• No results found

Regelförenkling för företag Motion 2020/21:2462 av Marta Obminska (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Regelförenkling för företag Motion 2020/21:2462 av Marta Obminska (M) - Riksdagen"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M1660

Motion till riksdagen

2020/21:2462

av Marta Obminska (M)

Regelförenkling för företag

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med regelförenkling för företag bör fortsätta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För ekonomisk tillväxt och allmän välfärd måste politiken underlätta för företagande. Det är hos företagen som ekonomins växtkraft ligger; fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Enklare regler minskar kostnaderna för företagare och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet istället för att ägna sig åt administration. Enklare regler ger fler

affärsmöjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt

konkurrenskraft för Sverige. Regelförenklingsarbetet är centralt i arbetet för fler jobb i fler och växande företag.

Moderaternas arbetsstämma hade ett stort fokus på regelförenklingar och minskade kostnader för företag. Under alliansregeringen minskade regelkrånglet enligt

Tillväxtverket från 30 till 22 procent. De administrativa kostnaderna för företagen sänktes med sju miljarder kronor och närmare 600 förenklingsförslag genomfördes för att göra vardagen lättare för företagare. Fortfarande är regelbördan för företag alldeles för stor. Svenska företags konkurrensförmåga och lönsamhet påverkas av hur väl de kan

(2)

2

mäta sig mot andra länders regler och byråkrati. Antalet svenska entreprenörer fördubblades nästan mellan år 2006 och 2013 under alliansregeringen.

Tillväxtverket publicerar i sin årliga rapport hur företagens kostnader påverkas av nya eller ändrade regler. Sedan år 2013 har de administrativa kostnaderna totalt sett ökat med i genomsnitt en miljard kronor per år i löpande priser. Kostnadsförändringarna är dock ojämnt fördelade över tid, med ökade kostnader några år (2014, 2016, 2017 och 2018) och minskade kostnader andra år (2013, 2015 och 2019). Kostnadsförändringarna är även ojämnt fördelade mellan olika branscher, där vissa berörs av ökade kostnader och andra av minskade.1

Moderaternas utgångspunkt är att regelförenklingar bör prioriteras och genomsyra all politik. Det är ett såväl effektivt som billigt sätt att åstadkomma förbättringar för

företagare i hela landet. Eftersom många lagar och regler kommer från EU bör också frågan om generella regelförenklingar drivas på och prioriteras av Sverige i arbetet inom EU.

År 2008 inrättade Moderaterna och alliansregeringen ett regelråd som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag. Regelrådet ligger under Tillväxt-verket. Denna organisatoriska lösning bör utvärderas. Fram till dess måste Regelrådet få tillräckliga, oberoende och egna resurser inom Tillväxtverket för att kunna utveckla och kvalitetssäkra sin granskningsfunktion. Dessutom bör Regelrådets mandat breddas så att rådet i sina yttranden beaktar samtliga konsekvenser av regelgivning för företag, inte enbart företagens administrativa kostnader.

Alliansregeringen hade under sin mandatperiod ett utvidgat regelförenklingsarbete så att det även omfattade sänkta kostnader för företagen, minskat och förenklat

uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter på länsnivå och kommunal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre konsekvensutredningar.

Villkoren och drivkrafterna för att starta, driva och utveckla företag måste vara i internationell toppklass. Företagandet utgör grunden för att jobben ska bli fler, för att vi ska få skattepengar till bland annat skola, sjukvård och omsorg samt att Sveriges

konkurrenskraft ska stärkas. Arbetet med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag behöver fortsätta.

Med anledning av ovanstående föreslår jag därför att regeringen arbetar vidare med bredare regelförenklingar för företag.

(3)

3

References

Related documents

Högskolan i Gävle har tagit del av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser som kompletterar bedömningsunderlaget till

Vi är tveksamma till huruvida det finns tillräckligt med lärarkompetens för att klara ämnesdjup och ämnesinriktning inom bland annat omvårdnad, i det förändrade Vård och

Trav- och galoppsportens eget spelbolag, ATG, har en stark ställning som ett av de största spelbolagen på den konkurrens- utsatta delen efter omregleringen av spelmarknaden och har

EU:s finansministrar väntas diskutera rådsslutsatser om kommissionens handlingsplan för en gemensam EU-politik för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

I ärendets handläggning har deltagit chefen för IT-utvecklingsenheten Malin Ahrnlund, IT-specialist Lennart Björkman och verksjurist Nina Andersson, föredragande. Therese

Enligt LFVs uppfattning är detta ett skäl för att MSB tilldelas uppdraget som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering. I övrigt har LFV, utifrån de intressen

Därmed kan konstateras att införandetiden inte på något sätt ger skäligt rådrum för industrin att vidta åtgärder för att neutralisera den ökade kostnad som förslagen

Det betyder enbart kostnadsökningar i ett redan ansträngt läge, och kommer inte att leda till några energieffektiviseringar i sig. För industrier inom

• SPBI anser att CCS för att EHR (Enhanced Hydrocarbon Recovery) eller EOR (Enhanced Oil Recovery) inte skall vara tillåtet och regelverket måste..

SGU stiiller sig p ositiv till betankandet i score. For act till 2045 ni\ cct necco-noll utslapp av koldioxid och darefter negativa utslapp, kravs extraordinara atgardcr i

El-Kretsen delar Promemorians slutsats att de föreslagna ändringarna i allt väsentligt innebär förtydligande regleringar av hur reglerna redan tillämpas. Vi ser inga problem

I lagrådsremissens allmänmotivering anförs vidare att det ligger i sakens natur att ett förhandsbesked bara har sin giltighet så länge de förutsättningar som lagts till grund

Enligt vad som upplysts under föredragningen är avsikten att vid beräkningen av avgifter för redovisningsperioder avseende år 2009 eller senare år ska vid tillämpning av

For the comprehensive intergovernmental evaluation and justification of quotas of the load according to the proposed scheme by the integrated indices and first of all by

Storstrmn County is a "green" county and has already for many years been involved in many activities among others in ecological sanitation systems for rural areas

Vi påverkar beslutsfattare lokalt och nationellt för att det ska bli enklare för dig som företagare. Läs mer om ett företagsklimat

Det fria valet leder till ökad användning av resurser för planering av överkapacitet för avfallshantering, ökat behov av kommunal tillsyn för avfallsflöden som hanteras inom

I insatsområdet för en hållbar, smart och sammanhållen region vill vi anta utmaningen att peka ut faktorer som är viktiga för att människor från olika grupper i Värmland skall

Region Västerbotten meddelar härmed att regionen avstår från att yttra sig avseende promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har från Miljö- och energidepartementet tagit emot en remiss gällande promemorian Förbättrat genomförande

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed, handläggarna Eva Nilsson och Dag Lestander, föredragande. Detta beslut har fattats digitalt och

Yttrande över remiss från Infrastrukturdepartementet Promemoria: Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.. (Ert