Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag24mars 2015 Klockan 09:00-14:45 Ajournering 09:05-10:00, 13:40-13:50 ( 136)

Full text

(1)

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Plats och sammanträdestid

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ersättare

Tjänstemän

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2)

Sammanträdesdatum

2015-03-24

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag24mars 2015

Klockan 09:00-14:45

Ajournering 09:05-10:00, 13:40-13:50 (§ 136)

Micael Glennfalk (M) (ordförande§ 118-119, 121-135, 137) Magnus Gustafsson (M)

Claes Roos (M)

Kenneth Björklund (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V)

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

PerÅke Svensson (C) § 118-119, 121-134 Kl. 09:00-12:00 Lis-Astrid Andersson (S)

Sven Weckfors (KD) (ordförande§ 136)§ 135-137 Kl. 13:00-14:45

Marie Nieholson (M) Sven Weckfors (KD)

Miklos Hathäzi, samhällsbyggnadschef Anette Nilsson, socialchef

Anders Eriksson, kultur- och fritidschef Anders Helgee, miljö- och byggnadschef Birgitha Sahlin, barn- och utbildningschef Mattias Karlsson, ekonomichef

Eva Berglund (S), socialnämndens ordförande Carolina Leijonram, kommunchef

Ewa kommunsekreterare

Peter Högberg (S) Vimmerby 31 mars 2015

Kl. 10:10-14:45 Kl. 09:00-12:00

§ 118-119

§ 131, 135

§ 132

§ 133

§ 134

§ 135

§ 135

Paragrafer 118-119, 121-137

(§ 120 justerades omedelbart)

(2)

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets forvaringsplats

Underskrift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2)

Sammanträdesdatum

2015-03-24

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsen 2015-03-24 2015-04-01

Administrativa avdelningen

do~M~

sekret t•

Datum då anslaget tas ned 2015-04-24

Utdragsbestyrkning

(3)

Vimmerby kommun

sAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum l (3 O)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 118 Dnr 2014/269 Kod 312

Cykelstrategi för Kalmar län - yttrande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta samhällsbyggnadsavdelningens yttrande plus komplettering som sitt eget och sända det till Regionförbundet i Kalmar län.

Ärendet

Regionförbundet i Kalmar län har skickat förslag till cykelstrategi för Kal- mar Län till kommunen för yttrande. Regionförbundet skriver i remissen att det är fritt att lämna synpunkter på allt i förslaget, men man vill gärna ha svar på följande frågor:

• Är det rätt strategi i kapitel 6 angående kollektivtrafik, pendling och tur- ism.

• Är det rätt att ge hög prioritet till möjligheten att skapa. långa samman- hängande turistcykelleder som samtidigt kan ingå i ett pendlingsnät?

• Kan kommunerna medfinansiera cykelbanor utanför tätorter med upp till 50 procent?

Cykelstrategin har sänts till Miljö- och Byggförvaltningen, Kultur och fri- tidsförvaltningen, Vimmerby Energi och Miljö AB, Turistbyrån samt till Ungdomsrådet för synpunkter. Synpunkter har inkommit från Kultur- och fritidsförvaltningen, Ungdomsrådet samt Turistbyrån.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det ur ett folkhälsoperspektiv är en bra satsning att öka möjligheterna till cykelpendling. Genom att öka möjlig- heterna till cykelpendling ges bättre förutsättningar till den viktiga vardags- motionen. För Vimmerbys del anser Kultur och fritidsförvaltningen att vägen Vimmerby- storebro - Hultsfred är strategisk ur cykelpendlingssyn- punkt

Vimmerby Turistbyrå menar att långa sammanhängande cykelleder är högin- tressanta, men att dessa inte behöver ingå i pendlingsstråk Dock ställer man sig tvekande till medfinansiering. En övrig synpunkt från Turistbyrån är att en anslutning från fastlandet till Norra Öland skulle öppna möjligheten att

(4)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 2(3 O)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

sälja in cykelturism i länet på den internationella marknaden. Ett system be- stående av små lokala sträckor är inte attraktivt för internationella besökare.

Från ungdomsrådet kommer synpunkten att det ska ges högprioritet till långa sammanhängande cykelvägar både i och utanför staden. Ungdomsrå- det menar även att kommunen till viss del bör kunna vara med och finansi- era cykelvägar. En eventuell finansiering beror på cykelvägamas läge, stor- lek och om de bidrar till turismupplevelser i kommunen.

Samhällsbyggnadsavdelningen tycker det är viktigt att koppla cykelstråk mot kollektivtrafiken. Såväl cykelpendling som kollektivtrafiken skulle tjäna på detta. Kommunen har dock ingen möjlighet att bidra med finansie- ring av cykelbanor utanför tätorterna.

Med utgångspunkt från ovanstående har Samhällsbyggnadsavdelningen sammanställt ett förslag till yttrande över cykelstrategin för Kalmar län.

Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi redogör för yttrandet.

Yttranden ska lämnas till Regionförbundet i Kalmar län senast 2015-03-31.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta samhällsbyggnadsavdelningens förslag till yttrande som sitt eget.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar bifall till yttrandet med kompletteringen att man i näst sista stycket i yttrandet gör tillägget "Det bör vara möjligt att ta med opaketerad cykel på såväl tåg som buss".

Beslutsgång

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommun- styrelsen bifaller Ingela Nilsson Nachtweijs yrkande.

Beslutsunderlag

Förslag till Cykelstrategi för Kalmar Län Dnr 2014/269/312, Id 46524.

Yttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen Id 46558.

Synpunkter på cykelstrategin från Peter Göransson, Vimmerby Turistbyrå, Id 47144.

Synpunkter på cykelstrategin från Daniel Nestor, Vimmerby ungdomsråd, Id 47145.

(5)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidor

Sammanträdesdatum 3(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Förslag till Yttrande över Cykelstrategi för Kalmar Län Upprättad av sam- hällsbyggnadsavdelningen, Id 47146.

Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi, Id 47147.

Sändlista

Regionförbundet i Kalmar län

+

yttrande Samhällsbyggnadsavdelningen

(6)

Vimmerby kommun

sAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 4(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

KS § 119 Dnr 2014/267 Kod 611

Protokolljusterare

Inköp av paviljongerna vid Vimarskolan

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. uppdra till samhällsbyggnadsavdelningen/fastighet att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden innan mars månads utgång 2015 hos Flexator säga upp hyresavtalet for hyra av paviljongerna

2. samhällsbyggnadsavdelningen/fastighet köper in paviljongerna av Flexa- tor till ett pris av 680 000 kronor

3. från och med 2016-01-01 med internhyra hyra ut paviljongerna till barn- och utbildningsnämnden

4. kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att bevilja särskilt inve- steringsmedelmedel for projektet.

Ärendet

Vid dagens sammanträde hanteras frågan om inköp av paviljongerna vid Vimarskolan. Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi redogör for ärendet.

Barn- och utbildningsnämnden hyr paviljongerna av Flexator sedan år 2004.

Under de forsta fem åren var kallhyran l 00 000 kronor/kvartal, 400 000 kronor/år. Kallhyran for paviljongerna sedan och for närvarande är 63 000 kronor/kvartal, 252 000 kronor/år. Paviljongerna är gamla, uppvärmda med elradiatorer och är anslutna till kommunens el- och V A-system.

Uppsägningstiden for hyresavtalet med Flexator är nio månader innan års- skriften annars forlängs avtalet med ett år i taget.

l. Om kommunen köper in paviljongerna till det utsatta priset av 680 000 kronor och inga åtgärder på paviljongerna görs kommer kallhyran for pa- viljongerna blir 26 435 kronor/kvartal, 105 740 kronor/år. Det innebär en besparing på 142 260 kronor/år inkl. underhåll.

2. Om kommunen bestämmer senare att renovera, tilläggsisolera och kon- vertera uppvänTiningen till :fjärrvänne kommer kallhyran bli 47 535 kro-

(7)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 5(3 O)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

nor/kvartal, 190 140 kronor per år. Det innebär en besparing på 61 860 kronor/år inkl. underhåll. Omräknad till vannhyra kommer internhyran bli 59 075 kronor/kvartal, 236 298 kronor/år.

Med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget foreslår samhällsbygg- nadsavdelningen att i forsta etappen ska paviljongerna köpas in och i etapp två år 2017 genomfora renovering, tilläggsisolering och konvertering av värmesystem.

Finansiering

I avsaknad av avsatta investeringsmedel foreslår samhällsbyggnadsavdel- ningen att kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att bevilja särskilt investeringsmedel for inköp av paviljonger.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsavdelningen foreslår kommunstyrelsen besluta att l. uppdra till samhällsbyggnadsavdelningen/fastighet att i samarbete med

BUN innan mars månads utgång 2015 hos Flexator säga upp hyresavtalet fOr hyra av paviljongerna

2. samhällsbyggnadsavdelningen/fastighet köper in paviljongerna av Flexa- tor till ett pris av 680 000 kronor

3. från och med 2016-01-01 med internhyra hyra ut paviljongerna till BUN.

4. kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att bevilja särskilt inve- steringsmedelmedel for projektet.

