• No results found

LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER AV HÖGRE ORDNINGEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER AV HÖGRE ORDNINGEN"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

Sida 1 av 6

LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER AV HÖGRE ORDNINGEN

INLEDNING

LINJÄRA DIFFERENTIAL EKVATIONER

En DE är linjär om den är linjär med avseende på den obekanta funktionen och dess derivator. Detta betyder att en linjär ODE kan skrivas på formen

) ( ) ( )

( )

( ...

) ( )

(x y( ) a 1 x y( 1) a2 x y a1 x y a0 x y f x

an nn n      (ekv 1)

Om höger sidan i (ekv1) är noll har vi en linjär homogen DE, 0 ) ( )

( )

( ...

) ( )

(x y( )a 1 x y( 1) a2 x ya1 x ya0 x y

an n n n (ekv 0)

Notera att vi kan beteckna n:te derivatan på olika sätt.

y D dx y

d dx

y

y d n n

n n n

n)   ( )

( .

Oftast betecknar vi vänsterledet i ekvationen med L( y) och därmed själva ekvationen med )

( ) (y f x

L  (ekv1)

Om )an(x inte är identiskt noll då är ekvation då har (ekv1) ordning n. Genom att dela (ekv1) med an(x)0skriver vi ekvationen på s.k. standardform (eller normalform ).

Linjär kombination av lösningar till en homogen ekvation är också en lösning till ekvationen.

1. L(y1(x) y2(x))L(y1(x))L(y2(x)) Bevis.

)) ( ) ( )(

( ) ) ( ) ( )(

( ...

)) ( ) ( )(

(

)) ( ) ( (

2 1

0 2

1 1 )

( 2 1

2 1

x y x y x a x y x y x a x

y x y x a

x y x y L

n

n      

{ Vi använder deriveringsregler (y1(x)y2(x))(k) (y1(x))(k)(y2(x))(k) och därefter grupperar uttryck som innehåller y1(x) resp. y2(x).}

(2)

Sida 2 av 6 ))]

( )(

( ) ) ( )(

( ...

)) ( )(

( [

))]

( )(

( ) ) ( )(

( ...

)) ( )(

( [

2 0 2

1 )

( 2

1 0 1

1 )

( 1



x y x a x y x a x

y x a

x y x a x y x a x

y x a

n n

n n

=L(y1(x))L(y2(x)) V.S.B

På liknande sätt visar man att operator L har följande egenskaper:

1. ))L(y1(x) y2(x)yk(x))L(y1(x))L(y2(x))L(yk(x 2. L(Cy1(x))CL(y1(x))

och därmed

3. ))L(C1y1(x)C2y2(x)Ckyk(x))C1L(y1(x))C2L(y2(x))C2L(yk(x Härav följer direkt följande sats

Sats 1. Om y1(x),y2(x),....,yk(x) är lösningar till homogena DE (ekv 0) så är också linjära kombinationen C1y1(x)C2y2(x)Ckyk(x) en lösning till samma DE.

Bevis:

)) ( ( ))

( ( ))

( ( ))

( )

( )

(

(C1y1 x C2y2 x C y x C1L y1 x C2L y2 x C2L y x

L  k k   k =

(eftersom )y1(x), y2(x),....,yk(x är lösningar har vi L(y1(x))=0, …,L(yk(x))0) 0

0 0

0 2 2

1      

C CC .

Med andra ord är C1y1(x)C2y2(x)Ckyk(x) en lösning till (ekv0).

Sats 2. Om YH( x)är den allmänna lösningen till homogena ekvationen (ekv 0) och yp( x) en partikulär lösning till icke homogena (ekv 1) så är

) ( ) ( )

(x Y x y x

yHp

den allmänna lösningen till icke homogena (ekv 1) .

Bevis. i) Anta att yh( x) är en lösning till (ekv0) och att yp(x)är en lösning till (ekv1).

Då gäller L(yh(x))0 och L(yp(x)) f(x) Låt )zyh(x)yp(x . Vi har

) ( ) ( 0 )) ( ( )) ( ( )) ( ) (

(y x y x L y x L y x f x f x

L hphp    .

(3)

Sida 3 av 6 Alltså är yh(x) yp(x)en lösning till ekv1.

ii) Anta nu att yy(x) är en godtycklig lösning till (ekv1). Vi kan skriva )

( )) ( ) ( ( )

(x y x y x y x

y   pp (*)

Eftersom 0L(y(x) yp(x))L(y(x))L(yp(x)) f(x) f(x) . Alltså är y(x) yp(x)en lösning till homogena (ekv 0).

Om vi betecknar yh(x) y(x) yp(x) visar (*) att en godtyckligt lösning till (ekv 1) kan skrivas som y(x) yh(x)yp(x).

Vi har visat i) att summan yh(x) yp(x) är en lösning till (ekv 1) och

ii) att varje lösning till (ekv 1) kan skrivas som summan av en lösning till homogena (ekv 0) och en partikulär lösning till ickehomogena (ekv1) .

