• No results found

Oponentní posudek na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Oponentní posudek na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Kristýna Švecová

Studijní obor: Pedagogika volného času Název práce: Aktivity dětí a mateřské škole Oponent/ka práce: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

Hodnotící kritéria Splňu

je bezhrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

1

(2)

Celkové hodnocení práce:

Předložená práce je kompaktní, uceleně, čtivě a v logických návaznostech objasňuje zvolenou problematiku.

V teoretické části je přehledně a výstižně popsána charakteristika vývojového období předškolního věku, dále se autorka zabývá dvěma typy aktivit typickými pro tuto věkovou skupinu - hrou a učením. Text bych doporučila v této části doplnit o charakteristiku dalších specifických činností (práce, sebeobsluha). V podkapitolách 2.4 a 2.5 autorka nepřesně operuje pojmy rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program. Celkově je však teoretická část zpracována kvalitně, s korektním využíváním odborných zdrojů. Autorčiny vlastní texty jsou vhodně doplněny citlivě a erudovaně vybíranými výstižnými citáty.

Praktická část je vypracována precizně. Autorka si jasně a konkrétně stanovila cíl výzkumu, promyslela metodologii. Pro pozorování si připravila promyšlený a strukturovaný pozorovací protokol. Pozorování kombinovala s rozhovory se sledovanými dětmi. Výsledky zpracovala do přehledných tabulek (v textu a v přílohách), zdařile vyhodnotila a interpretovala.

Kvalita předložené práce je podtržena vysokou formální a jazykovou úrovní.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu:

Objasněte úlohu RVP PV a školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a vztah mezi těmito kurikulárními dokumenty.

Datum: 26.5.2015 Podpis:

2

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou