• No results found

Oponentní posudek na diplomovou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na diplomovou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na diplomovou práci

Autor/ka DP: Bc. Alena Hockeová

Studijní program/obor: N 7508 Sociální práce / 6731T012 Sociální práce

Název práce: Agresivita u dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Vedoucí práce: PhDr. Alena Dědečková

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Diplomová práce se zabývá agresivitou dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Téma práce je aktuální vzhledem k plánovanému přesunu některých zařízení pod MPSV a příp. rušení zařízení a škol při nich zřizovaných v rámci inkluze vzhledem k následkům, které tato změna může přivést i v oblasti agresivity a ohrožení společnosti. Cíl práce je zřejmý z anotace i úvo- du, v závěru je zhodnocení jeho plnění. V anotaci je zmínka o výzkumu zaměřeném na pedagogy, ve skutečnosti se ho účastnily i sociální pracovnice, které však dle zákona o pedagogických pracovnících do pedagogů nejsou zařazeni. Autorka tuto skupinu respondentů však použila ve prospěch diplomové práce pro lepší přiblížení dané problematiky. Teoretická část objasňuje základní pojmy, související s danou tematikou agresivity a ústavní péče. Výzkumnou metodou byl zvolen dotazník, doplněný o obsahovou analýzu dokumentace a 3 kazuistiky. Výzkumný vzorek tvoří 126 respondentů - pracovníků z uvedených zařízení. Použito je velké množství zdrojů včetně zahraničních. Svým rozsahem práce splňuje požadavky, kladené na diplomovou práci. Drobné nedostatky jsou velmi ojedinělé (s. 53 chy- bějící interpunkce v souvětí…). Drobná výtka se vztahuje na příliš krátkou diskuzi; kazuistiky jsou zařazeny pouze na dokreslení problematiky, vhodnější by bylo zařadit je hned za zhodnocení vý- zkumného šetření. Autorka pracovala samostatně, svědomitě a pečlivě připomínky zapracovávala;

práce vznikala pozvolna v delším časovém úseku. Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

1. Tolerance společnosti k agresivitě stoupá. Doložte konkrétní příklady s oporou o odborné zdroje i vlastní praxi.

2. Rozeberte podrobně problematiku šikany (s. 40) včetně možných následků z strany oběti.

3. V teoretické části se nezmiňujete o diagnostických ústavech, v empirické části s nimi, resp. s jejich zaměstnanci, pracujete. Jaká je úloha diagnostických ústavů a jak jsou rozděleny?

4. Podrobněji rozeberte diskusi.

Datum: 18. 5. 2016 Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou