• No results found

4 Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalá

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "4 Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalá"

Copied!
44
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 - školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem.

V Liberci dne 4. 5. 2005

(2)

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala svým rodičům, za umožnění studia a za vytvoření nejlepších podmínek pro mé studium. Dále bych ráda poděkovala své mamince, která mi s touto prací hodně pomohla.

Za odborné vedení a inspirativní připomínky při zpracování bakalářské práce děkuji panu Ing. Robinu Jiráskovi.

(3)

Resumé

Bakalářská práce je zaměřena na životní pojištění s podrobnější analýzou rizikového životního pojištění na našem pojistném trhu. Cílem předkládané bakalářské práce je charakterizovat životní pojištění, popsat jeho úlohu a význam. V rámci životního pojištění se pokusím vymezit úlohu rizikového životního pojištění, popsat jeho užití a provést analýzu trhu rizikového životního pojištění v České republice. Úvodní část práce je zaměřena na životní pojištění, vysvětlení tohoto pojmu a představení jednotlivých druhů a funkcí životního pojištění. Druhá část práce pojednává o významu, funkcích a užití rizikového životního pojištění. V závěru práce je provedena analýza trhu rizikového životního pojištění, popsány výhody a nevýhody produktů některých pojišťoven. Na závěr jsem popsala význam a podíl rizikového životního pojištění na českém pojistném trhu.

(4)

Summary

The presented thesis deals with the life insurance. The main objecitive of my work is to analyse the term life assurance on the czech insurance market. The goals of the presented thesis are to characterize the life insurance, to describe its functions and significance.

Within the framework of the life insurace, I would like to describe its application and to analyse the market of the term assurance in the Czech Republic. The introductory part of these work deals with the life insurance, the explanation of the insurance and presention of its forms. The next part contains of significanses, functions and applications of the term life assurance. The last part is focused on the analysation of the market of the term life assurance. There is also description of the advantages and disadvantages of the individual products.

(5)

Klíčová slova – Keywords

Odkupné – Surrender of policy

Životní pojištění – Life policy, Life insurance Smíšené životní pojištění – Endourment Investiční životní pojištění – Unit-linked Rizikové životní pojištění – Term life assurance Dočasné rizikové životní pojištění – Term insurance

RŽP s konstantní PČ - Term insurance with fixed insurance amount RŽP s klesající PČ - Term insurance with decreasing insurance amount

Analýza trhu rizikového životního pojištění - Analysation of the term assurance market Uplatnění rizikového životního pojištění - Functions of the term assurance

(6)

Obsah

Obsah 9 – 10

Seznam použitých zkratek 11

1. Úvod 12

2. Životní pojištění 13

2. 1 Charakteristika životního pojištění 13

2. 2 Role životního pojištění 13 - 14

2. 3 Základní druhy životního pojištění 14

2. 3. 1 Pojištění pro případ smrti 14

2. 3. 2 Pojištění pro případ dožití 15 -16

2. 3. 3 Smíšené životní pojištění 16 - 18

2. 4 Další členění životního pojištění 18 -19 2. 5 Stanovení pojistného v životním pojištění 20

2. 6 Na co bychom se měli zaměřit před uzavřením PS 19 2. 7 Vývoj a význam trhu životního pojištění 20 - 22

3. Rizikové životní pojištění 22

3.1 Základní členění RŽP 22

3. 1. 1. Dočasné pojištění pro případ smrti 22 3. 1. 2 Trvalé pojištění pro případ smrti 23 - 24

3. 2 Cena pojištění 24 - 23

3. 3. 1 Výluky z pojistného plnění 24

3. 3. 2 Snížení pojistného plnění 24 - 25

3. 3. 3 Posuzování zdravotních rizik 25 - 26

4. Analýza trhu rizikového životního pojištění 27

4. 1 Rizikové životní pojištění s konstantní PČ 28 - 34 4. 2 Rizikové životní pojištění s klesající PČ 34 - 36 4. 2. 1 Porovnání průběhu pojistné ochrany 36

4. 2. 2 Uplatnění RŽP s klesající PČ 36

4. 2. 3 Banky a RŽP 37

4. 3 Příklad na porovnání cen pojišťoven 38 - 40

(7)

5. Význam RŽP 40 - 42

6. Závěr 43 - 44

Seznam použité literatury 45

Seznam grafů a tabulek 46

(8)

Seznam použitých zkratek

% - procento

a. s. - akciová společnost č. - číslo

ČAP - Česká Asociace Pojišťoven Kč - Koruna česká

max - maximální min - minimální mld - miliarda PČ - pojistná částka PD - pojistná doba

RŽP - rizikové životní pojištění tj - to je

tzv - tak zvané ŽP - životní pojištění

(9)

1. Úvod

Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala rizikové životní pojištění na našem pojistném trhu. O tomto druhu pojištění se v naší republice mluví a ví mnohem méně než o ostatních druzích životního pojištění. Z tohoto důvodu jsem si jej zvolila a snažila se prostřednictvím této práce prohloubit své znalosti.

Během života nás potkává celá řada nejistot a nahodilostí. Pojištění proto uzavíráme jako nástroj finanční eliminace těchto negativních nahodilostí. Pojištění je nástrojem ochrany proti pojistným rizikům.

S rostoucí životní úrovní se lidé stále více snaží zabezpečit své blízké nebo případné potřeby ve stáří. Většina z nás začíná přistupovat k životu obezřetně a sjednávají nejrůznější formy životního pojištění. Význam životního pojištění neustále roste. Životní pojištění není jednoduchým produktem. Pro občany se jedná o rozhodnutí na mnoho let, proto se v bakalářské práci chci zaměřit na rizikové životní pojištění, které je jedním z produktů životního pojištění.

V první části práce vymezím pojem životní pojištění, jeho charakteristiku a jednotlivé druhy životního pojištění. V druhé části práce se zabývám rizikovým životním pojištěním, představím jednotlivé druhy tohoto pojištění. Třetí část je zaměřena na analýzu trhu rizikového životního pojištění, poslední část je věnována významu tohoto pojištění.

Cílem mé práce je seznámit se s rizikovým životním pojištěním a znázornit jeho situaci na našem pojistném trhu.

Použiji metody popisné, srovnávací a analytické.

(10)

2. Životní pojištění

2. 1 Charakteristika životního pojištění

Životní pojištění zahrnuje krytí rizik ohrožující naše životy. Výplaty pojistných plnění se uplatňují v případě realizace rizik které se dotýkají života pojištěných osob nebo jiných osob.

Toto pojištění kryje dvě základní rizika jimiž jsou: riziko smrti a riziko dožití.

V současnosti životní pojištění nejrůznějšími způsoby kombinuje dvě již zmiňovaná rizika.

V rámci některých produktů se krytí rizik rozšiřuje i o některá rizika neživotního charakteru, kupříkladu invalidita, vážné nemoci, uraz.

Jedná se o pojištění obnosové, to znamená že v případě realizace rizika nelze škodu přesně vyčíslit v peněžních jednotkách. Tudíž výše pojistného plnění není dána velikostí škody, ale velikostí pojistné částky, kterou si pojistník sjednal předem v pojistné smlouvě.

Pojistná částka je tedy horní hranicí pojistného plnění a měla by odrážet pojistníkovy představy o pokrytí příslušného rizika. Předpokladem vzniku pojištění je existence pojistného zájmu.

Toto pojištění vedle krytí rizik plní úspornou funkci. Plní tedy funkci spořícího a investičního instrumentu, neboť v jeho rámci jsou specifickým způsobem vytvářeny úspory a u některých druhů životního pojištění daňové zvýhodnění pojistníka čímž jsou opět vytvářeny úspory.

Životní pojištění bývá také bráno jako moderní a dlouhodobě prověřená forma sociální ochrany. Poskytuje pojistnou ochranu a zároveň prostřednictvím placení pojistného dochází k akumulaci úspor. Tyto jsou potom zdrojem finančních prostředků pro stáří. [1] , [2]

2. 2. Role životního pojištění

Životní pojištění má význam nejen pro jednotlivce, rodinu a příbuzné, ale svým charakterem má význam společenský a národohospodářský. Do národního hospodářství přináší tyto efekty:

Tlumení inflace

(11)

Pojištění je obvykle sjednáno na delší dobu, tudíž dochází k odložení spotřeby a tato skutečnost má v zásadě protiinflační charakter.

Výhodné financování investic

Rozhodující část pojistného je kumulována ve formě technických rezerv.

Pojišťovna musí zabezpečit jejich zhodnocení. Pojišťovny investují do různých finančních instrumentů, například státních dluhopisů, akcií a jiných cenných papíru nebo prostředky vloží do bankovních depozit. Pro banky jsou tyto depozita relativně dlouhodobé zdroje a banka je tudíž může použit ke svým obchodům.

Doplněk státního důchodového pojištění

Některé produkty životního pojištění umožňují vhodně doplnit zabezpečení, které nám poskytuje stát. Státu toto pojištění může ulehčit i v sociální oblasti.

Přínosy pro státní rozpočet

Rozvoj životního pojištění přináší daňové efekty pro státní rozpočet. Příkladem může být zdanění zisku pojišťoven. [4]

2. 3 Základní druhy životního pojištění

Moderní životní pojištění je souhrnem několika pojistných odvětví a většího počtu druhů pojištění, která různě kombinují dvě životní rizika: riziko smrti a riziko dožití.

Z tohoto hlediska můžeme životní pojištění rozdělit na tři základní druhy jimiž jsou:

• pojištění pro případ smrti;

• pojištění pro případ dožití;

• smíšené životní pojištění.

Pan Vostatek ve svých materiálech uvádí, že základními životními riziky jsou smrt, dožiti, svatba nebo narození. Z tohoto pohledu potom životní pojištění člení na tyto druhy:

• Pojištění pro případ smrti;

• pojištění pro případ dožití;

• pojištění pro případ svatby nebo narození. [2]

(12)

2. 3. 1 Pojištění pro případ smrti

Toto pojištění je také nazýváno rizikové životní pojištění a kryje pouze riziko úmrtí.

V případě realizace rizika je sjednaná pojistná částka vyplacena osobě, kterou určil pojistník v pojistné smlouvě. Smyslem tohoto pojištění je zabezpečení pozůstalých pojistníka, úhrada nákladů souvisejících s úmrtím pojistníka, nákladů na pohřeb či úhrada závazků pojistníka. Často tento druh pojištění bývá využíván jako způsob zajištění bankovního úvěru.

2. 3. 2 Pojištění pro případ dožití

V tomto druhu pojištění je pojistnou událostí dožití se sjednaného věku pojištěné osoby.

Ve své základní a nejjednodušší podobě jde o obdobu spoření. Pojistník platí pojistné a při dosažení sjednaného dne mu pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši, která byla sjednána v pojistné smlouvě.

Důchodové pojištění

Toto pojištění můžeme chápat, jako pojištění, u kterého nám je při dožití se určitého věku postupně vyplácena pojistná částka. Od stanoveného dne je tedy pojistníkovi vyplacena postupně částka důchodu. Důchodem se rozumí opakovaně vyplácený obnos. Tento důchod je obdobou starobního důchodu, který je vyplácen ze sociálního pojištění. Důchod může být vyplácen buďto po ohraničenou předem sjednanou dobu nebo doba výplaty důchodu nemusí být omezena. V tomto případě je důchod vyplácen až do smrti pojištěného. Jedná se o doživotní důchod. Pojištění většinou nekryje pouze riziko dožití, ale bývá rozšířeno o krytí dalších rizik, kterými mohou být riziko invalidity či úmrtí.

Důchodovým pojištěním je každé pojištění, kde se jako pojistné plnění vyplácí důchod.

Do důchodových pojištění patří především důchodové invalidní pojištění, které se vyplácí pojištěnému v případě jeho plné invalidity. K této invaliditě musí dojít až po uzavření pojistné smlouvy a před splatností základního důchodu.

Dále se do této kategorie pojištění zahrnuje pozůstalostní pojištění. Důchod zde je splatný v případě smrti pojištěného osobě, která byla uvedena v pojistné smlouvě.

(13)

Termínové pojištění

Toto pojištění se sjednává na dožití se finančně závislé osoby. Většinou touto osobou bývá dítě. Závislé osobě je vyplaceno pojistné plnění při dosažení určitého věku nebo následkem určité události. Pojistnými událostmi mohou být například: Plnoletost, začátek studia, ukončení studia, sňatek a podobně. Pojistné plnění může pojištěný obdržet buď jednorázově nebo mu může být vypláceno jako postupný důchod. Jelikož je toto pojištění určeno především na zabezpečení dětí, bývá doplňováno o krytí dalších rizik. Mohou to být rizika úmrtí rodiče či obou rodičů, riziko invalidity rodiče, riziko úmrtí dítěte.

U nás je známé jako pojištění mládeže, které nabízí jak výplatu pojistné částky, jestliže se dítě dožije sjednaného věku, tak finanční zabezpečení v případě smrti, invalidity jednoho či obou rodičů. [1]

2. 3. 3 Smíšené životní pojištění

Toto pojištění je kombinací pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití.

Pojišťovna se zavazuje vyplatit sjednanou pojistnou částku ve sjednaný den, jestliže se pojistník této události dožije. Jestliže se pojistník tohoto dne nedožije je pojistné plnění vyplaceno před koncem pojistné doby a to osobě, které je uvedená v pojistné smlouvě.

Smíšené životní pojištění bývá rozšiřováno o krytí dalších rizik. Lze obvykle připojistit úrazové pojištění a invalidní pojištění.

Modifikované podoby smíšeného životního pojištění

Vzhledem k rostoucí konkurenci na pojistném trhu, musely pojišťovny nějak modifikovat své produkty, aby přilákaly nové klienty. Tyto druhy pojištění umožňují přizpůsobit pojištění finančním možnostem a potřebám pojištěného. Postupně se vyvinulo tzv.

univerzální životní pojištění a formy životního pojištění, které jsou spojené s investováním.

Univerzální životní pojištění

Jedná se o pružné životní pojištění, kdy pojistník může přizpůsobovat rozsah pojistné ochrany svým momentálním finančním možnostem. Pojistník může kdykoliv v závislosti na svých finančních potřebách modifikovat výši pojistného, nebo placení pojistného

(14)

zastavit a zase ho obnovit. Dále může pojistné platit dodatečně nebo si vypůjčit peníze z takzvané spořící složky již zaplaceného pojistného.

Toto pojištění se skládá ze dvou složek, jimiž jsou spořící a riziková složka. Spořící složka je vyplacena v případě dožití se daného věku. Tato spořící složka bývá také označována jako kapitálová hodnota pojištění. Riziková složka je použita na výplaty pojistných plnění v případě smrti, úrazu nebo invalidity. Tyto dvě složky se vedou odděleně. Riziková složka se považuje za základní složku, naopak spořivou složku je možno ve výjimečných případech dočasně zrušit. Pojišťovny pravidelně pojistníkovi zasílají výpis z účtu, na kterém je vedena kapitálová hodnota

Kapitálové životní pojištění

Toto pojištění můžeme chápat jako smlouvu mezi pojistníkem a pojišťovnou. Pojistník se zavazuje platit pojišťovně pravidelně pojistné, na druhé straně mu pojišťovna za to garantuje výplatu určité částky po skončení pojistné doby nebo garantuje vyplacení této částky během pojistné doby při úmrtí pojištěného. Je zde tedy kryto jak riziko dožití, tak riziko úmrtí. Tím, že pojišťovna pojištěnému garantuje výplatu určité částky na konci doby pojištění, představuje kapitálové pojištění také jistou formu spoření. Pojišťovna také pojištěnému vyplácí rovněž určité podíly z výnosů, jež získá investováním inkasovaného pojistného. Protože je pojišťovna zavázaná k vyplacení pojistných plnění v případě realizaci rizik, musí mít vždy na svých účtech dostatek peněžních prostředků. Tyto prostředky z přijatého pojistného musí být investovány velmi bezpečně. Právě kvůli bezpečnosti investic pojišťoven a kvůli zabezpečení schopnosti pojišťoven hradit včas své závazky k pojištěným, jsou způsoby investování pojistného velmi přísně regulovány právními předpisy. Pojišťovny musí investovat do stabilních cenných papírů nebo termínovaných vkladu, které bohužel přinášejí nižší výnos. Kapitálové životní pojištění je proto poněkud nevýhodným nástrojem ke spoření. Poskytuje relativně nízké výnosy, a to i přesto, že je obvykle uzavřeno na dlouhou dobu. Pojišťovny totiž nesmí prostředky z pojistného investovat do dlouhodobých výnosnějších nástrojů finančního trhu, které by majitelům pojištění přinášely vysoké výnosy odpovídající časovému horizontu pojištění.

[1]

(15)

Investiční životní pojištění

Charakter investičního životního pojištění je od kapitálového pojištění naprosto odlišný, i když mohou na první pohled vypadat zcela stejně. U tohoto pojištění se pojistník zaváže platit pravidelné pojistné, ale není zde sjednána pevná pojistná částka. Velikost pojistné částky se odvíjí od výsledků investování. Jelikož pojišťovna nenese riziko investování pojistného a není zavázána k výplatě sjednané částky po skončení pojištění, nemusí tedy inkasované pojistné investovat s nízkým výnosem do termínovaných vkladů a dluhopisů.

Naopak, může pojištěnému nabídnout možnost investování do různě zaměřených fondů, kde pojištěný může dosáhnout vyšších výnosů. Proto může investiční pojištění pojištěnému poskytnout vyšší výnosnost než pojištění kapitálové. V případě, že si pojištěný nesjedná investiční pojištění pro případ smrti, pojišťovna si z jeho účtu nestrhává složku rizikového pojistného. Pojištění pak slouží pouze jako spoření, ovšem s právním statutem pojištění.

Investiční pojištění je vhodné zejména v případě, že si chcete kromě pojištění také spořit do různě zaměřených podílových fondů a využít právního statutu pojištění. Svojí kvalitou tak investiční pojištění obvykle předčí pojištění kapitálové. [11]

2. 4 Další členění životního pojištění

Životní pojištění lze dále členit na pojištění rezervotvorná a nerezervotvorná. Dělíme podle skutečnosti, zdali se v příslušných druzích životního pojištění vytvářejí nebo nevytvářejí rezervy pojistného. Rozsah vytváření těchto rezerv je v jednotlivých druzích pojištění dosti odlišný.

Pojištění nerezervotvorná bývají také nazývány pojištění riziková. U těchto druhů pojištění platí podmíněná návratnost finančních prostředků, která je daná vznikem pojistné události.

Nikdy není jisté, že k pojistné události skutečně dojde. Jestliže k pojistné události nedojde během trvání pojištění, pojišťovna neposkytuje žádné pojistné plnění.

U rezervotvorných pojištění pojišťovny vytvářejí rezervy na výplatu budoucích pojistných plnění. Pojišťovny pojistné plnění vyplatí až na výjimky vždy.

(16)

Z tohoto pohledu se člení pojištění hlavně v U. S. A. a to na:

• Dočasná pojištění nerezervotvorná (term insurance);

• pojištění rezervotvorná (cash value insurance). [2]

Členění životního pojištění dle zákona č 39/2004 Sb.

Odvětví životních pojištění

1. Pojištění pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného.

2. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.

3. Důchodové pojištění

4. Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem 5. Kapitálové činnosti

a) Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, b) Správa skupinových penzijních fondů

c) Činnosti doprovázené pojištěním zabezpečujícím zachování kapitálu nebo platbu minimálního úroku,

d) Pojištění týkající se délky lidského života.

6. Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění v odvětví 1 až 5.

[12]

2. 5 Stanovení pojistného v životním pojištění

Výpočet velikosti pojistného vychází z principu ekvivalence. Pojistné by tedy mělo pokrýt všechna budoucí pojistná plnění v rámci životního pojištění. Toto pojištění se obvykle sjednává na delší dobu, faktor času hraje tudíž také významnou roli v rámci propočtu pojistného. Další důležitou úlohu plní určení pravděpodobnosti realizace příslušeného rizika. Zmiňovanými riziky jsou riziko úmrtí či dožití. Pravděpodobnost realizace těchto rizik je ovlivněna celou řadou vlivů, jako délka pojistné doby, pohlaví pojištěné osoby, vstupní věk pojištěného, jeho zdravotní stav, jeho způsob života. Velikost pojistné částky v životním pojištění určuje pojistník ujednáním v pojistné smlouvě. [1]

(17)

2. 6 Na co bychom se měli zaměřit před uzavřením pojistné smlouvy

Jak již bylo řečeno životní pojištění je možné sjednat i s řadou připojištění, kterými jsou pojištění úrazu, invalidity či vážných nemocí. Na našem trhu se vyskytuje velké množství nejrůznějších produktů životního pojištění. Klient má tedy možnost výběru. Pokud si chceme sjednat životní pojištění měli bychom se zaměřit především na tyto faktory:

• Členství pojišťovny v ČAP;

• flexibilitu produktů životního pojištění, kdy lze změnit podmínky v průběhu pojistné doby;

• možnost zvýšení pojistného v závislosti na vývoji inflace;

• Výluky z pojistného plnění, poskytování odbytného a možnost zproštění od placní pojistného;

• daňové výhody u jednotlivých produktů a podmínky pro jejich dosažení.

2. 7 Vývoj a význam trhu životního pojištění

V roce 2004 z celosvětového pohledu došlo k růst předepsaného pojistného. V životním pojištění by tento růst měl být zapříčiněn ekonomickým růstem, růstem úrokových sazeb a pozitivními změnami na akciových trzích. [6]

Na světových pojistných trzích tvoří větší část pojistného přijaté pojistné na životní pojištění. U nás je tomu naopak. V posledních letech je patrné, že pojištěnost v naší republice má tendenci trvale stoupat. Tento fakt lze potvrdit agregátním ukazatelem pojištěnosti. Ukazatel je podílem, kde do čitatele dosadíme předepsané pojistné za daný rok a do jmenovatele GDP za příslušný rok. U nás vychází tento ukazatel přibližně 4% ‚ ve srovnání se světem je to hodnota velmi malá. Například v Lucembursku ukazatel vychází 34%. Od roku 1991 vrostlo přijaté pojistné o Kč 75 mld. Přijaté pojistné v životním pojištění vzrostlo přibližně o Kč 30 mld. Situaci demonstruji na následující tabulce.

(18)

Tabulka č. 1

Vývoj předepsaného pojistného členůČAP

Rok

Ukazatel / mld Kč 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Předepsané pojistné celkem 14,4 16,2 23,3 29 33,5 40 74,6 54,8 62,5 69,2 69,3 79,2 89,3 111,5 Životní pojiště 4,6 5,2 5,9 7,4 9,2 11 12,7 15 19,9 22,8 22,8 28,3 34 44,2 Neživotní pojiště 9,8 11 17,4 21,6 24,3 29 34,9 39,8 42,9 46,4 46,5 50,9 55,3 67,3

Zdroj:www.cap.cz

Tabulka č.2

Struktura pojistného trhu z hlediska předepsaného pojistného v roce 2003

Druh pojištění Předepsané

pojistné v 1000 Kč

Podíl na pojistném trhu v %

Životní pojištění 41 055 390 39,2

Neživotní pojištění 63 727 760 60,8 Zdroj:www.cap.cz

Nejvýznamnější pojišťovny, které poskytují životní pojištění

Životní pojištění u nás poskytuje celá řada pojišťoven. Některé z nich poskytují jak pojištění životní tak neživotní, některé pojišťovny se specializují pouze na životní pojištění. Příkladem pojišťoven, které poskytují pouze životní pojištění jsou Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., Nationale-Nederlanden, životní pojišťovna, Aviva životní pojišťovna,a.s.. K nejvý-znamnějším poskytovatelům životního pojištění patří Česká pojišťovna, a.s, ING Nationale - Nederlanden, a. s., Kooperativa, a. s., [9]

Životní pojištění je nejdynamičtěji se rozvíjející oblast soukromého pojištění a tento trend nebude jiný ani v příštích letech. Růst životního pojištění je výrazně vyšší než růst neživotního pojištění.

Dynamika růstu životního pojištění a jeho finanční stabilita příznivě ovlivňuje stabilitu celé ekonomiky a to prostřednictvím technických rezerv. Rozhodující část pojistného placeného klienty pojišťoven je kumulována v technických rezervách a ty jsou zdrojem stabilních dlouhodobých investic. Každá ekonomika potřebuje takovéto investice pro svůj

(19)

rozvoj. Výše technických rezerv v životním pojištění je 5 % GDP. Meziroční růst předepsaného pojistného činil za poslední tři roky více než 20 %.

3. Rizikové životní pojištění

3. 1 Základní člení rizikového životního pojištění

Rizikové životní pojištění je typem pojištění, které kryje pouze riziko úmrtí. Sjednaná pojistná částka se tedy vyplácí v případě smrti pojištěné osoby. Pojistné plnění dostane osoba, kterou pojistník určí v pojistné smlouvě, tato osoba se nazývá obmyšlený. Obecně je účelem rizikového životního pojištění zabezpečení pozůstalých pojistníka, úhrada jeho závazků či úhrada nákladů na pohřeb. Základní rozdělení tohoto pojištění je členění dle způsobu sjednání pojistné doby a to na:

Dočasné pojištění pro případ smrti;

Trvalé pojištěné pro případ smrti.

3. 1. 1 Dočasné pojištění pro případ smrti

Tento typ pojištění kryje riziko pouze v rámci sjednané pojistné doby. Pojistné plnění vyplatí pojistitel jenom tehdy, jestliže pojištěný během pojistné doby zemře. Pokud k pojistné události během této doby nedojde, pojistné plnění není vyplaceno vůbec. Tento typ pojištění se používá většinou v souvislosti s čerpáním úvěru, půjček nebo vznikem velkých závazků. Velikost pojistné částky se potom odvíjí od velikosti dlužné částky.

V případě že dlužník zemře, pojistné plnění pokryje závazek vůči jinému inkriminovanému věřiteli. Pojištění se většinou sjednává na krátkou dobu, pravděpodobnost úmrtí během této doby je tedy relativně nízká, tudíž pojistné na dočasné rizikové životní pojištění je poměrně nízké.

[11],[1]

(20)

3. 1. 2 Trvalé pojištění pro případ úmrtí

V tomto typu pojištění je pojistné vyplaceno vždy. Pouze není jisté kdy tento okamžik přesně nastane. V praxi bývá konstrukce pojištění upravena tak, že je stanoven maximální horní termín pro výplatu pojistného plnění a současně placení pojistného je také omezeno do určitého věku.

Pravděpodobnost úmrtí pojištěné osoby během trvání pojištění se v čase zvyšuje. Této pravděpodobnosti by tedy měla odpovídat cena pojištění. Tudíž by na začátku pojistné doby pojistník platil nižší pojistné nežli ke konci doby trvání pojištění. V praxi se ale bývá cena pojištění sjednána konstantně na celou pojistnou dobu. Pojišťovna vytváří z přijatého pojistného v prvním období rezervu, kterou čerpá v druhé části pojistné doby, kdy už pojistník platí na pojistném méně než odpovídá pravděpodobnosti realizace rizika. [1]

Graf č.1

Relace přirozeného a konstantního pojitného

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Roky

Pojistné

Přirozené pjistné Konostantní pojistné

Zdroj: Vostatek, J.: Sociální a soukromé pojištění, Codex Bohemia, Praha 1996

Právo na výplatu pojistného plnění zaniká tedy po uplynutí platnosti pojistné smlouvy a nebo v případě vypovězení pojištění. Základní pojištění pro případ smrti bývá někdy automaticky rozšířeno o tzv. zproštění od placení pojistného. Pojistnou událostí je u některý pojišťoven přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému nebo pojistníkovi., u některých pojišťoven je pojistnou události dlouhodobá pracovní neschopnost. V případě

(21)

formou připojištění většinou rozšířit o krytí dalších rizik, zejména plnou invaliditu, úraz či vážné onemocnění.

3. 2 Cena pojištění

Cena pojištění závisí na pojistné částce, vstupním věku a pohlaví pojištěného a délce trvání pojištění, výjimečně i na úrokové míře zajišťovaného úvěru. Protože pojištění pro případ smrti zcela postrádá spořící složku, lze jeho pomocí dosáhnout příznivějšího poměru ceny a výkonu, pokud je cílem výlučně zajištění pro případ smrti. Rizikové životní pojištění je typem životního pojištění, kdy pojištěný platí výlučně za to, že je pojištěn na pojistnou částku na smrt.

Z druhého pohledu je ovšem rizikové životní pojištění nejlevnějším pojištěním pro případ smrti. Rizikové životní pojištění je vhodné zejména tehdy, jste-li schopni zhodnocovat

peníze lépe jiným způsobem, než pokud je investujete právě prostřednictvím pojištění, tj. prostřednictvím pojištění kapitálového či investičního. Nevýhodou rizikového pojištění

je i to, že si vložené prostředky do pojištění nemůžete odečíst z daní, jako je tomu u kapitálového a investičního životního pojištění. [1]

Netto pojistné se stanoví podle následujícího vzorce:

(1) vysvětlivky: j - jednotlivé roky doby pojištění,

v - diskontní faktor,

( )

n

n

v i

= + 1

1 , n - doba pojištění

PČ - pojistná částka,

lx - počet žijících osob ve věku x.

l l v l

q v P

N

n

j x

j x j j x n

j

x j

j 



 −

 =



=

∑ ∑

=

+

+

=

1

1 1

1 *

*

(22)

(2) Px, n – Roční pojistné

jp x - pravděpodobnost přežití x leté osoby do věku j.

3. 3. 1 Výluky z plnění životního pojištění

Rozsah výluk v rizikovém životním pojištění je nižší než u ostatních typů pojištění. . Nejčastější výlukou je sebevražda pojištěné osoby, která má velmi specifické podmínky.

Pojišťovny v tomto případě uplatňují časové testy trvání pojistné smlouvy a podle nich stanovují výši plnění nebo vyrovnání se s oprávněnou osobou. Pokud dojde k sebevraždě v horizontu dvou let od uzavření pojištění většinou pojišťovny nevyplatí nic nebo vyplatí odkupné. Vyplacení odkupného má pro oprávněnou osobu stejný výsledek, jako když pojišťovna nevyplatí nic. Neboť nárok na odkupné vzniká zpravidla nejdříve po dvou letech a u rizikového životního pojištění na něj zpravidla ani nevzniká nárok

Přesto některé naše pojišťovny v případě sebevraždy vyplácejí zaplacené pojistné, nebo jeho část či vytvořenou rezervu pojištění. Kupříkladu Hasičská vzájemná pojišťovna vyplácí v případě sebevraždy mezi prvním a druhým rokem trvání smlouvy celé dosud zaplacené pojistné a jestliže k sebevraždě dojde v dalších letech není výplata pojistného plnění u této pojišťovny nijak omezena. Česká podnikatelská pojišťovna vyplácí polovinu pojistné částky po pěti letech trvání smlouvy. ČSOB pojišťovna vyplácí jen odkupné.

Dalšími výlukami, které nalezneme téměř u každé pojišťovny, jsou válečné události a různé vnitrostátní nepokoje. Méně časté výluky jsou příčiny smrti radioaktivním zářením nebo nukleární katastrofou, při letectví a účastí na motoristických závodech. Existují ještě výluky z pojistného plnění, které jsou typické jen pro určitou pojišťovnu. Česká podnikatelská pojišťovna vylučuje letecké a extrémní sporty, ČSOB Pojišťovna rozšiřuje

=

= 1

0 ,

*

n

j

x j j n

x

p v P NP

(23)

příčinou smrti teroristický akt a Wüstenrot životní pojišťovna mezi výlukami uvádí extrémní sporty a pobyt mimo území ČR, zemí EU, Kanady, Maďarska, Polska, Slovenska a USA, který trvá dél než tři měsíce bez souhlasu pojistitele. [11]

3. 3. 2 Snížení pojistného plněníSnížení

pojistného plnění

Pojišťovny ve svých všeobecných pojistných podmínkách vymezují příčiny smrti, které zakládají právo na snížení pojistného plnění. Až na výjimky je toto snížení možné maximálně o jednu polovinu sjednaného pojistného plnění a zároveň nemůže klesnout pod aktuální rezervu pojištění nebo odkupné.

Právo na snížení pojišťovny nejčastěji využívají při smrti pojištěného v souvislosti s jednáním, kterým jiné osobě způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo s požitím alkoholu, léků, toxických a omamných látek Dále také pojišťovny mohou snížit pojistné plnění, pokud pojištěná osoba spáchá úmyslný trestný čin. Kooperativa pojišťovna si navíc vyhrazuje právo snížit plnění o jednu polovinu i v případě, ze pojištěný zemře a jeho jednání je označeno jako přestupek.

3. 3. 3 Posuzování zdravotních rizik

Při sjednávání životního pojištění pojišťovny prověřují aktuální zdravotní stav a finanční situaci klientů. Pojišťovny se tak snaží zabránit negativnímu výběru, tj. většímu zájmu o pojištění ze strany osob s vyšší pravděpodobností úmrtí, než odpovídá průměru v populaci.

Pojišťovny se také samozřejmě snaží předcházet pojistným podvodům. Jestliže pojišťovny zjistí nějaké významnější zdravotní komplikace, zdraží klientovi většinou pojistné. Jen výjimečně pojišťovna odmítne pojistit klienty. Bohužel v případě, kdy se zájemce o pojištění naopak těší nadprůměrnému zdraví a dobré fyzické kondici, nemůže v žádném případě očekávat slevu pojistného.

Zdravotní stav pojišťovny požadují prokázat několika různými způsoby. Tyto způsoby se odvíjejí od výše pojistné částky a věku pojišťované osoby. První částí je zodpovězení dotazů mapujících podrobně zdravotní stav pojišťované osoby. Tyto dotazy se většinou uvádějí v návrhu smlouvy nebo v její příloze, které se říká standardní dotazník. Dalším stupněm může být výpis ze zdravotní dokumentace, který vyplňuje ošetřující lékař

(24)

Třetí stupeň je všeobecná lékařská prohlídka u smluvního lékaře pojišťovny. S rostoucí pojistnou částkou a věkem pak na lékařskou prohlídku navazuje požadavek specializovaných vyšetření.

Některé pojišťovny také vyžadují vyplnění finančního dotazníku, ve kterém klient musí odhalit svou finanční a majetkovou situaci a udat důvod pojištění na požadovanou pojistnou částku. U úvěrového životního pojištění mohou pojišťovny vyžadovat kopii úvěrové smlouvy nebo potvrzení banky o poskytnutí úvěru. [10] , [11]

4. Analýza trhu rizikové životního pojištění v České republice

Hlavní druhy rizikového životního pojištění

Pojišťovny na našem trhu poskytují tři základní druhy rizikového životního pojištění.

Rizikové pojištění s konstantní pojistnou částkou

Pro tuto variantu je typická stále stejná pojistná částka po celou dobu pojištění a pojistné je placeno také ve stejné výši po celou dobu. Přičemž klient většinou může během pojištění měnit pojistnou částku dle svých potřeb. V okamžiku změny se pojistné přepočítá na novou výši. Stejně tak není vyloučeno, aby klient tyto budoucí změny sjednal již na počátku pojištění, pokud je dopředu zná.

Rizikové pojištění s klesající pojistnou částkou

Znakem tohoto pojištění je změna pojistné částky v průběhu pojistné doby. Pojistná částka klesá během pojistné doby a to nejčastěji lineárně, ale existují i jiné způsoby snižování pojistné částky. Pojistné bývá pro zjednodušení placeno v konstantní výši, ale po zkrácenou dobu. Nejčastěji platí pojistník pojistné pouze 2/3 pojistné doby. Do rizikového pojištění s klesající pojistnou částkou můžeme zahrnovat i rizikové pojištění, které je sjednáváno k bankovním úvěrům

(25)

Rizikové životní pojištění sjednané v rámci splácení úvěru

Existuje několik druhů rizikových životních pojištění, které jsou používány ve spojení se splácením úvěru. Pojištění může být sjednáno jak k hypotečnímu, stavebnímu či spotřebnímu úvěru.Výše pojistného závisí:

a) na aktuálním věku a výši dluhu b) na aktuální výši dluhu

c) na výši splátky úvěru d) na počáteční výši úvěru

4. 1 Rizikové životní pojištění s konstantní pojistnou částkou

Rizikové životní pojištění s pevnou pojistnou částkou nabízí v naší republice 15 pojišťoven. Z těchto pojišťoven poskytlo dvanáct oficiální informace o svých produktech.

Zbývající pojišťovny, které své informace o rizikovém životním pojištění neuvedly jsou Česká podnikatelská pojišťovna a Victoria-Volksbanken pojišťovna. Data o první americko-české pojišťovny (Amcico) jsou údajně získány z důvěryhodných zdrojů.

Společnost Sophia Finance uveřejnila jednotlivé charakteristiky pojistných produktů.

Pomocí této analýzy se pokusím demonstrovat rozdíly mezi produkty rizikového životního pojištění u jednotlivých pojišťoven.

Nejprve uvedu v tabulce jednotlivé pojišťovny, které uveřejnily své oficiální informace o svém produktu. Kromě názvu produktu a pojišťovny uvedu informace o tom, jakou formou pojišťovna poskytuje zproštění od placení pojistného a zda je možná indexace pojistné částky či vzniká li nárok na odbytné [10]

(26)

Tabulka č.3

Přehled produktů RŽP s konstantní pojistnou částkou

Název pojišťovny Název produktu Zproštění Indexace

Aviva Rizikový životní plán V Ne

Allianz S2 V Ano

CSL a Pensions Tarif 105 V Ne

Kooperativa 2MN P Ano

Česká pojišťovna 1U P Ne

ČSOB pojišťovna Garant U3 P Ne

Generali ZV5 N Ano

Hasičská VP 104 P Ne

ING Nationale Nederlanden 1020 V Ano

Amcico Tarif 105 V N/A

Pojišťovna ČS LS P Ne

Uniqua Tarif 850 N Ne

Wüstenrot Životní poj. Speciál V Ano

Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance

Vysvětlivky

N - u produktu nelze sjednat zproštění od placení pojistného N/A - údaj není k dispozici

P - zproštění od placení pojistného je pevnou součástí produktu V - zproštění od placení pojistného je volitelnou součástí produktu

Už na první pohled z tabulky můžeme spatřit, že rozdílů mezi jednotlivými pojistnými produkty je více než dost. První výraznější rozdíly se týkají zproštění od placení pojistného. Rozdílem už je skutečnost, kdy u jednotlivých pojišťoven ke zproštění od placení pojistného dojde. U pojišťovny Generali je pojistnou událostí přiznání plného invalidního důchodu. Zproštění lze sjednat pouze u některých produktů životního pojištění.

Co se týče zproštění od placení pojistného u Wüstenrotu, zde je pojistnou událostí dlouhodobá pracovní neschopnost. Každá pojišťovna zproštění specifikuje ve svých všeobecných podmínkách. Když pohled na zproštění zjednodušíme, vyskytují se na našem trhu čtyři základní situace.

Zproštění od placení je automaticky zakalkulováno do sazeb pojistného.

Tato varianta se vyskytuje u pěti sledovaných produktů. Těmi to produkty jsou

(27)

ČSOB pojišťovna, a.s., Hasičská VP, a.s. a Pojišťovna ČS, a.s. Takže toto zproštění je pevnou součásti produktu a klient si jej nemusí sjednávat zvlášť.

Připojištění zproštění od placení pojistného.

U nás se tato situace vyskytuje u pěti sledovaných produktů, které nabízí pojišťovny: Aviva životní pojišťovna, a.s, Credit Suisse life & Pensions

pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna, Nationale-Nederlanden, životní pojišťovna, První AMERICKO – ČESKÁ pojišťovna, a.s. V tomto případě záleží na vůli

pojistníka a zproštění od placení pojistného si může nechat dobrovolně připojistit.

U pojišťovny Wüstenrot, a. s. se pojistník může rozhodnout zdali zproštění od placení pojistného v produktu chce. Pokud nechce zproštění se vyloučí a pojistník dostane slevu 5 % z pojistného. V tomto případě se zproštění nedá brát jako připojištění

Zproštění od placení nelze s produktem sjednat.

Tato poslední možnost se týká produktů ZV5 Generali Pojišťovny a Tarifu 850 Uniqua pojišťovny.

Faktory ovlivňující výhodnost pojistných produktů

Co se týče zproštění od placení pojistného, nelze jednoznačně říct zdali je výhodnější připojištění nebo zahrnutí do produktu Záleží na potřebách klientů a konstrukci jednotlivých produktů.

Indexace, respektive dynamizace nebo inflační doložka pojištění umožňuje pojištěnému přizpůsobit pojistnou částku a placené pojistné vývoji cenové hladiny. Tato výhoda životního pojištění je nejvíce užita a oceněna v době vysoké inflace. Možnost zvyšování pojistné částky v závislosti na vývoji inflace nabízí ve svých produktech pět pojišťoven.

Klienti, kteří uzavřeli toto pojištění často ani netuší, že i u tohoto druhu životního pojištění vzniká rezerva pojistného. Tato rezerva vzniká podobně jako u produktů životního pojištění se spořící složkou. Ačkoliv v tomto případě její výše není nijak velká, přece jenom může dosáhnout cca 4% pojistné částky. Kladný zůstatek rezervy pojistného

(28)

riziko smrti pojištěné osoby roste. V prvních letech pojištění se tak vytváří rezerva, která se ke konci pojistné doby spotřebovává. [3]

Dále můžeme produkt pojišťovny volit dle toho zda v průběhu pojistné doby může vzniknout nárok na odkupné. Bohužel, většina pojišťoven si ve svých podmínkách stanoví, že u pojištění pro případ smrti nevzniká žádný nárok na odkupné.

Určitě je nezanedbatelným kritériem pojistná doba. Minimální doba, na kterou lze pojištění uzavřít, se u sledovaných produktů pohybuje od 1 roku do 5 let. Pro praktické použití pojištění nemá toto omezení výraznější význam. Důležitější jsou ale rozdíly v maximální délce pojistné doby. Část pojistitelů u svých produktů omezuje délku trvání pojištění na 25 nebo 30 let. První americko-česká pojišťovna dokonce na 20 let. Omezení vstupního věku se sice mezi pojišťovnami liší, ale pro rozdíly v praktické využitelnosti produktů to nemá vliv. Ve skutečnosti není moc pravděpodobné, že by měla pojistný zájem osoba mladší 18 let a naopak starší 60 let.

Dále je určitě důležité vzít v potaz minimální výši pojistného. Minimální velikost obchodu pojišťovny stanovují pomocí minimálního ročního pojistného a minimální pojistné částky. Často se používá pouze jedno kritérium, někdy obě a v některých případech kombinace obou kritérií. Klienty asi více zajímá stanovení minimálního ročního pojistného. Pokud je jeho hodnota kolem 3 000 Kč, mohlo by to pro mladší klienty znamenat skutečnost, že budou muset sjednat vyšší pojistnou částku, nežli původně zamýšleli. Nejvyšší minimální roční pojistné požaduje Allianz pojišťovna, a.s. Pojistné u této pojistné činí ročně 3 600 Kč. Naopak nižší roční pojistné než 1 000 Kč je možné platit u pojišťoven Česká pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., a Wüstenrot životní pojišťovna, a.s. [10]

(29)

Tabulka č.4

Pojistná doba, pojistná částka, roční pojistné

Pojišťovna Produkt Pojistná doba v letech Pojistná doba do věku

Min. roční pojistné v Kč

Min. pojistná částka v Kč

min max

Aviva Rizikový životní plán 5 20 70 2000 *

Allianz S2 3 25 75 3600 *

CSL a Pensions Tarif 105 5 70 85 2000 50000

Kooperativa 2MN

Česká pojišťovna 1U 1 30 80 300 N/A

ČSOB pojišťovna Garant U3 1 55 70 1800 150000

Generali ZV5 5 30 65 * 50000

Hasičská VP 104 1 25 75 200 20000

ING Nationale Nederlanden 1020 N/A 65 65 3600 *

Amcico Tarif 105 5 5 70 1000 300000

Pojišťovna ČS LS 1 30 70 1200 10000

Uniqua Tarif 850 1 25 75 3600 N/A

Wüstenrot Životní poj. Speciál 5 65 80 400 20000

Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance

4. 2 Rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou

Hlavním znakem toho pojištění je měnící se pojistná částka. Tento druh pojištění poskytuje na našem pojistném trhu v současné době 13 pojišťoven. Jednotlivé druhy tohoto pojištění se liší ve způsobu, jak klesá pojistná částka. Pojišťovny nabízí tři možnosti snižování pojistné částky:

1. Lineární způsob;

2. individuální klesání;

3. přizpůsobování pojistné částky nesplacené jistině úvěru.

Lineární způsob klesání pojistné částky

Jeho výhodou je jednoduchost a kalkulace pojistného. Pojistné bývá pro zjednodušení placeno v konstantní výši, ale po zkrácenou dobu. Nejčastěji platí pojistník pojistné pouze 2/3 pojistné doby.

(30)

Individuální klesání pojistné částky

U této varianty si klient může stanovit pro každé pojistné období libovolnou výši pojistné částky. Klient má možnost sestavit si sám plán klesání pojistné částky, jestliže zná v době sjednání pojištění potřebnou výši pojistné ochrany.

Přizpůsobování pojistné částky nesplacenému úvěru

Pojištěná osoba má jistotu, že pokud zemře během trvání pojištění, bude sjedná pojistná částka vždy stačit na uhrazení nesplaceného úvěru.

Tabulka č 5

Produkty jednotlivých pojistitelů

Pojišťovna Produkt Zproště Klesání PČ Placení pojistného

Aviva Rizikový životní plán V L 3/4 PD

Allianz S2 V I PD

CSL a Pensions 107 V L 2/3 PD

Česká pojišťovna PP1 P L 2/3 PD

Generali ZV5C N L 2/3 PD

Hasičská VP 108 P L PD

ING Nationale Nederlanden 1220 V L PD

ING Nationale Nederlanden 1240 V I PD

Kooperativa 2KN P I PD

Komerční pojišťovna Rizkové žp. k úvěru N/A 1/2 PD

Pojišťovna ČS SUH P PD

Uniqua 861 N L 1/2 PD

Wüstenrot Úvěrové poj. Speciál V L 2/3 PD

Zdroj: Analýza produktů rizikového životního pojištění v ČR, Sophia Finance

Vysvětlivky:

I klesání pojistné částky lze individuálně volit L - lineární klesání pojistné částky

N - u produktu nelze sjednat zproštění od placení pojistného n/a - údaj není k dispozici

P - zproštění od placení pojistného PD - pojistná doba

V - zproštění od placení pojistného je volitelnou součástí produktu ZÚ - pojistná částka je rovna nesplacené části úvěru

Zbývající dvě pojišťovny, které poskytují tento produkt jsou Česká podnikatelská pojišťovna a Victoria-Volksbanken pojišťovna. Bohužel se mi zatím nepodařilo nikde sehnat potřebné údaje o jejich produktech.

(31)

Rozdíly mezi jednotlivými pojistiteli jsou patrné i z výše uvedené tabulky. První výraznější rozdíl je doba placení pojistného. U většiny pojišťoven je tato doba kratší než pojistná doba. Nejvíce pojišťoven vyžaduje placení pojistného v poměru dvou třetin k pojistné době, některé vyžadují placení polovinu pojistné doby a některé celou pojistnou dobu.

Pro zájemce o pojištění je daleko významnějším faktorem minimální a maximální pojistná doba. Minimální délka pojistné doby se u jednotlivých pojistitelů pohybuje do 1 roku do 5 let, maximální doba bývá 20, 25, 30 a více let. Pokud je maximální pojistná doba kratší než-li doba splácení úvěru, nemusí to pojistníkovi vyhovovat. Kupříkladu hypotéční úvěry bývají sjednávány i na dobu delší než 30 let.

Rozdíly mezi pojistiteli se vyskytují i u maximálního vstupního věku osob, které pojištění mohou uzavřít. Tento věk se pohybuje v rozmezích 60 až 75 let. Nicméně podmínky uzavření úvěru bývají taky omezeny maximální věkovou hranicí, takže pro pojistníka není tento faktor nějak výrazně limitující.

Jednotlivé produkty se také liší v minimální pojistné částce nebo v minimálním pojistném.

Minimální pojistné částky se pohybují v intervalu deseti až padesáti tisíc korun českých.

[10]

4. 2. 1 Porovnání průběhu pojistné ochrany

Na následujícím příkladě bych chtěla ukázat, jak se mění pojistná ochrana u produktů s lineárním poklesem pojistné částky a produktů s poklesem pojistné částky, jenž závisí na výši úvěru.

Můj původní záměr byl získat informace od jednotlivých pojistitelů. Myslela jsem, že mi poskytnou údaje o průběhu klesání pojistné částky v závislosti na splácení úvěru. Bohužel v získávání těchto informaci jsem úspěšná nebyla. Navštívila jsem Českou pojišťovnu a Kooperativu, bylo mi sděleno, že požaduji interní informace a nemůžou mi nijak pomoci.

V pojišťovně Allianz byla paní o hodně vstřícnější, ale efekt byl stejný. Neuměla zacházet s počítačem.

(32)

Příklad 1

Vypracovala jsem modelový příklad.

a) Klient čerpá úvěr ve výši Kč 1000000,- , roční úroková míra je 6 %, úvěr splácí po dobu 20 let anuitním způsobem. Úvěr je splácen měsíčními splátkami vždy konstantní částkou Kč 7164,31. První splátka začíná v únoru roku 2004, poslední splátka proběhne v lednu 2025. V následující tabulce jsou údaje sumarizovány ročně.

Tabulka č.6

Průběh splácení úvěru

Rok Anuita Úmor Úrok Zůstatek

1 85971,7 24411,6 54395,8 975588,4 2 85971,7 28203,6 57768,2 947384,7 3 85971,7 29973,2 56028,6 917441,6

4 85971,7 31790 54181,7 885651,6

5 85971,7 33750,7 52221 851900,8

6 85971,7 35832,4 50139,3 816068,4 7 85971,7 38042,5 47929,3 778095,9 8 85971,7 40388,9 45582,9 737637,1

9 85971,7 42880 43091,8 694757,1

10 85971,7 45524,7 40447,1 649232,4 11 85971,7 48332,6 37639,2 600899,9 12 85971,7 51313,6 34658,1 549586,3 13 85971,7 54478,5 31493,2 495107,8 14 85971,7 57838,7 28133,1 437269,1

15 85971,7 61406 24565,7 375863,1

16 85971,7 65193,4 20778,3 310669,7 17 85971,7 69214,4 16757,3 241455,4

18 85971,7 73483,4 12488,4 167972

19 85971,7 78015,7 7956,1 89956,4

20 85971,7 82827,5 3144,2 7128,9

7164,5 35,6 0

b) Druhá zvažovaná alternativa bude, že v uvažovaném úvěru bude pojistná částka klesat lineárně. Každý rok klesne pojistná částka o Kč 50000,-

Rozdíl mezi lineárním klesáním pojistné částky a klesáním pojistné částky kopírující zůstatek úvěru je patrný z následujícího grafu. Obrázek zobrazuje průběhy klesání pojistné částky 1 milionu Kč pro obě varianty v průběhu pojistné doby v délce 20 let. Snižování pojistné částky podle zůstatku úvěru je modelováno za zjednodušujícího předpokladu splácení úvěr jednou splátkou ročně a vypočteno pro roční úrokovou míru 6 %.

(33)

Graf č.2

Zdroj: tabulka č.5

Na první pohled je zřejmé, že se výše pojistné ochrany u obou způsobů liší. Pojistná částka, která kopíruje zůstatek úvěru klesá v prvních letech výrazně pomaleji. Plocha pod křivkou označující pokles pojistné částky odpovídající přibližně vývoji zůstatku úvěru je o zhruba 15 % větší než plocha pod křivkou symbolizující lineární pokles pojistné částky.

Dalo by se tedy říct, že o zhruba stejné procento se liší i výše pojistné ochrany produktů s anuitním a lineárním poklesem pojistné částky, pokud ovšem nebereme v úvahu měnící se riziko smrti pojištěné osoby v čase. Tento rozdíl v pojistné ochraně obou produktů roste s růstem úrokové míry předpokládaného úvěru.

4

.

2. 2 Uplatnění rizikového pojištění s klesající částkou

Jak již bylo řečeno toto pojištění se používá především v souvislosti s čerpáním úvěru. V případě smrti pojištěného obdrží pojistnou částku peněžní ústav, který půjčku poskytl.

Některé pojišťovny poskytují pojištění s volitelně klesající pojistnou částkou. Zemře-li pojištěný v době trvání pojištění, vyplatí se bance pojistná částka příslušná pro daný rok pojištění. Pojistná částka pro daný rok se stanoví pojistným plánem, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Druhou variantou vyskytující se na našem pojistném trhu je lineární klesání pojistné částky

Úv ě r

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Rok

Kč

Anutiní způsob Linerní pokles

(34)

pojistitel vyplatí pojistnou částku příslušnou pro daný rok trvání pojištění. Peněžní ústav má právo na plnění nejvýše ve výši zůstatku pohledávky.

4. 2. 3 Banky a rizikové životní pojištění

Hypoteční úvěr představuje závazek na řadu let. Banky ho neposkytnou hned tak někomu a žadatele pečlivě prověří. Životní pojištění kryje riziko nesplacení úvěru v případě úmrtí dlužníka.

U takto dlouhodobého závazku postupuje riziko nejen banka ale i dlužník. Během dlouhé doby hypotéčního úvěru se může přihodit cokoliv. Dlužník může ztratit práci, onemocnět, rozvede se, přijde o majetek a v nejhorším případě zemře. Banka musí brát v úvahu všechna inkriminovaná rizika a zohlednit je v ceně úvěru. Většinou platí pravidlo, čím je klient rizikovější, tím dostane vyšší úrokovou sazbu čerpaného úvěru. Banka k zajištění své pohledávky podniká řadu kroků. Může požadovat zástavní právo k nemovitosti, v případě nesplacení může požadovat dražbu majetku dlužníka či exekuci majetku. Dalším způsobem zajištění je vinkulace životní pojistky. Pro banku je tato varianta zvláště výhodná, neboť získání pojistného plnění od pojišťovny je výrazně jednodušší nežli vymáhaní dluhu. Tato varianta je pohodlná i pro pozůstalé, protože místo dlužníka zaplatí závazek pojišťovna a po nich už nebude nic vymáháno.

Na našem trhu vyžaduje životní pojištění jen Raiffeisenbank a eBanka. Přičemž eBanka ho sjednává automaticky všem klientům u České pojišťovny. Sjednání pojištění je inzerováno jako zdarma ale určitě bude promítnuto v ceně úvěru.

Dalo by se předpokládat, že banky, které životní pojištění nevyžadují, k němu alespoň přihlédnou při stanovování úrokových sazeb. Naneštěstí pro klienty tomu tak většinou není. K životnímu pojištění přihlíží Česká spořitelna u hypotéky Standard, Komerční banka, která sleví 0,3 % z úrokové sazby a Českomoravská hypotéční banka, která ze standardně vypočtené úrokové sazby odečte 0,1 %. Ostatní banky výhodnější úrokové sazby neposkytují.

[7]

References

Related documents

Datum zápisu do obchodního rejst ř íku: 6.kv ě tna 1992 Obchodní firma: Stavokonstrukce Č eský Brod, a. s., pro který pracovalo kolem 150 zam ě stnanc ů. 1992, se státní

dotazník questionary.. Zde jsem popsal celý proces výzkumu. Popsal jsem zde všechny praktické kroky, které jsem podniknul pro to, abych marketingový výzkum

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL

Zaměstnanci jsou kromě mzdy motivováni pouze standardními výhodami v podobě příspěvků na stravu (oběd je stojí pouze deset korun) a 13. Řadový dělníci

V kapitole 1.6 jsou nastíněny problémy při řešení potlačování vibrací jako je shoda reálných a imaginárních částí impedance piezoelektrického vzorku a

Beru na v ě domí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diserta č ní práce pro vnit ř ní pot ř

Ke každodenním č innostem patří především zajištění vysílacích smluv, pracovní a pobytová povolení, organizace poznávacích pobytů (Pre Assignment Trip), organizace

V bakalářské práci autorka zkoumá rizika, která ohrožují mezinárodní obchod a následné možnosti pojištění mezinárodní přepravy na českém pojistném