• No results found

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN"

Copied!
23
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 24.10.2016 kl. 18:00 Sammanträdesplats Kommungården i Överby

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

BTN § 132 Kallelse och beslutförhet

BTN § 133 Val av protokolljusterare, tid och plats

BTN § 134 Godkännande och komplettering av föredragningslistan BTN § 135 Policy för våld och hot om våld

BTN § 136 Frisknärvaro och policy för sjukfrånvaro BTN § 137 Policy/handlingsprogram mot trakasserier BTN § 138 Jämställdhetspolicy

BTN § 139 Snöplogning samt sandning vintern 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

BTN § 140 Investeringsplan 2017-2019

BTN § 141 Wilhelm Lohmeier, nybyggnad av bastu

BTN § 142 Susanne och Kjell Jansson, nybyggnad av fritidshus BTN § 143 Mats Andersson, installation av eldstad i bastubyggnad BTN § 144 Jan-Erik Mattsson, tillbyggnad av garage

BTN § 145 Ove Hellman, ändrat användningsändamål från fritidshus till bostadshus

BTN § 146 Karl-Oskar Clemes, nybyggnad av garage BTN § 147 Till kännedom

Eckerö den 17.10.2016

Emma Saarela

Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

(2)

Plats och tid Kommungården i Överby måndagen den 24.10.2016 kl. 18:00-21.15 Beslutande Mikael Stjärnfelt

Tommy Nordin Ingela Eckerman

Karl-Fredrik Björnhuvud Ann-Sofi Stjärnfelt

Jan Fagerström ers. för Niclas Häggblom

Monica Mattsson

ordförande viceordförande ledamot

ledamot ledamot ledamot

ledamot, sekreterare § 139 Föredragande Emma Saarela Tekniker/Byggnadsinspektör Övriga närvarande John Hilander Kommunstyrelsens

representant

Paragrafer 132-147

Underskrifter Ordförande

Mikael Stjärnfelt

Sekreterare, Sekreterare § 139

Emma SaarelaMonica Mattsson Protokolljustering

Ort och tid

Eckerö Tisdagen den 25.10. 2016, kl. 18.00.

Ann-Sofi Stjärnfelt Tommy Nordin Protokollet framlagt till-

påseende. Plats och tid Intygar

Kommunkansliet i Överby den 26.10. 2016 kl 10.00.

Emma Saarela Utdragets riktighet be-

styrks Ort och tid Underskrift

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 132 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Enligt förslag.

__________

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 133 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses, vilka tillsammans med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.

BESLUT:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreteraren, utses Ann-Sofi Stjärnfelt och Tommy Nordin.

Protokolljusteringen görs i enlighet med BTN § 25/19.04.2016 med elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 18.00 den 25.10.2016.

__________

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 134 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Jan-Erik Mattsson, tillbyggnad av garage

2. Ove Hellman, ändrat användningsändamål från fritidshus till bo- stadshus

3. Karl-Oskar Clemes, nybyggnad av garage 4. Till kännedom

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt godkänna föredragningslistan med tilläggspunkter.

__________

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: KANSLI 224/2016 BTN § 135 POLICY FÖR VÅLD OCH HOT OM VÅLD

KS 30.8.16 § 249 Kommunfullmäktige fastställde 14.6.2012/§ 89 ”Policy för våld och hot om våld på socialkansliet/kommunkansliet”, se bilaga.

./.

Inte minst av arbetarskyddsmässiga skäl bör en uppdaterad policy mot våld och hot om våld finnas för kommunens samtliga anställda.

Kommundirektörens förslag:

Den av kommunfullmäktige antagna ”Policy för våld och hot om våld på socialkansliet/kommunkansliet”, 14.6.2012/§ 89, uppdateras och utvidgas att omfatta samtliga kommunens arbetsplatser, i enlighet med utkast i bilaga. Policyn remitteras till Socialnämnden och Bygg- nadstekniska nämnden för utlåtande senast 30.9.2016. Policyn stäms också av i ledningsgruppen, inklusive bland kanslipersonalen, av kommundirektören.

BESLUT:

Enligt förslag.

BTN 24.10.16, § 135 Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag att ge ett utlåtande på framtaget förslag till ”policy för våld och hot om våld” till kommunsty- relsen, se bilaga.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden har inga synpunkter på liggande förslag.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att omfatta förslaget men anser att det borde benämnas ”Policy gällande våld och hot om våld”.

__________

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 136 FRISKNÄRVARO OCH POLICY FÖR SJUKFRÅNVARO

KS 30.8.16, § 247 Inte minst av arbetarskyddsmässiga hänsyn bör kommunen ha en policy för sjukfrånvaro. Ett utkast till sådan policy är bilagt.

./.

Kommundirektörens förslag:

Utkastet till policyn ”Frisknärvaro och policy för sjukfrånvaro” remitte- ras till Socialnämnden och Byggnadstekniska nämnden. Vidare handhar kommundirektören att den stäms av i ledningsgruppen och bland kanslipersonal.

BESLUT:

Enligt förslag.

BTN 24.10.16, § 136 Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag att ge ett utlåtande på framtaget förslag till ”policy för frisknärvaro och policy för sjukfrån- varo” till kommunstyrelsen, se bilaga.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden har inga synpunkter på liggande förslag.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 137 POLICY/HANDLINGSPROGRAM MOT TRAKASSERIER

KS 30.08.16, § 246 Inte minst av arbetarskyddsmässiga hänsyn bör kommunen ha en policy mot trakasserier. Ett utkast till sådan policy är bilagt.

./.

Kommundirektörens förslag:

Utkastet till ”Policy/handlingsprogram mot trakasserier” remitteras till Socialnämnden och Byggnadstekniska nämnden. Vidare handhar kommundirektören att den stäms av i ledningsgruppen och bland kanslipersonal.

BESLUT:

Enligt förslag.

BTN 24.10.16, § 137 Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag att ge ett utlåtande på framtaget förslag till ”policy/handlingsprogram mot trakasserier” till kommunstyrelsen, se bilaga.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden har inga synpunkter på liggande förslag.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: KANSLI 225/2016 BTN § 138 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

KS 30.08.16, § 250 Arbetsgivare med minst 30 anställda bör ha en jämställdhetsplan en- ligt gällande lagstiftning (Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)). För en kommun av Eckerös storlek (935 invånare 31.12.2015), med ett antal arbetsplatser och totalt ett femtiotal anställda, är det rimligt att åt- minstone en tydlig jämställdhetspolicy finns. Utkast i bilaga.

./.

Kommundirektörens förslag:

Utkast till jämställdhetspolicy, se bilaga, remitteras till Socialnämnd och Byggnadstekniska nämnden. Vidare stäms den av i lednings- gruppen och bland kanslipersonalen av kommundirektören.

BESLUT:

Enligt förslag.

BTN 24.10.16, § 138 Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag att ge ett utlåtande på framtaget förslag till ”jämställdhetspolicy” till kommunstyrelsen, se bi- laga.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden har inga synpunkter på liggande förslag.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 139 SNÖPLOGNING SAMT SANDNING VINTERN 2016/2017,2017/2018,2018/2019 Byggnadstekniska nämnden 24.10.2016 § 139

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 128 Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 109

Kommunens avtal med den entreprenör som skött snöplogning och sandning till kommuninvånare som åtnjuter kommunal hemservice och pensionärer över 80+ har gått ut. Snöplogningen och halkbe- kämpningen behöver bjudas ut på entreprenad för vintern 2016/2017.

Övriga snöplogningsområden är kommunkansliet, Ekergården, Sko- lan, Ekebo, Solgården, daghemmet, infarter till pumphus och brand- brunnar, GC-väg mellan Marby-Storby samt infarter till kommuninvå- nare som åtnjuter kommunal hemservice och pensionärer över 80+.

De kommunala vägarna plogas i samarbete med Landskapet ännu vintern 2016/2017.

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 109 FÖRSLAG:

Kommunteknikern föreslår att snöplogningen och sandningen bjuds ut på entreprenad för vintern 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019.

