• No results found

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden"

Copied!
23
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärende Sida

§ 1 Mål för plan- och byggenheten 2013-2015 ... 2

§ 2 Redovisning av internkontroll för 2013 ... 4

§ 3 Handlingsplan för plan- och byggenheten 2013 ... 5

§ 4 Bygglov för tillbyggnad av industri, Bränninge 8:4 ... 6

§ 5 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Västra Bäckebo 3:1 ... 8

§ 6 Strandskyddsdispens för nybyggnad av ridhus, Munkaskog 1:28 ... 11

§ 7 Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation, Abbarp 1:15 ... 13

§ 8 Bygglov för tillbyggnad av vårdcentrum med familjecentral, Stora Kärr 8:1 ... 15

§ 9 Sänkning av bygglovsavgift, Kråkeryd 1:230 ... 17

§ 10 Sänkning av bygglovsavgift ... 18

§ 11 Redovisning av delegationsbeslut ... 19

(2)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-01-16

Datum då anslaget sätts upp 2014-01-22 Datum då anslaget tas ned 2014-02-12

Protokollet förvaras på Tekniska kontoret

Underskrift

Plats och tid Högra kammaren, kommunhuset

Torsdagen den 16 januari 2014 kl. 15:00-16:25

Beslutande Zaine Andersson (M), ordf.

Lars-Åke Johansson (S), vice ordf.

Brita Erlandson (M) Jonas Sjögren (KD) Mats Lindén (S)

Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande

Björn Åstrand (M) Mats Lerjefors (C) Leif Bloom (KD)

Svante Modén, teknisk chef

Jessica Leremar, t.f. plan-och byggchef Nermin Avdic, bygglovsingenjör Sara Rosengren, sekreterare

Utses att justera Jonas Sjögren Paragrafer: 1 - 11

Ordförande

Justerande

Sekreterare

(3)

Justeras Expedierats

§ 1 Mål för plan- och byggenheten 2013-2015

Beslut

Byggnadsnämnden tar del av uppföljningen av plan- och byggenhetens mål för 2013-2015 och överlämnar redovisningen till ekonomikontoret och kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Den 4 oktober 2012 tog byggnadsnämnden beslut om att anta mål för plan- och byggenhetens verksamhet för perioden 2013-2015. Dessa mål togs fram med kommunfullmäktiges ”Visioner och mål 2013-2015” som utgångspunkt.

Under 2013 har plan- och byggenheten nått uppsatta mål, med vissa undantag:

- Tillsyn över enkelt avhjälpta hinder rörande allmänna platser i Habo tätort är ännu inte utfört. Tillsynen har påbörjats och diskussioner om hur de enkelt avhjälpta hindrena ska avhjälpas har förts med tekniska kontorets gata/VA-enhet. Detta mål bedöms vara uppfyllt under våren 2014.

- Personalen på enheten har, med undantag av två personer, deltagit i utbildning inom service och kundvänlighet. Utbildning för dessa personer planeras till våren 2014.

- Arbetet med att digitalisera enhetens arkiv har inte inletts. Habo kommun är delaktiga i det länsövergripande E-utvecklingsrådet som arbetar med dessa frågor, och plan- och byggenheten avvaktar rådets arbete. Vad gäller övrig e-förvaltning, exempelvis möjlighet att söka bygglov på nätet, avvaktar enheten SKL:s och Boverkets arbete med att ta fram tekniska lösningar.

För de mål som ska uppfyllas under åren 2014 och 2015 kan följande kommentarer lämnas redan nu:

- Arbetet med den centrumutvecklingsplan som enligt enhetens mål skulle var antagen senast halvårsskiftet 2014 påbörjades under 2013. Resultatet av detta arbete blev ”Vision centrumutveckling” med riktlinjer för hur

politiker och tjänstemän framöver ska arbeta med att skapa centrumnära bostäder och utveckla Habo centrum. Visionen antogs av

kommunfullmäktige den 28 november 2013.

(4)

Justeras Expedierats

forts. § 1

- Enligt enhetens uppsatta mål ska en markanvisningstävling utlysas senast år 2015. En sådan tävling utfördes redan under våren 2013 avseende exploatering av en fastighet på Gröne vägen. En vinnare i tävlingen är utsedd och under våren 2014 påbörjas detaljplanearbetet, med avsikt att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på platsen.

---

Beslutet skickas till:

Ekonomikontoret, Kommunstyrelsen

(5)

Justeras Expedierats

§ 2 Redovisning av internkontroll för 2013

Beslut

Byggnadsnämnden tar del av redovisningen av internkontrollplanen och överlämnar den till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Varje kommunal nämnd ska i en internkontrollplan fastställa vilka moment i verksamheten som ska kontrolleras särskilt under året samt ansvara för att denna internkontrollplan följs. För byggnadsnämndens verksamhet

godkändes förslag till internkontrollplan den 12 december 2012 (§ 112).

---

Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen

(6)

Justeras Expedierats

Dnr BN13/10

§ 3 Handlingsplan för plan- och byggenheten 2013

Beslut

Byggnadsnämnden har tagit del av uppföljningen av plan- och

byggenhetens handlingsplan för år 2013 och lägger denna till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Den 17 januari 2013 antog byggnadsnämnden en handlingsplan för hur plan- och byggenhetens verksamhet skulle bedrivas under år 2013.

Handlingsplanen visade vilka personalfrämjande åtgärder som skulle vidtas under året, hur en bra information från enheten skulle säkerställas samt vilka uppgifter som i övrigt skulle utföras för att förbättra enhetens verksamhet. I handlingsplanen vävdes relevanta delar av de

verksamhetsmål som byggnadsnämnden antagit för åren 2013-2015 in.

Handlingsplanen har regelbundet följts upp under året. Det kan konstateras att de flesta aktiviteterna är uppfyllda, medan en del kvarstår.

Byggnadnämnden anser att handlingsplanen varit ett bra verktyg för att styra och följa upp plan- och byggenhetens arbete och ger enhetschefen och byggnadsnämndens ordförande i uppdrag att utarbeta en liknande handlingsplan för år 2014.

---

(7)

Justeras Expedierats

§ 4 Bygglov för tillbyggnad av industri, Bränninge 8:4

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att:

1. Bevilja permanent bygglov för befintlig tillbyggnad på fastigheten Bränninge 8:4.

2. Fastställa bygglovsavgiften till 8 434 kronor.

Sökanden

Sievert Bringevik, Jordshult 1, 555 93 JÖNKÖPING

Ärendebeskrivning

Den 9 januari 2006 beviljade byggnadsnämnden tillfälligt bygglov i fem år för tillbyggnad av industrilokal på fastigheten Bränninge 8:4. Enligt ritningar skulle tillbyggnaden bestå av ett kallförråd och uppföras i ett plan med en byggnadsyta om 115 m². I sammanträdesprotokoll kan man utläsa att föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan då tillbyggnaden hamnar på punktprickad mark som inte får bebyggas och att permanent bygglov följaktligen inte kunde beviljas.

Nu har fastighetsägaren ansökt i första hand om permanent bygglov och i andra hand om nytt tidsbegränsat bygglov för den tillbyggda delen. Vid granskning av bygglovsansökan upptäcktes att giltighetstiden för det tillfälliga bygglovet gick ut 2011 och att den tillbyggda delen är byggt över fastighetsgränsen med cirka 1,5 meter.

Fastighetsägare har under tiden som ärende handlagts av plan- och byggenheten köpt den del av marken där tillbyggnaden är byggt över fastighetsgränsen. Trots att hela industrilokalen nu ligger på sökandens fastighet innebär åtgärden fortfarande en avvikelse från gällande detaljplan, då större delar av tillbyggnaden ligger på punktprickad mark. Eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan har berörda grannar fått del av ansökan, men inga yttrande har inkommit.

