• No results found

Minskat regelkrångel för företagare Motion 2020/21:3675 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Minskat regelkrångel för företagare Motion 2020/21:3675 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M1924

Motion till riksdagen

2020/21:3675

av Magdalena Schröder (M)

Minskat regelkrångel för företagare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av minskat regelkrångel för företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag ett enormt regelverk att förhålla sig till som företagare. Varje enskild regel har var för sig, för det mesta, ett gott syfte. Men tillsammans, bildar alla regler sammantaget ett regelberg som hämmar företagande, innovationskraft och tillväxt. Utan blomstrande företag minskar välståndet i Sverige. Det är därför viktigt att politiken underlättar och tar bort onödiga regler som försvårar företagares vardag.

Exempel på regler som leder till ökat regelkrångel utan att lösa några verkliga problem är kravet på personalliggare. Den som bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Även den som bedriver verksamhet inom service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård samt om den som är livsmedels- eller tobaksgrossist ska föra personalliggare. Syftet med personalliggaren är att förhindra svart arbetskraft. Det kan stå en näringsidkare dyrt om personalliggaren inte finns tillgänglig vid en kontroll från skatteverket, om en medarbetare glömt att skriva in sig i personalliggaren eller om någon fyllt i

personaliggaren felaktigt. Finns inte personalliggaren tillgänglig tas en kontrollavgift ut på 12 500 kr plus 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen. Näringsidkaren åläggs också att arkivera personalliggaren i två år. Varje regel måste utvärderas för att se om syftet med regeln

(2)

uppfylls, i det här fallet om det förhindrar svart arbetskraft. Kravet på personaliggare gör inte det och blir således bara extra byråkrati och regelkrångel för företagare inom vissa branscher.

Annat exempel på onödigt regelkrångel för företagare är det så kallade

danstillståndet som de som driver restaurang, nattklubb eller bar måste ansöka om. Ansökan görs hos polisen och om gäster börjar dansa på en restaurang som saknar danstillstånd måste ägaren se till att dansen upphör. Sommaren 2020 åtalades en man misstänkt för brott mot ordningslagen eftersom att han ordnat danstillställningar i sin restaurang utan att ha danstillstånd. Trots ett flera år gammalt tillkännagivande till regeringen från riksdagen om att kravet på danstillstånd ska tas bort från ordningslagen finns kravet fortfarande kvar.

Exemplen är mångt fler och tillsammans bildar de allt för många onödiga reglerna ett onödigt hinder för företagande och tillväxt. Regeringen måste arbeta aktivt med att minska regelkrånglet för Sveriges företagare och bör årligen rapportera till riksdagen i form av en skrivelse hur arbetet med att minska regelkrånglet fortskrider.

Magdalena Schröder (M)

References

Related documents

6.1 Undersköterskors befintliga kompetens ska tillvaratas under en övergångsperiod Vår uppfattning är att förslagen om en längre övergångstid och justerade bestämmelser under

För att säkerställa kvalitén i vården och för att följa betänkandets och promemorians utgångspunkt om att det ska krävas en väl genomförd utbildning och inte enbart

Mälardalens högskola har beretts tillfälle att lämna yttrande över promemorian S2020/05223/SOF Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

PRO anser att validering av individens reella kompetens är nödvändig för att uppnå formell kompetens och för att få titeln undersköterska.. Det är enligt PRO en förutsättning

Utredaren förklarar vidare att den som inte är aktiv i näringsverksamheten eller som har låga inkomster från näringsverksamheten i de flesta fall inte kommer att bedömas

Revisorn kan dock inte anses stå under kontroll och ledning av kunden, men faller utanför de personkategorier där skyddet i stället gäller gentemot det företag där den

Företagarna anser vidare att skyddet för den juridisk person som skadats av medvetet falsk rapportering behöver införas tydligare, nuvarande förslag är inte tillfyllest..

Vidare vill Försvarsmakten framhålla att det nödvändiga oberoendet för CSEC i rollen som certifieringsorgan, i förhållande till FMVs övriga verksamhet, inte får

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av avdelningschef Katarina Sinerius, säkerhetschef Birgitta Målsäter och verksamhetsutvecklare

Länsstyrelsen har inte tolkat nuvarande lagstiftning på detta sätt och vi anser att 16 § i förslaget till ny terrängkörningslag innebär ytterligare lättnader i förbudet

Länsstyrelsen Skåne kan inte se att den effektiva tillsyn som utredningen ser som en grundförutsättning för hållbar terrängkörning presenteras i utredningen. Det finns en risk

Malmö stad ser en miljösanktionsavgift för läm- nande av avfall för behandling eller annan hantering till någon som inte har gjort de anmäl- ningar eller har de tillstånd som

Naturvårdsverket har i PM daterat 31 mars 2019 föreslagit att Naturvårdsverket ska ha ansvar för tillsynen när det gäller de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket

- Skyldighet för den som transporterar bygg- och rivningsavfall att till Naturvårdsverket rapportera vissa uppgifter om avfall som transporterats eller exporterats från Sverige.. -

Sysav tackar för inbjudan att svara på nedanstående remiss, men avstår från att lämna synpunkter.. (Vårt

promemorian inte innehåller något som i större utsträckning påverkar myndigheten och har därför inget att invända mot förslaget.

Barnombudsmannen har tagit del av remissen och har inga synpunkter. Mårten Petersson

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från experten Lars Lindgren..

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Den 20 juni 2017 godkände riksdagen regeringens förslag till övergripande mål för livsmedelsstrategin och mål för de tre strategiska områdena Regler och villkor, Konsument

Forskningsprogrammet är en åtgärd inom livsmedelsstrategins strategiska område Kunskap och innovation, vilket har som mål att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att