• No results found

07. Remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "07. Remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-03-03

Malin Möller Sidan 1 av 3

Miljö- och klimatstrateg +46 8 579 22325

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2014/0321 KS-26 Diariekod: 400

Kommunstyrelsens miljöutskott

Remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår miljöutskottet besluta följande:

• Miljöutskottet remitterar förslag till miljö- och klimatprogram, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-03-03, till nämnderna och bolagen för yttrande.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-26, § 173/2014, att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag, ta fram ett långsiktigt miljö- och klimatprogram med åtgärder i enlighet med miljöpolicyn och klimatstrategin för återredovisning till fullmäktige.

Bilaga 1 utgör remissförslag till miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun till 2020. Programmet innehåller mål och handlingsplan med åtgärder och aktiviteter.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antog 2010 en klimatstrategi för kommunen och 2014 en uppdaterad miljöpolicy som omfattar kommunens egna verksamheter och bolag. I dessa styrdokument formuleras kommunens övergripande ambition för miljö- och klimatfrågorna. När den uppdaterade miljöpolicyn antogs gav kommunfullmäktige i uppdrag åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga nämnder och kommunens bolag arbeta fram ett långsiktigt miljö- och klimatprogram med åtgärder i enlighet med miljöpolicyn och

klimatstrategin.

Mål

Åtaganden och aktiviteter i miljö- och klimatprogrammet utgör de första stegen för att uppfylla visionerna i miljöpolicyn och klimatstrategin. Utöver Sollentuna kommuns övergripande mål beaktar miljö- och

klimatprogrammet de nationella och regionala miljömålen samt miljölagstiftningen.

I programmet föreslås utifrån visionerna i miljöpolicyn och klimatstrategin två tidsatta mål för miljöarbetet:

Godkänt dokument, 2016-03-04, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-03-03

Dnr 2014/0321 KS-26 Sidan 2 av 3

• Sollentuna kommun ska bli den första kommun som inte tär på jordens resurser. Målet ska nås senast 2040.

• Nettoutsläppen av växthusgaser ska reduceras och minskas till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen inte

överstiger 2 grader Celsius. Målet ska nås senast 2030 för den kommunala organisationen och 2040 för kommunen som helhet.

Handlingsplan

Handlingsplanen i miljö- och klimatprogrammet sträcker sig till 2020.

Åtagandena i miljö- och klimatprogrammet ska integreras med kommunens målstyrningsarbete. Vad som ska uppnås till 2020 styrs av respektive aktivitet i handlingsplanen. Fokus i handlingsplanen ligger således på aktiviteter inom en relativt nära framtid. Men åtagandena i handlingsplanen är i de flesta fall av sådan karaktär att de är relevanta även efter 2020.

Framtid

Trots handlingsplanens relativt korta tidsperspektiv ska programmet skapa förutsättningar för att nå målen till 2040. Vad som ska göras samt när och hur det ska göras är beroende av framtida scenarion och hur samhället ser ut 2040. Att nu besluta om långsiktiga åtgärder kan därför slå fel och i värsta fall föra in miljöarbetet i fel banor.

Ekonomi

Bedömningen är att den ekonomiska nyttan för kommunen med de åtaganden och aktiviteter, som föreslås i miljö- och klimatprogrammet, sammantaget har utsikter att vara större än kostnaderna. Att spara resurser, minska energianvändningen och att minska matsvinnet är tre exempel där kostnadsbesparingar och miljöarbete i regel går hand i hand. Den

samhällsekonomiska nyttan kan vara större än den kommunalekonomiska.

Det är viktigt att genomförandet av aktiviteterna föregås av mer detaljerade bedömningar av de ekonomiska konsekvenserna.

Remiss

Med hänsyn till att förslaget till miljö- och klimatprogram behandlar frågor som i flera avseenden berör hela kommunens verksamhet behöver det remitteras till samtliga kommunala nämnder och helägda bolag. Dessutom bör externa remissinstanser, t ex invånare och organisationer bjudas in för att lämna synpunkter på förslaget.

Kommunledningskontorets synpunkter

Kommunledningskontoret föreslår att miljöutskottet beslutar att remittera förslag till miljö- och klimatprogram, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-03-03, till nämnderna och bolagen för yttrande.

Katarina Kämpe Christina Leifman Lars Keski-Seppälä Kommundirektör Stadsbyggnadschef Chef för strategiska enheten

Godkänt dokument, 2016-03-04, Katarina Kämpe

(3)

Tjänsteutlåtande

2016-03-03

Dnr 2014/0321 KS-26 Sidan 3 av 3

Bilagor

1. Miljö- och klimatprogram

Godkänt dokument, 2016-03-04, Katarina Kämpe

References

Related documents

Indikator Andel invånare i tätorten som bor inom 200 meter respektive 300 meter till närnatur eller park (%) Målnivå Kommunen följer utvecklingen och arbetar inom vår

Svar till kommunledningskontoret senast den 1 oktober 2017 Remissvaret bör innehålla en kort text, så att det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande eller inte.. Frågor

Barn- och utbildningskontoret fick frågan via remissyttrandet från kommunledningskontoret om Sollentuna kommuns miljö- och klimatprogram enligt yttrandet är kostnadsdrivande

-Barn- och ungdomsnämnden godkänner tjänsteskrivelse 2016-04-11 och överlämnar det som nämndens remissvar till

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-26, § 173/2014, att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag, ta fram ett långsiktigt miljö-

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-26, § 173/2014, att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag, ta fram ett långsiktigt miljö-

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-26, § 173/2014, att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag, ta fram ett långsiktigt miljö-

Kommunledningskontoret har i samband med kommunstyrelsens beslut 2015-03-16 om preliminär budget för 2016 fått i uppdrag att i samarbete med utbildnings- och

Med skrivelsen i bilaga 1 uppmanar Sollentuna kommun Trafikverket att snarast ta fram förslag på hur påverkan från buller och partiklar från E4an genom hela Sollentuna ska minska.

• inspirerar besökaren till att uppleva och vistas i naturen, skapa nyfikenhet och bidra till förståelse och engagemang för natur och naturvård,.. • fördjupar

Budgeterat resultat för 2014 är högre än föregående år främst beroende på resultat fjärrvärmeverket i Bristas förväntas ge ett överskott istället för underskott under

fokusområde miljö och samhällsutveckling Kommunen saknar en plan för vad giftfri miljö innebär och behöver se över vad som skall göras för att få bort farliga kemikalier

Kultur- och fritidskontoret kan inte bedöma vad åtagandet riktat till kultur- och fritidsnämnden avseende att minska de fossila utsläppen från kommunens egna

• Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2016-04-07, som sina synpunkter på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun och överlämnar

Lägg till Sollentuna Energi AB och miljö- och byggnadskontoret under ansvarig nämnd för åtagandet ”Minska avfallet enligt gällande avfallsplan”.. 4.2 Trafik-

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Trafik- och fastighetsnämnden bifaller miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun, exklusive åtagandet ”Ha en byggnad i.. kommunen som uppfyller living

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Kommunstyrelsens miljöutskott har remitterat förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen till samtliga nämnder, råd och bolag samt berörda

När det gäller krav på minskat matsvinn och ökad andel vegetariskt anser vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden begär att verksamheter som riktar sig till äldre

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig därför positiv till denna punkt, under förutsättning att nämnden tilldelas nödvändiga resurser för att genomföra dessa

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Detta står i bjärt kontrast till de studier av idrott och social utveckling som gör gällande att ett explicit fokus på social utveckling är av avgörande betydelse för