• No results found

Vyhodnocení programu na základě porovnání vstupní a následné pedagogické diagnostiky

II. PRAKTICKÁ ČÁST

7. V YHODNOCENÍ PROGRAMU

7.1 Vyhodnocení programu na základě porovnání vstupní a následné pedagogické diagnostiky

V následném přehledu porovnávám vstupní diagnostiku dětí z konce března 2017 a uvádím následnou diagnostiku z konce června 2017. Jsem si plně vědoma, ţe nelze přímo odlišit pokroky jednotlivých dětí z hlediska jejich vývoje, v dŧsledku jejich docházky do mateřské školy a toho, co jim opravdu přinesl mŧj program.

Diagnostika dětí (konec června 2017)

1. AZ

Sociální zralost: Problémy s ostatními děvčaty jsou u dívky stále patrné stejně tak i její potřeba „dirigovat“ ostatní děti. Při řízené činnosti jiţ dívka zvládá počkat aţ na ni přijde řada. Začíná vnímat i názory ostatních dětí.

Pozornost a míra soustředění: Soustředění dívky je stále spíše krátkodobé. Dívka reaguje na spoustu podnětŧ zbrkle, bývá hodně impulzivní a nedomýšlí následky.

Komunikace + výslovnost: Neskáče tak často druhým do řeči, dokáţe více naslouchat.

Kresba + grafomotorika: Bez výrazné změny.

2. BV

Sociální zralost: Více se zapojuje do hry i s ostatními dětmi. Dokáţe lépe rozpoznat potřeby druhých a vcítit se do nich.

Pozornost a míra soustředění: Bez výrazné změny.

Komunikace + vyjadřování se: Její projev před ostatními dětmi je více sebejistý.

Dokáţe ostatním lépe sdělit svŧj názor a obhájit si ho.

Kresba + grafomotorika: Je více pečlivá. Zaměřuje se na psaní tiskacích písmen.

Vyhledává rŧzné nápisy, které následně napodobuje. Zvládne jiţ i obtíţnější grafomotorické prvky.

3. CU

Sociální zralost: Poměrně dobře se jiţ dokáţe vyrovnat se svým neúspěchem a více se ovládá. Ohlíţí se na ostatní děti, ale stále se snaţí prosadit své názory.

Pozornost a míra soustředění: Více se soustředí na konkrétní činnost, zadaný úkol dotáhne do konce. Je stále svérázná, ale respektuje ostatní při práci. Má větší zájem o předškolní aktivity a lépe se do nich zapojuje.

Komunikace + vyjadřování se: Zlepšila se její výslovnost hlásky r, která jiţ není tolik patrná.

Kresba + grafomotorika: Bez výrazné změny.

4. DT

Sociální zralost: Dokáţe se lépe vyrovnat s neúspěchem a více si věří.

Pozornost a míra soustředění: Stále je velmi aktivní a zapojuje se do všech aktivit s velkým nasazením. Nemá problémy se soustředěním a je cílevědomý.

Komunikace + vyjadřování se: Jeho slovní projev je o něco plynulejší, ale stále je patrná špatná výslovnost některých hlásek.

Kresba + grafomotorika: V oblasti kresby udělal velký pokrok. Chlapec začal vyhledávat kreslení častěji, jeho kresba však stále neobsahuje příliš mnoho detailŧ.

Nejraději kreslí dopravní prostředky a zvířata. Jeho drţení tuţky není tolik křečovité.

5. ES

Sociální zralost: Bez výrazné změny.

Pozornost a míra soustředění: Více se soustředí na zadaný úkol. Není tolik zbrklý a zamýšlí se více nad svou odpovědí.

Komunikace + vyjadřování se: Jeho výslovnost je jiţ v pořádku.

Kresba + grafomotorika: Nedošlo k ţádné výrazné změně. Kresbu stále příliš nevyhledává. Jeho pracovní tempo je však rychlejší.

6. GP

Sociální zralost: Bez výrazné změny. Je stále hodně fixován na matku. Občas má problémy vyrovnat se s případným neúspěchem.

Pozornost a míra soustředění: Jeho pracovní tempo je ve srovnání s ostatními dětmi stále pomalejší. O všechny zadané úkoly se však aktivně zajímá a snaţí se je co nejlépe splnit.

Komunikace + vyjadřování se: Zapojuje se více do vzájemné komunikace. Při komunitním kruhu uţ sdělí krátkou informaci a odpoví na zadanou otázku. Jeho slovní zásoba je velmi malá a špatná výslovnost ho v projevu výrazně omezuje.

Kresba + grafomotorika: Nenastala výrazná změna.

7. HO (6 let a 5 měsíců)

Sociální zralost: Více respektuje mladší děti. Zamýšlí se nad svým chováním k ostatním dětem a je mnohem ohleduplnější.

Pozornost a míra soustředění: Lépe se soustředí na zadání jednotlivých aktivit. Úkol uţ nepotřebuje znovu vysvětlit a zopakovat. Její pracovní tempo se zvýšilo.

Komunikace + vyjadřování se: Zvýšila se její slovní zásoba. Daří se jí lépe naslouchat druhým.

Kresba + grafomotorika: Nedošlo k výrazné změně. Stále si příliš nevěří a při grafomotorických činnostech se rychle unaví.

8. JM

Sociální zralost: Zapojuje se více do společné hry i se stejně starými dětmi. Stále se však neumí příliš prosadit a velmi se obává případného neúspěchu.

Pozornost a míra soustředění: Bez výrazné změny.

Komunikace + vyjadřování se: Vyjadřování a slovní zásoba dívky jsou v naprostém pořádku. Komunikace s učitelkou ji těší, ráda ji vypráví své záţitky. Pokud je na ní upřená větší pozornost, je stále velmi zakřiknutá a stydí se mluvit. Komunikace na veřejnosti je pro ni náročná a zadýchává se při ní.

Kresba + grafomotorika: Bez výrazné změny.

9. KL

Sociální zralost: Dokáţe jiţ ustoupit ze svých poţadavkŧ. Respektuje více ostatní děti a bývá k nim tolerantnější. Začíná dodrţovat společná pravidla, ale stále občas nedokáţe ustoupit ze svého názoru a trvá si na svém.

Pozornost a míra soustředění: Beze změny.

Komunikace + vyjadřování se: Jeho výslovnost je jiţ v pořádku. Problémové hlásky se projeví pouze tehdy, kdyţ chce rychle sdělit nějakou informaci apod.

Kresba + grafomotorika: Beze změny.

10. LK

Sociální zralost: Je velmi empatická a dokáţe se vcítit do druhých. Zastává se slabších.

Občas je nejistá a potřebuje potvrdit svoji úspěšnost.

Pozornost a míra soustředění: Bez výrazné změny.

Komunikace + vyjadřování se: Bez výrazné změny.

Kresba + grafomotorika: Při grafomotorických činnostech se rychle unaví. Práce ji trvá delší dobu.

11. MJ

Programu se neúčastnil příliš často jako ostatní děti, jeho docházka do MŠ byla také nepravidelná.

Sociální zralost: Začal se více zapojovat do hry s vybraným kamarádem. Stále však dává přednost dospělé osobě. Dokáţe se lépe vyrovnat s neúspěchem.

Pozornost a míra soustředění: Jeho soustředění stále podléhá aktuálnímu zájmu. U jedné činnosti však jiţ vydrţí delší dobu. Jeho pracovní tempo je v porovnání s ostatními dětmi velmi pomalé. Poměrně často úkol nedokončí.

Komunikace + vyjadřování se: Bez výrazné změny.

Kresba + grafomotorika: Jeho obsah kresby je jednotvárný a výrazně se v této oblasti neposunul. Jeho úchop tuţky je však nyní správný a jednotlivé tahy jsou více uvolněné.

12. NI

Sociální zralost: Občas mívá potíţe v dívčím kolektivu. Často se nechce přizpŧsobit a ustoupit ze svých poţadavkŧ. Velmi těţko přijímá od dětí kritiku.

Pozornost a míra soustředění: Bez výrazné změny.

Komunikace + vyjadřování se: Má větší jistotu a tolik se nestydí mluvit před ostatními. Zvýšila se její slovní zásoba. Gramatické chyby při její řeči uţ nejsou tak časté. Stále mluví velmi potichu.

Kresba + grafomotorika: Zvládá namalovat i sloţitější grafomotorické prvky.