• No results found

Första AP-fonden ska kartonglägga sina handlingar som idag förvaras i pärmar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Första AP-fonden ska kartonglägga sina handlingar som idag förvaras i pärmar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BESLUT 1 (1)

2018-07-05 Dnr 231-2017/9630

Postadress: Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm · Besöksadress: Fyrverkarbacken 13, Stockholm · Telefon: 010-476 70 00 · Telefax: 010-476 71 20 · E-post: riksarkivet@riksarkivet.se · Internet: www.riksarkivet.se · Organisationsnr: 202100-1074

Första AP-fonden Jakobsbergsgatan 28 Stockholm

Beslut efter inspektion av arkivvården vid Första AP-fonden

Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Första AP-fonden 24 maj 2018.

Beslut

Med hänvisning till vad som framkom vid inspektionen beslutar Riksarkivet att förelägga Första AP-fonden följande.

• Upprätta strategi för bevarande av elektroniska handlingar i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar RA-FS 2009:1, 3 kap.

• Upprätta plan för informationssäkerhet i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar RA-FS 2009:1, 6 kap.

• Uppdatera arkivarkivredovisningen genom att avgränsa de äldre arkivbildarna från den nya i enlighet med RA-FS 1994:7, 3 kap. 1 §.

Vidare gjordes följande anmärkning.

Första AP-fonden ska kartonglägga sina handlingar som idag förvaras i pärmar.

Myndighetens återrapportering

Första AP-fonden ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller planerar att vidta med anledning av ovan givna förelägganden. Redovis- ningen ska vara Riksarkivet tillhanda senast den 29 mars 2019.

Riksarkivet förutsätter att myndigheten även beaktar anmärkningarna.

Vid redovisningen ska Riksarkivets diarienummer anges som referens.

Petra Dornbusch Avdelningschef Tillsynsavdelningen

Marianne Hedman Arkivarie

Föredragande

References

Related documents

 Upprätta en strategi för bevarande av universitetets samtliga elektroniska handlingar enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1,

 Upprätta en arkivförteckning från den 1 juni 2013 i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter, RA-FS 1991:1, ändring i

• Upprätta arkivbeskrivningar för begravningsverksamhetens respektive den kyrkoantikvariska ersättningens arkiv i enlighet med RA-MS 2013:11 samt föra arkivförteckning

• Upprätta tillämpningsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, i enlighet med RA-FS 1991:6 ändrad genom RA-FS 1997:6, 5 §. Skäl

 Upprätta en plan för informationssäkerhet i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1, 6 kap..  Genomföra

• Upprätta processbeskrivningar över de processer som omfattar handlingar rörande användning och fördelning av den kyrkoantikvariska ersättningen, i enlighet med RA-FS 2008:4,

• Besluta om tillämpning av Riksarkivets generella föreskrift 1997:6 om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, i enlighet med RA-FS 1997:6, 5 §.. •

Dessutom ska myndigheten ta ställning till det långsiktiga bevarandet av bandkassetter, enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar