Geta kommun, protokoll

Full text

(1)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 3.11.2015

Utdragets/kopians riktighet styrks: _________________________

Namnförtydligande, titel/funktion: Inger Björling, byråsekreterare PROTOKOLL

Tid och plats Måndagen den 2 november 2015 kl. 19:00-21.30 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta

Närv.

Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande x

Kjell Berndtsson, KST-viceordförande x

Camilla Andersson x

Gerd Bergman x

Gunnel Nordlund-White x

Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande -

Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande x

Carolina Sandell, sekreterare x

Paragrafer §§ 177-186 Underskrifter Geta 2.11.2015

_______________________ ___________________

Ingvar Björling Carolina Sandell Mötesordf, KST-ordf Mötessekr Protokolljustering Geta 2.11.2015

__________________________ __________________________

Camilla Andersson Gunnel Nordlund-White

(2)

KALLELSE

Tid och plats: Måndagen den 2 november 2015, kl 19:00, Kommunkansliet, Vestergeta

177 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 3

178 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN 4

179 § BUDGET 2016 5

180 § UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, HENRIKSSON 6

181 § ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 7

182 § MARIEHAMNS ENERGI- ERBJUDANDE OM RIKTAT FÖRVÄRV/KÖP AV EGNA AKTIER 8

183 § DETALJPLANEÄNDRING- HAVSVIDDEN AB 9

184 § ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND K.F. BUDGET 10

185 § EXTRA ÄRENDE: SKATTESATSER ÅR 2016 11

186 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 12

Geta den 27 oktober 2015

Ingvar Björling

Kommunstyrelsens ordförande

genom Carolina Sandell

Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet 27.10.2015.

Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet 3.11.2015.

(3)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 3.11. 2015 kl. 12:00 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

177 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Kst § 177/2.11.2015 Sammanträdets öppnande Sammanträdet inleds kl. 19:00.

Sammankallning och beslutförhet

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Protokolljustering

Till protokolljusterare utses Gunnel Nordlund-White och Camilla Andersson.

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta.

Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av följande ärende:

185 § Skattesatser år 2016

(4)

178 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

Kst § 178/2.11.2015

Protokoll; nämnder, arbetsgrupper/

kommittéer, kommunalförbund

o Meddelande om slutligt valresultat i kommunalvet år 2015 o Kallelse till De gamlas hem k.f. förbundsfullmäktige 20.11.2015 o kl. 14

o Kallelse till Ålands omsorgsförbunds k.f. förbundsfullmäktige 12.11 kl. 13.

Tjänstemannabeslut

o B-sekr 2015/1 Deltagande i årets Kura gryuning och Kura skymning Ålands landskapsregering

o Information (ÅLR 2015/2605) angående socialvården.

o Beslut ÅLR 2014/8884 förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Ålands grundvatten, sjöar och kustvatten för perioden 2016-2021 fastställs.

o Beslut ÅLR 2014/5326 antagande av anbud för upphandlingen gällande anläggande av separat gång- och cykelväg och breddning av landsväg nr 4 mellan Geta kyrka och Höckböle, sektion 0 – 300 och 500 – 4020, i Geta kommun.

Övrigt

o Ålands vatten, årsredovisning 2014.

o Vårdö kommun, beslut kst § 87/14.10.2015 beslut om att utse representation till arbetsgruppen som diskuterar om gemensat KST för norra Åland, även kallat Vårdöinitiativet. Jarl Danielsson, Anders Englund, Mikael Lindholm och kommundirektören ingår i representationen.

o Gramex och Finlands kommunförbund k.f förnyande av Avtalet om framförandeersättning för offentligt framförande av musik från ljudupptagningar.

o ÅBF medlemsinfo oktober 2015.

o Centralnämnden för lagtingsval- slutligt valresultat i lagtingsvalet.

Förslag:

Tillkännagivandena antecknas till kännedom.

BESLUT:

Enlig förslag.

______

(5)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 3.11. 2015 kl. 12:00 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

179 § BUDGET 2016

Kst § 150/19.10.2015

Nämnderna har avslutat sin budgetbehandling.

Ekonomen redogör för förslagen.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar återremittera budget 2016 för vidare beredning.

BESLUT:

Enligt förslag.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att kalla representanter för verksamheter och nämnder samt fullmäktigeledamöter till gemensamt möte innan nästa kommunstyrelsesammanträde.

______

Kst § 179/2.11.2015

Ekonomen har haft möten med tjänstemännen inom skola, äldreomsorg och barnomsorg.

Konstateras att kommunstyrelsen hållit ett gemensamt möte för verksamheter och nämnder samt fullmäktigeledamöter före sammanträdet kl. 18-19 i Geta kommunkansli. Kommunstyrelsen redogjorde för kommunens ekonomiska situation.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att budgeten återremitteras för vidare beredning.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(6)

180 § UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, HENRIKSSON

Kst § 180/2.11.2015

Landskapsregeringen inbegär härmed Geta kommuns utlåtande över Camilla Henrikssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom (ÅLR 2015/10636).

Ansökan gäller fastigheten Nybacka RNR 65-410-3-31, Olofsnäs, Geta om 3 330 m2 som sökanden förvärvar tillsammans med sin sambo.

Förslag:

Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter inga hinder mot ansökans beviljande och förordar därmed inför Ålands landskapsregering att jordförvärvstillstånd beviljas.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(7)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 3.11. 2015 kl. 12:00 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

181 § ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG

Kst § 181/2.11.2015

Åbo Svenska teater anhåller om en garantisumma om 500 euro för genomfört besök i kommunen. Anhållan enligt bilaga:

./. Bilaga A-KST § 181.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att avslå anhållan med hänvisning till att verksamhetsbidragen redan fördelats. Föreningen har möjlighet att inkomma med en ny anhållan under år 2016.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(8)

182 § MARIEHAMNS ENERGI- ERBJUDANDE OM RIKTAT FÖRVÄRV/KÖP AV EGNA AKTIER

Kst § 182/2.11.2015

Styrelsen för Mariehamns Energi Ab (nedan ”Bolaget”) har beslutat att utreda aktieägarnas inställning till förslaget att Bolaget skulle erbjuda sig att förvärva maximalt 29.713 aktioner i Bolaget från de befintliga aktieägarna. Förvärvet skulle enligt förslaget rikta sig till samtliga befintliga aktieägare med undantag för Mariehamns stad som i dagsläget äger ca 87,14 % av samtliga 231 053 aktier i Bolaget.

./. Bilaga A-KST § 182.

Aktieägare som önskar anta erbjudandet ombeds att senast den 30 november 2015 skriftligen meddela Bolaget detta.

Geta kommun äger 216 aktier i Bolaget.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att meddela Mariehamns Energi Ab att Geta kommun antar erbjudandet om att sälja sina aktier till Bolaget.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(9)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 3.11. 2015 kl. 12:00 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

183 § DETALJPLANEÄNDRING- HAVSVIDDEN AB

Kst § 183/2.11.2015

Havsvidden Ab anhåller om detaljplaneändring i kv 4 enligt bilagda handlingar som är uppgjorda av Ursula Koponen.

./. Anhållan Bilaga A-KST § 183

Detaljplaneändring Bilaga B-KST § 183 Beskrivning över deljplan Bilaga C-KST § 183

Detalplanen omfattar del av fastigheterna Norrvik 2:123 och Norrklint 2:124 i Dåbö by. Målsättningen med ändringen är att möjliggöra en lämpligare placering av hus nr 43 som har beviljats bygglov i kv 4, så att det inte ligger precis invid områdets interna väg. Ändringen innebär varken ökning av byggndsrätt eller antal fritidshus jämfört med den tidigare planen.

Konstateras att rågrannarna har hörts brevledes av kommunen i september 2015, i enlighet med 30 § Plan- och bygglagen. Eventuella synpunkter skulle vara kommunen tillhanda senast den 15 oktober 2015. Inga synpunkter har inkommit med anledning av hörandet.

Ett förslag till ändring av en detaljplan som har ringa verkningar behöver inte vara utställd under mer än 14 dagar. Nu föreliggande delplaneändring bedöms ha ringa verkningar.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anhållan om detalj- planeändring.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att ställa ut planen enligt bilagorna B och C-KST § 183 under perioden 3-17 november 2015.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(10)

184 § ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND K.F. BUDGET

Kst § 184/2.11.2015

Styrelsen för Ålands kommunförbund k.f. (ÅKF) har behandlat kommunförbundets förslag till budget för år 2016 samt ekonomiplan för åren 2017 och 2018 (ÅKF styrelse § 65/23.10.2015).

Kommunens andel av kostnaderna är 3 767 euro för ÅKF samt 1 028 euro för Kommunala avtalsdelegationens verksamhet.

Förbundsstämman hålls preliminärt fredagen den 20 november kl.

13.30 vid Näfsby skola i Hammarland. Särskild kallelse skickas senast två veckor före stämman.

Förslag:

Kommunstyrelsen ger eventuella direktiv till kommunens representanter i förbundsfullmäktige.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslutar att inte ge några särskilda direktiv.

______

(11)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 3.11. 2015 kl. 12:00 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

185 § EXTRA ÄRENDE: SKATTESATSER ÅR 2016

Kst § 185/2.11.2015

De av kommunfullmäktige fastställda skattesatserna för år 2016 ska under november anmälas till skatteförvaltningen för att kunna beaktas.

Getas nuvarande skattesatser Snitt Åland Landskommun Inkomstskattesats 17,50 (2014) 17,03 (2013) 17,47 (2013) Allmän fastighetsskatt 0,50 (2014) 0,31 (2012) 0,49 (2012) Stadigvarande bost.byggnad 0,00 (2014) 0,00 (2012) 0,00 (2012) Övriga bostadsbyggnader 0,90 (2014) 0,90 (2012) 0,90 (2012)

Geta uppbär idag en kommunal inkomstskattesats om 17,50 %, vilket är samma som genomsnittet för åländska landskommunerna 2013.

Den allmänna fastighetsskatten uppbärs på all privat tomtmark.

Fastighetsskatten för stadigvarande bostadsbyggnad avskaffades i Geta inför år 2009. Skattesatsen för övriga byggnader (sommarstugor etc) är i samtliga kommuner maximalt vad lagen tillåter (2 § 1 mom fastighetsskattelag (1993:15) för landskapet Åland).

Det kan konstateras att Geta kommun har en fortsatt ansträngd ekonomisk situation till följd av relativt höga kostnader för lagstadgade uppgifter, höga investeringskostnader och en stagnerande befolkningstillväxt.

Behovet av skattehöjningar har växt men det bedöms lämpligt att inför nästa år behålla skatterna på samma nivå som tidigare.

Förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fastställande av skattesatser för år 2016 enligt nedanstående:

Inkomstskattesats 17,50 % Allmän fastighetsskatt 0,50 % Stadigvarande boende 0,00 % Övriga bostadsbyggnader 0,90 % Allmännyttiga samfund 0,00 %

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(12)

186 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Kst § 186 /2.10.2015

Mötet förklaras avslutat kl 21.30.

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

______

(13)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 3.11. 2015 kl. 12:00 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

Kommunstyrelsen i Geta, nr 12 2 november 2015 §§ 177-186

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas eller anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:

§§ 177-180, 183-185

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte anföras över följande beslut: §§ Grunder för besvärsförbud:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

I enlighet med 110 § kommunallagen kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut, då emellertid skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslutet:

§§ 181-182

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är Kommunstyrelsen i Geta Getavägen 2115

AX-22 340 Geta

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En

kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som

framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 AX-22101 MARIEHAMN

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

(14)

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan.

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR

Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 AX-22101 MARIEHAMN

§§

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat

skriften. Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

AVGIFT

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besvärsanförande kan

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :