• No results found

Studieresa till nationalparker

Vår studieresa gick till Åsnens och Stenshuvuds nationalparker två dagar i maj 2018. Deltagare på resan var förtroendevalda från Region Gotland och tjänstepersoner från Region Gotland, Naturvårdsverket och länsstyrelsen. På resan fick vi lyssna till människor som arbetar med både bildandeprocess, skötsel och förvaltning. Vi fick ta del av inspirerande möten och berättelser om hur viktigt det är att samverka och att bygga goda, personliga relationer. Vi lyssnade till berättelser om möjligheter som kan uppstå genom samarbete när den skyddade naturen är i fokus.

Åsnens nationalpark

Åsnens nationalpark är Sveriges nyaste nationalpark och invigdes i maj 2018. Nationalparken sträcker sig över ett varierat landskap av sjöar, öar, skog och våtmarker. Utblickarna över sjön ger känslan av vildmark med dess obebyggda öar. Nationalparken ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner och på gränsen till Växjö kommun. Området omfattar 1 873 hektar varav 1 390 hektar vatten och 483 hektar öar och fastland. I nationalparksområdet finns två entréer och flera besöksplatser med väderskydd, bryggor och marke- rade leder. Naturum finns i Huseby bruk två mil utanför parken. Turistbyrån i Tingsryd har också information om nationalparken.

Naturvårdsverket tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län har arbetat med bildandet av Åsnens nationalpark. Bildandeprocessen har skett i nära samarbete med Åsnenområdets projekt för destinationsutveckling. När Naturvårdsverket beskrev det här området som intressant för naturvår- den inleddes kommunernas arbete med att skaffa underlag om vad Åsnen är. Kommunerna ställde sig frågorna: Vad kan vi göra av det här och hur vill vi att andra ska uppfatta Åsnen? En majoritet av alla berörda var positiva inför att tillsammans påbörja ett arbete med destinationsutveckling.

Destination Åsnen

I Växjö träffade vi Karin Nilsson, projektledare för Destination Åsnen. Karin har arbetat sedan år 2010 för att utveckla Åsnenområdet. Destination Småland, det regionala turistbolaget, var projektägare för en förstudie. Syftet var att dels undersöka vad som erbjöds i området i form av boende och aktiviteter och dels att skapa sig en bild av hur aktörerna i området tänkte kring en framtida destinationsutveckling. En inbjudan skickades med brev till alla som skulle kunna beröras av en nationalpark och därefter bildades en referensgrupp och en varumärkesgrupp. I arbetet dracks många koppar kaffe och frågan Vad är Åsnen för dig? svarades på.

Projektet Destination Åsnen startades år 2011 med finansiering från Leader för att utveckla besöksnäringen och stärka Åsnenområdet som en attraktiv destination i Småland, Sverige och Europa. En ansökan för regionalt utvecklingsarbete år 2015 gav projektet ytterligare medel. Projektet Samverkan Åsnen arbetade för att tydligt medvetandegöra Destination Åsnen ur ett brett perspektiv och skapa en stark förankring i området bland såväl företag som föreningar, organisationer och bofasta i området. LONA, lokala naturvårdssatsningar, har bidragit med pengar till en naturguide på 296 sidor för naturintresserade.

Åsnens nationalpark är huvudattraktionen som utvecklingen baseras på. Därför genomsyras all affärs- och produktutveckling med hänsyn till naturen. Arbetet ska utföras med innovativa metoder som kombinerar det lokala, hållbara och unika med yttre samarbetspartners, stadens komplette- rande utbud och spetskompetens. Devisen är Naturen på riktigt!

Konkret ska arbetet ta avstamp i företagens faktiska behov. Företagen har erbjudits utbildningar för att på så vis bli rustade att möta en global mark- nad och tillgodose den internationella besökarens behov. Det är förädlade produkter och guidade produkter som efterfrågas internationellt.

Samverkan

Samverkan och förankring har varit viktigt och en framgångsfaktor för pro- jektet. Vi kan olika saker. Hur kan vi hjälpa varandra? Alla måste spela med, därför är det lokala värdskapet viktigt. Processen har varit lång och inklude- rande. Att öka insikten hos både offentlighet och företag har varit en del av arbetet. Alla som vill vara med har välkomnats och gemensamma kärnvärden har arbetats fram. Viktigt för entreprenörerna var fokus på utveckling och långsiktighet.

Idag samarbetar Växjö, Alvesta och Tingsryds kommuner med Region Kronoberg för att Destination Åsnen ska bli regionens nästa exportmogna destination och Sveriges ledande nationalparksdestination. De har arbe- tat med att samla näringen redan innan nationalparken invigdes. Med en ökad kunskap inom natur, miljö och värdskap hos intressenterna ska- pade Åsnenområdet förutsättningar att utvecklas till en professionell naturdestination.

Getnö gård

På Getnö gård träffade vi Ingrid Olsson, vd för familjeföretaget, och en av de aktiva i bildandeprocessen. Ingrid har suttit med i referensgruppen och hon har sålt mark till nationalparken. Föreskrifterna för jakt och fiske var en knäckfråga för Ingrid i bildandeprocessen. Ingrid berättar om hur viktigt det är att samarbeta – Vi är kollegor, inte konkurrenter här i Åsnenområdet. Känslan av att det här är vår nationalpark och att bjuda in de som är intres- serade är viktigt. Möten där alla får komma till tals har bidragit i arbetet med destinationsutvecklingen.

Getnö gård riktar in sig mot utländska besökare och erbjuder en småska- lig verksamhet med hög kvalitet och ett personligt bemötande. Den utbild- ning om foto, film och sociala medier som Destination Åsnen erbjudit har bidragit till att utveckla företaget mot den internationella marknaden. Nya gäster kommer ofta på rekommendation från någon som varit här tidigare. Företaget har utvecklats under 50 år från jordbruk till besöksnäring med allt fler långväga gäster från framförallt Tyskland, Holland och Danmark. De är beredda att betala mer än svenska gäster för naturupplevelser. Ingrid vill inrikta sig på sina internationella gäster och hålla verksamheten småskalig.

Getnö gård vill vara ett paradis för naturälskare och sport fiskare. De vill värna om naturen för kommande generationer. Getnö gård erbju- der Oförglömliga Naturupplevelser – på naturens villkor! och konferenser, camping, stugor och aktiviteter. De erbjuder guidade turer för att titta på fågel, för att fiska och naturskola för barnen där de lär sig hur man uppträder

När Getnö gård firade 50-årsjubileum bjöd de sina stamgäster på sommar- fest. Alla som kommit till gården under minst 15 års tid fick en inbjudan att komma och plantera ett äppelträd. Nu kommer gästerna tillbaka för att ta hand om sina träd.

Stenshuvuds nationalpark

Stenshuvuds nationalpark bildades år 1986 och ligger på Österlen i sydöstra Skåne. Nationalparken är 400 hektar stor, varav cirka 80 hektar är hav. Det är en till ytan mycket liten nationalpark. Hit kommer 500 000 besökare varje år och antalet besökare ökar. Stenshuvuds nationalpark är en av Sveriges fyra mest välbesökta nationalparker. Besökarna stannar från några timmar till en halv dag. Området har sedan lång tid påverkats av bete och jordbruk. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och fornlämningar i området vittnar om människans närvaro och påverkan i landskapet. Man behöver inte gå långt för att se mycket. Landskapet är varierande med torra ängar, blöta ängar, rik lövskog, blöt lövskog, sandstrand och klippstrand.

Trolsk lövsumpskog i Stenshuvuds nationalpark. Foto: Jenny Lundahl.

Related documents