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 109 BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden besluter att bjuda ut snöplogningen och sandningen av de kommunala vägarna, bostadsgatorna, kommun- kansliet, Ekergården, Skolan, Ekebo, Solgården, Daghemmet, infarter till pumphus, återvinningsstationerna och brandbrunnar, GC-väg mel- lan Marby-Storby samt infarter till kommuninvånare som åtnjuter kommunal hemservice och pensionärer över 80+ för perioden 2016- 2019.

Distriktet delas upp i två områden och ska plogas med 1 maskin per distrikt.

Kommunteknikern tar fram förslag till anbudsbegäran inför nästa nämndmöte.

___________

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 128

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Upptar till behandling kommunteknikerns förslag till anbudsbegäran.

Förslag enligt bilaga.

Bilaga BTN §128-2016 Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 128

FÖRSLAG:

Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden godkänner uppgjort anbudsförslag för Snöplogning 2016-2019.

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 128 BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt godkänna uppgjort anbudsförslag med följande förtydligande:

”I anbudet skall det specificeras vilka maskiner/fordon man avser an- vända.”

Anbud kan lämnas på ett eller båda distrikten, om anbud inlämnas på båda distrikten ska plogningen kunna ske samtidigt på båda distrikten med minst en maskin per distrikt.

Slutna anbud inlämnas, märkta enligt punkterna ovan, senast Freda- gen 14.10 kl 15.00 till kommungården i Överby.

__________

BTN 24.10.16 § 139 Inkomna anbud har öppnats enligt öppningsprotokoll, se bilaga.

FÖRSLAG:

Det för kommunen mest ekonomiska anbudet antas.

BESLUT:

Emma Saarela anmälde jäv. Byggnadstekniska nämnden konstate- rade att jäv förelåg. Emma Saarela var inte närvarande i mötesrum- met under ärendets behandling.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att utse Monica Mattsson till sek- reterare under ärendets behandling.

Byggnadstekniska nämnden väljer att ingå kontraktsförhandling med Eklunds Åkeri då nämnden konstaterar att de lämnat det mest fördel-

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

aktiga anbudet. Kontrakt tecknas av tjänsteman och ordförande i nämnden.

__________

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 140 INVESTERINGSPLAN 2017-2019

BTN 24.10.16 § 140 Upptogs till behandling att föreslå för kommunstyrelsen investeringar för åren 2017-2019, se bilaga.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att inför kommunstyrelsen före- slå att investeringar för åren 2017-2019 godkänns enligt bilaga.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att förslaget godkänns med de ändringar som diskuterades under mötet.

Nämnden anser det prioriterat att år 2017 belägga Industrivägen och bygga om detaljplanegatorna; Nyckelpigsgatan och Fjärilsgränd på bostadsområdet i Storby. Nyckelpigsgatans grundförbättring är bud- geterad för år 2016 men kommer inte att förverkligas under detta år.

Följden av detta är att andra vägprojekt, så som Skagvägen, flyttas fram till år 2018.

Ett stambyte i skolan är av hög prioritet då ledningarna börjar bli gamla och dåliga, prioritet på dricksvattenledningarna.

En installation av 2 st omrörare på reningsverket skulle förbättra re- ningsprocessen vilket i sin tur minskar på kemikalieanvändning samt friger personalresurser.

__________

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 267/2016 BTN § 141 WILHELM LOHMEIER, NYBYGGNAD AV BASTU

BTN 24.10.16 § 141 Upptogs till behandling Wilhelm Lohmeiers ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu på en del av lägenheten Klemes III 9:23-M601 i Torp enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av en bastu om 15 m2 som placeras ca.

30 m från strandlinjen.

På fastigheten om ca. 4850m2 finns sedan tidigare ett fritidshus och en mindre uthyrningsstuga.

Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare.

Tekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela har den 21.10.2016 sy- nat platsen och förordar placeringen.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Växtligheten mot stranden skall bevaras.

- Ansluts byggnaden till rinnande vatten skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

- Wilhelm Lohmeier godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 273/2016 BTN § 142 SUSANNE OCH KJELL JANSSON, NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS

BTN 24.10.16 § 142 Upptogs till behandling Susanne och Kjell Janssons ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidhus på en del av lägenheten Backåker 16:2-M605 i Storby enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett fritidshus om 101 m2 som placeras minst 30 m från strandlinjen.

Fastigheten om ca. 16000m2 är sedan tidigare obebyggd.

Sökanden anhåller om att Randolph Bergendahl godkänns som an- svarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritids- hus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Avloppet skall ordnas enligt särskilt beslut.

- Randolph Bergendahl godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 263/2016 BTN § 143 MATS ANDERSSON, INSTALLATION AV ELDSTAD I BASTUBYGGNAD

BTN 24.10.16 § 143 Upptogs till behandling Mats Anderssons ansökan om bygglov för installation av en ny eldstad samt skorsten i befintlig bastubyggnad på lägenheten Klemes 1:51 Marby enligt inlämnade handlingar.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för installation av eldstad och skorsten med stöd av plan- och bygglagen 72 § med vill- koren att de av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningarna följs.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 266/2016 BTN § 144 JAN-ERIK MATTSSON, TILLBYGGNAD AV GARAGE

BTN 24.10.16 § 144 Upptogs till behandling Jan-Erik Mattssons ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage på lägenheten Westerklev 1:48 i Björnhuvud enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser tillbyggnad av ett garage med ett vedlider om 28 m2. Byggnaden blir efter tillbyggnaden totalt 83 m2.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av ga- rage med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

BESLUT:

Karl-Fredrik Björnhuvud anmälde jäv. Byggnadstekniska nämnden konstaterade att jäv förelåg. Karl-Fredrik Björnhuvud var inte närva- rande i mötesrummet under ärendets behandling.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(18)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 277/2016 BTN § 145 OVE HELLMAN, ÄNDRAT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL FRÅN FRITIDSHUS TILL

BOSTADSHUS

BTN 24.10.16 § 145 Upptogs till behandling Ove Hellmans ansökan om ändrad använd- ning av fritidshus på lägenheten Smultronviken 13:69 i Storby by till bostadshus.

Sökanden anhåller om att ändra användningsändamålet för befintligt fritidshus om 95 m2 till bostadshus.

Sökanden har inlämnat en energiberäkning.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ändrat användnings- ändamål med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningarna bör följas

- En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över bostads- huset i enlighet med plan- och bygglagens 84 § och skall finnas senast vid slutsynen.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ändrat användnings- ändamål med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningarna bör följas

- Avloppet skall ordnas enligt särskilt beslut

- Ritningarna skall kompletteras innan bygglovet utskickas.

- En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över bostads- huset i enlighet med plan- och bygglagens 84 § och skall finnas senast vid slutsynen.

__________

(19)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 256/2016 BTN § 146 KARL-OSKAR CLEMES, NYBYGGNAD AV GARAGE

BTN 24.10.16 § 146 Upptogs till behandling Karl-Oskar Clemes ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på lägenheten Granhagen 4:14 i Storby enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett oisolerat garage om 21 m2 som placeras minst 5 m från rågränsen.

Tomten om ca. 4000m2 är sedan tidigare bebyggd.

Sökanden anhåller om att Joakim Clemes godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ga- rage med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - Om ”rinnande” vatten installeras skall avloppet skall ordnas enligt

särskilt beslut.

- Joakim Clemes godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(20)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 147 TILL KÄNNEDOM

BTN 24.10.16 § 147 Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

 Delegeringsordning för Byggnadstekniska nämnden antagen av kommunfullmäktige § 134/20.10.2016

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

__________

(21)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §

kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 132 – 138, 140, 147

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed- lemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö Södra Överbyvägen 8

22270 ECKERÖ Paragrafer: 139

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

(22)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med

anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring

i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom- munmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

(23)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Paragrafer: 141-146

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offent- ligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,

boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-

gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall

på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de

kommer fram innan besvärstiden går ut.

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.