• No results found

9.2 Bilaga 1 Yttrande angående miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "9.2 Bilaga 1 Yttrande angående miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande

Trafik- och fastighetskontoret

2016-03-29

Karolina Grip Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0210 TFN-2 Diariekod: 400

Svar till kommunstyrelsen angående miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen

Sollentuna kommun har som ambition att bli den första kommunen i Sverige som inte tär på jordens resurser. I föreslaget miljö- och klimatprogram är fyra områden utpekade som prioriterade i kommunens miljöarbete:

resurshantering/konsumtion, trafik- och transportlösningar, mark och vatten samt kommunikation och kompetensutveckling. Varje område har en tillhörande handlingsplan med utpekade åtaganden för nämnden fram till år 2020.

På det stora hela bedöms miljö- och klimatprogrammet inklusive

handlingsplan med åtaganden att ligga i linje med befintligt arbete inom nämnden. En finansiell lösning för de kommande årens satsningar är inte presenterad i programmet och därmed är utgångspunkten att ambitionsnivån sätts utifrån budgeterade förutsättningar för arbetet.

För att programmet ska få stark genomslagskraft bedöms att

kompetenshöjande insatser för befintlig personal måste genomföras och finansieras i hög utsträckning. Personalen i kommunen är den viktigaste resursen i detta utvecklingsarbete och ett starkt önskemål är att det skulle finnas fler resurser inom området för att bistå nämnderna i miljöarbetet i stort och att följa upp miljökrav i upphandling.

Ett åtagande ”Ha en byggnad i kommunen som uppfyller living building challenge” bedöms dock inte realistiskt att kunna genomföra fram till år 2020. Idag finns inget projekt i Sverige och inget projekt som arbetar med detta certifieringssystem. Totalt sett finns det åtta projekt i hela världen1 och de finns i USA och Kanada, varför kontoret ställer sig frågande till om det finns kompetens i landet hos t.ex. projektörer och entreprenörer. Med tanke på att inget projekt genomförts i Sverige är det också svårt att kalkylera kostnad för detta, men satsningen bedöms som mycket resurskrävande.

På totalen uppfattas miljö- och klimatprogrammet som positiv för vidare utveckling av miljöarbetet inom nämndens verksamheter, men att åtagandet

”Ha en byggnad i kommunen som uppfyller livingbuilding challenge”

bedöms som orealistisk och bör därför utgå från handlingsplanen.

1 http://living-future.org/living-building-challenge/case-studies/certified-projects http://byggindustrin.se/artikel/portr%C3%A4tt/han-vill-hitta-ett-b%C3%A4ttre- s%C3%A4tt-att-bygga-22045# (2016-04-05)

References

Related documents

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-26, § 173/2014, att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag, ta fram ett långsiktigt miljö-

Till det följer en beskrivning av vad kommunens miljöarbete ska känneteckna och att det finns fyra områden (se nedan) som behöver prioriteras för att förbättra miljöarbetet

På miljöutskottets uppdrag har en miljöstrategi tagits fram som gäller för all verksamhet inom kommunen inklusive de kommunala bolagen. Ambitionen i miljöstartegin

Kultur- och fritidskontoret kan inte bedöma vad åtagandet riktat till kultur- och fritidsnämnden avseende att minska de fossila utsläppen från kommunens egna

• Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2016-04-07, som sina synpunkter på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun och överlämnar

Lägg till Sollentuna Energi AB och miljö- och byggnadskontoret under ansvarig nämnd för åtagandet ”Minska avfallet enligt gällande avfallsplan”.. 4.2 Trafik-

Att åtagandena till största delen är hämtade från redan beslutade styrdokument är rationellt och illustrerar att programmet är förankrat i det miljö- och klimatarbete som

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •