• No results found

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SIGNATUR

NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter Anders Ståhl (M) (ordförande) Ingemar Narheim (M)

Anna Hedbrant (C)

Barbara Struglics Bogs (KD) Louise Stjernquist (L) Johan Ingvarson (MP) Emma Wennerholm (V)

Wivi-Anne Broberg (S) ersätter Anneli Eriksson (S) (vice ordförande)

Christian Johansson (SD) ersätter Kjell Mårtensson (SD) Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M)

Marie Tidedal (M) Åsa Dencker (KD) Barbro Stigsdotter (MP)

Övriga närvarande Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) Sammanträdestid kl 16:30-17:20

Paragrafer §§3-5

JUSTERING

Utsedd att justera Ingemar Narheim (M) Tid och plats Stadshuset, 2018-11-15 12:00

UNDERSKRIFTER

Sekreterare ………

Jacob Derefeldt

Ordförande ………

Anders Ståhl (M)

Justerande ………

Ingemar Narheim (M) Protokollet justerat 2018-11-15

Tillkännagivandet av justeringen har 2018-11-15 anslagits på kommunens anslagstavla

Anslaget nedtages 2018-12-11

(2)

SIGNATUR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 3 Val av revisorer för 2019-2022

§ 4 Val av kommunala organ för 2019-2022

§ 5 Ordning för inkallande av ersättare 2019-2022

(3)

SIGNATUR

KS/2018/848

§ 3

Val av revisorer för 2019-2022

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har vid sitt sammanträde att bereda val av revisorer för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut

Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår Lars Bergwall (M) till ledamot. Vidare föreslår ordförande Anders Ståhl (M) att föreslå Lars Bergwall (M) till vice ordförande.

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår Hazze Brokopp (S) till ledamot. Vidare föreslår Wivi-Anne Broberg (S) att föreslå Hazze Brokopp (S) till ordförande.

Barbro Stigsdotter (KD) föreslår Bertil Toresson (KD) till ledamot i revisionen.

Anna Hedbrant (C) föreslår Claes Pettersson (C) till ledamot.

Louise Stjernquist (L) föreslår Hanna Werth (L) till ledamot.

Beslutsgång

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta följande val för mandatperioden 2019-2022 1. REVISIONEN

Ledamöter Hazze Brokopp (S) Lars Bergwall (M) Bertil Toresson (KD) Claes Pettersson (C) Hanna Werth (L)

Ordförande: Hazze Brokopp (S) Vice ordförande: Lars Bergwall (M) Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

(4)

SIGNATUR

KS/2018/848

§ 4

Val av kommunala organ för 2019-2022

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har vid sitt sammanträde att bereda om ordning för inkallande av ersättare i kommunala organ för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till utbildningsnämnden Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamöter Pia Möller (M), Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M), Ville Nykänen (fd. Felvin), Bo Caperman (M) och Charlotte Lewenhaupt (M). Till ersättare föreslås Mona Björkman Narheim (M), Rebecka Jansson Lindgren (M), Marie Byrelid (M) och Nils Hyllienmark (M). Vidare föreslår ordförande Anders Ståhl (M) att föreslå Pia Möller (M) till ordförande och Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) till 1:e vice ordförande.

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamöter Carola Persson (S) och Sandra Damberg (S). Till ersättare föreslås Inger Nilsson (V) samt Heléne Nyholm (S). Vidare

föreslår Wivi-Anne Broberg (S) att föreslå Carola Persson (S) till 2:e vice ordförande.

Anna Hedbrant (C) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Pehr Frykman (C). Till ersättare föreslås Henrik Persson (C).

Barbara Struglic Bogs (KD) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Åsa Dencker (KD).

Louise Stjernquist (L) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Johan Ingvarson (MP).

Till ersättare föreslås Åsa Andersson (L).

Christian Johansson (SD) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Leif Löwegren (SD).

Till ersättare föreslås Gudrun Zettergren (SD).