Bestämmelser

Enligt 9 kap. 30 § 1b plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) ska bygglov beviljas för en åtgärd inom detaljplan, om avvikelse har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988). Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket 1b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

(8)

Justeras Expedierats

forts. § 4

När en byggnad uppförts olovligt ska byggnadsnämnden enligt 11 kap. 51

§ PBL påföras en byggsanktionsavgift, vars storlek bestäms i plan- och byggförordningen (PBF, 2013:308). Enligt 9 kap. 6 § PBF är

utgångspunkten att avgiften ska påföras den som inte inväntat ett startbesked för åtgärden. I detta fall innebär det att någon

byggsanktionsavgift inte kan komma på tal, eftersom begreppet startbesked inte fanns i lagstiftningen i början av år 2011 då överträdelsen begicks.

Bedömning

Den bebyggelse som finns i närheten består i huvudsak av

industribyggnader och radhus. Byggnadsnämnden anser att det finns förutsättningar att tillbyggnaden står kvar på angiven plats. Byggnaden anses med dess placering och utformning lämplig i den miljö där den är uppförd. Sökt åtgärd anses vara lämplig utseendemässigt och avvikelsen mot gällande detaljplan anses som liten. Permanent bygglov kan därför beviljas. Eftersom tillbyggnaden redan är uppförd avslutas ärendet efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Avgift

Bygglovsavgiften om 8 434 kronor är beräknad utifrån en av

kommunfullmäktige fastställd taxa, och faktureras i separat brev. Om det visar sig att ärendet kräver mer åtgärder av byggnadsnämnden än vad som nämnts ovan, har byggnadsnämnden rätt att ta ut ytterligare avgift.

---

Beslutet skickas till:

Sökanden

(9)

Justeras Expedierats

§ 5 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Västra Bäckebo 3:1

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att:

1. Bevilja bygglov för enbostadshus och garage på fastigheten Västra Bäckebo 3:1.

2. Fastställa bygglovsavgiften till 20 955 kronor.

Sökanden

Jan Carlsson och Yvonne Andersson, Västra Bäckebo, 565 91 MULLSJÖ

Ärendebeskrivning

Sökanden avser att på fastigheten Västra Bäckebo 3:1 uppföra ett enbostadshus med garage. Enbostadshuset uppförs i ett plan med en byggnadsarea om 154,5 m², garaget med en byggnadsarea om 73,5 m².

Eftersom tänkt byggnation ska utföras på landsbygden, utanför

detaljplanelagt område, har berörda sakägare fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har inkommit.

Från miljöförvaltningen inhämtas tillstånd för att anlägga enskilt avlopp, sökanden har gjort en anmälan hos miljöförvaltningen.

Bedömning

Den planerade byggnationen ska ske ute på landsbygden där det är relativt glest mellan bebyggelsen. Den bebyggelse som finns i området är av blandad karaktär med gårdsformationer med bostadshus och

ekonomibyggnader, mindre hästgårdar men också enskilda enbostadshus på avgränsade villatomter.

Byggnadsnämnden anser att det finns förutsättningar att tillåta byggnation enligt ansökan på angiven plats.

Giltighetstid

Beviljat bygglov upphör att gälla om inte arbetet påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Avgift

Bygglovsavgiften om 20 955 kronor är beräknad utifrån en av

kommunfullmäktige fastställd taxa, och faktureras i separat brev. Kostnad för utsättning tillkommer.

(10)

Justeras Expedierats

forts. § 5

Om det visar sig att ärendet kräver mer åtgärder av byggnadsnämnden än vad som nämnts ovan, har byggnadsnämnden rätt att ta ut ytterligare avgift.

Viktig information till sökanden Kontrollansvarig och kontrollplan

Byggherren är ansvarig för att byggnadsåtgärden utförs enligt de krav som ställs i lagar, förordningar och beslut som meddelats med stöd av plan- och bygglagen. Byggherren är även ansvarig för upprättandet av en

kontrollplan utifrån vilken byggnadsarbetena ska kontrolleras.

Kontrollplanen ska inlämnas till byggnadsnämnden senast vid det tekniska samrådet och fastställas i startbeskedet (se nedan). Vid upprättandet av kontrollplanen och under kontrollen av byggnadsarbetena ska byggherren till sin hjälp ha en kontrollansvarig. I detta ärende godkänns Bo Andersson som kontrollansvarig.

Tekniskt samråd

Innan startbesked lämnas ska ett tekniskt samråd hållas, där byggherren och kontrollansvarig ska delta. Under det tekniska samrådet behandlas arbetets planering och organisation, tekniska frågor, tillgänglighet, barnsäkerhet, rutiner för utsättning etc.

Startbesked

Detta bygglov ger inte byggherren rätt att påbörja åtgärden förrän

byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Startbeskedet lämnas först efter att det tekniska samrådet är utfört och byggnadsnämnden anser att åtgärden kan komma att uppfylla de krav som ställs i lagar, regler och förordningar.

Om åtgärden påbörjas innan ett startbesked är lämnat, ska

byggnadsnämnden påföra sökanden en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap. 20 §.

Arbetsplatsbesök och slutsamråd

Under byggarbetets gång ska någon representant från byggnadsnämnden träffa byggherren och kontrollsansvarig vid ett arbetsplatsbesök. Då arbetet är slutfört ska ett slutsamråd hållas. De som deltagit under det tekniska samrådet ska även delta på slutsamrådet.

Slutbesked

Innan byggnaden får tas i bruk ska byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked. För att ett slutbesked ska utfärdas ska byggherren intyga att byggnationen är utförd enligt bygglovshandlingarna. De handlingar som ska inlämnas till byggnadsnämnden innan ett slutbesked kan utfärdas definieras på det tekniska samrådet.

(11)

Justeras Expedierats

påföra byggherren en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap. 21 §.

---

Beslutet skickas till:

Sökanden Kontrollansvarig Beslutet kungörs i:

PoIT

(12)

Justeras Expedierats

Dnr BN13/347

§ 6 Strandskyddsdispens för nybyggnad av ridhus, Munkaskog 1:28

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att:

1. Bevilja strandskyddsdispens för uppförande av ridhus på fastigheten Munkaskog 1:28.

2. Ett område om 3780 m² får tas i anspråk som tomtplats, tomtplatsavgränsningen framgår av bilagan.

3. Fastställa strandskyddsavgiften till 3 560 kronor.

Sökanden

Pär Månsson, Munkaskog Kastanjegården, 566 35 HABO

Ärendebeskrivning

Sökanden avser att på sin fastighet Munkaskog 1:28 uppföra en 880 m² stor byggnad som bland annat ska användas som ridhus och förvaring av

hästfoder. Byggnaden ska uppföras cirka 160 meter från Vättern, på en plats som idag utgörs av en öppen yta som delvis används som ridbana.

Enligt sökanden ska denna redan ianspråktagna yta utökas något och fortsatt användas som ridbana samt rangeryta runt byggnaden. Det ianspråktagna området uppgår till cirka 3780 m² och nås av en befintlig väg.

Byggnadsnämnden kommer i ett separat ärende (BN13/369) ta ställning till om denna byggnad är bygglovspliktig och om i så fall bygglov kan

beviljas.

Bestämmelser

Vättern är omgärdat av ett 300 meter brett strandskyddsområde. Enligt 7 kap. 15 § p.1 miljöbalken (MB) får nya byggnader inte uppföras inom strandskyddat område, dock kan kommunen om det finns särskilda skäl bevilja dispens från detta i enlighet med 7 kap. 18 b § MB. I miljöbalken 7 kap. 18 c § nämns de särskilda skäl som kan åberopas vid beviljande av en strandskyddsdispens.

Bedömning

Byggnadsnämnden anser, i enlighet med 7 kap. 18 c § p.2 MB, att det föreligger särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av byggnaden eftersom placeringen av byggnaden och den tomtplats som tas i anspråk genom annan bebyggelse är väl avskild från området närmast strandlinjen.

