• No results found

Biokraftplattformen: Tekniksprång för uppgradering av Biokraft i Sverige. Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Biokraftplattformen: Tekniksprång för uppgradering av Biokraft i Sverige. Stockholm"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Biokraftplattformen:

”Tekniksprång för uppgradering av Biokraft i Sverige”

Stockholm

2015-03-18

(2)

Air Cooling

NG Inlet Open loop

Condenser

Steam Generator

Base GT Compressor TopSpool

Generator TopSpool Compressor

TopSpool Turbine

Combustor

Base GT Turbine Base GT

Generator Air Inlet Flow

Exhaust Flow Steam

Inlet

District Heating

Steam generator Steamflow

Air inlet Steam-

Fuelgas flow TopSpool Supercharger Gas Turbine

Air inlet Pyrolyser

GT power generator Turbine Charcoal export

BioFuel Sluice Air inlet

BioFuel inlet

Condenser BioFuel

drier

Exhaust

o Tekniksprånget kräver övergång till en gasturbinrelaterad process o En process som regenererar ånga

som del av sitt eget processflöde o Och där ångan deltar som

värmebärare i den integrerade förgasningen av biobränsle o Hög daggpunkt i kondensorn

underlättar och bidrar till en effektiv torkning av biobränsle

o Den effektiva gasturbincykeln, ett smart samspel internt i processen och en effektiv biobränsletork är

grundförutsättningarna för ett nära 60%-igt elutbyte.

Tekniksprånget,

är att från dagens knappa 30% uppnå nära 60% elutbyte från Biobränsle

(3)

Slutsats:

5,0 ggr mer el från BioKraft ur 2,6 ggr mer skogsråvara

Vad är potentialen

Elproduktion

12 TWh

Alfavärde

0,4

El 30% CHP

105% LHV

Dagens situation, enbart kraftvärme 4 000 drifttimmar/år

Insats Biobränsle

40 TWh

Värmeproduktion

30 TWh

3000 MW

4 000 h/yr

Uppgradering, blandad produktion av el och värme 8 000 drifttimmar/år varav 4 000 timmar/år kraftvärme

Insats Biobränsle

105 TWh

El 57%

CHP 86% LHV

Värmeproduktion

30 TWh

Elproduktion

7500 MW

4 000 h/yr

8 000 h/yr 4 000

h/yr

CHP 105% LHV El

57%

Uppgradering, enbart kraftvärme 4 000 drifttimmar/år

Insats Biobränsle

53TWh

Värmeproduktion

30 TWh

7500 MW

Elproduktion

30 TWh

Alfavärde

1,0

(4)

Ekonomisk jämförelse (CoE)

new technology 8 000hrs/yr CHP versus present steamcycle CHP technology

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

0 20 40 60 80 100 120 Specific investment SEK/kWe

Anläggningens storlek MW present technology new technology

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 20 40 60 80 100 120 Cost O&M öre/kWh el

Anläggningens storlek MW present technology new technology

Technology present new

Cogeneration CHP CHP

Power Installed 2025-2045 MWe 3 000 7 500

No of units 150 150

Operating Power production hrs/yr 4 000 8 000

Operating CHP production hrs/yr 4 000 4 000

Power generation TWh/yr 12 60

Heat generation from CHP TWh/yr 30 30

Fuel consumption TWh/yr 40 105

El efficiency Power % 30 57

CHP % 105 114

Overall % 105 86

Plant spec investment 2015 SEK/kW el 40 050 19 400

Cost of Electricity(CoE)

Capital cost (6%-25yrs) öre/kWh el 83,0 20,1 Fuel cost Biomass (20,0 öre/kWh) öre/kWh el 66,6 35,1 O&M cost (see diagram) öre/kWh el 27,4 13,1 DH credit (32,4 öre/kWh heat) öre/kWh el -81,0 -16,2 Green certificats (19,0 öre/kWh 15 yrs) öre/kWh el -14,4 -14,4

CoE öre/kWh el 81,6 37,7

(5)

-80 000 -40 000 0 40 000 80 000 120 000

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Accumulated NPV (MSEK)

new technology CHP present technology CHP

Ekonomisk jämförelse (IRR & NPV)

new technology 8 000 h/yr CHP verus present 4 000 h/yr steamcycle CHP technology

Technology present new

Cogeneration CHP CHP

Power Installed 2025-2045 MWe 3000 7500

No of units 150 150

Operating Power production hrs/yr 4000 8000 Operating CHP production hrs/yr 4000 4000

Power generation TWh/yr 12 60

Heat generation from CHP TWh/yr 30 30

Fuel consumption TWh/yr 40 105

Price of electricity average base öre/kWh el 42,2 35,6

IRR 7,3% 16,5%

Business NPV mdkr 6,4 95,7

Investment NPV mdkr 41,1 50,9

(6)

processed BioFuel cogeneration

new technology Heat & Charcoal cogeneration versus present steamcycle CHP

Technology present new new

Cogeneration CHP CHP CHP&Char

Power Installed 2025-2045 MWe 3000 7500 7500

No of units 150 150 150

Operating Power production hrs/yr 4000 8000 8000

Operating CHP production hrs/yr 4000 4000 4000

Operating Char production hrs/yr 8000

Power generation TWh/yr 12 60 60

Heat generation from CHP TWh/yr 30 30 30

PeakHeat generation TWh/yr 20

Char export TWh/yr 110

Fuel consumption TWh/yr 40 105 210

Plant spec investment 2015 SEK/kW el 40 050 19 400 21 900

Cost of Electricity(CoE)

Capital cost (6%-25yrs) öre/kWh el 83,0 20,1 22,7 Fuel cost Biomass (20,0 öre/kWh) öre/kWh el 66,6 35,1 70,2

O&M cost öre/kWh el 27,4 13,1 18,8

DH credit (32,4 öre/kWh heat) öre/kWh el -81,0 -16,2 -16,2 PeakHeat credit (38,0 öre/kWh heat) öre/kWh el -12,7 Char export credit (25,0 öre/kWh HV) öre/kWh el -46,0 Green certificats (19,0 öre/kWh 15 yrs) öre/kWh el -14,4 -14,4 -14,4

CoE öre/kWh el 81,6 37,7 22,4

Price of electricity average base öre/kWh el 42,2 35,6 35,6

IRR 7,3% 16,5% 19,6%

Business NPV mdkr 6,4 95,7 136,1

Investment NPV mdkr 41,1 50,9 57,3

-80 000

-40 000 0 40 000 80 000 120 000 160 000

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Accumulated NPV (MSEK)

new technology CHP&Char new technology CHP present technology CHP

Intern spets- värmeproduktion 20 TWh

export av charcoal 110 TWh El

28%

Total 105% LHV Biobränsle

210 TWh

Värmeproduktion 30 TWh

Elproduktion 60 TWh 4 000

hrs/yr

8 000 hrs/yr

CHP 86%

(7)

Summary

o Tekniksprånget kan dramatiskt ändra förutsättningarna för svensk elförsörjning o Dubblelt elutbyte är möjligt för Biokraft,

från dagens knappa 30% till nära 60% av insatt biobränsle

o Biokraft även lönsam utan koppling till fjärrvärme

o 5,0 ggr mer el från Biokraft ur endast 2,5 ggr mer skogsråvara

o Effektuttaget ökar från svensk Biokraft, 2,5 ggr mer än idag

o Resursbesparande och extremt lönsam i samverkan med biobränsleförädling, typ

GasTurbine power generator

BioFuel drier

Pyrolyser

Stripper &CCS auxilleries Steam

generator

Condenser &

CO2 absorber

BioFuel storage

(8)

Kombination med tillsatseldning

Heat from CHP Topping Heat

o I avgaspannan finns utrymme för tillsatseldning för att tillfälligt öka värmekapaciteten,

o Nödvändigt även för att samtidigt öka framledningstemperaturen o Producerat träkol utnyttjas som

tillsatsbränsle

o Tillsatseldning sker under

vinterperioden utan påverkan på kraftproduktionen,

o Under sommarperioden sker

träkolproduktion i kombination med elkraftproduktion

District heating

Power output Charcoal export

Supplementary firing

Air

(9)

Bakgrund

o krav på ökad förnyelsebar elproduktion o oro för väderberoende obalans i elsystemet o termisk kraftvärme bortglömd i debatten o fjärrvärme, en resurs som bör utnyttjas o bioel med dubbelt elutbyte är idag möjlig o Bioel billigare än sol- och vindel

o krav minimal ytterligare infrastruktur o och utmärkt som ny baslast

o samspel med andra industrisatsningar

o kunskap finns för skapa globala fördelelar

(10)

-20 0 20 40 60 80 100

0 2000 4000 6000 8000

Electricy price öre/kWh

Hours

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

2010 2020 2030 2040 2050 2060

Groth

Year

electricity price green certificates 0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

0 20 40 60 80 100 120 Specific investment SEK/kWe

Anläggningens storlek MW present technology new technology

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 20 40 60 80 100 120 Cost O&M öre/kWh el

Anläggningens storlek MW present technology new technology

Förutsättningar

References

Related documents

[r]

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS  1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT  4 §  

Styrelsen lägger fram bokslutet för behandling i samkommunstämman efter det att revisorssam- manslutningen och revisionsnämnden gett sina utlåtanden med uppmaning att samkommunstäm-

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att en revisionsnämnd utses bestående av ordförande, viceordförande och två medlemmar samt personliga ersättare för

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.. Som en del av den

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

Om spelarna går med på det så säger den storvuxne personen avslutningsvis: "Vi möts här i morgon bitti (SL: Om det be- hövs säg även detta: "Då har jag med mig 2 till

Sifferbeteckningen (99—76 resp. 25—-11) före priset angiver mellan vilka platser biljetten gäller. Omedelbart efter priset förekommer en av följande bokstavsbeteckningar: E =