Beslutsgång - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till utbildningsnämnden Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till socialnämnden Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamöter Ingemar Narheim (M), Marie Tidedal (M), Gunilla Tengvall (M), Leif Örtendahl (M), Sandra Kovács (M). Till ersättare föreslås Denice Johansson (M), Anette Plönning (M), Annette Rietz (M) och Sefian Sulaiman (M). Vidare föreslår ordförande Anders Ståhl (M) att föreslå Ingemar Narheim (M) till ordförande och Marie Tidedal till 1:e vice ordförande.

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamöter Roger Nilsson (S) samt Ann-Margreth Larsson (S). Till ersättare föreslås Emma Wennerholm (V) samt Gabriella Andersson (S). Vidare föreslår Wivi-Anne Broberg (S) att föreslå Roger Nilsson (S) till 2:e vice ordförande.

Anna Hedbrant (C) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Anna Hedbrant (C). Till ersättare föreslås Carina Lövstedt (C).

Barbara Struglic Bogs (KD) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Pia Lidwall (KD).

(5)

SIGNATUR

Louise Stjernquist (L) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Ulrika Adsersen (L). Till ersättare föreslås Barbro Stigsdotter (MP).

Christian Johansson (SD) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Christian Johansson (SD). Till ersättare föreslås Hasse Johansson (SD).

Beslutsgång - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till socialnämnden Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till bygg- och miljönämnden Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamöter Gustaf

Wingårdh (M), Olof Suneson (M), Fredrik Walderyd (M), Lina Östergren (M), Kjell Lundberg (M) och Viktor Spinola (M). Till ersättare föreslås Christian Wadsworth (M), Bengt Åström (M) och Robert Otto (M). Vidare föreslår ordförande Anders Ståhl (M) att föreslå Gustaf Wingårdh (M) till ordförande och Olof Suneson (M) till 1:e vice ordförande.

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamöter Gary Paulsson (S) och Peter Graff (S). Till ersättare föreslås Heléne Nyholm (S). Vidare föreslår Wivi-Anne Broberg (S) att föreslå Gary Paulsson (S) till 2:e vice ordförande.

Anna Hedbrant (C) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Kjell-Arne Green (C). Till ersättare föreslås Ingemar Eriksson (C).

Barbara Struglic Bogs (KD) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ersättare (KD) Nils-Erik Nilsson (KD).

Louise Stjernquist (L) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Mikael Stjernquist (L). Till ersättare föreslås Liselott Hansson Malmsten (MP)

Christian Johansson (SD) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Lars Håkansson (SD).

Till ersättare föreslås Sixten Paulsson (SD).

Beslutsgång - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till bygg- och miljönämnden Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till valnämnden.

Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Anna Larsson (M). Till ersättare föreslås Lina Östergren (M). Vidare föreslår ordförande Anders Ståhl (M) att föreslå Anna Larsson (M) till vice ordförande.

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Ann-Margreth Larsson (S). Till ersättare föreslås Maths Olsson (S).

Anna Hedbrant (C) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Gertrud Greén (C). Till ersättare föreslås Anki Rydell (C). Vidare föreslår Anna Hedbrant (C) att föreslå Gertrud Greén (C) till ordförande.

(6)

SIGNATUR

Barbara Struglic Bogs (KD) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Åsa Dencker (KD).

Till ersättare föreslås Pia Lidwall (KD).

Louise Stjernquist (L) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Maria Jönsson (MP). Till ersättare föreslås Elisabeth Eriksson (L).

Beslutsgång - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till valnämnden

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till överförmyndarnämnden Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Ann-Britt Strufve (M). Till ersättare föreslås Leif Örtendahl (M) och Åsa Linde Torneé (M). Vidare föreslår ordförande Anders Ståhl (M) att föreslå Ann-Britt Strufve (M) till vice ordförande.

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Elisabeth Brokopp (S).

Till ersättare föreslås Eva Nilsson (S).

Barbara Struglic Bogs (KD) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Inga-Maj Hult (KD). Vidare föreslår Barbara Struglic Bogs (KD) att föreslå Inga-Maj Hult (KD) till ordförande.

Beslutsgång - avseende val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till överförmyndarnämnden Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av gode män vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (tätortsförhållanden) Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå Gustaf Wingårdh (M).

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår valberedningen besluta att föreslå Gary Paulsson (S).

Anna Hedbrant (C) föreslår valberedningen besluta att föreslå Kjell-Arne Green (KD).

Barbara Struglic Bogs (C) föreslår valberedningen besluta att föreslå Åsa Dencker (KD).

Beslutsgång - avseende val av gode män vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (tätortsförhållanden) Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - gode män vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå Göran Bengtsson (M).

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår valberedningen besluta att föreslå Ingemar Eriksson (S).

Beslutsgång - gode män vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

(7)

SIGNATUR

Förslag till beslut - avseende val av ombud till förbundsmötet för Kommunförbundet Skåne

Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ombud Peter Schölander (M), Anders Ståhl (M) och Pia Möller (M). Till ersättare föreslås Lars Linderot (M), Marie Tidedal (M) samt Ingemar Narheim (M).

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ombud Lennart Nilsson (S). Till ersättare föreslås Anneli Eriksson (S).

Beslutsgång - avseende val av ombud och ersättare till förbundsmötet för Kommunförbundet Skåne

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ombud vid bolagsstämma för AB Höganäshem

Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ombud Peter Schölander (M). Till ersättare föreslås Ulf Molin (C).

Beslutsgång - avseende val av ombud vid bolagsstämma för AB Höganäshem

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ombud vid bolagsstämma för Höganäs Energi AB

Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ombud Peter Schölander (M). Till ersättare föreslås Ulf Molin (C).

Beslutsgång - avseende val av ombud vid bolagsstämma för Höganäs Energi AB

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ombud vid bolagsstämma för Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ombud Peter Schölander (M). Till ersättare föreslås Ulf Molin (C).

Beslutsgång - avseende val av ombud vid bolagsstämma för Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) Ordförande Anders Ståhl (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ombud vid bolagsstämma för Sydvatten AB

Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ombud Ulf Molin (C). Till ersättare föreslås Peter Schölander (M).

Beslutsgång - avseende val av ombud vid bolagsstämma för Sydvatten AB

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Syskonen Möllers stiftelse

Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Solweig Adam Stjernwall (M). Till ersättare föreslås Anders Melin (M) samt att lämna Utan eget förslag till beslut av den tredje ersättaren till fullmäktige. Vidare föreslår ordförande Anders Ståhl (M) att föreslå Solweig Adam Stjernwall (M) till ordförande.

(8)

SIGNATUR

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Åse Lundh (S). Till ersättare föreslås Kerstin Björkäng Wirehed (S). Vidare föreslår Wivi-Anne Broberg (S) att föreslå Åse Lundh (S) till vice ordförande.

Barbara Struglic Bogs (KD) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Malin Gunnarsson (KD).

Beslutsgång - avseende val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Syskonen Möllers stiftelse

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av revisorer till Syskonen Möllers stiftelse, Stiftelsen Höganäs kommuns sociala samfond för Höganäs församling, Stiftelsen Höganäs kommuns sociala samfond för Väsby och Vikens församling, Stiftelsen Höganäs kommuns sociala samfond för Farhult-Jonstorp och Brunnby församling, Stiftelsen Kjersti och Petter Jönssons fond, Stiftelsen Grundskolans samfond, Stiftelsen 7-9 skolans samfond, G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad.

Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till revisor för dessa stiftelser den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor.

Beslutsgång - avseende val av revisorer till Syskonen Möllers stiftelse, Stiftelsen Höganäs kommuns sociala samfond för Höganäs församling, Stiftelsen Höganäs kommuns sociala samfond för Väsby och Vikens församling, Stiftelsen Höganäs kommuns sociala samfond för Farhult-Jonstorp och Brunnby församling, Stiftelsen Kjersti och Petter Jönssons fond, Stiftelsen Grundskolans samfond, Stiftelsen 7-9 skolans samfond, G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad.