Därmed har vi bevisat satsen.

---

Definition. Begynnelsevärdesproblem av ordning n är problemet att hitta en lösning till (ekv1) som uppfyller följande n villkor (begynnelsevillkor) i en punkt x : x0

0 0) (x y

y  , y(x0) y1,…, y(n1)(x0) yn1. (B1)

Funktionen )yf(x är en lösning till ovanstående begynnelsevärdesproblem på intervallet )

,

( ba (som kallas lösningens existensintervall) om yf(x) satisfierar (ekv1) för alla )

, ( ba

x och dessutom f(x0) y0, f(x0) y1,…, f(n1)(x0) yn1.

Sats 4.1.1 EXISTENS –OCH ENTYDIGHETSSATS FÖR EN LINJÄR DE AV n-te ORDNINGEN

(Th. 4.1.1 Existence of a Unique Solution, Zill, Wright)

Anta att koefficienterna ak(x) och f(x) i differentialekvationen ) ( ) ( )

( )

( ...

) ( )

(x y( ) a 1 x y( 1) a2 x y a1 x y a0 x y f x

an nn n      (ekv1)

(4)

Sida 4 av 6

är kontinuerliga funktioner i ett öppet intervall )I( ba, och att an(x)0 i detta intervall.

Låt x vara en punkt i intervallet 0 ( ba, ) och låt y , 0 y1,…, yn1 vara godtyckliga konstanter (begynnelsevärden).

Då existerar på intervallet ( ba, ) en och exakt en lösning till begynnelsevärdesproblem

0 0) (x y

y  , y(x0) y1,…, y(n1)(x0) yn1.

Anmärkning: Enligt ovansående satsen är lösningen definierad på hela intervallet ( ba, ) om alla koefficientfunktioner är kontinuerliga där.

Exempel. Visa med ovanstående existens- och entidighetssats att begynnelsevärdesproblem

4 ) 3 ( , 2 ) 3 (

, sin 1 3

) 2 (

 



 

 

y y

x y

x y y x x

har exakt en lösning och ange lösningens existensintervall.

Lösning:

Vi kollar om det finns ett intervall som innehåller punkten x =3 där gäller att 0 V1: alla koefficienter är kontinuerliga och V2 ledande koefficient är skild från 0.

Villkor 1: Alla koefficienter dvs. a2(x) x( 2), ) 1

1(  

x x x

a a0(x)3 och x

x f( )sin

är kontinuerliga om x1.

Villkor 2: Den ledande koefficienten a2(x) x( 2) är skild från noll om x2. Alltså är villkoren i satsen uppfyllda i ett intervall runt punkten x =3 om intervallet inte 0 innehåller punkten 2. Den största sådant intervall runt punkten x =3 och som uppfyller de 0 två villkoren för existens- och entidighetssatsen är I  ,(2 ).

Svar: Det största existensintervallet är I  ,(2 ).

--- Randvärdesproblem för en linjär DE av andra ordningen

(5)

Sida 5 av 6

För en linjär DE av andra ordningen har vi oftast villkor givna i två olika punkter x= a och x=b, dvs i ändpunkter (=randpunkter) till ett intervall (a,b). Sådana villkor kallas

randvillkor.

Hår är några exempel på randvillkor i randpunkterna a och b:

i) y(a)5 , y(b)3. ii) y a( )1, y b( )2. iii) y(a)5 , y b( )2.

iv) 2y(a)3y(a)0 , 3y(b)2y(b)3

Problem att lösa en DE tillsammans med randvillkor kallas för randvärdesproblem.

Exempel: Bestäm den lösning till ekvationen x

y

som uppfyller följande två randvillkor 1

) 0 ( 

y och y(1)0.

Lösning: Först bestämmer vi (som vanligt) den allmänna lösningen till yx (som är en väldigt enkel ekvation; andra derivatan är given, bestäm y(x)):

Första integrationen ger 1

2

2 C

y x  .

Vi integrerar en gång till och får 1 2

3

6 Cx C

yx   (den allmänna lösningen).

Villkor 1 dvs y(0)1 ger 100C2C2 1

dvs 1

6 1

3  

x C x y

Villkor 2 ger

6 1 7

6

0 1C1 C1 och därmed är

6 1 7 6

3  

x x

y lösningen till randvärdesvärdesproblemet

(6)

Sida 6 av 6

Anmärkning: Till skillnad från begynnelsevärdesproblem kan ett randvärdesproblem ha oändligt många lösningar trotts att alla koefficientfunktioner är kontinuerliga som vi ser i följande exempel.

Exempel. Lös följande randvärdesproblem.

0 9 

 y

y ,

0 ) 0 ( 

y , ) 0

(3 

y .

Lösning: Ekvationen är en homogen linjär DE av andraordningen . Lösningsmetoden för sådana ekvationer har man lärt sig i kursen ”envariabelanalys”.

Vi använder ansatsen yerx . Detta ger den karakteristiska ekvationen 0

2 9

r som har två komplexa lösningar r1,2 03i.

Med hjälp av de komplexa lösningarna definierar vi två baslösningar ( fundamental lösningsmängd)

x x

e

y10xsin3 sin3 och y2e0xcos3xcos3x.

Därmed är den allmänna lösningenyC1y1C2y2C1sin3xC2cos3x.

Nu bestämmer vi vilket/ vilka lösningar bland yC1sin3xC2cos3xuppfyller randvillkor.

Villkor 1 y(0)0 ger 0C1sin0C2cos00C2. Därmed yC1sin3x uppfyller villkor 1.

Nu använder vi villkor 2: ) 0 sin( ) 0 0

3 3 sin(

0 1    1   

C

C som är uppfylld för alla

C1. Därmed satisfierar alla funktioner yC1sin3xrandvärdesproblemet.

Alltså har vårt randvärdesproblem oändligt många lösningar, trots att koefficientfunktioner (som är konstanter 1, 0 och 9) är kontinuerliga funktioner.

References

Related documents

Genom att rita upp detta riktningsf¨alt f˚ ar vi ungef¨arlig information om hur l¨osningen u(t) till ekvationen beter sig f¨or samtliga m¨ojliga startv¨arden... F¨or att

Samtidigt som den svenska arbetslösheten ökat, i synnerhet antalet långtidsarbets- lösa, har arbetsgivare svårt att rekrytera den personal de behöver. En förklaring är att

Läsläxan i sig påverkade alltså inte de akademiska prestationerna men genom att tilldela eleverna individanpassade läxor som möter deras behov kan motivation och

Det vill säga, för att kunna ge stöd och råd till familjer som vill finna former för sina möten är det centralt att forskningen inte stannar vid strukturella frågor som vem som

Svenska linjeskepp förhindrade all förstärkning från hemmahamnar och gotlänningarna behövde i detta läge inte ta till vapen för att försvåra eller omöjliggöra ryska

De kunde då inte veta att det inte handlade om en upprepning av de blodiga och våldsamma härjningarna av Gotland som avslutade Stora nordiska kriget på 1710-talet.. Ockupationen

Allts˚ a sl˚ ar vi ihop de tv˚ a variationsk¨ allorna Samspel och Inom celler till en ny variationsk¨ alla med 2+18=20 frihetsgrader.. Alternativt kan vi f¨ orst

• Vi löser samma differentialekvation som tidigare med ode23 och ode45, och noterar hur få steg de tar, och ändå lyckas komma mycket nära den analytiska lösningen... Om ode23

F¨ or ett 2 5−2 -f¨ ors¨ ok inneb¨ ar kopplingsm¨ onstret att dessa effekter delas in i 8 grupper med fyra effekter i varje grupp, d¨ ar effekterna inom varje grupp inte kan

Ett homogent linjärt ekvationssystem med fler obekanta än ekvationer har alltid en icke- trivial lösning.. Från

En homogen linjär differentialekvation med konstanta koefficienter är en ekvation av följande

För att bestämma en partikulär lösning y p i de flesta fall ( ”enkla” fall) antar vi att y p är an funktionen av samma typ som ekvationens högerled där ingående polynom

En homogen linjär differentialekvation med konstanta koefficienter är en ekvation av följande

.... Några exempel på högerledet och motsvarande ansats för en partikulär lösning y p. Om höger sidan är ett polynom då definieras ansatsen med hjälp av ett polynom med

För ett linjärt homogent ekvationssystem gäller precis en av följande alternativ:.. Systemet har precis en lösning (den triviala lösningen)

Metoden med ovanstående succesiva approximationer kallas ”Picardmetoden”... till en

I vanliga fall använder man ett matematisk data-program (t ex Maple, Matlab eller Mathematica) för att rita ett riktningsfält.. Man kan också själv, i enkla fall, grovt skissera

Notera att vi har inte derivator i Wronskis matris för ett förstaordningens DE system (till skillnad från Wronskis matris för en DE av n:te ordningen).. b) Ange den allmänna

N¨ ar vi s¨ ager att vi har ett PDE problem i ett begr¨ ansat omr˚ ade, s˚ a menar vi en ekvation och olika villkor som kan g¨ ora problemet v¨ al st¨ alld. Dessa villkor

Med denna smarta lösning kan flera olika typer av vagnar transporteras i tåg samtidigt, vilket minimerar antalet transporter, men också ökar flexibiliteten och frekvensen

Detta ¨ar inte en rapport som handlar om bakgrunden till differentialekvationer eller hur differentialekva- tioner har kommit till och ¨ar d¨arav inte meningen med denna rapport

[r]

Vi visar därför först induktionsbasen, att P (1) är sann, nämligen att. Induktionsbasen ska bevisas för det minsta giltiga värdet på n, vilket i detta fallet betyder att vi ska