Peter Högberg (S) yrkar bifall till forslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi, Id 47259 inkl.

bilagor:

l. Internhyresberäkning for Vimarskolans paviljonger, kallhyra, daterad 2015-03-23.

2. Internhyresberäkning for Vimarskolans paviljonger, kallhyra, daterad 2015-03-10.

3. Internhyresberäkning for Vimarskolans paviljonger, vannhyra, daterad 2015-02-23.

Sändlista

Barn- och utbildningsforvaltningen Samhällsbyggnadsavdelningen Kommunfullmäktige

1161~ l

(8)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Siclnr

Sammanträdesdatum 6(30)

Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

2015-03-24

KS § 121 Dnr 2015/74 Kod 109

Medborgarförslag om försäljning av skogstomter- remittering

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för be- redning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

Reservationer

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och PerÅke Svensson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av medborgarförslaget

Johan Rosen har genom medborgarförslag väckt frågan om att påbörja för- säljning av skogsfastigheter som ägs av kommunen då ekonomin behöver saneras och kommunen har en stor låneskuld.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23 förelåg ett medborgar- förslag om försäljning av skogsfastigheter för beredning. Kommunfullmäk- tige beslutade att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för be- redning. Vid dagens sammanträde föreligger kommunfullmäktiges remitte- nng.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens presidium föreslår att kommunstyrelsen beslutar att l. remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för be-

redning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

l VS ICf l

(9)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 7(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och PerÅke Svensson (C) yrkar avslag på medborgarförslaget med motiveringarna att man inte vill sälja skog och att man anser att det är onödigt att utreda frågan och belasta förvaltningen med detta.

Beslutsgång

Två förslag föreligger. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och fin- ner att kommunstyrelsen bifaller presidiets förslag.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosen, Id 46918.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, KF§ 47.

Sändlista

Samhällsbyggnadsavdelningen- för beredning och förslag till beslut

ll{J l~ l

(10)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 8(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 122 Dnr 2015/75 Kod 109

Medborgarförslag om att påbörja försköningen av fula miljöer - remittering

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. remittera medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden och kul- tur-och fritidsnämnden för yttrande samt till samhällsbyggnadsavdel- ningen för beredning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

Sammanfattning av medborgarförslaget

Johan Rosen har genom medborgarförslag väckt frågan om att påhölja för- sköningen av fula miljöer då Vimmerby kommun på flera ställen behöver förskönas. Ganska enkla åtgärder kan medföra avsevärd förbättring. Flera utpekade områden behöver i stort sett bara tanke, spade och arbetskraft.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23 förelåg ett medborgarför- slag om försköning av fula miljöer i Vimmerby för beredning. Kommunfull- mäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger kommunfullmäktiges remitte- ring.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens presidium föreslår att kommunstyrelsen beslutar att l. remittera medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden och kul-

tur- och fritidsnämnden för yttrande samt till samhällsbyggnadsavdel- ningen för beredning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget.

(11)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 9{30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosen, Id 46919.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, KF§ 48.

Sändlista

Miljö- och byggnadsnämnden- för yttrande Kultur- och fritidsnämnden- för yttrande

Samhällsbyggnadsavdelningen- för beredning och förslag till beslut

(12)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum l 0(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

KS § 123 Dnr 2015/76 Kod 109

Protokolljusterare

Medborgarförslag om att flytta brandkårsmuseet- remittering

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande samt till samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

Reservationer

lngela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot be- slutet till förmån för lngela Nilsson Nachtweijs yrkande.

Sammanfattning av medborgarförslaget

Johan Rosen har genom medborgarförslag väckt frågan om att flytta brand- kårsmuseet från Gästgivarhagen till dunge bakom kontorshus för Vimmerby Energi AB och vid sidan av brandstationen.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23 förelåg ett medborgarför- slag om att flytta brandkårsmuseet för beredning. Kommunfullmäktige beslu- tar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Vid dagens sammanträde föreligger kommunfullmäktiges remittering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens presidium föreslår att kommunstyrelsen beslutar att l. remittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande

samt till samhällsbyggnadsavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget.

l Wjl~ l

(13)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 11 (30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar avslag på förslaget med motiveringen att detta ligger utanför kommunens kompetens och att det då är onödigt att lägga tid på att utreda frågan.

Beslutsgång

Två förslag föreligger. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och fin- ner att kommunstyrelsen bifaller presidiets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av J o han Rosen, Id 46921.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, KF§ 49.

Sändlista

Kultur- och fritidsnämnden för yttrande

Samhällsbyggnadsavdelningen- för beredning och förslag till beslut.

l

Utdm"b"tydmffig

(14)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 12(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 124 Dnr 2015/78 Kod 109

Medborgarförslag om att flytta Folkets Parks byggnader

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fOreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medbor- garförslaget med motiveringen att en flytt av Folkets Parks byggnader är utanför kommunens kompetens då kommunen inte äger fastigheten där Folkets Park ligger.

Sammanfattning av medborgarförslaget

Johan Rosen har genom medborgarförslag väckt frågan om att flytta Folkets Parks byggnader till plats i Gästgivarhagen där bland annat brandkårsmuseet ligger. Förslaget syftar till att skapa ett vackrare Vimmerby. En flytt av Fol- kets Park skulle också skapa möjlighet till bebyggelse av nya lägenheter.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23 förelåg ett medborgarför- slag om att flytta Folkets Parks byggnader för beredning. Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunfullmäktiges remittering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens presidium föreslår att kommunstyrelsen beslutar att l. remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för be- redning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

Peter Högberg (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk- tige att medborgarförslaget avslås eftersom det som föreslås i medborgar- förslaget ligger utanför kommunens kompetens då kommunen inte äger fastigheten.

l LDI~ l

(15)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr

Sammanträdesdatum 13(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Beslutsgång

Två förslag föreligger. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och fin- ner att kommunstyrelsen bifaller Peter Högbergs förslag att föreslå fullmäk- tige avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Johan Rosen, Id 46922.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, KF§ 50.

Sändlista

Kommunfullmäktige

(16)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 14(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

KS § 125 Dnr 2015/83 Kod 109

Protokolljusterare

Medborgarförslag om komplettering av gångbana/promenadväg utmed Astrid lindgrens gata - remittering

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för be- redning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

Sammanfattning av medborgarförslaget

V ello V ellet har genom medborgarförslag väckt frågan om komplettering av gångbanalpromenadväg utmed Astrid Lindgrens gata mellan Krönvägen och Snokebovägen. Astrid Lindgrens gata är en huvudled och är en starkt trafi- kerad gata. Vägen är numera gångstråk som flitigt används av joggare, mot- ionärer och hundrastare och Vello V ellet föreslår därför att kommunen an- ordnar en gångbana där.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23 förelåg ett medborgar- förslag om komplettering av gångbanalpromenadväg utmed Astrid Lind- grens gata för beredning.

Fullmäktige får enligt 5 kap 25 § 2 st kommunallagen överlåta till kommun- styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som väckts genom med- borgarförslag utom i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till kommun- styrelsen för handläggning och beslut.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunfullmäktiges remittering.

(17)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 15(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens presidium föreslår att kommunstyrelsen beslutar att l. remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för be-

redning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Vello Vellet, Id 46939.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, KF§ 51.

Sändlista

Samhällsbyggnadsavdelningen - för beredning och förslag till beslut

(18)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. sidnr

Sammanträdesdatum 16(30)

Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

2015-03-24

KS § 126 Dnr 2015/85 Kod 109

Medborgarförslag om avsaknad av skyltar med gatunamn och grändnamn på Hultetområdet- remittering

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen for be- redning och framtagande av forslag till beslut

2. forslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

Sammanfattning av medborgarförslaget

V ello V ellet har genom medborgarforslag väckt :frågan om avsaknad av skyltar med gatunamn och grändnamn på Hultetområdet Gatunamn och grändnamn är endast uppsatta vid infarter for bilar. Skyltar vid gångstråk saknar gatunamn och därfor f'ar personer utan karta eller lokalkännedom :fråga sig :fram. V ello V ellet fareslår därfor att fullmäktige med omtanke om gående kompletterar skyltning i anslutning till gångvägar.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23 forelåg ett medborgar- förslag om avsaknad av skyltar med gatunamn och grändnamn på Hultet- området for beredning.

Fullmäktige f'ar enligt 5 kap 25 § 2 st kommunallagen överlåta till kommun- styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som väckts genom med- borgarforslag utom i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarforslaget till kommun- styrelsen for handläggning och beslut.

Vid dagens sammanträde foreligger kommunfullmäktiges remittering.

\' ~

Utdragsbestyrknio g

\

(19)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 17(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens presidium föreslår att kommunstyrelsen beslutar att l. remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsavdelningen för be-

redning och framtagande av förslag till beslut

2. förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-08-04.

~eter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Vello Vellet, Id 46946.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, KF§ 52.

Sändlista

Samhällsbyggnadsavdelningen - för beredning och förslag till beslut

1~11f l l Utdrn..,~lyd<cing

(20)

l Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 18(30)

2015-03-24

KS § 127 Dnr 2015/65 Kod 021

Protokolljusterare

Protokollsutdrag från FÖSAM § 7 2015-01-28: Administrativa avdelningens APT-anteckning punkt 4, 2014-12-17

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Vid dagens sammanträde foreligger ett utdrag ur administrativa avdelning- ens minnesanteckningar från arbetsplatsträffen 2014-12-17, punkt 4, som handlar om arbetsmiljön på avdelningen. Arbetssituationen är ansträngd och pressen på personalen är mycket hög. Merarbete har uppstått på grund av den nya politiska organisationen. Man vill att politikerna f'ar insikt i avdel- ningens arbete och forståelse for att ekonomiska beslut f'ar konsekvenser får tjänstemannaorganisationen.

Ärendet hanterades vid FÖSAM:s sammanträde 2015-01-28 där man be- stämde att arbetsgivaren tar med sig punkten till politiken.

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag FÖSAM 2015-01-28, § 7 inkl. bilaga, Id 47031.

Sändlista

Administrativa avdelningen

(21)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 19(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 128 Dnr 2015/1

Kundenkät för ITSAM:s Servicedesk 2015- sammanfattning

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger en sammanfattning av resultatet av kun- denkäten för ITSAM:s Servicedesk som genomfördes mellan 2015-02-13 och 2015-02-27. Enkäten omfattar samtliga medlemskommuner inom ITSAM. Totalt svarade 827 personer på enkäten.

Totalt sett anser de flesta som besvarat enkäten att kompetens, bemötande, återkoppling och öppettider hos Servicedesk är bra eller mycket bra. Bäst betyg rar bemötande där 59% svarat "Mycket bra" och 38% svarat "Bra".

Lars Johansson (V) undrar om det finns möjlighet att få resultatet fördelat per kommun. Kommunchef Carolina Leijonram har fått besked från ITSAM att det inte är möjligt.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av kundenkät för ITSAM:s Servicedesk 2015, Id 47198.

1~1~1

(22)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 20(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

KS § 129 Dnr 2015/1

Protokolljusterare

Meddelanden 2015

Kommunstyrelsens beslut

Följande meddelanden läggs till handlingarna:

Dnr 2015/1 Id 47128

Protokoll Vimarhem AB: s styrelsesammanträde 2015-02-17.

Dnr 2015/63 Id 47136 Protokoll CESAM 2015-03-03.

Dnr 2015/1 Id 47163

skrivelse till kultur- och fritidsnämnden, för kännedom till kommunstyrel- sen, från Pelarne skytteförening. Föreningen beslöt på sitt årsmöte att sända en skrivelse till Vimmerby kommuns kultur- och fritidsnämnd angående de kommunala skötselbidragen för skytteföreningarna. Man upplever att bidra- gen är mycket orättvisa då kostnaderna för de olika skjutbanorna är mycket olika. Föreningen föreslår nämnden att se över skötselbidragen för skytteför- eningarna, att fastställa regler för vilka kostnader som är bidragsberättigade, att ett kontrollsystem införs där kommunen har möjlighet att slumpmässigt välja ut en eller flera föreningar som besöks under året för kontroll av verk- samhet och bokföring samt att kommunen årligen avsätter en summa pengar där föreningarna kan söka bidrag för investeringar i sina anläggningar.

Dnr 2012/331 Id 47164

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2015-02-25, BUN § 23: Bokslut och årsredovisning budgetåret 2014. Nämnden godkänner bok- slut och årsredovisning och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen samt ger presidiet i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen om kostnads- täckning för lokalhyror för förskolan Lunden, Hatttugan och paviljongen i Frödinge för år 2015.

Dnr 2014/46 Id 47199

Protokoll Styrgrupp för Vimmerby kommuns fiberinvestering 2015-01-26.

(23)

~~~~

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 21{30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 130 Dnr 2015/90

Kommunstyrelseförvaltningen informerar - finansrapport per februari 2015

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Kod042

Vid dagens sammanträde föreligger finansrapport per februari 2015.

Ärendet diskuteras.

Beslutsunderlag

Finansrapport per februari 2015 upprättad av ekonomiavdelningen, Id 47200.

(24)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 22(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 131 Dnr 2015/72 Kod 001 Verksamhetspresentation av socialnämnden - muntlig presentation

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Vid dagens sammanträde får kommunstyrelsen en verksamhetspresentation av socialnämnden. Socialchef Anette Nilsson presenterar nämnden och dess verksamhet.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation av socialchef Anette Nilsson.

IIJKI~ l

(25)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 23(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 132 Dnr 2015/72 Kod 001

Verksamhetspresentation av kultur- och fritidsnämnden - muntlig presentation

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Vid dagens sammanträde f'ar kommunstyrelsen en verksamhetspresentation av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidschef Anders Eriksson pre- senterar nämnden och dess verksamhet.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation av kultur- och fritidschef Anders Eriksson.

(26)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL siclnr

Sammanträdesdatum 24(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 133 Dnr 2015/72 Kod001

Verksamhetspresentation av miljö- och byggnadsnämnden - muntlig presentation

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Vid dagens sammanträde f'ar kommunstyrelsen en verksamhetspresentation av miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadschef Anders Helgee presenterar nämnden och dess verksamhet.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation av miljö- och byggnadschef Anders Helgee.

(27)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 25(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 134 Dnr 2015/72 Kod001

Verksamhetspresentation av barn- och utbildningsnämnden - muntlig presentation

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Vid dagens sammanträde f'ar kommunstyrelsen en verksamhetspresentation av barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningschefBirgitha Sahlin presenterar nämnden och dess verksamhet.

Beslutsunderlag Muntlig presentation av

(28)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 26(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 135 Dnr 2012/331 Kod042

Avstämning kring socialnämndens budget 2015

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Vid dagens sammanträde redogör socialchef Anette Nilsson för socialnämn- dens budgetavstämning efter två månader 2015. EkonomichefMattias Karlsson och socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) deltar.

Nämnden går med 20,4 miljoner kronor i underskott mot budget. Störst är underskottet inom områdena individ- och familjeomsorg och äldreomsorg.

Ärendet diskuteras.

Kommunstyrelsen diskuterar hur det har sett ut historiskt sett för social- nämndens verksamhetsområden. Man vet att kostnaderna inom äldre- omsorgen kommer att öka då många äldre väljer att bo kvar hemma längre.

Micael Glennfalk (M) efterfrågar kurvor över de senaste åren för de olika områdena inom socialnämnden för att kunna se eventuella trender. Man dis- kuterar fördelarna med öppenvård på hemmaplan och förebyggande insatser.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation av socialchef Anette Nilsson.

l VJI~ l

(29)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 27(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 136 Dnr 2015/110 KodOOO

Hantering av bloggar och andra sociala medier för förtroende- valda i Vimmerby kommun

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

1. erbjuda följande direktlänkar från kommunens hemsida: kommun- styrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, kommun- fullmäktiges ordförande, oppositionsrådet samt kommunchefen 2. erbjuda b loggande förtroendevalda att få en länk under rubriken

"Politiska bloggar" på kommunens förstasida.

Reservationer

Ingela Nilsson Nachtweij (C), Lars Johansson (V) och Sven Weckfors (KD) reserverar sig mot beslutet att avgöra frågan idag och beslutet att bifalla Pe- ter Högbergs yrkande, till förmån för Ingela Nilsson Nachtweijs och Lars Johanssons yrkanden.

Anmälan om jäv

Ordförande Micael Glennfalk (M) lämnar på egen begäran sammanträdes- rummet. Sven Weckfors (KD) träder in som ordförande vid hantering av ärendet, i egenskap av den till åldern äldste tjänstgörande ledamoten.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan 13:40 och 13:50.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-10 lyfte Lars Johansson (V) frågan om lämpligheten att ha en länkning från kommunens webbplats till kommunalråd Micael Glennfalks (M) blogg. Lars Johansson (V) yrkade att man tar bort länkningen från Vimmerby kommuns webbplats till kommunal- rådets blogg. Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkade att man gör en utredning

c;_

(30)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 28(3 O)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

om hur politisk kommunens webbplats ska vara. Kommunstyrelsen beslu- tade att inte behandla ärendet vid det sammanträdet. Vid dagens samman- träde lyfts frågan på nytt.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har lämnat in ett yrkande där hon vill att kommunen ska utreda och ta fram riktlinjer för hantering av sociala medier för förtroendevalda i Vimmerby kommun. Utredningen bör visa om det är lämpligt eller inte att ha politiska bloggar på kommunens hemsida.

Vid sammanträdet lämnar Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Johansson (V) ett gemensamt yrkande om att lämpligheten i att ha politiska b loggar på kommunens hemsida utreds och att länkningen till kommunalrådets blogg tas bort under tiden frågan utreds, samt att man tar fram riktlinjer för hante- ring av sociala medier för förtroendevalda. Detta yrkande ersätter Ingela Nilsson Nachtweijs tidigare yrkande.

Socialdemokraterna och Moderatema anser att man istället ska öppna upp för politisk debatt och yrkar att man ska erbjuda länkar från kommunens webbplats till politiska bloggar

Ärendet diskuteras.

Lars Johansson (V) anser att det är olämplig med politisk debatt på kommu- nens hemsida. Det saknas länk till officiella kanaler men finns länk till poli- tiska kanaler. Han tycker att det är olustigt att majoriteten inte vill utreda frågan.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) menar att det inte är vanligt med länkningar till politiska bloggar från kommuners hemsidor. Hon menar att Micael Glennfalk (M) har visat på omdömeslöst bloggande i vissa fall då han skri- ver om andra politiska partier.

Peter Högberg (S) menar att det inte sker något politiskt bloggande på kommunens hemsida då det handlar om länkning till en annan sida. Han po- ängterar att majoriteten- socialdemokraterna och moderatema-villlyfta fram den politiska debatten och tycker att oppositionen istället försöker be- gränsa debatten. Kommunen är en politiskt styrd organisation och det bör synas.

Förslag till beslut

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att Vimmerbykommun ska utreda och ta fram riktlinjer för hantering av sociala medier för förtroendevalda i Vim- merby kommun.

(31)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 29(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Johansson (V) yrkar gemensamt att l. lämpligheten i att ha politiska b loggar på kommunens hemsida utreds.

2. länkningen till kommunalrådets blogg tas bort från hemsidan tills utred- ningen är klar.

3. det tas fram riktlinjer för hantering av sociala medier för förtroendevalda i Vimmerby kommun.

Peter Högberg (S) yrkar, för Socialdemokraterna och Moderaterna, att l. erbjuda följande direktlänkar från kommunens hemsida: kommunstyrel-

sens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, kommunfullmäkti- ges ordförande, oppositionsrådet samt kommunchefen

2. erbjuda bloggande förtroendevalda att få en länk under rubriken "Poli- tiska b loggar" på kommunens förstasida.

Efter diskussion yrkar Ingela Nilsson Nachtweij (C) att ärendet återremitte- ras och att beslut i ärendet fattas vid nästa sammanträde.

Beslutsgång

Tre förslag föreligger. Först ska frågan avgöras om ärendet ska återremitte- ras eller avgöras idag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden Ingela Nilsson Nachtweijs (C) och Lars Johans- sons (V) gemensamma yrkande mot Peter Högbergs (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Peter Högbergs yrkande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-1 O, KS § 117.

Yrkande från Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 47314.

Yrkande från Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Johansson (V), Id 47318.

Yrkande från socialdemokraterna och moderaterna, Id 47320.

Sändlista

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren (S) Kommunchef Carolina Leijonram

Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson Kommunikatör Petra Genfors

(32)

Vimmerby kommun

. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 30(30)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

KS § 137 Dnr 2015/3

Protokolljusterare

Kommunchefen informerar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen f'ar information. Ärendet leder inte till något beslut.

Ärendet

Kommunchef Carelina Leijonram informerar om pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.

(33)

Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Plats och sammanträdestid

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ersättare

Tjänstemän

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter sekreterare

OrdfOrande

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2)

Sammanträdesdatum

2015-03-24

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 24 mars 2015

Klockan l 0:15-10:25

Micael Glennfalk (M), ordförande Magnus Gustafsson (M)

Claes Roos (M) Kenneth Björklund (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V)

lngela Nilsson Nachtweij (C) PerÅke Svensson (C)

Lis-Astrid Andersson (S)

Marie Nieholson (M) Sven Weckfors (KD)

Monica Bergh, personalchef Carolina Leijonram, kommunchef Ewa Gunnarsson, kommunsekreterare Peter Högberg (S)

Vimmerby 24 mars 2015 Paragraf 120

(34)

. . ' ' ! " ' ' ' ,

·~~~~

Vimmerby kommun

•• .:::,·.-... 7. :, f'.

· SAMMANTRADESPRp!fpKOLL/ 2(2).

Sammanträdesdatum " · ·,, ·

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-03-24

Datum då anslaget sätts upp 2015-03-25 Datum då anslaget tas ned 2015-04-17

Protokollets förvaringsplats Administrativa avdelningen

Underskrift sekretera .

*!Db~

Utdragsbestyckning

(35)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum l (2)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 120 Dnr 2015/106 Kod028

Extra ersättningar till sjuksköterskor under bristsituation och under sommaren 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att extra ersättning till sjuksköterskor ska utgå 2015 enligt bilagor.

Ärendet

Vid dagens sammanträde hanteras frågan om extra ersättningar till sjukskö- terskor under bristsituation och under sommaren 2015. PersonalchefMonica Bergh redogör för ärendet.

Sjuksköterskesituationen är mycket ansträngd och trots upprepade försök har man inte lyckats rekrytera sjuksköterskor. För närvarande är ungefår hälften av sjukskötersketjänstema vakanta. Extra undersköterskor har satts in men behovet av att befintliga sjuksköterskor kanjobba extra är stort. För att stimulera till detta föreslår vi att extra ersättning utgår till de som arbetar extra tid. Se bilaga l.

Inför sommarens semesterperiod saknas vikarier för sjuksköterskornas se- mestrar. För att stimulera befintlig personal att lägga semester utanför se- mesterperioden och att jobba extra arbetspass behöver arbetsgivaren utge extra kompensation. Se bilaga 2.

Försök att hyra in från bemanningsföretag har gjorts men även dessa har re- kryteringssvårigheter och har inte kunnat möta vårt behov av vikarier.

Finansiering

Finansiering sker inom socialnämndens budgetram för 2015.

Ärendet diskuteras.

Lars Johansson (V) påpekar att socialnämnden går med underskott och und- rar över finansiering i ärendet, där det föreslås att finansiering sker inom so- cialnämndens budgetram för 2015. Detta kan ytterligare öka nämndens un-

l W;/ llf l

(36)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 2{2)

2015-03-24 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

derskott Peter Högberg (S) menar att om man inte fattar detta beslut kan det leda till andra kostnader istället. Monica Bergh påpekar att då det finns va- kanser finns det ett visst utrymme för denna kostnad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att extra ersättning till sjuksköterskor ska utgå 2015 enligt bilagor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av personalchef Monica Bergh, Id 47168.

Avtal om extra ersättning för tillsvidareanställd sjuksköterska inom hem- sjukvården i Vimmerby kommun, bilaga l, Id 47169.

Sommaravtal 2015 för sjuksköterskor i Vimmerby kommun under semester- perioden vecka 25-32, bilaga 2, Id 47170.

Sändlista Socialnämnden Personalavdelningen

Bilagor.

(37)

Vimmerby kommun

Bilaga l

1<5§'120

J

201'S-b?ri4

l (l)

2015-03-11 2015/106/028 Kommunstyrelseförvaltningen/Personalavdelningen Id 4 7169 MB

Avtal om extra ersättning för tillsvidareanställd sjuksköterska inom hemsjukvården i Vimmerby kommun

Åtgärden vidtas pga. den ansträngda situationen med underbemarining av sjuksköterskor.

Giltighetstid: 2015-04-01-2015-06-14, 2015-08-10- med avstämning var tredje månad.

Avtalet gäller under ovanstående perioder. Avstämning sker för ställningstagande till avtal utifrån möjligheterna att återskapa grundbemanning för sjuksköterskorna.

• Vid av enhetschef beordrad tjänstgöring utöver ordinarie tid utgår:

Kvalificerad övertidsersättning för deltidstjänstgörande sjuksköterska 1,5 kvalificerad övertidsersättning för heltidstjänstgörande sjuksköterska

~~, .D~-- (

a:t~~-z-r

o._ c /"---.

Monica Bergh Personalchef

~ J;y

Post: Vimmerby kommun 598 81 Vinunerby Besök: Stångågatan 28

(/O

Telefon: 0492 76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vinunerby.se Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0

(38)

Vimmerby kommun

Bilaga 2

I(S_§120, 2D16-b3-1Y1(1)

2015-03-03

Kommunstyrelseförvaltningen/Personalavdelningen MB

2015/106/028 Id 47170

Sommaravtal 2015 för sjuksköterskor i Vimmerby kommun under semesterperioden vecka 25 - 32

stimulansåtgärder för sjulu;köterskor som tjänstgör inom Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvård.

Förskjutning av semester utanför semesterperioden juni-augusti l. 4 veckor- en extra månadslön

2. 3 veckor- en extra % månadslön 3. 2 veckor- en extra Yz månadslön 4. l vecka - en extra Y4 månadslön

Ersättning för beordrat övertidsarbete

Deltidsanställd: Kvalificerad övertid Heltidsanställd: l ,5 kvalificerad övertid

Anmärkning: Ovanstående ersättningar utbetalas vid anmodan av arbetsgivaren, inte om övertiden initierats av arbetstagaren.

Ersättning för avbrytande av huvudsemester

sjuksköterska som beordras in under sin semester för tjänstgöring, ersätts vm.je dag med dubbellön samt får behålla semesterdagarna.

Förskjuten arbetstid

Byte av arbetsdagar kan ske enligt avtal. Ersättning betalas enligt avtal.

.& ( 2 v

Ct;;&~ \C~?

Monica Bergh

7/')

;,

Personalchef

j

r-

P""

Vlmmert>y kommoo,

Sodru>~ct.

598 81 Vl>=ert>y " " " ' SlOng8.,lM 28

''1f fl'6

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerbv.se Webbplats: www.vimmerbv.se Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 P/usgiro: 7 48 59-0

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :
Outline : Vimmerby kommun