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer sina egna förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ledamöter och ersättare för stiftelsen Höganäs Keramiska Center Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Olof Suneson (M). Till ersättare föreslås Lars Bergwall (M) och Mona Björkman Narheim (M).

Anna Hedbrant (C) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Ulf Molin (C).

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Peter Graff. Till ersättare föreslås Wivi-Anne Broberg (S).

Beslutsgång - avseende val av ledamöter och ersättare för stiftelsen Höganäs Keramiska Center

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Förslag till beslut - avseende val av ledamot och ersättare till förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM)

Ordförande Anders Ståhl (M) föreslår valberedningen besluta att föreslå till ledamot Anders Ståhl (M).

Till ersättare föreslås Peter Schölander (M).

(9)

SIGNATUR

Beslutsgång - avseende val av ledamot och ersättare till förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM)

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer sina egna förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

(10)

SIGNATUR Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta följande val för mandatperioden 2019-2022

2. UTBILDNINGSNÄMND

Ledamöter Ersättare

1. Pia Möller (M) 1. Mona Björkman Narheim (M)

2. Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 2. Rebecka Jansson Lindgren (M) 3. Ville Nykänen (M) 3. Marie Byrelid (M)

4. Bo Caperman (M) 4. Nils Hyllienmark (M) 5. Charlotte Lewenhaupt (M) 5. Henrik Persson (C)

6. Pehr Frykman (C) 6. Heléne Nyholm (S)

7. Åsa Dencker (KD) 7. Inger Nilsson (V) 8. Carola Persson (S) 8. Åsa Andersson (L) 9. Sara Damber (S) 9. Gudrun Zettergren (SD) 10. Johan Ingvarson (MP)

11. Leif Löwegren (SD)

Ordförande: Pia Möller (M)

1:e vice ordförande: Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 2:e vice ordförande: Carola Persson (S)

3. SOCIALNÄMND

Ledamöter Ersättare

1. Ingemar Narheim (M) 1. Denice Johansson (M) 2. Marie Tidedal (M) 2. Annette Plönning (M) 3. Gunilla Tengvall (M) 3. Annette Rietz (M) 4. Leif Örtendahl (M) 4. Sefian Sulaiman (M) 5. Sandra Kovács (M) 5. Gabriella Andersson (S) 6. Anna Hedbrant (C) 6. Emma Wennerholm (V) 7. Pia Lidwall (KD) 7. Carina Lövstedt (C) 8. Roger Nilsson (S) 8. Barbro Stigsdotter (MP) 9. Ann-Margreth Larsson (S) 9. Hasse Johansson (SD) 10. Ulrika Adsersen (L)

11. Christian Johansson (SD) Ordförande: Ingemar Narheim (M) 1:e vice ordförande: Marie Tidedal (M) 2:e vice ordförande: Roger Nilsson (S)

(11)

SIGNATUR

4. BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ledamöter Ersättare

1. Gustaf Wingårdh (M) 1. Christian Wadsworth (M)

2. Olof Suneson (M) 2. Bengt Åström (M)

3. Fredrik Walderyd (M) 3. Robert Otto (M) 4. Lina Östergren (M) 4. Ingemar Eriksson (C) 5. Kjell Lundberg (M) 5. Nils-Erik Nilsson (KD) 6. Viktor Spinola (M) 6. Heléne Nyholm (S)

7. Kjell-Arne Green (C) 7. Liselott Hansson Malmsten (MP) 8. Gary Paulsson (S) 8. Sixten Paulsson (SD)

9. Peter Graff (S) 10. Mikael Stjernquist (L) 11. Lars Håkansson (SD)

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) 1:e vice ordförande: Olof Suneson (M) 2:e vice ordförande: Gary Paulsson (S)

5. VALNÄMND

Ledamöter Ersättare

1. Anna Larsson (M) 1. Lina Östergren (M) 2. Gertrud Greén (C) 2. Anki Rydell (C) 3. Åsa Dencker (KD) 3. Pia Lidwall (KD) 4. Ann-Margreth Larsson (S) 4. Maths Olsson (S) 5. Maria Jönsson (MP) 5. Elisabeth Eriksson (L)

Ordförande: Gertrud Greén (C) Vice ordförande: Anna Larsson (M)

6. ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ledamöter Ersättare

1. Ann-Britt Strufve (M) 1. Leif Örtendahl (M) 2. Inga-Maj Hult (KD) 2. Åsa Linde Torneé (M) 3. Elisabeth Brokopp (S) 3. Eva Nilsson (S)

Ordförande: Inga-Maj Hult (KD) Vice ordförande: Ann-Britt Strufve (M)

(12)

SIGNATUR

7. GODE MÄN VID FÖRRÄTTNING ENLIGT

FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN (tätortsförhållanden) 1. Gustaf Wingårdh (M)

2. Kjell-Arne Greén (C) 3. Åsa Dencker (KD) 4. Gary Paulsson (S)

8. GODE MÄN VID FÖRRÄTTNING ENLIGT

FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN (jordbruks- eller skogsfrågor) 1. Göran Bengtsson (M)

2. Ingemar Eriksson (C)

9. KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE: OMBUD TILL FÖRBUNDSMÖTE

Ledamöter Ersättare

1. Peter Schölander (M) 1. Lars Linderot (M) 2. Anders Ståhl (M) 2. Marie Tidedal (M)

3. Pia Möller (M) 3. Ingemar Narheim (M)

4. Lennart Nilsson (S) 4. Anneli Eriksson (S) 10. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, AB HÖGANÄSHEM

Ombud Ersättare

1. Peter Schölander (M) 1. Ulf Molin (C) 11. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, HÖGANÄS ENERGI AB

Ombud Ersättare

1. Peter Schölander (M) 1. Ulf Molin (C) 12. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, NORDVÄSTRA SKÅNES

RENHÅLLNINGS AB (NSR)

Ombud Ersättare

1. Peter Schölander (M) 1. Ulf Molin (C) 13. OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA, SYDVATTEN AB

Ombud Ersättare

1. Peter Schölander (M) 1. Ulf Molin (C)

(13)

SIGNATUR

14. SYSKONEN MÖLLERS STIFTELSE, styrelse

Ledamöter Ersättare

1. Solweig Adam Stjernwall (M) 1. Anders Melin (M)

2. Malin Gunnarsson (KD) 2. Kerstin Björkäng Wirehed (S) 3. Åse Lundh (S) 3. Utan eget förslag till beslut Ordförande: Solweig Adam Stjernwall (M)

Vice ordförande: Åse Lundh (S)

15. SYSKONEN MÖLLERS STIFTELSE, revisorer

Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor.

16. STIFTELSEN HÖGANÄS KOMMUNS SOCIALA SAMFOND FÖR HÖGANÄS FÖRSAMLING, revisorer

Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor.

17. STIFTELSEN HÖGANÄS KOMMUNS SOCIALA SAMFOND FÖR VÄSBY OCH VIKENS FÖRSAMLING, revisorer

Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor.

18. STIFTELSEN HÖGANÄS KOMMUNS SOCIALA SAMFOND FÖR FARHULT- JONSTORP OCH BRUNNBY FÖRSAMLING, revisorer

Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor.

19. STIFTELSEN KJERSTI OCH PETTER JÖNSSONS FOND, revisorer

Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor.

20. STIFTELSEN GRUNDSKOLANS SAMFOND, revisorer

Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor.

21. STIFTELSEN 7-9-SKOLANS SAMFOND, revisorer

Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor.

22. G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD, revisorer

Den av revisionen upphandlad revisor, under förutsättning att denne är godkänd eller auktoriserad revisor.

