Písemné hodnocení bakalářské práce

Download (0)

Full text

(1)

Písemné hodnocení bakalářské práce

Autor/ka BP: Karolína Maxová

Název práce: Volnočasové aktivity a nároky na trávení volného času dětí předškol- ního a mladšího školního věku

Vedoucí práce: PhDr. Radka Harazinová, Ph.D.

Hodnotící kritéria

Splňuje bez výhrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s hradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce ⃰

D. Posouzení původnosti textu

Zjištěná shoda textu (dle IS STAG/Theses): 0 %

Slovní hodnocení významu zjištěné shody:

Práce byla posouzena v IS STAG a nebyla shledána jako plagiát (míra shody méně než 5%).

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 1 Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.

(2)

Slovní hodnocení práce:

Cílem práce Karolíny Maxové bylo porovnat nároky na trávení volného času dětí předškol- ního a mladšího školního věku. Zjistit, jakou přestavu o volnočasových aktivitách mají rodiče dětí a posoudit, jaké možnosti volnočasového vyžití nabízí sledovaná lokalita.

Práce je členěná na dvě části. V teoretické části autorka přibližuje stěžejní témata posuzo- vaných oblastí. Popisuje vývojové charakteristiky dětí předškolního a mladšího školního věku, věnuje se pohledu na trávení volného času v historickém kontextu až po současnost, zmiňuje determinanty ovlivňující trávení vojného času dětí. Jednotlivé kapitoly jsou přehledné, srozumitelné, autorka vhodně pracuje s odbornou literaturou. Přesto se dá vyt- knout neprovázanost jednotlivých kapitol ve vztahu ke sledovanému cíli, a drobné gramat- ické a stylistické nedostatky. Toretická část tvoří solidní východisko pro část praktickou.

V empirické části práce si autorka v souladu se stanovenými cíli položila tři otázky, na které se v závěru práce pokouší odpovědět. V některých odpovědích lze vysledovat osobní zaujetí autorky. Není zcela zřetelné, co bylo zjištěno na základě dotazníků a rozhovorů a co je vlastní názor autorky. Za přínosný považuji seznam volnočasových institucí rozčleněný na základě kategorií dostupných z odborné literatury (dle Hájka). Podnětná jsou i zjištění z dotazníku. V dotazníku není posuzováno, kolik času tráví dítě volnočasovými aktivitami. To může mít vliv na celkové zatížení dítěte.

Práce splňuje cíle zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu:

     

Datum: 19.12.2018 Podpis:

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 2 Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.

Figure

Updating...

References

Related subjects :