola medför ett hårt slitage. Ytan beläggs därför med bland annat corkeen, grus, sand, konstgräs, markbetong mm.

Byggnadens utformning har efter att ansökan lämnats in reviderats för att uppfylla samhällskraven på gestaltning och anpassning till omgivning.

Ansökan överensstämmer i övrigt med gällande detaljplan, Eskilshem 4:7 omfattar 1 660 m2 och Eskilshem 4:8 1 555 m2.

För området gäller detaljplan 2015:371-3, fastställd 2019.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har lämnats.

Stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att ansökan uppfyller kraven avseende god färg, form och materialverkan. Avvikelsen från detaljplanen är att betrakta som en liten avvikelse som kan godtas, då den är förenlig med planens syfte.

Att följa bestämmelserna i detaljplanen avseende byggrätt fullt ut skulle innebära att ca 120 m2 av källaren skulle tas bort för att lämnas obebyggd. I planbeskrivningen skrivs:

(4)

"Mot innergården ger detaljplanen en flexibilitet vad avser huskroppamas placering, då byggrätten där endast möjliggör att delar av marken bebyggs med maximalt 50% i samma höjd som angränsande bebyggelse."

Upplysningar

Bygglovet avser byggnadens användningssätt, läge och utformning enligt de ritningar och övriga handlingar som hör till beslutet.

Beslutet om bygglov och startbesked får verkställas/påbörjas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Imikes Tidningar.

Åtgärden får inte påbörjas förrän stadsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta för att boka tid för ett tekniskt samråd. Följande handlingar ska tas fram till samrådet:

• Förslag till Kontrollplan

• Energibalansberäkning

• Konstruktionsritningar (grund, stomme och tak)

• Brandskyddsbeskrivning

• Bullerutredning

• Fuktskyddsbeskrivning

• Geoteknisk undersökning eller en redovisning av markegenskaper

• Tillgänglighetsutredning

• Yttrande från arbetstagarrepresentant

• YVS-ritning. (värme, ventilation och sanitet)

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll ingår inte i avgiften.

Faktura kommer att skickas separat.

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet sänds in till stadsbyggnadsnämnden, se bilaga.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

(5)

Kristoffer Brorsson Bygglovshandläggare Delges:

Eskilstuna Kommunfastigheter AB, BOX 356,630 05 ESKILSTUNA (Sökanden) För kännedom:

Akten NN

FOEX, Eskilstuna kommun

Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

References

Related documents

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 § plan- och

Enligt 11 kapitlet 5 § PBL är byggnadsnämnden skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kapitlet PBL så snart

Plan- och bygglovskontorets förslag till beslut är att positivt planbesked lämnas för Ede 51:1 och att plan- och bygglovskontoret får i uppdrag att

Inom planområdet finns en ledningsrätt (Lr1) till förmån för Kiruna Värmeverk AB.. BESLUT ENLIGT

22 § miljöbalken är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet

som stadgar att emissionen kan genomföras både med och utan utgivande av nya aktier. En nye- mission innebär således alltid att nya aktier emitteras. Det finns två

För respektive fastighet kommer det att finnas avsatt yta för en handikapparkeringsplats inom 25 meter.. Cykelparkering

Åtgärden är inte heller till nackdel för stads- och landskapsbilden eller till betydande olägenhet för några grannar. Elisabeth Thelin Oscar Arizcurinaga

I Södersättra där ansökan för rubricerad åtgärd föreslås regleras markanvändningen med bl.a. bestämmelsen B - bostäder, syftet med detaljplanen från 2014 var att

Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter enligt 9 kap.. Syftet med detaljplanen från 2014 var att effektivisera utnyttjande av marken runt Väsjön med regleringen

Att uppföra flerbostadshus inom den del av planområdet som är avsett för småhusbebyggelse strider således mot syftet med detaljplanen och förfelar de utredningar som ligger

Att uppföra flerbostadshus inom den del av planområdet som är avsett för Småhusbebyggelse strider således mot syftet med detaljplanen och förfelar de utredningar som ligger

 Inför startbesked ska byggherren lämna in en komplett och detaljerad redovisning av samtliga bullerdämpande åtgärder som ska tillämpas för att säkerställa

 För att säkerställa att parkeringsbehovet för fastigheten Städet 10 uppfylls och som förutsättning inför startbesked ska byggherren lämna in en kopia på gällande

Åtgärdens avvikelse från detaljplanebestämmelserna gäller endast garagets utrymningstrappa som föreslås placeras på prickmarken som avgränsar fastigheten Elektronen 8..

Inga synpunkter har inkommit från berörda grannar, men närboende är negativa till förslaget, främst på grund av en oro för en förvärrad trafiksituation i området när

Åtgärden avviker från detaljplanebestämmelserna avseende överskridande av byggnadshöjd, bullernivåer vid fasader samt placering av bullerskärmar på mark som endast får

Rummen mellan husen och särskilt platsbildningen där gångbron över spårvägen och bilvägen landar behöver vara utgångspunkt för projektet.. Ett strategiskt viktigt stadsrum

Överskridande med 4% av total BTA (572 kvm) ses liksom tidigare som en liten avvikelse förenlig med planens syfte och bedöms vidare inte medföra någon olägenhet för

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12,

Handlingar ska lämnas in i två omgångar, en omgång i A1:format och en omgång i A3:format.. Ritningarna ska