23. G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD, lekmannarevisor 1. Utan eget förslag till beslut

24. STIFTELSEN HÖGANÄS KERAMISKA CENTER

Ledamöter Ersättare

1. Olof Suneson (M) 1. Lars Bergwall (M)

2. Ulf Molin (C) 2. Mona Björkman Narheim (M)

3. Peter Graff (S) 3. Wivi-Anne Broberg (S)

(14)

SIGNATUR

25. FÖRBUND FÖR FINANSIELL SAMORDNING AV REHABILITERINGSINSATSER, FINSAM

Ledamot Ersättare

1. Anders Ståhl (M) 1. Peter Schölander (M)

26. FÖRBUND FÖR FINANSIELL SAMORDNING AV REHABILITERINGSINSATSER, revisor

1. Utan eget förslag till beslut Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

(15)

SIGNATUR

KS/2018/848

§ 5

Ordning för inkallande av ersättare 2019-2022 i kommunala organ

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges valberedning har vid sitt sammanträde att bereda ordning för inkallande av ersättare i nämnder, bolag och styrelser för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut

Anders Ståhl (M) föreslår nedanstående ersättningsordning:

Ersättare för ledamöterna från partierna M, C, KD För ledamot tillhörande nedanstående

partigrupp inträder ersättare i nedan angiven

partigruppsordning

M M, C, KD, S, L, MP, V, SD

C C, M, KD, S, L, MP, V, SD

KD KD, C, M, S, L, MP, V, SD

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

Louise Stjernquist (L) föreslår nedanstående ersättningsordning:

Ersättare för ledamöterna från partierna L, MP För ledamot tillhörande nedanstående

partigrupp inträder ersättare i nedan angiven

partigruppsordning

L L, MP, C, KD, M, S, V, SD

MP MP, L, S, V, C, M, KD, SD

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

Wivi-Anne Broberg (S) föreslår nedanstående ersättningsordning:

Ersättare för ledamöterna från S För ledamot tillhörande nedanstående

partigrupp inträder ersättare i nedan angiven

partigruppsordning

S S, V, C, M, KD, MP, L, SD

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

(16)

SIGNATUR

Emma Wennerholm (V) föreslår nedanstående ersättningsordning:

Ersättare för ledamöterna från V För ledamot tillhörande nedanstående

partigrupp inträder ersättare i nedan angiven

partigruppsordning

V V, S, MP, L, C, M, KD, SD

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

Christian Johansson (SD) föreslår nedanstående ersättningsordning:

Ersättare för ledamöterna från SD För ledamot tillhörande nedanstående

partigrupp inträder ersättare i nedan angiven

partigruppsordning

SD SD, M, L, KD, MP, S, C, V

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

Beslutsgång

Ordförande Anders Ståhl (M) ställer samtliga förslag till beslut under proposition och finner att valberedningen beslutar att bifalla förslagen.

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att följande regler ska tillämpas för inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunala organ under mandatperioden 2019-2022:

A. Ersättare för ledamöterna från partierna M, C, KD För ledamot tillhörande

nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning

M M, C, KD, S, L, MP, V, SD

C C, M, KD, S, L, MP, V, SD

KD KD, C, M, S, L, MP, V, SD

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

(17)

SIGNATUR

B. Ersättare för ledamöterna från partierna L, MP För ledamot tillhörande

nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning

L L, MP, C, KD, M, S, V, SD

MP MP, L, S, V, C, M, KD, SD

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

C. Ersättare för ledamöterna från S För ledamot tillhörande

nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning

S S, V, C, M, KD, MP, L, SD

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

D. Ersättare för ledamöterna från V För ledamot tillhörande

nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning

V V, S, MP, L, C, M, KD, SD

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

E. Ersättare för ledamöterna från SD För ledamot tillhörande

nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning

SD SD, M, L, KD, MP, S, C, V

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

References

Related documents

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.. Miljö - och byggnadsnämnden har att ta

Ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott utses av miljö- och.. byggnadsnämnden för

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.. Miljö- och byggnadsnämnden har att ta

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.. Natur- och tekniknämnden har att ta

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.. Natur- och tekniknämnden har att ta

Till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Rickard Truedsson

Till 2:e vice ordförande i klimatnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Anna Vikström (S) Sammanfattning1. Klimatnämnden har att ta ställning

Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2016-01-01 -2016-12-31 väljs Oscar Ny strömer (M), till l:e vice ordförande väljs Gunnar Bergqvist (L) och till