Utbildning, pedagogik & lärande

Full text

(1)

det behövs ständigt välutbildade pedagoger och lärare i sam- hället, såväl för små barn och ungdomar som för vuxna. För dig som vill bli lärare finns lärarutbildningar med olika inrikt- ningar. Men även för dig som inte i första hand vill bli lärare finns utbildningar inom området.

inom utbildning, pedagogik och lärande finns också ett stort antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå. dessa kan läsas som fortbildning, men många av dem kan också ingå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.

ÄMnen, Fristående kUrser

• didaktik

• kostvetenskap

• Pedagogik

• Pedagogik med inriktning mot ikt och lärande

• specialpedagogik

• Ämnesdidaktik

PrOgrAM, grUndniVå

• Förskollärarprogrammet

• grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

• grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

• grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

• kompletterande pedagogisk utbildning

• Pedagogik, kandidatprogram

• Yrkeslärarprogrammet

• Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

• Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

PrOgrAM, AVAnCerAd niVå

• international Master Programme in educational research

• Lärande kommunikation och informationsteknologi, magisterprogram

• Lärande kommunikation och informationsteknologi, masterprogram

• Masterprogram i utbildningsledarskap

• nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning

• speciallärarprogrammet

• specialpedagogiska programmet

& lärande

(2)

didAktik

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Läroverksgatan 15, 031-786 0000, www.idpp.gu.se

Studievägledning

Gunilla Lusensky, 031-786 2158, gunilla.lusensky@ped.gu.se

Avancerad nivå

Allmän didaktik i, 15 hp (PDA301)

Allmän didaktik vänder sig främst till lärare eller personer med intresse för undervisningsfrågor. Det som händer i klassrummet mellan lärare och elever står i centrum i kursen. På vilka olika grunder man kan välja undervisningsinnehåll? Hur påverkar undervisningsmetoder elevers lärande? Även frå- gor om skolans styrmedel och betyg kommer att behandlas. Undervisningens historia och framtids- frågor ramar in studierna.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, em, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19353

Allmän didaktik ii, 15 hp (PDA302)

Allmän didaktik vänder sig främst till lärare eller personer med intresse för undervisningsfrågor.

Kursen inleds med en historisk del där kursdel- tagarna får fördjupad kunskap om vissa gestalter inom det allmändidaktiska fältet. I kursen studeras också såväl aktuell läroplansteoretisk forskning och klassrumsstudier. En del av kursen utgörs av en fördjupning inom olika ämnesdidaktiska områden, där relationen mellan undervisning och lärande behandlas specifikt.

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen Allmän didaktik I (PDA301), eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, em, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29351

kostvetenskAp

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Läroverksgatan 5, 031-786 0000, www.iki.gu.se Studievägledning

Barbro Hedenström, 031-786 4226 barbro.hedenstrom@ped.gu.se Maria Thorson, 031-786 4201 maria.thorson@ped.gu.se

Se även kurser inom Kostvetenskap under intresse- området Medicin, odontologi, vård & hälsa.

Grundnivå

näring och hälsa, 7,5 hp (LHG103)

Mat, näring och hälsa är centrala delar i kursen.

Du analyserar måltider, värderar dem utifrån livs- medelsval och näringsinnehåll i relation till män- niskor med olika behov. Näringsrekommendationer, energibehov, näringsbehov samt näringsämnenas uppgifter, absorption och omsättning är moment

som du studerar ingående. Du utvecklar lärarprofes- sionen för att kunna möta elevers lärande om hälsa och välbefinnande och samband med hur och vad man äter.

Förkunskapskrav: Godkänd inriktning i Hem- och konsumentkunskap om 60 hp eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 100 %, dag, 2013-02-21 – 2013-03-25 Anm-kod: GU-29130

konsumtion och hållbar utveckling, 7,5 hp

(LHG104)

Utgångspunkten i kursen är individernas och hushållens konsumtion i förhållande till hållbar utveckling. Betydelsen av konsumtion för unga människors identitetsskapande belyses. Begrepp och teorier för att förklara konsumtionsbeteende och förutsättningar för förändring ingår. Konsekvenser av konsumtionsval problematiseras särskilt vad gäl- ler upplevd livskvalitet och miljöpåverkan.

Förkunskapskrav: Godkänd inriktning i Hem- och konsumentkunskap om 60 hp eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 100 %, dag, 2013-01-19 – 2013-02-20 Anm-kod: GU-29131

hälsoarbete i skolan, 15 hp (LHG201)

Vill du fördjupa dina kunskaper kring barns och ungdomars hälsa? Har du ett intresse att bedriva hälsofrämjande insatser i skolan? Kursen utgår från ett barn- och ungdomsperspektiv och hur de genom egen kunskap och kraft kan påverka hälsan. Du får lära om hur hälsa, genus och social tillhörighet hänger ihop och hur du i din blivande lärarprofes- sion kan arbeta för att skapa miljöer som stödjer elevernas hälsoutveckling. Ingår även att planera, genomföra och utvärdera ett hälsoprojekt.

Förkunskapskrav: Godkänd inriktning i Hem- och konsumentkunskap om 60 hp eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 100 %, dag, 2013-03-26 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29132

examensarbete inom lärarprogrammet i hushållsvetenskap, inriktning hem- och konsumentkunskap/slöjd, 15 hp (LHK410)

Examensarbetet baseras på vetenskapliga teorier och genomförs med vetenskapliga metoder samt är inriktat mot det kommande läraryrket och dess pedagogiska och didaktiska verksamhet.

Examensarbetet ska vara en övning i och en tillämp- ning av teorier och metoder. Skriftlig och muntlig vetenskaplig argumentation är centralt i examens- arbetet som helhet. En diskussion kring teori och metodval i relation till valt problemområde är dock särskilt viktig och ska förekomma i alla former av examensarbeten

Förkunskapskrav: Godkänd inriktning i Hem- och konsumentkunskap eller slöjd om 60 hp eller mot- svarande inom Lärarprogrammet

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 100 %, dag, 2013-03-26 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29140

vetenskapliga perspektiv och metoder ii, 7,5 hp (MHG302)

Vill du lära dig mer om forskningsmetodik och hur man planerar, genomför och utvärderar en under-

sökning? Är du intresserad av perspektiven hälsa och hållbar utveckling? Kursen ger dig kunskap kring forskningsprocessens alla delar, från problem- formulering till utformning av en rapport. Vidare behandlas tekniker för att samla in data och analys av såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar.

Du får också lära dig att kritiskt granska vetenskap- liga artiklar.

Förkunskapskrav: Godkänd kurs i Vetenskapliga perspektiv och metoder I eller motsvarande.

