• No results found

Yttrande över promemoria Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemoria Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Box 6803, 113 86 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59

E-post: kommerskollegium@kommerskollegium.se www.kommerskollegium.se

Välj ett objekt.

Enheten för EU:s inre marknad 2020-11-13 Dnr 2020/01472-2 Infrastrukturdepartementet

Yttrande över promemoria Erkännande

och utbyte av körkort som utfärdats i

Färöarna eller Förenade kungariket

(Ert Dnr 12020/02546)

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets

uppdrag är att verka för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden samt globalt.

Kollegiet fungerar som Sveriges Solvit-center med uppdrag att hjälpa privatpersoner och företag som upplever hinder för den fria rörligheten inom EU. Det är endast inom

Solvit-verksamheten som kollegiet kommer i kontakt med frågor som berör personrörlighet och det förekommer att EU-medborgare vänder sig till Solvit Sverige gällande problem som trots den harmonisering som finns på körkortsområdet inom EU, kan uppstå mellan medlemsländerna i samband med utbyte av körkort. Solvit Sverige har dock inte specifik erfarenhet av problem kopplade till den svenska regleringen som bland annat innebär att ett körkort som är utfärdat utanför EES slutar gälla i Sverige ett år från den dag då innehavaren blev

folkbokförd i Sverige.

Kollegiet har i tidigare remissvar avseende Förenade

kungariket, uttryckt sig positiv till den tillfälliga bestämmelsen om möjligheten till fortsatt giltighet av körkort utfärdade i

(2)

2(2) Förenade kungariket, vid ett avtalslöst utträde ur EU (Ert Dnr: N2019/00519/MRT). Vi uttryckte dock att vi ansåg att de berörda personerna efter tidsbegränsningen skulle behöva genomgå en fullständig process för att ta svenskt körkort som alltför betungande och uppmuntrade i svaret bland annat regeringen att undersöka utvidgade möjligheter gällande erkännande och utbyte av körkort för persongruppen. Vi noterar att de nu aktuella föreslagen är i linje med vad kollegiet förespråkar. De regeländringar som föreslås medför förbättrade villkor och underlättar för den aktuella

persongruppens möjligheter att fortsätta bo, arbeta och studera i Sverige och i det sammanhanget undvika de olägenheter som ett påtvingat utbyte av ett körkort skulle innebära.

Kollegiet värnar om en god relation mellan de nordiska

länderna och välkomnar förslaget om att utvidga personkretsen till att omfatta även innehavare av körkort utfärdade i

Färöarna. Vi ser därmed positivt på att frågan om erkännande av färöiska körkort uppmärksammas och att de föreslagna bestämmelserna medför att ett nordiskt gränshinder avlägsnas.

Agnès Courades Allebeck Enhetschef

Charlotte von Mentzer Utredare

References

Related documents

Trafikverket har inga invändningar på de ändringar som promemorian föreslår i körkortslagen (1998:488) och förordningen (1998:980) för att möjliggöra erkännande och utbyte

För att ge möjlighet för Transportstyrelsen att pröva utbytet även om körkortets giltighet förfaller under tiden för handläggningen eller om körkortshavaren inte lämnat in

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag- ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggningen har även överåklagaren Mikael

Enligt en lagrådsremiss den 11 februari 2021 har regeringen (Infrastrukturdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets. yttrande över förslag till lag om ändring i

Förarprövaren bedömer ditt samspel med övriga trafikanter, avståndet till fordonet framför dig och hur du placerar bilen i kör- fältet. Förarprövaren bedömer också

den 31 juli 2020. Med hänsyn till de särskilda omständigheter som råder avseende detta ärende är det dessvärre mycket ont om tid. Vi ber er vänligen notera den korta svarstiden

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad rättschef Gerda Lind i närvaro av rättslig expert Hannah Ivarsson, den senare

Vad gäller förslaget som omfattar personer som är bosatta i Förenade kungariket som med stöd av svensk rätt får garantipension till utgången av 2021, bedömer kollegiet i