• No results found

06.1. Yttrande över remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "06.1. Yttrande över remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga Miljö- och byggnadskontoret

2016-04-12

Elin Stenberg Sidan 1 av 4

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0046 MBN-2 Diariekod: Diariekod: 400

Yttrande över remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

Kommunens ambition att bli första kommun i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser är positiv. För att uppnå detta anser dock miljö- och byggnadskontoret att åtaganden och aktiviteter i miljö- och klimatprogrammet måste skärpas, utökas och ses över ytterligare. Se

synpunkter nedan. Synpunkter av redaktionell art redovisas till stadsbyggnadsavdelningen separat.

Övergripande synpunkter

1. Programmet skulle vinna på att förstärkas med fler långsiktiga mål.

Även om det är svårt att veta hur världen och Sollentuna ser ut i framtiden skulle mål som sträcker sig längre än till 2020 vara önskvärda att ha med.

2. Vid framtida revideringar av programmet är det önskvärt med en referensgrupp med representanter från olika förvaltningar och kommunala bolag.

3. Allmänt så nämns inte hållbar utveckling (ekologisk), vilket skulle kunna/borde omfattas av programmet.

Synpunker avsnitt 2

4. Under rubrik 2.3.1 Resurshantering/Konsumtion lägg till i sista stycket ”Avfallsplanen har uttalade mål och delmål. Både Sollentuna Energi AB och miljö- och byggnadskontoret arbetar aktivt med att nå målen”.

5. Under rubrik 2.3.2 Trafik och transportlösningar bör det läggas till att kommunens egna gator och trafikleder också orsakar buller och luftföroreningar. Det bör också läggas till att ett åtgärdsprogram för buller håller på att tas fram.

6. Under rubrik 2.3.3 Mark och vatten sist i första stycket lägg till ”på sikt” efter ”fasas ut” och hänvisa till arbetet med kemikalieplanen.

7. Under rubrik 2.3.3 Mark och vatten nämns inte förorenade områden, grundvatten, Edsviken, sjöar och vattendrag. Varken miljö- och klimatprogrammet eller kemikalieplanen hanterar frågor som rör förorenade områden. Kommunen saknar en handlingsplan för förorenade områden.

(2)

2016-04-12

Dnr. 2016/0046 MBN-2 Sidan 2 av 4

8. Under rubrik 2.3.2 Trafik och transportlösningar samt 2.3.3 Mark och vatten bör ”partiklar” bytas mot” luftföroreningar”. Begreppet

”luftföroreningar” innefattar ett antal föroreningar som kan förekomma som gaser eller partiklar i luften. De bildas vid förbränning, uppkommer i processutsläpp vid industrier och från trafiken m.m. Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De bidrar till exempel till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. Kommunen

behöver arbeta med att förbättra utomhusluften totalt sett. Det gäller även kvävedioxid som överstiger miljökvalitetsmålet, marknära ozon, kväveoxider, PAH:er som kommer från eldning m.m. och inte bara partiklar som sådana.

Synpunkter avsnitt 4

9. Tabellerna med åtagandena bör kompletteras med en kolumn där det framgår vilket av de prioriterade områdena som åtagandet är kopplat till. Det behöver också redovisas tydligare vem som är ansvarig för uppföljning.

4.1 Resurshantering/konsumtion

10. Under rubrik 4.1 anges Giftfri miljö som ett prioriterat område för Sollentuna kommun. I tabellen 4.1.1 görs referens till

Kemikalieplanen, men ytterligare information om vilka etappmål och/eller åtgärdsområden som ska prioriteras för

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö saknas i programmet. Förslag på uppföljningsmetod som till exempel framtagande av ett relevant nyckeltal anges inte i tabell 4.1.1.

Ett ytterligare åtagande under rubrik 4.1.1 bör vara att uppdatera SFS ”Regler för miljökrav vid upphandling och inköp i Sollentuna kommun” i enlighet med kemikalieplanen. Miljö- och

byggnadskontoret har i yttrande över denna plan bland annat angett följande: Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

”Avancerad/ Spjutspetsnivå” ska användas där så är möjligt och Byggvarubedömningens nivå ”Rekommenderad” ska användas i första hand samt nivån ”Accepterad” i andra hand. Om

kommunen ska vara ledande är inte krav enligt basnivåer tillräckliga.

11. Åtagandet ”Minska klimatpåverkan från mat” under 4.1.1. bör kompletteras med mått/mål för vegetarisk mat och matsvinn.

12. Lägg till Sollentuna Energi AB och miljö- och byggnadskontoret under ansvarig nämnd för åtagandet ”Minska avfallet enligt gällande avfallsplan”.

4.2 Trafik- och transportlösningar

13. Ett åtagande bör läggas till om att minska luftföroreningar i kommunen.

(3)

2016-04-12

Dnr. 2016/0046 MBN-2 Sidan 3 av 4

14. Under rubrik 4.2.1 under aktiviteten för det andra åtagandet om att minska fossila utsläpp från kommunens egna transporter är det otillräcklig att endast följa riktlinjer och regler. Detta kan ändras till att mäta och följa upp hur reglerna tillämpas.

Det saknas ett tidsmål för åtagandet om att minska de fossila utsläppen från kommunens egna transportörer med 50 procent.

Under åtagandet om kommunens egna entreprenadmaskiner saknas både procentmål och tidsmål.

15. Utveckla vad som menas med att ”kommunens bilar ska få en högre nyttjandegrad”.

16. Under aktiviteten under åtagandet om att fortsätta utreda linbanan förslås att en aktivitet läggs till om att fortsätta dialogen med SL om utökad kollektivtrafik (bussar, tvärbanan).

4.3 Mark och vatten

17. Under rubrik 4.3.1 bör det förtydligas vad som menas med ”gröna tak” eller bytas mot ”växtlighet på tak”.

18. Under rubrik 4.3.1 saknas ett åtagande om att påverka exploatörer och andra aktörer som är med i plan- och byggprocessen att agera i enlighet med kommunens policys och program inom

miljöområdet.

19. Att åtgärda förorenade områden bör vara ett åtagande under området Giftfri miljö och att ta fram en handlingsplan för

förorenade områden för Sollentuna under 2016-2017 bör vara en aktivitet.

20. Certifieringssystemet för byggnader, Miljöbyggnad, bör förklaras liksom skillnaden mellan de olika nivåerna: brons, silver och guld.

Enligt kemikalieplanen ska standarden Byggvarubedömningen användas för miljöbedömning av kemikalier och kemiska produkter vid ny- och ombyggnation. Miljö- och

byggnadskontoret har föreslagit att standardens

rekommenderade/accepterade nivåer ska användas. För att vid användandet av Miljöbyggnad (materialdelen) inte ställa lägre krav än Byggvarubedömningens föreslagna nivåer måste

Miljöbyggnad Guld användas. Detta ligger ju också i linje med att Sollentunas ska ligga i täten bland kommunerna i landet.

21. Ändra ”bedöma ekonomin” i aktiviteten för åtagande om solceller och ”gröna tak” under rubrik 4.3.1 Åtaganden till ett mål om att öka användningen av solceller och anläggandet av ”gröna tak”.

4.4 Kommunikation och kompetensutveckling

22. Under rubrik 4.4.3 Åtaganden i aktivitetsplanen står att kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för att skriva nyheter om

(4)

2016-04-12

Dnr. 2016/0046 MBN-2 Sidan 4 av 4

miljöarbete men miljö- och byggnadskontorets tillsynsarbete bör tydliggöras mer i programmet och i nyheter om kommunens miljöarbete. De nyheter som kommer från miljö- och

byggnadskontoret rör inte främst kommunens eget arbete men väl arbetet för att verka för en god miljö i kommunen.

References

Related documents

[r]

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-26, § 173/2014, att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag, ta fram ett långsiktigt miljö-

Kultur- och fritidskontoret kan inte bedöma vad åtagandet riktat till kultur- och fritidsnämnden avseende att minska de fossila utsläppen från kommunens egna

Man har inte tagit hänsyn till de faktiska magnetfälts mätningar som gjorts på fastigheten som visar på värden under 0,4 mikrotesla i byggnaderna för hela perioden från

Inga avvikelser i dricksvattenkvaliteten kunde rapporteras från Norrvatten, inte heller några samband med insjuknade i andra kommuner som Norrvatten levererar dricksvatten till..

• Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2016-04-07, som sina synpunkter på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun och överlämnar

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Med tanke på att inget projekt genomförts i Sverige är det också svårt att kalkylera kostnad för detta, men satsningen bedöms som mycket resurskrävande. På totalen