Dessutom krävs godkända kurser omfattande 60 hp inom hushållsvetenskap, kostekonomi, kostveten- skap eller slöjd, eller annan likvärdig utbildning.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 100 %, dag, 2013-01-19 – 2013-02-20 Anm-kod: GU-29133

Avancerad nivå

Ämnesfördjupning, 7,5 hp (MHA201)

I denna kurs får du välja ett eget ämnesområde som du är speciellt intresserad av. Problemområdet skall falla inom något av ämnena hushållsvetenskap, kostekonomi, kostvetenskap eller slöjd. Du söker relevant litteratur och sammanställer denna i en rapport. Kursen söks tillsammans med kurserna MHA301 samt MHA203, alt. MHA202. Se under kostvetenskap

Förkunskapskrav: 90 hp inom hushållsveten- skap, kostekonomi, kostvetenskap eller slöjd inklu- sive 15 hp vetenskaplig metodkurs.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 25 %, dag, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19152

vetenskapliga perspektiv och metoder iii, 7,5 hp (MHA301)

Vilka vetenskapliga perspektiv och teorier finns inom ämnena hushållsvetenskap, kostekonomi, kostvetenskap och slöjd? Hur förbättrar du din förmåga till kritisk analys och hur motiverar och väljer du metoder inför ditt uppsatsarbete på avan- cerad nivå? I denna kurs fördjupar du din kunskap och förståelse för vetenskaplig verksamhet Kursen söks tillsammans med kurserna MHA201 samt MHA203 alt. MHA202 - se info om kurserna under rubriken kostvetenskap.

Förkunskapskrav: 90 hp inom hushållsveten- skap, kostekonomi, kostvetenskap eller slöjd inklu- sive 15 hp vetenskaplig metodkurs.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 25 %, dag, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19153

magisteruppsats, 15 hp (MHA302)

Kursen består av ett magisteruppsatsarbete om 15 hp som genomförs under handledning. Val av ämne för uppsatsarbetet görs av den studerande i samråd med en handledare. Det färdiga uppsatsar- betet ventileras vid särskilda examinationssemina- rier. Vid dessa seminarier diskuteras med medstu- derande som opponerar på uppsatsernas kvaliteter.

Kursen söks tillsammans med kursen Hållbar mat- konsumtion i storhushåll, 15 hp för de som läser inom kostekonomi.

Förkunskapskrav: 90 hp inom hushållsveten- skap, kostekonomi, kostvetenskap eller slöjd inklu- sive 22,5 hp vetenskaplig metodkurs.

(3)

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, dag, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29161

magisteruppsats, 30 hp (MHA303)

Kursen består av ett magisteruppsatsarbete om 30 hp som genomförs under handledning. Val av ämne för uppsatsarbetet görs av den studerande i samråd med en handledare. Det färdiga uppsatsar- betet ventileras vid särskilda examinationssemina- rier. Vid dessa seminarier diskuteras med med stu- derande som opponerar på uppsatsernas kvaliteter.

Förkunskapskrav: 90 hp inom hushållsveten- skap, kostekonomi, kostvetenskap eller slöjd inklu- sive 22,5 hp vetenskaplig metodkurs

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 100 %, dag, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29160

pedAGoGik

Pedagogen, Västra Hamngatan 25, 031-786 0000, www.ufn.gu.se

Studievägledning Om inget annat anges;

Pia Glimstedt, 031-786 2459 pia.glimstedt@ped.gu.se, Björn Flising, 031-786 2498 bjorn.flising@ped.gu.se,

Pedagogikämnet berör alla som är intresserade av frågor som rör ömsesidig påverkan mellan samhälle och individ. Pedagogik som vetenskaplig disciplin handlar om individers, gruppers och samhällens utveckling och förändring. Ämnet innehåller frågor om utbildningssystem och deras uppgift i samhäl- let, liksom utbildning i relation till begreppen klass, kön och etnicitet. Vidare handlar pedagogik om individers utveckling och lärande samt om kultur- ers reproduktion och sociala styrning. Ett annat område är lärande i olika miljöer såsom familj, skola, arbete, förenings- och fritidsverksamheter.

Även frågor om organisation och ledning av utbild- ning ingår i ämnet. En kandidatexamen i pedagogik och didaktik ska innehålla 180 hp varav 90 hp inom huvudområdet. I dessa ska ingå den obligator- iska kärnkursen PDGX01, minst 30 hp kärnkurser, 15 hp annan valbar kurs samt fördjupningskur- serna PDGX51 och PDGX61, eller motsvarande.

På avancerad nivå kan du avlägga magister- och masterexamen i pedagogik. Magisterexamen kräver 60 hp, varav minst 15 hp ska utgöras av kärnkurser, 15 hp annan valbar kurs, samt fördjupningskurserna PDAX51, 15 hp och PDA161, 15 hp, eller mots- varande. Masterexamen kräver 120 hp, varav minst 45 hp valbara kärnkurser, 30 hp andra valbara kurs- er, samt fördjupningskurserna PDAX51, 15 hp och PDA162, 30 hp, eller motsvarande. Påbörjades dina studier före 2007-07-01 läser du enligt en gammal förordning och andra regler kan gälla. Kontakta då någon av studievägledarna för råd om hur du når den examen du är intresserad av.

Grundnivå

pedagogisk psykologi, 15 hp (PDG002)

Eva Bergström, 031-786 2052 eva.bergstrom@ped.gu.se

Kursen tar upp grundläggande metodiska och

teoretiska perspektiv på lärande, utveckling, kom- munikation och interaktion i utbildning och inom arbetslivet. Begrepp som normalitet, avvikelse och identitet behandlas.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29310

distanspedagogik och lärande, 15 hp (PDG601)

Eva Bergström, 031-786 2052 eva.bergstrom@ped.gu.se

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av sam- spelet mellan informationsteknik och pedagogik.

Kursen behandlar planering, genomförande och utvärdering av distansutbildning och de särskilda förutsättningar som krävs för att kunna arbeta som lärare eller handledare på distans. Även utformning av studiematerial för distansutbildning tas upp.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: VT13, 50 %, nät, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29311

informationsteknologi som redskap för lärande och undervisning, 15 hp (PDG602)

Eva Bergström, 031-786 2052 eva.bergstrom@ped.gu.se

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av multimedia och vill förbättra dina kunskaper och färdigheter om hur multimedia kan användas i undervisning, för presentation och produktion av undervisningsmaterial samt för elevers dokumenta- tion och kreativa skapande.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 50 %, em, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19512

pedagogik och didaktik: pedagogikens grunder, 30 hp (PDGK11)

Pedagogikens grunder är ett kurspaket som vänder sig till dig som är intresserad av frågor som rör påverkansprocesser i vid mening, såväl på individ- som samhällsnivå. De två kurserna i paketet ger en bred införing i ämnet, både om du vill ta en kan- didatexamen i pedagogik eller allmändidaktik, eller om du enbart är intresserad av de frågor som rör individers lärande och samhällets system för utbild- ning. I paketet ingår: Undervisning, fostran och lärande samt Utbildning, ideologi och skolning.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 100 %, dag, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19513

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-19514

Start: VT13, 100 %, dag, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29513

Undervisning, fostran och lärande, 15 hp

(PDG101)

Kursen ger grundläggande kunskaper om undervis- ning, fostran och lärande och de processer detta

innebär, såväl ur samhälls- som individ/aktörsper- spektiv. Olika teman studeras såsom jämställdhet, demokrati, hållbar utveckling, identitet, inklusion/

exklusion, över-/underordning, motstånd, kompe- tens, kunskap, språk och språklärande. Vidare tas undervisningens, fostrans och lärandets innehåll, former, villkor och möjligheter upp och relateras till teorier om kognition och utveckling.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 100 %, dag, 2012-09-01 – 2012-11-03 Anm-kod: GU-19500

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19501

Start: VT13, 100 %, dag, 2013-01-19 – 2013-03-23 Anm-kod: GU-29500

Utbildning, ideologi och skolning, 15 hp

(PDGX01)

Kursen ger grundläggande kunskaper och teorier som belyser sambandet mellan utbildning och sam- hälle. Utbildningssystemets historiska utveckling och förändring från modernitet till postmodernitet tas upp. Likaså tas relationen mellan vetande, makt och subjekt upp och hur detta är relaterat till den politiska styrningen av utbildningsväsendet.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 100 %, dag, 2012-11-04 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19502

Start: VT13, 100 %, dag, 2013-03-25 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29502

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29501

Genusperspektiv på utbildning och undervisning, 15 hp (PDG103)

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av teo- retiska perspektiv på köns- och genusfrågor i rela- tion till uppfostran, undervisning och utbildning.

Relationer mellan genus, utbildning och samhälle är ett centralt tema, samspel mellan genus och olika sociala kategorier såsom klass, etnicitet och sexuell läggning ett annat.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29503

Kursen ges eftermiddag-kväll.

vuxenutbildning och vuxnas lärande, 15 hp

(PDG104)

Kursen belyser vuxnas lärande i olika sammanhang, såväl inom det formella vuxenutbildningssystemet som inom folkbildningen och i arbetslivet. Frågor kring innehåll, metod och organisation relateras till aktuella förändringar. Ett led i detta är att tolka och granska styrdokumenten. Teorier om vuxnas lärande och motivation, verktyg för att utveckla kommu- nikation i utbildningsverksamheter samt frågor om flexibla studieformer, validering, jämställdhet, etni- citet och genus tas också upp.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

(4)

Start: HT12, 25 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-19503

Kursen kan även läsas som distanskurs.

konflikter och konflikthantering i förskola, skola och vuxenutbildning, 15 hp (PDG106)

Kursen belyser fenomenet konflikt och behandlar olika konfliktteorier samt skillnader mellan kon- struktiva och destruktiva förhållningssätt i utbild- ningsrelaterade konflikter. I kursen ingår att stärka förmågan att arbeta med konflikter i pedagogiska verksamheter.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29504

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Arbetslivets pedagogik, 15 hp (PDG108)

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av pedagogiska processer i arbetslivet. Stort utrymme ägnas åt villkor för lärande och kompetensutveck- ling. Aktuella företeelser såsom Human Resource Development/Management, organisatoriskt lärande, validering, anställningsbarhet och professionalism diskuteras i förhållande till förändringar som görs på arbetsplatser och i arbetslivet i stort.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19504

Utbildning, styrning och marknad, 15 hp

(PDG110)

Inom utbildningssystemet har en förskjutning från statlig reglering till marknadsorienterade modeller ägt rum. Decentralisering, målstyrning och partner- skap lanseras som kraftfulla alternativ. Frågor om utbildningssystemets funktioner, konsekvenser och förutsättningar relativt förändringar på arbetsmark- naden tas upp, liksom frågor om globaliseringens effekter på utbildning och arbetsmarknad.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29506

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Att utbilda och informera, 15 hp (PDG001)

Du som dagligen utbildar och informerar får här möjlighet att fördjupa din kompetens. Här studerar du olika sätt att lyssna aktivt, lösa konflikter och att ge och ta kritik. Du får även teoretiska insikter i lärande, bedömning, retorik och talpedagogik. Du arbetar praktiskt med övningar som har relevans i ditt dagliga liv och arbete. Efter kursen kan du göra utbildningsinsatser med rätt verktyg i rätt sam- manhang. Du kan också dokumentera insatsen och argumentera för ditt val av metod och upplägg Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19505

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29505

drama som didaktiskt arbetssätt, 15 hp

(PDG003)

Kursen introducerar drama som metod för aktivt och kreativt lärande och syftar till att stärka hand- lingsberedskapen för alternativa arbetssätt i peda- gogiska och didaktiska sammanhang. De praktiska övningar som ingår i kursen visar dramaämnets betydelse som uttrycksmedel och som medel för kommunikation.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19506

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29510

handledning i arbetsliv och skola, 15 hp

(PDG004)

Kursen ger kunskaper om handledning och lärande i arbetslivet. Färdighetstränande moment ingår där teoretiska kunskaper prövas i praktiken, bl a att instruera och handleda samt ta och ge kritik i pedagogiskt syfte. Dessutom ingår att observera och reflektera över kunskapsutveckling i anslut- ning till arbetsplatsförlagd utbildning. Kursen belyser också utvecklingen av lärlingsutbildning och branschanknutna program för kompetensutveckling av personal.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt tre års arbetslivserfarenhet.

Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19508

pedagogik med inriktning mot fritid, fritids- verksamhet och hälsa, 15 hp (PDG009)

Kursen fokuserar fritid som en växande och betydel- sefull samhällssektor. Fritid och fritidsverksamheter behandlas i ett brett tvärvetenskapligt perspektiv. I kursen granskas fritid i relation till sociala villkor och samspelet mellan fritid och hälsa, fritid och livskvalitet samt fritid och arbete tas upp. I kursen diskuteras också hur fritidssektorn kan bidra till en hållbar utveckling genom ekologiskt försvarbar konsumtion.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29507

likabehandling - konflikthantering - mobbning, 15 hp (PDG011)

Likabehandlingsbegreppet innefattar alla gruppers lika värde och individens möjlighet att göra sin röst hörd. I kursen analyseras och problematiseras de tre huvudområdena likabehandling, konflikthan- tering och mobbning ur olika teoretiska perspektiv och utifrån olika teoretiska förklaringsmodeller.

Dessutom ingår en genomgång av lagstiftning, styr- dokument och internationella överenskommelser i relation till respektive område.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19530

Kursen ges eftermiddag-kväll.

lärande handledning och samtal som red- skap i pedagogiska praktiker, 15 hp (PDG012)

Kursen behandlar metodiska, teoretiska och analy- tiska perspektiv på lärande, kommunikation/samtal och handledning. Deltagarnas egna erfarenheter och berättelser från olika situationer i pedagogiska verksamheter tas som utgångspunkt. Exempel på samtal som tas upp i kursen är handledande/vägle- dande samtal, mentorssamtal, utvecklingssamtal och liknande samtal som kan förekomma inom profes- sionsutbildningar.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt förskollärar-, fritidspedagog- alternativt lärarexamen eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-11-05 – 2013-03-23 Anm-kod: GU-19525

drama som didaktiskt arbetssätt ii, 15 hp

(PDG014)

Kursen vänder sig till dig som önskar en fortsätt- ning på kursen Drama som didaktiskt arbetssätt.

Kursen är uppbyggd kring ett antal gruppdy- namiska övningar och improvisationsövningar.

Studenternas erfarenheter från dessa övningar bildar underlag för en dialog om kurslitteraturen.

I samband med detta diskuteras frågor om verbal och icke-verbal kommunikation liksom frågor om relationen mellan teori och praktik. En orientering om barn- och ungdomsteater samt dockteater ingår också.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt någon av följande kurser: PDG003 Drama som didaktiskt arbetssätt, 15 hp, alternativt PDG440 Drama, en alternativ metod för inlärning och utveckling, 15 hp, alternativt DRF100 Drama som pedagogiskt arbetssätt, 10 p.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19519

introduktion till skolledaryrket, 15 hp (PDG016)

Kursen vänder sig till dig som har någon form av lärarexamen och som är intresserad av frågor kring skolledarskap. I kursen studeras skolledarskapet i relation till skolans ramverk, skolans kärnproces- ser, skolan som lokal organisation och det formella ledarskapet.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt någon form av lärarexamen (t.ex. lärare, förskollä- rare, fritidspedagog) eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19526

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29526

Kursen ges eftermiddag-kväll.

(5)

Skolan som lokal organisation, 15 hp (PDG017)

Kursen vänder sig till dig som har någon form av lärarexamen och som är intresserad av frågor kring skolans organisation och ledarskap. Skolan är en statlig institution men de enskilda skolorna har också sina egna organisationer. Teorier för att analysera skolans organisation och strategier för att utveckla och förändra organisationen tas upp.

Grupprocesser och ledarskap i relation till organisa- tionsutveckling är områden som ingår i detta.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt någon form av lärarexamen (t.ex. lärare, förskollä- rare, fritidspedagog) eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29522

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Att leda och utveckla verksamhet inom skolsystemet, 15 hp (PDG018)

Kursen vänder sig till dig som har någon form av lärarexamen och som är intresserad av ledning och utveckling av skolans verksamheter. Kursen tar utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad, hur och varför ett visst innehåll har en plats i skolan och hur verksamheten kan utvecklas med hjälp av dessa.

Hur uppföljning, bedömning och utvärdering kan användas för skolutveckling liksom verktyg och stra- tegier för detta ingår också.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt någon form av lärarexamen (t.ex. lärare, förskollä- rare, fritidspedagog) eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19527

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Jämställdhetsarbete i förskola och skola – teoretisk grund och pedagogisk praktik, 7,5 hp (PDG019)

Kursen vänder sig till lärare och andra personalkate- gorier med intresse för jämställdhetsarbete i förskola och skola. Du skall ha allmän behörighet samt lärarexamen eller motsvarande. Kursen innehåller teoretiska bakgrundskunskaper och diskussioner om jämställdhetsarbetets pedagogiska praktik. Under kursen ges deltagare tillfälle att granska den egna verksamheten ur genus- och jämställdhetsperspektiv.

Kursen ges på distans, med en fysisk träff.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt någon form av lärarexamen (förskollärare, fritidspe- dagog, grundskollärare, ämneslärare eller motsva- rande) eller annan högskoleexamen med relevans för arbete i pedagogiska verksamheter.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 25 %, nät, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19528

Start: VT13, 25 %, nät, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29528

Bedömning för och av Lärande I, 15 hp

(PDG020)

Bedömningens dubbla funktion att stödja lärande och att utvärdera lärandets resultat fokuseras.

Innehållet är organiserat under fyra huvudområden:

Villkor, ramar och förutsättningar - Grundläggande frågeställningar och begrepp - Bedömningsformer och betygsättning - Dokumentation och kommuni- kation. Kursinnehållet relateras till deltagarnas olika

erfarenheter och verksamheter och vänder sig till dig som är verksam inom skol- och utbildningsområdet och som hanterar bedömningar av skilda slag.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29529

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Bedömning i och av yrkeskunnande – traditioner, samt betydelsen av instrument och kommunikation, 7,5 hp (PDG021)

Kursen behandlar olika bedömningstraditioner och syften med bedömning för och av yrkeslärande både i nationellt och internationellt perspektiv.

Bedömning av kunskaper och färdigheter är cen- tralt för examina, branschcertifikat, yrkesbevis och i yrkesutbildning. Innehållet riktar sig till den som hanterar verksamhet där sådana frågor ingår.

Kunskapsbegrepp och kunskapssyn utgör grund för kritisk granskning av aktuella bedömningsinstru- ment.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och hög- skolepoäng (33 %)

Start: HT12, 25 %, kväll, distans, 2012-09-01 – 2013-01-18

Anm-kod: GU-19507

Handledarens roll inom yrkesutbildning, 7,5 hp (PDG022)

Handledning inom yrkesutbildning i arbetslivet och handledningens betydelse för ungdomar och vuxna är i fokus. Traditioner inom olika yrken där sam- talets betydelse behandlas. Genom litteraturstudier och workshops identifieras utveckling under sam- talet i handledningsprocessen. Fältstudien knyter litteraturstudier, med teorier och begrepp, också till annan handledningsverksamhet. I kursen ingår erfa- renhetsutbyte och utrymme finns för diskussion av teoretiska begrepp och av praktiska tillämpningar.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst tre års arbetslivserfarenhet samt grundläg- gande behörighet för högskolestudier.

Urval: Yrkeslivserfarenhet

Start: HT12, 25 %, kväll, distans, 2012-09-01 – 2013-01-18

Anm-kod: GU-19531

Conflict Resolution in Pre-school and School 1, 7,5 hp (PDG081)

The course aims at enlarging awareness, insight and knowledge in dealing with conflicts and conflict resolution. In focus are conflicts which emerge and exist in the specific context of the (pre-) school setting. Within this specific context, conflicts will be looked upon from an individual, group and structural perspective. Understanding other people’s perception, as well as learning about our own per- ception, role and ways of dealing with conflicts will be addressed.

Förkunskapskrav: General entrance requirements including English knowledge equivalent to TOEFL test Paper-based, 4.0 in written test and a total score of 530 or Internet-based, 17 in written test and a total score of 72 or IELTS, an overall mark of 5.5 and no section below 5.0.

Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: VT13, 50 %, em, 2013-03-25 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29508

The School System in a Comparative Perspective, 7,5 hp (PDG082)

The course aims to give students opportunities to describe, compare and analyze school systems in Sweden and other countries, using current condi- tions as analytic examples. At the end of the course students are expected to have acquired a basic knowledge about the structure and content of con- temporary Swedish school system and a capacity to use this knowledge for critical cross-national com- parisons between the Swedish school system and systems in other countries.

Förkunskapskrav: General entrance requirements including English knowledge equivalent to TOEFL test Paper-based, 4.0 in written test and a total score of 530 or Internet-based, 17 in written test and a total score of 72 or IELTS, an overall mark of 5.5 and no section below 5.0.

Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 50 %, em, 2012-09-01 – 2012-11-03 Anm-kod: GU-19509

Contemporary Adult Education, 7,5 hp

(PDG083)

The course aims at enlarging awareness and insight in adult education and to put it in a contemporary Swedish and Nordic context, with its historical and ideological origins. The aim is also to give know- ledge about manifested tensions between different parties in the field of adult education in Europe and to develop a readiness for work in adult educational settings transcending national boarders.

Förkunskapskrav: General entrance requirements including English knowledge equivalent to TOEFL test Paper-based, 4.0 in written test and a total score of 530 or Internet-based, 17 in written test and a total score of 72 or IELTS, an overall mark of 5.5 and no section below 5.0.

Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: VT13, 50 %, em, 2013-03-25 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29509

Gender and Education, 7,5 hp (PDG084)

The course aims to introduce the participants in theories and empirical research on the field of gen- der and education. The course focuses on education and the reproduction of gender relations through three themes: concepts of gender and gender relations; societal perspectives on education; and processes in the classroom. Both Swedish and inter- national research and perspectives will be presented.

Förkunskapskrav: General entrance requirements including English knowledge equivalent to TOEFL test Paper-based, 4.0 in written test and a total score of 530 or Internet-based, 17 in written test and a total score of 72 or IELTS, an overall mark of 5.5 and no section below 5.0.

Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 50 %, em, 2012-09-01 – 2012-11-03 Anm-kod: GU-19510

(6)

children’s rights and realities, 7,5 hp (PDG085)

The course takes as its point of departure the 54 articles of the UN Convention on the Rights of the Child. Important content areas are: Theoretical con- structs for describing and understanding children’s development and learning, childhood politics with specific focus on the relationship between rights and realities in the everyday lives of children and the implementation of the CRC in different countries, in particular those the students come from.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng (33 %)

Start: HT12, 50 %, em, 2012-11-05 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19511

pedagogik och didaktik: Fördjupning, 30 hp

(PDGK41)

I kurspaketet ingår två fördjupningskurser på grundnivå inom huvudområdet: PDGX51 Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik I, 15 hp samt PDGX61 Examensarbete i pedagogik och didaktik, 15 hp. Kurspaketet motsvarar de tidigare kurserna PE4100

Pedagogik: Fördjupningskurs 1, 20 p eller PS4100 Specialpedagogik: Fördjupningskurs 1, 20 p eller motsvarande.

Förkunskapskrav: Kurser inom huvudområdet omfattande minst 60 hp. I dessa ska ingå den obli- gatoriska kärnkursen PDGX01 eller motsvarande, 15 hp, minst två valbara kärnkurser om sammanlagt 30 hp samt en annan valbar kurs om 15 hp.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-19543

vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik i, 15 hp (PDGX51)

Kursen behandlar metoder och ramar för veten- skapligt arbete inom det pedagogiska och didaktiska kunskapsområdet. I detta ingår bl a områdets vetenskapsteori och vetenskapshistoria, olika former av vetenskapligt arbete och forskningsprocessens utformning, trovärdighet och generaliserbarhet, utvärdering samt forskningsetiska frågor. Exempel på teoretiska och empiriska studier inom olika pedagogiska traditioner tas också upp.

Förkunskapskrav: Kurser inom huvudområdet omfattande minst 60 hp. I dessa ska ingå den obli- gatoriska kärnkursen PDGX01 eller motsvarande, 15 hp, minst två valbara kärnkurser om sammanlagt 30 hp samt en annan valbar kurs om 15 hp.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19540

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29540

Kursen ges eftermiddag-kväll.

examensarbete i pedagogik och didaktik, 15 hp (PDGX61)

Examensarbetet innebär att genomföra ett självstän- digt arbete med hjälp av vetenskapliga metoder. I detta ingår att avgränsa och formulera en relevant frågeställning och söka reda på och kritiskt granska befintlig kunskap med relevans för denna. Vidare ingår att välja en för frågeställningen lämplig undersökningsmetod, genomföra en undersökning

och analysera dess resultat samt att presentera det genomförda arbetet i lämplig form.

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på kursen PDGX51 Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik I, 15 hp eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19541

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29541

Kursen ges eftermiddag-kväll.

examensarbete med utvecklingsinriktning, 15 hp (PDGX62)

Kursen vänder sig till dig som har en lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogutbildning eller motsvarande som är kortare än 180 hp (120 gamla poäng) och/eller som saknar ett 10 poängs (15 hp) examensarbete/uppsats. Kursen ger tillträde till kurser och program på avancerad nivå där ett examensarbete om 15 hp krävs. Kursen innebär att du på din nuvarande arbetsplats ska genomföra ett utvecklingsarbete baserat på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Förkunskapskrav: Godkända högskolestudier omfattande minst 165 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik. Något av följande kan ingå: ämneslärarlinje, lärarutbildning vid låg- och mellanstadielärarlinjer enligt -68 eller -77 års stu- dieordning, speciallärare omfattande två terminer, grundskollärarutbildning, gymnasielärarutbildning, förskollärar- eller fritidspedagogutbildning före 1996 eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19542

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29542

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Avancerad nivå

Utbildning och globalisering, 15 hp (PDA102)

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av relationen mellan globalisering och utbildning, såväl internationellt som lokalt. Kursen tar bland annat upp frågor kring samhällets styrning av utbildning, komparativ pedagogisk teori samt jämförande studier av utbildningssystem i olika delar av världen. Via fallstudier studeras också hur utbildning och globalisering kommer till uttryck på lokal nivå. Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen om minst 180 hp, eller examen från Personalvetarprogrammet, 180 hp eller utbildning på motsvarande nivå inom huvudområdet med till kursen anknytande inriktning. För programstu- denter inom Masterprogram i utbildningsledarskap krävs godkänt resultat på kursen MLE100.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29553

Kursen ges eftermiddag-kväll.

strategier för personalutveckling, 15 hp

(PDA103)

Kursen behandlar dominerande strategier för per- sonalutveckling inom arbetslivet, såväl inom som utom utbildningssystemen. Olika strategier för per- sonalutveckling tas upp i relation till olika synsätt på bildning och lärande. I kursen ingår att studera verksamhets- och kompetensanalyser samt att for- mulera en filosofi för personalutveckling. Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp. Även högskoleexamen eller kandidatexamen inom andra huvudområden kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet haft anknytning till huvudområdet Pedagogik och didaktik. För pro- gramstudenter inom Masterprogram i utbildningsle- darskap krävs godkänt resultat på kursen MLE100.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19553

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Aktionsforskning och skolutveckling, 15 hp

(PDA104)

Kursen behandlar aktionsforskning i pedagogisk verksamhet. Kursen syftar till att deltagarna utveck- lar kunskaper om och erfarenheter av hur man ska- par, handleder, förankrar, dokumenterar och följer upp skolutveckling. I förändringsarbetet kan olika verktyg användas såsom dagboksskrivande, intervju och observation. Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap och som obligatorisk kurs inom Nordiskt masterpro- gram i pedagogik med inriktning mot aktionsforsk- ning.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp. Även högskoleexamen eller kandidatexamen inom andra huvudområden kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet haft anknytning till huvudområdet Pedagogik och didaktik. För pro- gramstudenter inom Masterprogram i utbildningsle- darskap krävs godkänt resultat på kursen MLE100.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19554

Kursen ges eftermiddag-kväll.

pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling, 15 hp (PDA105)

Kursen behandlar den pedagogiska ledarens roll att leda, utveckla och förändra den pedagogiska verksamheten. Kursen är inriktad på de pedagogiska handlingar som är ägnade att skapa en verksamhet med starkt fokus på lärande och kunskapsutveck- ling. Kursen behandlar även forskning om och deltagarnas praktiska erfarenheter av centrala peda- gogiska, didaktiska begrepp som kunskap, lärande och undervisning. Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller

(7)

lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp. Även högskoleexamen eller kandidatexamen inom andra huvudområden kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet haft anknytning till huvudområdet Pedagogik och didaktik. För pro- gramstudenter inom Masterprogram i utbildningsle- darskap krävs godkänt resultat på kursen MLE100.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, em, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29554

Kursen ges eftermiddag-kväll.

kvalitet och utvärdering inom utbildning, 15 hp (PDA106)

Kursen behandlar utvärderings- och kvalitetsarbetets roll i utbildningssystemets ideologi, organisation och verksamhet. Utvärderings- och kvalitetsfrågor- nas historiska och samhälleliga sammanhang disku- teras. Under kursen granskas utvärdering och kvali- tetsgranskning som verktyg för verksamhetsutveck- ling. Kursen ger kunskaper och färdigheter i teorier, modeller och undersökningsmetoder för utvärdering och kvalitetsgranskning. Ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen om med minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp.

Även högskoleexamen eller kandidatexamen inom andra huvudområden kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet haft anknytning till huvudområdet Pedagogik och didaktik. För pro- gramstudenter inom Masterprogram i utbildningsle- darskap krävs godkänt resultat på kursen MLE100.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, em, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19555

Kursen ges eftermiddag-kväll.

professioner i förändring, 15 hp (PDA108)

Kursen behandlar kunskapsbildning, lärande och utvecklande av professioner och professionstänkan- de. Kursen ger ett historiskt perspektiv på profes- sioner, deras utveckling och förändring, samt sätter in dagens situation i ett globalt och samhälleligt sammanhang. I kursen ingår fältstudier på arbets- platser där du kommer att ges möjlighet att få insikt i förhållanden och villkor på andra arbetsplatser än den egna. Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen om 180 hp inom huvudområdet eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskap- ligt program om 180 hp. Även annan examen med 180 hp kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet haft anknytning till huvudom- rådet pedagogik och didaktik. För programstudenter inom Masterprogram i utbildningsledarskap krävs godkänt resultat på kursen MLE100.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29555

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Aktionsforskning som forskningsfält, 15 hp

(PDA109)

Kursen är indelad i två delmoment där det första momentet ger en översikt av olika inriktningar

inom aktionsforskning som behandlas i relation till vetenskapsteoretiska antaganden. I det andra momentet läses litteratur som ger en överblick av internationella studier inom fältet och dess relevans för utbildningsvetenskap med ett särskilt fokus på nordisk aktionsforskning. Kursen ingår också som obligatorisk kurs inom Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning.

Förkunskapskrav: Godkänt resultat om 15 hp från kurs PDA104.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29556

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Utbildning, makt och demokrati, 15 hp

(PDA112)

Utbildning ingår i ett socialt system som har sin grund i olika maktrelationer. Särskilt fokus ligger på hur social klass produceras inom samhällets utbildningsinstitutioner. Relationen mellan utbild- ning, makt och demokrati studeras ur ett historiskt perspektiv, utifrån begreppen social klass, kön och etnicitet samt utifrån hur utbildning skapar villkor och möjligheter för medborgarna.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen om minst 180 hp, eller examen från Personalvetarprogrammet 180 hp, eller utbildning på motsvarande nivå inom huvudområdet med till kursen anknytande inriktning.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, em, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19357

Kursen ges eftermiddag-kväll

retorik i pedagogiskt ledarskap, 15 hp

(PDA002)

Kursen syftar till att ge fördjupade insikter i stra- tegier för muntlig kommunikation i olika pedago- giska situationer. Kursen fokuserar frågor t ex om hur lärare kan väcka, stimulera och utveckla elevers förmåga att uttrycka sig i små och stora grupper.

Kursen innefattar övningar i retorik och ger förslag till analys av och praktiska metoder för klassrums- arbetet på alla stadier. Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp. Även högskoleexamen eller kandidatexamen inom andra huvudområden kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet haft anknytning till huvudområdet pedagogik och didaktik. För pro- gramstudenter inom Masterprogram i utbildningsle- darskap krävs godkänt resultat på kursen MLE100.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, em, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19556

Kursen ges eftermiddag-kväll.

bedömning av kunskaper och färdigheter, 15 hp (PDA004)

Kursen behandlar kunskaps- och färdighetsbedöm- ning i utbildnings- och undervisningssammanhang, både i nationellt och internationellt perspektiv.

Kunskapsbegreppet, kunskapssyn och validering

utgör grund för kritisk granskning av aktuella bedömningsinstrument. I ett projektarbete kopplat till den egna verksamheten fördjupas förmågan att beskriva, analysera och tolka perspektiv på bedöm- ning och bedömningsinstrument. Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildnings- ledarskap.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp. Även högskoleexamen eller kandidatexamen inom andra huvudområden kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet haft anknytning till huvudområdet Pedagogik och didaktik. För pro- gramstudenter inom Masterprogram i utbildningsle- darskap krävs godkänt resultat på kursen MLE100.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19557

Kursen ges eftermiddag-kväll.

handledning, lärande och ledarskap inom skola och arbetsliv, 15 hp (PDA006)

Kursen tar utgångspunkt i ett professionellt per- spektiv som innebär ett reflekterande och forskande förhållningssätt till pedagogiskt arbete. Kursen behandlar olika teorier om handledning, vuxnas lärande, pedagogiskt ledarskap och kommunika- tion. Dessa teorier sätts i relation till forskning om handledning. I kursen ingår handledningsövningar, som planeras och genomförs i relation till den egna yrkesverksamheten. Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen om 180 hp inom huvudområdet, eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskap- ligt program om 180 hp. Även annan examen om 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet varit inriktat mot huvudområdet pedagogik och didaktik. För pro- gramstudenter inom Masterprogram i utbildningsle- darskap krävs godkänt resultat på kursen MLE100.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29557

Kursen ges eftermiddag-kväll.

skoljuridik och myndighetsutövning, 15 hp

(PDA007)

Sex teman behandlas i kursen. Ett handlar om skolan som institution, styrsystemets utformning samt skoljuridikens betydelse för rektorsrollen.

Andra teman tar upp den rättsliga regleringen av den offentliga förvaltningen, skolans författningar och skolledarens ansvar inom dessa, offentlighet och sekretess, jämställdhet och mångfald i dis- krimineringslagen och skollagen samt arbetsrätt, arbetsmiljörätt och rehabilitering. Kursen ges även som valbar kurs inom Masterprogram i utbildnings- ledarskap.

Förkunskapskrav: Filosofie kandidatexamen med 180 högskolepoäng inom huvudområdet, eller lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet varit inriktat mot huvudområ- det Pedagogik och didaktik.

(8)

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29559

bedömning för och av lärande ii, 15 hp

(PDA008)

Bedömningens funktion att stödja och utvär- dera lärandet fördjupas. Perspektivet inrymmer olika sammanhang, syften, innehåll och metoder.

Innehållet är organiserat i fyra områden: Villkor, ramar och förutsättningar - Grundläggande fråge- ställningar och begrepp - Bedömnings former och betygsättning - Dokumentation och kommunika- tion. Innehållet relateras till det aktuella forsknings- läget och vänder sig till personer verksamma inom skol- och utbildningsområdet som hanterar bedöm- ningar av skilda slag.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet, alternativt lärarexamen med minst 180 hp, eller motsvarande kunskaper. Även annan examen med 180 hp på grundnivå kan efter särskild prövning ge behörighet om examensarbetet varit inriktat mot huvudområde pedagogik, special- pedagogik eller ämnesdidaktik.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19562

Kursen ges eftermiddag-kväll.

vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik ii, 15 hp (PDAX51)

Kursen fördjupar tidigare vetenskapliga kunskaper och färdigheter inom det pedagogiska och didak- tiska området. Kursen behandlar vetenskapliga teo- rier och perspektiv samt belyser olika vetenskapliga ansatser och metoder. Inom kursens ram ges möjlig- heter att knyta kontakt med forskningsmiljöer och att fokusera på vetenskapliga metoder med relevans för examensarbete på avancerad nivå. Kursen ingår även som en obligatorisk fördjupningskurs inom Masterprogram i utbildningsledarskap.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp inom huvudområdet pedagogik och didaktik eller lärarexamen om minst 180 hp eller personalveten- skapligt program om 180 hp eller motsvarande.

Den tidigare examen ska inkludera ett examensarbe- te om 15 hp. Dessutom krävs kärnkurser om 30 hp på avancerad nivå, alternativt 15 hp på grundnivå och 15 hp på avancerad nivå, inom huvudområ- det. För programstudenter inom Masterprogram i utbildningsledarskap krävs godkänt resultat på kur- sen MLE100 samt en valbar kurs om 15 hp.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19558

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29558

Kursen ges eftermiddag-kväll.

magisteruppsats i pedagogik, 15 hp (PDA161)

Kursen innebär att självständigt under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning. I detta ingår att kunna argumentera för relevansen av sin vetenskapliga frågeställning, vidareutveckla befintlig kunskap, argumentera för vald vetenskaplig ansats och metod, genomföra en datainsamling och analys samt presentera resultaten på ett stringent sätt.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp inom huvudområdet eller lärarexamen om minst 180 hp eller examen från personalvetenskapligt program om 180 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs kärnkurser om 30 hp på avancerad nivå, alter- nativt 15 hp på grundnivå och 15 hp på avancerad nivå, inom huvudområdet samt godkänt resultat på den obligatoriska fördjupningskursen PDAX51 Vetenskapliga metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp, eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19570

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29570

Kursen ges eftermiddag-kväll.

examensarbete i pedagogik, 30 hp (PDA162)

Kursen innebär att självständigt men under hand- ledning genomföra en vetenskaplig undersökning på masternivå. I detta ingår att på ett vetenskapligt korrekt sätt kunna argumentera för relevansen av sin vetenskapliga frågeställning, vidareutveckla befintlig kunskap inom undersökningsområdet, välja ansats och metod, genomföra en datainsamling och analys samt presentera resultaten på ett string- ent sätt.

Förkunskapskrav: PDAX51 Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik II, 15 hp eller motsvarande, samt på avancerad nivå inom huvudområdet 45 hp kärnkurser och 30 hp valbara kurser (varav högst 15 hp kan vara på grundnivå).

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-19571

Start: VT13, 50 %, kväll, 2013-01-19 – 2014-01-18 Anm-kod: GU-29571

Kursen ges eftermiddag-kväll.

pedAGoGik med inriktninG mot ikt och lÄrAnde

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Forskningsgången 6, Lindholmen, 031-786 0000, www.ait.gu.se

Studievägledning

Jon Mjölnevik, 031-786 5954 jon.mjolnevik@ituniv.se

Avancerad nivå

design av it för lärande, 7,5 hp (TIA120)

Studera hur teknik och praktik samspelar och hur särskild användning av specifik teknik får konsekvenser för hur vi lär, delar kunskap, samt hur kunskap utvecklas över tid. Lär dig utvärdera och kritiskt granska IT-stöd för lärande och kun- skapshantering. Du blir förtrogenhet med vanliga plattformar och applikationer för lärande och för att utveckla IT-stöd för lärande och får en inblick i infrastrukturer och resurser i IT-miljön som digitala lärplattformar och personliga lärmiljöer.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsva- rande om 180 hp.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, nät, 2012-11-05 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-18762

infrastrukturer och organisering av lärande och kommunikation, 7,5 hp (TIA123)

Hur kan IT-systemen utgöra medium för kommu- nikation, samarbete och lärande, och hur förstår vi IT som infrastruktur för lärande? IT-system är såväl plattformar för deltagande som verktyg för genomförande, såväl inom utbildningsinsti- tutioner som i företags och förvaltningars arbete med utbildning och kompetenshantering. Olika vetenskapliga ansatser för att förstå IT som infra- struktur för lärande diskuteras, hur dessa påverkar och förändrar professionella roller och villkoren för deltagande.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsva- rande om 180 hp.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 25 %, nät, 2012-09-03 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-18851

examensarbete i lärande, kommunikation och informationsteknologi, 15 hp (TIA124)

Här får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom ett valt problemområde kopplat till Lärande, kommunikation och IT. I kursen behandlas såväl analys och granskning som presentation av forsk- ningsresultat. Förmåga till kritisk analys, metodiskt arbetssätt samt klarhet och saklighet i problemfor- mulering och redovisning betonas. I kursen behand- las och fördjupas metoder och tekniker för datain- samling samt forskningsetiska aspekter relevanta för det valda området.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsva- rande om 180 hp.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, nät, 2013-01-21 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-28759

speciAlpedAGoGik

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Västra Hamngatan 25, 031-786 0000,

www.ips.gu.se Studievägledning

MariAnne Fridlund, 031-786 2284 marianne.fridlund@ped.gu.se,

I ämnet specialpedagogik möter du samspelet mellan individ och utbildningsmiljö, där inkluder- ings- och exkluderingsprocesser på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå är centrala teman.

Forskning och utbildning i specialpedagogik behan- dlar perspektiv som är riktade mot olika aspekter av individers delaktighet, kommunikation och lärande i huvudsak inom utbildningssektorn. På grund- nivå kan kurser i ämnet ingå i en kandidatexamen i pedagogik och didaktik. Kurser i vetenskaplig metod och examensarbete samläses; se Pedagogik.

På avancerad nivå kan magister-/masterexamen uppnås i specialpedagogik. Examen på avancerad nivå i ämnet specialpedagogik ger möjlighet att söka till forskarutbildning i pedagogik. Kurs i vetenskap- liga teorier och metoder samläses (PDAX51); se Pedagogik.

(9)

Grundnivå

Specialpedagogik som ämne och veten- skapsområde, 15 hp (PDG201)

Vad anses som normalt och vad uppfattas som avvi- kande? Vilka faktorer kan ha betydelse för inklu- derings- respektive exkluderingsprocesser? Du får bekanta dig med centrala begrepp, perspektiv och etiska dilemman, både i praktisk verksamhet och i vetenskapliga sammanhang.

Förkunskapskrav: Genomgången obligatorisk kärnkurs i pedagogik och didaktik, lärarexamen eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, nät, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19520

Specialpedagogik och sociopolitisk förändring, 15 hp (PDG202)

Är specialpedagogisk kunskap en frigörande kraft eller är den kontrollerande och disciplinerande? Du får fördjupa dig i specialpedagogikens framväxt lik- som dess förhållande till samhällelig maktutövning.

Hur såg man vid olika historiska tidpunkter på vad som var normalt och vad som var avvikande och vad kan det betyda i förståelsen av dagens samhälle?

Förkunskapskrav: Med godkänt resultat genom- gången obligatorisk kärnkurs i pedagogik och didaktik samt genomgången valbar kärnkurs PDG201, eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: VT13, 50 %, nät, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29530

Ämnesdidaktik: undervisning och lärande i matematik med inriktning mot elever i behov av särskilda utbildningsinsatser, 15 hp

(PDG212)

Kursen belyser komplexiteten i lärande i matematik.

Den didaktiska och pedagogiska kompetensen för att kunna möta elever i behov av särskilda utbild- ningsinsatser fokuseras. I kursen utvecklar du din kompetens för att kunna differentiera undervisning- en på ett sätt som bidrar till att alla elever utvecklar sitt intresse för och kunnande i matematik. Under kursen ska dina egna erfarenheter och intentioner införlivas i undervisningsinnehållet och din kun- skapsprocess ska utvecklas i dialoger med andra.

Förkunskapskrav: Lärarexamen med matema- tikinriktning eller motsvarande kunskaper. För stu- denter inom lärarprogrammet krävs minst godkänt resultat inom allmänt utbildningsområde termin 1, samt 30 hp matematik inom inriktning/specialise- ring eller motsvarande.

Urval: Yrkeserfarenhet som lärare/fritidspedagog.

Start: HT12, 50 %, dag, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19521

Pedagogiskt arbete för barn, unga och vuxna med begåvningsmässiga funktions- hinder, 30 hp (PDG213)

I kursen behandlas utbildningen för individer med utvecklingsstörning historiskt och idag. Etik, bemö- tande och förhållningssätt är centrala utgångspunk- ter i kursen. Innehållet fokuserar även inkludering/

exkludering och normalitet/avvikelse, liksom iden- titetsutveckling och kommunikation i relation till utvecklingsstörning. Särskilt fokus riktas mot bety-

delsen av goda lärandemiljöer samt att kontinuerligt utvärdera verksamheter för att uppnå delaktighet och optimalt lärande.

Förkunskapskrav: Lärarexamen eller motsvarande kunskaper.

Urval: Yrkeserfarenhet som lärare/fritidspedagog.

Start: HT12, 50 %, dag, 2012-09-01 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-19522

Kursen ges tisdag-onsdag 1 gång/månad.

Sociala och emotionella svårigheter – orsaker och pedagogiska konsekvenser, 15 hp (PDG215)

I kursen kommer du att studera symtom på och orsaker till sociala och emotionella svårigheter hos barn och ungdomar. Vi diskuterar och analyserar olika teorier och förklaringsmodeller inom området.

Du får också kunskap om olika sätt att hantera svå- righeterna genom pedagogiska stödinsatser, liksom kännedom om samhällets övriga insatser. Dina egna reaktioner och förhållningssätt är ett viktigt inslag genom hela kursen.

Förkunskapskrav: Genomgången kärnkurs i spe- cialpedagogik, alternativt lärarexamen eller motsva- rande.

Urval: Yrkeserfarenhet som lärare/fritidspedagog.

Start: HT12, 50 %, kväll, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19523

Kursen ges torsdagar mellan 17-20.

Grupphandledning i skola, vård och omsorg, 15 hp (PDG217)

Vill du fördjupa och utveckla din kompetens inom området kvalificerade samtal/ grupphandledning i pedagogiskt arbete? I kursen väver vi ihop teori och praktik genom litteraturstudier, föreläsningar samt grupphandledning med reflektionsskrivande.

Förkunskapskrav: Avslutade studier om minst 180 hp inom vård, socialt arbete, lärarutbildning eller motsvarande. Dessutom krävs två års yrkeser- farenhet från något av områdena vård, pedagogiskt eller socialt arbete.

Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 25 %, em, 2012-09-01 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-19524

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15 hp (PDG262)

Kursen ger aktuell kunskap om funktionsnedsätt- ningar inom autismspektrum i ett livslångt perspek- tiv. Vi tar upp hur lärmiljöer kan organiseras för att skapa goda förutsättningar för delaktighet och lärande. Kursen innehåller praktisk och teoretisk kunskap om pedagogiska förhållningssätt och strate- gier och en översikt över relevant pedagogisk forsk- ning inom området.

Förkunskapskrav: Lärarexamen Urval: Högskolepoäng, max 225 hp

Start: HT12, 50 %, dag, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19559

Specialpedagogiska kunskaper i skolan, 15 hp (PDG264)

Vilka faktorer är avgörande för att skolan ska ge alla barn, unga och vuxna en meningsfull och menings- skapande tid i förskola och skola? Du får i kursen

kunskaper om specialpedagogikens roll och dess funktion i dagens förskola och skola samt på vilket sätt specialpedagogiska insatser kan vara stöd för att utforma en god lärandemiljö. Etik, bemötande och förhållningssätt är centrala begrepp i kursen.

Bakomliggande orsaker till skolsvårigheter proble- matiseras och analyseras.

Förkunskapskrav: Lärarexamen eller motsva- rande.

Urval: Yrkeslivserfarenhet

Start: VT13, 100 %, dag, 2013-03-25 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29520

Avancerad nivå

Inkluderande pedagogik i ett skandinaviskt perspektiv, 15 hp (PDA201)

Du får fördjupa dig i teoretiska, praktiska och ideo- logiska ställningstaganden i relation till den inklu- derande pedagogikens framväxt.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp) samt med godkänt resultat genomgångna kärn- kurser i specialpedagogik om minst 30 hp på grundnivå. Alternativt krävs lärarexamen med minst 20 p (30 hp) i specialpedagogik eller motsvarande kunskaper.

Urval: Högskolepoäng utan maxgräns

Start: HT12, 50 %, nät, 2012-09-01 – 2013-01-18 Anm-kod: GU-19550

Dokumentation, etik och demokrati, 15 hp

(PDA202)

Du får fördjupa dig i vilka konsekvenser en allt mer omfattande elevdokumentation kan få i våra praktiska verksamheter. Du får granska och analy- sera textdokument i utbildningssammanhang där språkets möjligheter lyfts fram och etiska frågeställ- ningar diskuteras.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp) samt med godkänt resultat genomgångna kärn- kurser i specialpedagogik om minst 30 hp på grundnivå. Alternativt krävs lärarexamen med minst 20 p (30 hp) i specialpedagogik eller motsvarande kunskaper.

Urval: Högskolepoäng utan maxgräns

Start: VT13, 50 %, nät, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29550

Uppsats/examensarbete i ett special- pedagogiskt perspektiv, 15 hp (PDA252)

Kursen ger dig fördjupad erfarenhet av forsknings- arbete. Uppsatsen/examensarbetet genomförs under handledning och val av ämne för arbetet görs i bör- jan av kursen alternativt i samråd med en seminarie- ledare i kursen PDAX51 Vetenskapliga teorier och metoder i pedagogik och didaktik II, 15 hp. Du ska även opponera på en uppsats/ett examensarbete som författats av annan student.

Förkunskapskrav: PDAX51, Vetenskapliga meto- der i pedagogik och didaktik II, 15 hp eller mot- svarande.

Urval: Högskolepoäng utan maxgräns

Start: VT13, 50 %, em, 2013-01-19 – 2013-06-07 Anm-kod: GU-29560

Kursen ges eftermiddag-kväll.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :