• No results found

04.1 Bilaga 1 Yttrande över förslag till miljö- och klimatprogram

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04.1 Bilaga 1 Yttrande över förslag till miljö- och klimatprogram"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Kommunledningskontoret

2016-04-22

Lars Keski-Seppälä Sidan 1 av 1

Stadsbyggnadsstrateg +46 857921539

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0211 KS-2 Diariekod: Diariekod: 400

Yttrande över förslag till miljö- och klimatprogram

Den centrala delen av förslaget till miljö- och klimatprogram utgörs av en handlingsplan som sträcker sig till 2020. Stadsbyggnadsnämnden berörs av ett flertal av åtagandena i handlingsplanen. Att åtagandena till största delen är hämtade från redan beslutade styrdokument är rationellt och illustrerar att programmet är förankrat i det miljö- och klimatarbete som redan pågår. För stadsbyggnadsnämnden innehåller programmet få nya åtaganden eller aktiviteter. Åtagandet att minska resurshanteringen följs i programmet av aktiviteten att etablera en returpark. Denna aktivitet ligger helt i linje med stadsbyggnadsnämndens arbete med att identifiera en lämplig plats för en återvinningscentral och returpark.

Några av åtagandena är kopplade till styrdokument som är under

framtagande, så som parkeringsplan, kemikalieplan och åtgärdsprogram för omgivningsbuller. Över dessa styrdokument har eller kommer

stadsbyggnadsnämnden yttra sig i samband med att de remitteras till nämnden. De kommenteras därför inte närmare i yttrandet över miljö- och klimatprogrammet.

I programmet föreslås att en plan för klimatanpassning tas fram. Arbetet med att hantera följderna av klimatförändringar är angeläget, men kan också kräva att relativt omfattande resurser avsätts inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Därför är det viktigt att uppdraget planeras med

framförhållning och om möjligt samordnas med exempelvis en översyn av kommunens översiktsplan. Det är i sammanhanget även viktigt att

konstatera att ett uteblivet arbete med klimatanpassning på sikt kan bli dyrbart för kommunen.

De mått som anges för de olika aktiviteterna är förhållandevis allmänt hållna. Det innebär att det i hög grad är de nämnder som utpekats som ansvariga för aktiviteterna som bestämmer ambitionsnivån. En utmaning för stadsbyggnadsnämnden är därför att hitta en ambitionsnivå som matchar de långsiktiga målen att inte tära på jordens resurser 2040 och reducera

nettosutsläppen av växthusgaser till noll 2030/2040. Samtidigt är det nödvändigt att anpassa ambitionsnivå och omfattning till nämndens budgetramar.

På sikt fordras sannolikt fler åtgärder än de åtaganden som tas upp i miljö- och klimatprogrammet. Kommunstyrelsens åtagande om att mäta det

ekologiska fotavtrycket för kommunen som helhet är därför en nyckel för att stadsbyggnadsnämnden, liksom övriga nämnder, ska kunna arbeta

målmedvetet mot målen.

References

Related documents

I förslaget till ny förbundsordning är tillagt en paragraf om förbundets uppgifter där det definieras förbundets uppgifter kopplat till relevant lagstiftning.. Kommunstyrelsen

Bland annat har miljö- och hälsoskyddsenheten under 2018 haft en tillfällig anställd med särskild digitaliseringskompetens för att fortsätta utveckla digitaliseringen och införa

Lägg till Sollentuna Energi AB och miljö- och byggnadskontoret under ansvarig nämnd för åtagandet ”Minska avfallet enligt gällande avfallsplan”.. 4.2 Trafik-

Med utgångspunkt i hur stadsbyggnadsnämnden berörs av förslaget till miljö- och klimatprogram föreslår kommunledningskontoret att bifogade yttrande överlämnas som

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Med tanke på att inget projekt genomförts i Sverige är det också svårt att kalkylera kostnad för detta, men satsningen bedöms som mycket resurskrävande. På totalen

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

[r]