(13)

Justeras Expedierats

strandlinjen och åtgärden anses inte ha någon påverkan på djur- eller växtlivet. Strandskyddsdispens för uppförande av ridhus samt i

anspråkstagande av en tomtplats om cirka 3780 m² kan därför beviljas.

Giltighetstid

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte påbörjas inom två år eller avlutas inom fem år från det datum beslutet vinner laga kraft.

Avgift

Avgiften för strandskyddsdispensen om 3 560 kronor är uträknat utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa och faktureras i separat brev.

---

Beslutet skickas till:

Sökanden

Länsstyrelsen i Jönköpings län

(14)

Justeras Expedierats

Dnr BN14/10

§ 7 Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation, Abbarp 1:15

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att:

1. Bevilja strandskyddsdispens för uppförande av nätstation på fastigheten Abbarp 1:15.

2. Ett område om 15 m² får tas i anspråk som tomtplats, tomtplatsavgränsningen framgår av bilagan.

3. Fastställa strandskyddsavgiften till 3 552 kronor.

Sökanden

Habo Kraft AB, Box 202, 566 24 HABO

Ärendebeskrivning

Som ett led i arbetet med att förbättra elnätet i kommunen, bygger Habo Kraft ett antal nya nätstationer ute på landsbygden. En av dem ska uppföras i närheten av Vägagöljen, ett vattendrag som är omgärdat av ett 100 meter brett strandskyddsområde. Nätstationen har en byggnadsyta om cirka 4 m², och sökanden anser sig behöva cirka 1 meter på var sida som

arbetsområde.

Bestämmelser

Enligt 7 kap. 15 § p.1 miljöbalken (MB) får nya byggnader inte uppföras inom strandskyddat område, dock kan kommunen om det finns särskilda skäl bevilja dispens från detta i enlighet med 7 kap. 18 b § MB. I

miljöbalken 7 kap. 18 c § nämns de särskilda skäl som kan åberopas vid beviljande av en strandskyddsdispens.

Bedömning

Byggnadsnämnden anser att det föreligger särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av nätstationen, då åtgärden

tillgodoser ett angeläget allmänt intresse. Byggnationen anses inte påverka djur- och växtlivet på platsen och allmänhetens möjlighet att nå Vägagöljen begränsas inte av åtgärden.

Bygglov för uppförande av nätstationen behandlas i ett separat ärende (BN13/355).

(15)

Justeras Expedierats

Giltighetstid

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från det datum beslutet vinner laga kraft.

Avgift

Avgiften för strandskyddsdispensen om 3 552 kronor är uträknat utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa och faktureras i separat brev.

---

Beslutet skickas till:

Sökanden

Länsstyrelsen i Jönköpings län

(16)

Justeras Expedierats

Dnr BN13/325

§ 8 Bygglov för tillbyggnad av vårdcentrum med familjecentral, Stora Kärr 8:1

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att:

1. Avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av vårdcentrum med familjecentral på fastigheten Stora Kärr 8:1.

2. Fastställa avgiften för avslagsbeslutet till 8 373 kronor.

Reservation

Jonas Sjögren (KD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation.

Sökanden

Habo kommun, Box 212, 566 24 HABO

Motivering

Byggnadsnämnden anser inte att sökt åtgärd är förenlig med plan- och bygglagens (PBL) andra kapitel som säger att ett byggnadsverk ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn tagen till stadsbilden och att kraven på en god helhetsverkan uppnås. Den färgsättning för

tillbyggnaden som redovisas i ansökan anses inte harmonisera med befintlig byggnad och anses inte lämplig med hänsyn till stadsbilden och kraven på en god helhetsverkan.

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret, genom dess fastighetsavdelning, har inkommit med en bygglovsansökan avseende tillbyggnad av vårdcentrum. Tillbyggnaden som omfattar cirka 320 m² ska inrymma en så kallad familjecentral, där bland annat öppen förskola och BVC ska bedriva verksamhet. Utanför entrén ska en informationstavla sättas upp, storlek och exakt utformning på denna bestäms i ett senare skede.

Fasadmaterialet ska enligt ansökan utgöras av fasadskivor i blå kulör, med enstaka skivor i avvikande kulörer. Tillbyggnaden är enligt sökanden lekfullt och modernt utformad och passar på så sätt byggnadens ändamål.

Den blå kulören ska vidare harmonisera med de blå detaljer som finns på den befintliga byggnaden, samtidigt ska tillbyggnadens utformning helt avvika från den befintliga byggnaden. Jönköpings läns landsting som kommer nyttja lokalerna tillsammans med Habo kommun har varit delaktiga i framtagandet av bygglovshandlingarna.

(17)

Justeras Expedierats

Tillbyggnadens byggnadshöjd uppgår till största del till 5,2 meter och där fläktrummet är placerat till 6,0 meter. Enligt gällande detaljplan, fastställd 1977, får byggnadshöjden uppgå till maximalt 4,2 meter. I övrigt

överensstämmer åtgärden med bestämmelser i detaljplanen. Med anledning av planavvikelsen har berörda sakägare fått ta del av ansökan, men inga synpunkter har inkommit.

Bestämmelser

Enligt PBL:s andra kapitel ska ett byggnadsverk utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn tagen till stadsbilden och att en god helhetsverkan uppnås. Enligt åttonde kapitlet PBL ska en byggnad vidare vara lämplig för dess ändamål och ha en god färg-, form- och materialverkan samt vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar. Bygglov ska ges för en åtgärd som uppfyller ovanstående krav och om åtgärden

överensstämmer med gällande detaljplan. Dock får bygglov lämnas även om åtgärden strider mot detaljplan, under förutsättning att avvikelsen är liten och inte strider mot planens syfte (9 kap 31 b § PBL).

Bedömning

Tillbyggnaden är utformad i samråd med kommande nyttjare och bedöms därmed vara lämplig för dess ändamål, det finns också goda förutsättningar för att Boverkets krav på bland annat brandsäkerhet, barnsäkerhet och tillgänglighet kan uppfyllas i byggnaden. Det finns vidare bra möjligheter att ta sig till platsen via gång-och cykelvägar och kollektivtrafik, likaså finns det en befintlig parkeringsplats som kan nyttjas för familjecentralens besökare.

Planavvikelsen innebärande en högre byggnadshöjd än vad detaljplanen tillåter bedömer byggnadsnämnden som liten och den anses inte strida mot planens syfte (9 kap 31 b § PBL).

Byggnadsnämnden bedömer tillbyggnadens höjdsättning och form som lämplig. Dock anser nämnden att den valda färgsättningen inte

harmoniserar med befintlig byggnad och åtgärden anses därför inte lämplig med hänsyn till stadsbilden och kraven på en god helhetsverkan (2 kap.

PBL).

Avgift

Avgiften för detta avslagsbeslut uppgår till 8 373 kronor och den är beräknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa.

---

Beslutet delges:

Sökanden

(18)

Justeras Expedierats

Dnr BN13/275

§ 9 Sänkning av bygglovsavgift, Kråkeryd 1:230

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att inte överklaga länsstyrelsen beslut från den 10 januari 2014 avseende överklagande av bygglovsavgift (beteckning 403-7020-2013).

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2013 (delegation, Db 115) bygglov för tillbyggnad av uterum på fastigheten Kråkeryd 1:230. Avgiften för detta bygglov överklagades av sökanden och byggnadsnämnden har nu fått ta del av länsstyrelsens beslut som innebär att länsstyrelsen bifaller överklagandet delvis på så sätt att bygglovsavgiften sätts ned med en fjärdedel.

Ny faktura avseende bygglovavgiften skickas efter att länsstyrelsens beslut från den 10 januari 2014 (beteckning 403-7020-2013) vunnit laga kraft.

---

Beslutet skickas till:

Fastighetsägare till Kråkeryd 1:230

(19)

Justeras Expedierats

§ 10 Sänkning av bygglovsavgift

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att sänka redan beslutade bygglovsavgifter med en fjärdedel i nedan angivna ärenden (ärendenummer anges) avseende tillbyggnad av uterum;

BN13/263, BN13/267, BN13/269, BN13/272 samt BN13/320

Ärendebeskrivning

I samband med att byggnadsnämnden fick in en ansökan om bygglov för uterum på Trastgatan i Habo under hösten 2013 uppmärksammade nämnden att det inom området saknades bygglov för ett antal uppförda uterum.

Under hösten 2013 har det beviljats ett antal bygglov för dessa olovligt uppförda byggnationer. Byggnadsnämnden har behandlat ärendena för de olovligt uppförda uterummen på Trastgatan konsekvent, både avseende bedömning och bestämning av bygglovsavgiften. Med anledning av länsstyrelsens beslut i ärende BN13/275 anser nämnden det lämpligt att sänka bygglovsavgiften med en fjärdedel i de ärenden som nämns ovan under beslutsrubriken.

För tre av fastigheterna vid Trastgatan pågår vid dagens datum en handläggning av Länsstyrelsen i Jönköpings län då fastighetsägarna har överklagat lovförelägganden från byggnadsnämnden avseende uppförande av uterum.

---

Beslutet skickas till:

Fastighetsägare till Kråkeryd 1:225 Fastighetsägare till Kråkeryd 1:226 Fastighetsägare till Kråkeryd 1:229 Fastighetsägare till Kråkeryd 1:235 Fastighetsägare till Kråkeryd 1:214

(20)

Justeras Expedierats

§ 11 Redovisning av delegationsbeslut

 Delegationsbeslut – bygglov. Ärendenummer BN13/1.

Redovisning av bygglov fattade på delegation mellan 1 december och 31 december 2013.

 Delegationsbeslut – slutbevis/slutbesked. Ärendenummer BN13/1.

Redovisning av slutbevis/slutbesked fattade på delegation mellan 1 december och 31 december 2013.

 Delegationsbeslut – startbesked. Ärendenummer BN13/1.

Redovisning av startbesked fattade på delegation mellan 1 december och 31 december 2013.

 Delegationsbeslut – anmälan. Ärendenummer BN13/1.

Redovisning av anmälan fattade på delegation mellan 1 december och 31 december 2013.

 Delegationsbeslut – belägenhetsadresser, lägenhetsnummer.

Ärendenummer BN13/21. Redovisning av belägenhetsadresser, lägenhetsnummer fattade på delegation mellan

1 december och 31 december 2013.

Delegationsbesluten förklaras härmed anmälda.

---

(21)
(22)
(23)

Jonas Sjögren (KD)

References

Related documents

Då den byggnad som ansökan avser upptar en större yta än den tillåtna enligt gällande detaljplan från 1960 anser byggnadsnämnden att ansökan om bygglov ska

Den 17 maj 2016 inkom Johan Höglund med en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd på fastighet Munkaskog 1:15. Ärendet kommer inom de närmsta

Om åtgärden påbörjas innan ett startbesked är lämnat, ska byggnadsnämnden påföra sökanden en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.. Arbetsplatsbesök

Byggnadsnämnden anser att det inte är förenligt med bestämmelser i gällande detaljplan att bevilja bygglov för byggnation av bostäder på fastighet Bränninge 2:6. Fastigheten

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen för del av länsväg 1828 och skickar den vidare till kommunfullmäktige för

Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats, ska byggnadsnämnden påföra byggherren en byggsanktionsavgift enligt PBF 9 kap 21

Detta beslut upphöra att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte påbörjats inom två år eller inte avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga

§ 4 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnader såsom stall, ridhus samt utvändig ridbana, Kärnekulla 1:28 ..7. § 5 Förhandsbesked för nybyggnad av