Viktiga händelser under

48  Download (0)

Full text

(1)
(2)

8551

Innehåll

Sid

ASSI-koncernen idag 3

Verkställande direktören 4

Koncernöversikt 6

ASSI Karlsborg 8

ASSI Kraftliner lO

FRÖVI (Frövifors Bruk AB) 12

Örebro Pappersbruk AB 14

Förpackningsföretagen 15

Våra produkter och miljön 21

Förvaltningsberättelse 22

Koncernens resultaträkning 26 Koncernens finansieringsanalys 27 Koncernens balansräkning 28 Moderbolagets resultaträkning 30 Moderbolagets finansieringsanalys 31

- - - - -

Moderbolagets balansräkning 32 Redovisningsprinciper, definitioner 34

Noter 36

---

Revisionsberättelse 41

styrelse, ledningsgrupp 42

ASSI-koncernen 1986-1990 44 ASSI i Sverige och Europa 45

Viktiga händelser under

året

Beslut fattades om ett nytt utvecklingscenter, ASSI Tech Center, med inriktning på tryck, produldsjkerhet och mil}o.

FRÖVI satre nytt produktionsrekord med 202 277 ton kartong under

aret.

Örebro Pappersbruk tog i drift en ny linje för plastbel~gg­

ning och en ny tryckmaskm, som ger breddal sortiment.

ASSI beslåt bygga en ny wellpappfabnk

i

Bristol.

Prisetfor ASSis blekta pappersmassa s_Jonk m(~d ca

.zoo-o

under året

Agar~n!stahm b:ldi!.de rmvalfnmgs AB Forna. 75o,.u av aktierna i ASSl overförde:; h!l ddt:a !Jolag.

Året

i

siHror

r---~- ~~ 4 19891

\Nettoleveransvärde, MSEK

17

660

7

093 .

l

! Resultat efter finanstella

l !

poslu, MSEK ! 362 451 i

Rantabihtet på sysselsatt kapital, 0/o

l

10 15

!

Rantab1lit"et på eget kapttal, 0/(1 1 8 10

!

SoJiJitet, O;o ! 52 47 j

Leveranser i

... F0rpackningspappcr, kton 788 801

!

_ Pappersmassa, kton 204

l

212

l

_ Wellpapr/örpackningar. Mm~ 972

1

. 85.1 • Antal med.ubetare ' 7 ö33 7 251

l

---------~------·······-··---·······-······---~---.. ·------___,J

(3)

ass1

ASSI-koncemen idag

SSI är en av Europas led- ande tillverkare av papper och kartong för förpack- ningar. Vi är också en av Europas största producenter av well- papprodukter.

Koncernens totala nettoleveransvär- de uppgick 1990 till7 660 MSEK. 840/o av detta utgörs av försäljning till mark- nader utanför Sverige. Våra viktigaste marknader är de västliga länderna i Eu- ropa, där Storbritannien och Tyskland dominerar.

Antalet medarbetare inom ASSI- koncernen uppgår till 7 633, varav 4 023 utanför Sverige.

Inom papperssektorn har ASSI fyra resultatenheter: ASSI Karlsborg i

Kalix

tillverkar blekt pappersmassa för avsa-

lu samt blekt, bestruket och o bestruket kraftpapper. Vid ASSI Kraftliner i Piteå tillverkas brun kraftliner och kraftliner med vit yta. Kraftliner används vid till- verkning av wellpapp. Vid FRÖVIs fabrik i Frövi görs bestruken, oblekt kartong i två huvudkvaliteter; dryckes-

kar~ong och förpackningskartong.

FR OVI tillverkar också oblekt pappers- massa för avsalu. Verksamheten vid Örebro Pappersbruk består av plastbe- läggning av papper och kartong.

Försäljningsbolag för marknadsfö- ring av pappersprodukter och pappers- massa finns i Frankrike, Italien, Neder- länderna, Schweiz, Storbritannien och Tyskland.

Affärsområdet ASSI Packaging om- fattar koncernens wellpappföretag med verksamhet i Belgien, Danmark;

Italien, Schweiz, Storbritannien, Sveri- ge och Tyskland. I Nederländerna är vi delägare i ett wellpappföretag.

Tillsammans har ASSI Packaging 43 anläggningar. Av dessa är 23 fabriker för tillverkning av förpackningar och andra produkter av wellpapp och 20 konverteringsanläggningar. Det breda produktprogrammet omfattar allt från exklusiva konsumentförpackningar till transportlådor för tungt gods.

Vår verksamhet bedrivs i självständi- ga dotterbolag och resultatenheter.

Samtidigt bedriver vi gemensamt ut- vecklingsarbete för våra olika verksam- hetsgrenar. Våra råvaruinköp för de svenska pappersbruken har gemensam organisation.

ASSI-koncernen ägs av svenska sta- ten; 750/o genom Förvaltnings AB For- tia och 25 !Vo genom Domänverket.

(4)

B !i !il

Verkställande direktören

et gångna året präglades av konjunkturnedgången i skogsindustrin. ASSis re- sultat efter finansiella poster sjönk med 200/o till 362 MSEK.

ASSI har under 1980-talet målmed- vetet satsat på ett minskat beroende av bulkprodukter, som är känsliga för konjunktursvängningar, och istället drivit utvecklingen mot utvalda delar av förpackningsområdet Målet är att ASSI inom de valda områdena skall ha en marknadsledande position i Europa.

Under tre år investerar vi tre och en halv miljard kronor för att skapa en in- dustristruktur med hög internationell konkurrenskraft. Vi befinner oss nu i mitten av detta investeringsprogram.

Produktutveckling och hög kvalitet är en förutsättning för att nå vårt mål.

Under 1990 beslöt ASSI att satsa på ett nytt, delvis koncerngemensamt ut- vecklingscenter med inriktning mot tryck, produktsäkerhet och miljö.

Vår strategi att koncentrera verk- samheten till förpackningspapper och förpackningar av wellpapp skall ge koncernen stabilitet. Den nuvarande lågkonjunkturen kommer att visa om den valda strategin håller.

ASSI · Kraftliner i Piteå hade som väntat en stagnation för de bruna kvali- teterna, men efterfrågan på ytvit liner ökar stadigt.1991 kornmer att bli ett ar- betsamt år men ASSI Kraftliner driver

systematiskt utvecklingen motmer f~

ädlade kvaliteter och fortsatt rationl_

sering:

FR OVIs kartong fortsätter att ha god efterfrågan och företaget har nu upp- nått en stabil situation med god lö""' , sam het.

Örebro Pappersbruk expander~

och har under året tagit i drift en ny linje för plastbeläggning. För att kunna ex- pandera ytterligare och befästa ställ- ningen som ett av Europas ledande företag i~~m området plastbelagt pap- per, har Orebro Pappersbruk i början av 1991 förvärvat ett företag i Frankrike.

Vi har också haft en tillfredsställande utveckling i koncernens största verk- samhet, wellpapprörelsen, som vi byggt upp under många år. Vi har dot- tertÖretag i de viktigaste europeiska länderna och är nu näst störst på well- pappmarknaden i Europa.

Det pågår hela tiden en koncentriJ...o tiansprocess där vi måste vara uP\, l

märksamma på vad som händer. ~ ASSis expansion i wellpapprörelsen sker genom både investeringar i befint- liga företag och genom förvärv. I den, fas vi nu befinner oss har tilläggsin ve l

eringar i de olika enheterna i Europa v1:

sat sig vara mest lönsamma. Men detta utesluter givetvis inte stora grepp. Så- dana kräver att vi är vaksamma på de·

möjligheter som yppar sig på markna- den.

Under de senaste åren har returpap- per som råvara fått allt större betydelse.

ASSI använder t ex mer returfiberbase- rad wellpappråvara än vedbaserad och därför är det av intresse för oss att skaf- fa kapacitet inom detta område. Vi

(5)

··'~·\erväger olika alternativ att gå vidare, ... iribland samarbete med andra parter inom området.

ASSI Karlsborg, som tillverkar blekt pappersmassa för avsalu samt blekt

J-.~~ftpapper, har drabbats hårt av kon- _) .kturnedgången. satsningen på hög- re effektivitet och ökat förädlingsvärde i pappersbruket har ännu inte hunnit ge resultat. Det här är ett kvarstående pro- blem att bearbeta och ett omfattande arbete bedrivs för att nå ett kraftigt för- bättrat resuHat.

För två av våra huvudprodukter, blekt pappersmassa och oblekt kraftli-

ass o

ner, är marknadsutsikterna inför 1991 knappast ljusa. Vi måste vara beredda på att vårt resultat försämras. Koncer- nens finansiella ställning är emellertid stark och vi är övertygade om att den valda strategin ger ASSI goda förut- sättningar att stå emot de väntade på- frestningarna.

(6)

Koncernens inriktning ASSI har valt pappersbaserade för- packningsmaterial som sin affärsinrikt- ning. Koncernen är en av Europas le- dande tillverkare av förpackningspap- per och pappersbaserade förpack- ningar.

Med en produktion av ca 800 000 ton förpackningspapper per år blir marknadsandelen i västra Europa ca 5O/o. Wellpappföretagen marknadsför ca 600 000 ton wellpapplådor varje år och detta gör koncernen till ett av de ledande företagen på denna marknad.

Papper och kartong är de domine- rande förpackningsmaterialen i såväl Europa som i andra delar av världen.

Konsumtionen av dessa produkter ökar stabilt varje år i en takt som något överstiger förändringar i bruttonatio- nalprodukten.

Drygt 600/o av alla pappersbaserade förpackningar är tillverkade av well- papp. Kartong för konsumentförpack- ningar och dryckeskartong är andra betydande produkter med ca 300/o av denna marknad. Inom samtliga dessa områden är ASSI verksamt. Koncer- nens nettoleveransvärde fördelat på produktområden framgår av diagram.

Inom ramen för denna affärsinrikt- ning har ASSI följande långsiktiga mål:

- förstärka koncernens marknadsle- dande position i utvalda segment inom europeisk pappersbaserad för- packningsindustri

- balansera koncernens produkbnix så att stabil och god lönsamhet upp-

B SSI

Koncernöversikt

nås över en konjunkturcykel - skapa en industristruktur med hög

internationell konkurrenskraft - uthållig tillväxt genom produktut-

veckling och hög kvalitet

- expansion under finansiell balans.

I ASSis produktmix ingår idag två produkter vilkas lönsamhet är starkt konjunkturkänslig. Dessa är pappers- kvaliteten oblekt kraftliner och pap- persmassa för avsalu. De svarade 1990 för en fjärdedel av koncernens netto- leveransvärde.

Under 1990 har konjunkturen för- sämrats på ett antal marknader, vilket påverkat resultatet för dessa produkter negativt. Dessa produkters lönsamhet påverkas vidare av de snabbt stigande svenska produktionskostnaderna samt av kursutvecklingen för USD. Dessa faktorer har under 1990 haft en stark, negativ effekt på svenska producenters konkurrenskraft, varför lönsamheten sjunker för pappersmassa och kraftli- ner. Räknat i svenska kronor har priset på blekt pappersmassa sjunkit med ca 200/o från början till slutet av 1990.

För att minska konjunkturkänslig- heten ökas produktionen av sådan kraftliner, som har god pris- och vo- lymutveckling. Under 1990 steg voly- merna av kvaliteter med vita ytor med 25 O/o. Blekt pappersmassa används vid tillverkningen av dessa kvalitder. Inom ASSI ökar alltså den interna konsum- tionen av blekt pappersmassa varje år.

Under 1990 levererades totalt 60 000 ton från ASSI Karlsborg till andra pap- persbruk inom ASSI, vilket motsvara- de 40% av AS 51 Karlsborgs leveranser.

Denna ökade förädling av blekt pap-

persmassa bidrar till en stabilisering av koncernens resultat.

Övriga pappersprodukter inom koncernen, främst dryckeskartor · kraftpapper och plastbelagda papp _ har en relativt låg konjunkturkänslig- het. Detta gäller också för förpack- ningsrörelsen - hälften av koncernen.

En viktig orsak till stabiliteten är att e~

stor del av slutförbrukarna finns inl livsmedelssektom.

Investeringar

I de två pappersbruken i Norrbotten, ASSI Karlsborg och ASSI Kraftliner, pågår omfattande investeringar. I ASSI Karlsborg sker kvalitets-och produkti- vitetshöjande investeringar i pappers- bruket samt miljöförbättrande investe- ringar i massabruket Under 1991 fär- digställs den pågående utbyggnaden av AS SI Kraftliner, som härigenom får utökad kapacitet och förbättrad pro- duktkvalitet

Inom ASSI Packaging pågår ett fler- tal investeringar som skall ge ökad lö.~"-'·

samhet ökad produktion och nya pr' ~ 1 dukter med högre förädlingsvärde.

Beslut har fattats om att bygga en ny wellpappfabrik i Bristol i sydvästra Storbritannien. Denna utgör en ut..

byggnad och ersättning för en äldre a,~

läggning i centrala Bristol.

Koncernens danska bolag har sedan grundandel av Dyboflex AJS ägt 500/o av detta konverteringsföretag. Under 1990 har ASSI köpt resterande 50% av

(7)

aktierna. Dessutom har två mindre konverteringsföretag förvärvats, ett i vardera Schweiz och Sverige.

Produkt- och

processutvec~g Som en följd av samhällets utveckling ställer kunderna krav på utveckling av _c"'fpackningar som är resurssnåla och

~.Jm har minsta möjliga miljöpåverkan.

Det är ett viktigt konkurrensmedel för ASSI att kunna lösa den individuella kundens problem på ett för honom lönsamt sätt.

Koncernen har beslutat att satsa på en ny koncerngemensam utvecklings- enhet om ca 10 personer med tonvikt på områdena tryckbarhet samt pro- duktsäkerhet och miljö. Denna kom- mer att inrymmas tillsammans med ASSI Kraftliners och ASSI Karlsborgs utvecklingsavdelningar i ett nytt ASSI Tech Center i Piteå för totalt ca 45 per- soner {klart 1992). Vissa utökningar av kapaciteten sker också hos de enskilda

-~eterna inom ASSI.

_ lWellpappföretagen har sedan ett år ett mindre utvecklingscenter etablerat i Storbritannien.

Miljö

_,~-hder de senaste åren har tyngdpunk-

ten i debatten kring industriell verk- samhet och miljö delvis förskjutits från processerna och deras inverkan på vår omvärld till produkterna. Samhällets diskussion, inom och utom Sverige, kring miljöfrågorna är nu inriktad på förpackningarna efter användning.

Speciellt i de tättbefolkade delarna av Europa utgör det s k sopberget ett allt större problem.

BSSI

Alla fibrer som ASSI använder i sina pappersprodukter kan återvinnas för ny användning. Detta görs också i stor och ökande utsträckning. Exempelvis återvinns 60-70% av allt använt well- pappemballage. Wellpappkartonger består ofta till övervägand~. del av kvali- teter gjorda av returfiber. Aven kvalite- ter som belagts med plast kan återvin- nas. Fibrerna kan alternativt brännas utan att det kan betraktas som ett lång- siktigt tillskott av koldioxid ("växthus- effekten").

Koncernens fabriker uppfyller idag högt ställda krav på begränsningar i på- verkan på miljön. Detta gäller inte minst i en internationell jämförelse.

Under 1990 har exempelvis utsläppen av klororganiska ämnen från koncer- nens enda blekeri - ASSI Karlsborg - kunnat sänkas avsevärt. 1991 tas ett

"syrgassteg" i drift vilket innebär en yt- terligare kraftig sänkning av dessa ut- släpp.

Finanser

Koncernens finansiella ställning är till- fredsställande. soliditeten uppgår till 520/o. Det pågående investeringspro- grammet kommer enligt nuvarande bedömning att i mycket begränsad omfattning förändra soliditeten.

Beredskapen för framtida satsningar är således god.

Utdelningspolitik

ASSI-koncemen eftersträvar en expan- sion under finansiell balans. Det är sty- relsens uppfattning att utdelningen långsiktigt bör uppgå till ca 3% på jus- terat eget kapital med schablonskatt 30%. Under de närmaste åren, då ASSI genomför ett omfattande investe- ringsprogram, anser styrelsen det mo- tiverat att utdelningen ligger lägre.

För 1990 föreslår styrelsen en utdel- ning med 6 kr per aktie eller 60 MSEK {45 MSEK).

ASSII(QNCERNENS NETTOI.MRANSVARDE PER PllOIJUKTOMRAI>E 1990

KRAFTLINER. LEVERANTÖRER TU VÄSTEURDPA 1990 Ö\ll"lgalonder

s:~~VI~I

t$\

(8)

Produkter och produktion

ASSI Karlsborg, Kalix, är Europas nordligast belägna massa- och pap- persbruk. Här tillverkas blekt pappers- massa för avsalu samt blekt, bestruket och obestruket kraftpapper. Pappers- bruket vidareförädlar ca 35% av den blekta massan.

ASSI Karlsborgs pappersmassa kännetecknas av styrka, vithet och ren- het, vilket även innebär att den lämpar sig för blandning med kortfibriga mas- sor. ASSI Karlsborgs massakunder återfinns företrädesvis bland västeuro- peiska pappersbruk. Ca 60 000 ton le- vererades till andra pappersbruk inom koncernen.

I pappersbruket tillverkas bestruket och o bestruket kraftpapper i flera olika kvaliteter. Den bestrukna kvaliteten ROYAL BLADE används i samman- hang där kraven på hyckegenskaper är mycket höga, t ex kvalificerade för- packningar. ROYALFLEX är en obe- struken kalandrerad kvalitet som an- vänds till bl a påsar, bärkassar och kar- tonglaminering.

Året

1990

Den avgörande faktorn för ASSI Karls- borgs resultat 1990 var prisutveckling- en för blekt pappersmassa. Efter sexton kvartal med stigande priser kom vänd- punkten 1990. Under årets två första kvartallåg priset för långfibrig barrsul- fat kvar på samma nivå (840 USD) som vid utgången av 1989. Under tredje kvartalet 1990 sänktes listpriset till 800 USD för att därefter i fjärde kvartalet 1990 sjunka ytterligare till 750 USD.

Den fortsatt sjunkande dollarkursen har ytterligare försämrat den svenska konkurrenskraften. I svenska kronor har priset för blekt pappersmassa sjun- kit med ca 200/o från årets början till dess slut. Under året har betydande produktionsminskningar genomförts av marknadsskäl

Marknaden för förpackningspapper har varit stark under 1990. En försvag- ning inträdde dock mot slutet av året.

BSSI

ASSI Karlsborg

1990 1989 Nettoleveransvärde, MSEK 1149 l 234 Resultat efter avskrivningar, MSEK 40 172 Räntabilitet på sysselsatt k.apital,% 4 21

Investeringar, MSEK 312 271

Medeltal anstalida 831 832

leveranser, ton

-Blekt pappersmassa för avsalu 155 000 161000 - Blekt kraftpapper 84 000 89 000

(~ r~

~)

Alldel av koJia!fnens Alldel av koncernens leveransv<lrde 1990 r1Stlltat eller avstrivolngar 1990

~\ )

, / Andel a. koncernens Andel av koncernens investeringar 1990 sysselsatta kap~al 1990

Resultatet efter avskrivningar upp- gick till40 MSEK (172 MSEK). Den sto- ra sänkningen jämfört med 1989 beror till största delen på den svagare pap- persmassamarknaden.

Marknadsutveckling

Andelen blekt pappersmassa av den totala fiberkonsumtionen i Våsteuropa har minskat successivt, då returfiber, fyllnadsmedel och mekaniska massor ökat i användning. Denna utveckling väntas fortgå. De skandinaviska pro- ducenterna har förlorat marknadsan- delar till konkurrenter utanför Europa.

Dessa har avsevärt lägre produktions- kostnader än de skandinaviska produ- centerna.

Papper till förpackningar har succes- sivt fått ökad konkurrens från andra material, främst av laminat, där förut- om papper även plast och metallfolie kan ingå. Mindre segment utgörs av

kvaliteter för specifika ändamål, t ex på- sar och etikettbaspapper. Inom sådana smalare användningsområden finns expansiva marknader.

De marknadssegment som ASSI Karlsborgs kraftpapper främst inriktar sig mot kännetecknas av höga krav ~ ) styrka och hyckbarhet. Dessa segmen

l

har hittills ej utsatts för konkurrens av papper med returfiberinblandning.

Framtida miljökrav kan dock komm.3.

att ändra detta förhållande.

Konkurrens

De nordamerikanska och skandinavis- ka bruken står för drygt 600/o av leve- ranserna av blekt sulfatmassa till västra Europa. Södra skogsägarna, STORA och MoDo är de största svenska till- verkarna. Bland viktiga exportörer märks också ett flertal finska bruk samt nordamerikanska Weyerhaeuser och International Paper. Nya leverantörer, t ex från Brasilien, har också etablerat sig på den västeuropeiska marknaden.

Under året har icke skandinaviska pro- ducenter ökat sin marknadsandel.

De stora producenterna av blekt;~

kraftpapper i Norden är bl a AS Karlsborg, Korsnäs, Skoghall i STo".:' RA-koncernen och Skärblacka i Mo- Do-koncernen i Sverige samt Wisa- forest OY ingåen~e i Kymmene-kon ...

cernen i Finland. Aven på kontinentt l

finns ett antal stora producenter. ...

Miljö

ASSI Karlsborg arbetar med blekta produkter och är därmed den enhet i koncernen som har de mest uppmärk- sammade miljöfrågorna. Som första bruk i världen infördes 1986 modifie- rad kokning för att minska utsläppen av klorföreningar. Utsläppen ligger i dag lägre än 1,5 kg organiskt bundet klor (TOCl) per ton blekt massa. Ut- släppen understiger de krav som bru- ket ålagts från Koncessionsnämnden för miljöskydd. För åren efter 1991 skall ASSI Karlsborg redovisa åtgärder för ytterligare sänkning.

(9)

Investeringen i ett nytt syrgasblekeri innebär att klorförbrukningen minskas till hälften, vilket leder till en motsva-

rande minskning av utsläppet TOCI

per ton massa. Investeringen förutses kosta ca 200 MSEK.

Investeringar

1990 har präglats av att eti antal stora investeringar har slutförts. I sulfatfabri- ken har en ombyggnad av mixeri och mesaugn genomförts, vilket har resul- terat i en stor kostnads besparing. Vida-

-~ pågår byggnation av syrgasblekeri,

__.:>m planeras att starta i september

1991. Syrgasblekeriet ingår i ASSI Karlsborgs "kloravvecldingsstrategi"

som siktar mot eliminering av elemen-

~rt klor vid blekning .

..__, 1 För pappersbrukets del har eti mo- demiseringsprojekt genomförts. Pro- jektet innebär en satsning mot högre förädlingsgrad och förbättrad verk- ningsgrad. Bl a ingår ombyggnad av pressparti och en ny kalander på en pappersmaskin. Kalandern är av en ny konstruktion, som möjliggör tillverk- ning av papper med mycket kvalifice- rade tryckytor. För den andra pappers- maskinen är en ny rollmaskin den största posten.

ass t

Sammanlagt har ASSI Karlsborg investerat 312 MSEK under 1990.

Framtidsutsikter

1991 kommer att helt domineras av ett omfattande åtgärdsprogram i syfte att kraftigt förbättra lönsamheten i ASSI Karlsborg.

I korthet går programmet ut på föl- jande tre punkter:

- höja verkningsgraden i produktio- nen

- styra mot lönsamma kunder - sänka kostnaderna.

LEVERANSER AV Bl.fl\T PAI'I'ERSMASSA OCH KiW11'IIPPER 1986-1990

300 kton 250

1990

Efterfrågan på blekt sulfatmassa vän- tas öka långsamt. Med den nya "klor- snåla" processen - en kombination av modifierad kokning/syrgasblekning - står ASSI Karlsborg väl rustat att möta framtidens miljökrav på såväl produk- ter som produktion.

Produktionskostnaderna i Skandi- navien för blekt pappersmassa är i dag avsevärt högre än i andra områden.

Detta har negativa återverkningar på resultat och kapacitetsutnyttjande i nuvarande period med överkapacitet.

PRISUTVI:CKI.ING FÖR BLEKT I'API'ERSMASSA OCH BLEKT KRAfll'IV>PER 1986-1990. ÅRSGENOMSI\m 180

80

lnde• 1986-100

1986 1987 1988 1989 1990 Blekt pappersmassa

Blekt kraflpaj)per

ASSI Karlsborgs papperskvalitetermotsvarar högt ställda krav på styrka och tryckbarhet. Den besfntkna kvaliteten ROYAL BLAD E används där mycket kvalificerade tryckytor krävs.

(10)

Produkter och produktion

ASSI Kraftliner i Piteå tillverkar kraft:li- ner, en produktsom huvudsakligen an- vänds till de plana ytterskikten i well- papp. Tre huvudkvaliteter tillverkas.

ROYAL BROWN, den volymmässigt dominerande kvaliteten, tillverkas av oblekt sulfatmassa och en mindre an- del returweil ROYAL MOTILED och ROYAL WHITE är kvaliteter, som har ett vitt ytskikt på ett brunt basskikt

ASSI Kraft:liner har Europas största fabrik för tillverkning av ett komplett sortiment kraftlinerkvaliteter med mo- dem teknik. Årskapaciteten är 540 000 ton och utbyggnad pågår till 600 000 ton. Oblekt pappersmassa tillverkas i motsvarande mängd vid samma an- läggning.

Produktionen säljs till största delen inom Skandinavien och nordvästra Europa.

Året

1990

Efterfrågan på kraftliner var god under hela året. Totalt levererades 507 000 ton, varav 190 000 ton till koncernens egna wellpappfabriker i Vasteuropa.

ROYAL WHITE, den ytvita liner som marknadsintroducerades1989, har ex- panderat kraftigt, trots att marknads- tillväxten har varit relativt begränsad.

Lönsamheten för ytvit liner har varit stabil och tillfredsställande hela året.

För brun kraftliner har dock priset suc- cessivt försämrats till följd av ökad konkurrens från de nordamerikanska kraftlinertillverkare som exporterar till Europa. Den sjunkande USD-kursen har starkt förbättrat deras konkurrens- kraft.

Resultatetefter avskrivningar blev 74 MSEK (146 MSEK).

Marknadsutveckling

Användningen av wellpappförpack- ningar fortsätter att öka. I västra Europa var tillväxten 1990 i genomsnitt 3 0/o. T o- talt förbrukade wellpappindustrin nära 14 miljoner ton pappersråvaror, varav

aSSI

AS 51 Kraftliner

Nettoleveransvllrde, MSEK Resultat eher avskrivningar, MSEK Räntabilitet på sysselsatt kapital,%

Investeringar, MSEK Medeltal anstalida Leveranser, ton

1990 1989 1616 1627 74 146 7 12 196 152 804 803 507000 515000

c:?C3

Andel ~ koncernens Andel av koncernens leveransvärde 1990 resultat eftet avsluM\ingar J990

G -

r -.

C)

Andel~ koncetnens Andel av koncernens invesleringar 1990 syss.elsatta kapital1990

kraft:liner svarade för 3,7 miljoner ton.

60-700/o av wellpappförpackningarna återvinns. Testliner och fl u ting är retur- fiberbaserade kvaliteter, som används i wellpapp. Viss inblandning av returfi- ber kan även ske i kraftliner, som dock till huvuddelen baseras på ren skogs- råvara.

Wellpapp har under senare år fått allt större användning i förpackningar som exponeras i butiker. Detta innebär krav på linerkvaliteter med jämna, vita och tryckbara ytor. Inom ASSI Kraftliner har särskilt den nya kvaliteten ROYAL WHITE utvecklats med tanke på kra- ven på tryck i flerfärg.

De europeiska kraftlinertillverkar- nas kapacitet har hittills understigit be- hovet inom wellpappindustrin. Under 1990 har europeisk kraftlinerkapacifefo.

ökat endast marginellt. Behovet

·· av··

utomeuropeisk kraft:liner har därför ökat till ca 1,2 miljoner ton. Huvud de-

len av denna liner levereras från USA och Brasilien.

Inom Vasteuropa pågår emellertid en betydande kapacitetsutbyggnad för returfiberbaserad testliner och fluting.

Kombinerat med de stora anstränp.=

ningama att ytterligare öka wellpapl.

återvinningen innebär detta att andelen kraftliner som råvara till wellpapp kommer att minska.

Konkurrens

I Europa finns den största kraft:linerka-~

paciteten i Sverige. ASSI har konkur- rens av SCA, Billerud samt Korsnäs. Kemi OY är en konkurrerande finsk tillverkare.

Övriga europeiska konkurrenter finns i Frankrike, Portugal och Österri- ke.

Huvudkonkurrenterna finns emel- lertid i USA, som har en kraftlinerkapa- citet på 17 miljoner ton per år. Under 1990 exporterades 0,8 miljoner ton till Vasteuropa. Ombyggnader av befintli- ga maskiner och ökad inblandning av returfiber innebär att tillverkningen i USA kommer att växa snabbare ij.n.

efterfrågan på hemmamarknaden.

..,.

'1

Miljö

Miljöförbättrande åtgärder har senaste året speciellt inriktats mot minimerin~

av luftföroreningar och buller. . i

Ansträngningarna inriktas på att nå låga utsläpp av föroreningar i vatten, samtidigt som hög. produktion upp- rätthålls.

Investeringar

Inom ASSI Kraftliner genomförs ett investeringsprogram som syftar till en kapacitetsökning till600 000 ton kraft- liner per år, genom ombyggnad av en av pappersmaskinerna. Investeringar- na innebär även att andelen liner med vit yta ökar och att energibesparingar möjliggörs. Det tillkommande råvaru-

(11)

behovet inom ASSI Kraftliner täcks av returpapper samt blekt pappersmassa från ASSI Karlsborg.

Arets investeringar uppgick till196 MSEK.

Framtidsutsikter

En fortsatt tillväxt väntas för ASSI Kraftliner i takt med tillväxten för well- pappförpackningar i Europa. Särskilt förutses en tillväxt för förpackningar med vit yta.

För liner skärps dock konkurrensen - ',n amerikanska tillverkare, dels på C)!'lind av låg dollarkurs, dels genom den rådande överkapaciteten på liner i USA.

ISSI

LEVERANSER AV KRAFnJNER 1986 -1990

600 kton 180

160

140

120

80

D Oblekt kraftliner

D Ytvit och marmorerad krafl:Jtner

ln<lex 1986 • JOO

_.,. -

1986 1987 1988 1989 1990

Kraftliner används vid tillverkning av wellpapp där den utgör de plana yfferskikten. Rationella förpackningar ger kostnadseffektiv hantering och förbättrad arbetsmiljö. 60-70% av den wellpapp som tillverkas i Europa återanvänds av pappersindustrin.

(12)

-

Produkter och produktion

Frövifors Bruk AB i Bergslagen tillver- kar oblekt, bestruken kartong framför alltför konsumentf<?!Packningar under beteckningarna FROVI CARRIER och FRÖVI LIQUID. Den senare kvaliteten an~~ds till dryckesförpackningar.

FROVI tiliY,erkar även oblekt pappers- massa, FROVI KRAITPULP, dels som råvara till den egna kartongtillverk- ningen, dels för extern avsättning.

För främst bryggeriindustrin utveck- lar och marknadsför FRÖVI även ett förpackningssystem, PACKMASTER.

Affärsiden är attmed förpackningsma- terial av ren råvara och i elegant utfö- rande bidra till effektiv marknadsföring av konsumentprodukter. Kunderna återfinns inom europeisk förpack- ningsindustri.

Året

1990

Produktionen ökade under året till 202 000 ton kartong och 50 000 ton pappersmassa. Nettoleveransvärdet ökade tilll363 MSEK (1247 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar upp- gick tilll81 MSEK (139 MSEK).

Under året har försäljningsorganisa- tionen fortsatt att byggas ut främst för marknadsföring av FRÖVI CARRIER.

~arknadsutve~g Marknaden för FRÖVIs tre produkt- grupper har som h~~het utvecklats po- sitivt under året. FR OVIs specialiserade sortiment har hittills skyddat företaget mot de negativa effekter som begyn- nande överkapacitet medfört för andra delar av pappersindustrin.

Efterfrågan på dryckeskarlong ökar fortfarande mer än g~omsnittet för pappersprodukter. FR OVIs enda kund på dryckeskarlong är Tetra Pak, som är helt marknadsledande både i fråga om volym och kvalitetskrav.

Konsumtionen av förpackningskar- tong för kons~!f~entförpackningar ökar långsamt. FR OVIs kvaliteter häv- dar sig dock väl på marknaden genom

as st

• •

FR OVI

1990 1989 Nettoleveransvllrde, MSEK 1363 1247 Resultat efter avskrivningar. MSEK 181 139 Rllnt•bilitet pA sysselsatt kap~l.% 18 14

Investeringar. MSEK 97 76

Medeltal ansiiiida 690 699

Leveranser, ton

-Kartong 197000 197 000

- Oblekt pappersmassa f6r avsalu 49 000 51 000

Andel ;w koncernens Andel ;w koocemrlll leveransvärde 1990 resullat efter Mit•• !M 1990

Andel ;w koncernens Andel av koncernens investeringar 1990 sysselsatta kaprtal 1990

goda egenskaper i fråga om tryckbar- het och styrka.

Efterfrågan på o~lekt pappersmassa har under en följd av år minskat i Euro- pa. FRÖVIs massa, som kännetecknas av rent utgångsmaterial, tillgodoser dock de höga krav som ställs för för- packningar av livsmedel och produk- terna kan därigenom finna avsättning hos kunder som premierar kvalitet framför pris.

Konkurrens

På dryckeskartong, en starkt specialise- rad produkt, har FRÖVI konkurrens från tre andra skogsindustriföretag i Nordeuropa; STORA, Korsnäs och Enso-G utzeit.

Inom alla europeiska länder finns tillverkare av kartong för konsume~f.,

förpa~.ingar i ett brett kvalitetsregrs~

ter. FROVIs kvaliteter konkurrerar främst med andra nordeuropeiska

bruk. Konkurrensen ökar även från amerikanska tillverkare, som under se- nare tid investerat i ny kapacitet.

Oblekt pappersmassa möter kon- kurrens från andra skandinaviska till- verkare, men även växande företa~ _; länder med låga tillverkningskosil ~ / der, t ex i Chile och Sydafrika, får allt större betydelse.

Miljö

FRÖ VI har genom olika åtgärder sf

~

tillgodose de miljökrav som ställs av samhället.

Tillverkningen hör till branschens minstmiljöpåverkande. Råvaran, skog, är förnyelsebar. Ingen klor används vid tillverkningen av pappersmassan. Kar- tongens vita yta nås genom bestryk- ning med kaolin.

Användning av kartong för förpack- ning av drycker och livsmedel tillhör de bästa alternativen ur flera aspekter. Kar- tong är ett lätt material, tillskillnad från t ex glas, vilketärenfördel vid transpor- ter och godshantering. Tillverkning och hantering av dryckeskartong krä- ver mindre energi än t ex en returflasJv. ...

som återanvänds ca tio 10 gånger.

J

Förpackningskartong har också för- delar när det gäller att komma till rätta med avfallsproblem, t ex den omdisku- terade deponeringen av hushållssORP"- Materialet är föga s~mande

(J .

biologiskt nedbryt:bart. Återvinning är möjlig, även om returfibern inte kan användas för de högsta kvaliteterna av papper. Förbränning av använda kar- tongförpackningar är ett sätt att åter- vinna energi utan fatliga utsläpp.

(13)

Investeringar

Under året genomfördes investeringar till ettvärde av 97 MSEK. Huvudinrikt- ningen för investeringarna är en suc- cessiv ökning av kapaciteten till250 000 ton kartong med samtidig kvalitetsför- bättring, fortsatta miljöinvesteringar samt modemisering av utrustningen.

Framtidsutsikter

Marknaden för FRÖVIs produkter väntas få fortsatt tillväxt under 1991.

Konjunkturavmattningen, som väntas ) bba stora delar av Europa, innebär dock en press på resultatet, främst där- för att prishöjningar knappast blir möj- liga i takt med kostnadsökningarna i Sverige.

LEVERANSER AV 06LEKT KARTONG OCH OBLEKT f'I\J'PERSMASSA 1986 -1990

· ÖVrig kartong Oblekt pappersmassa

PRISUMCKLIIIG FÖR OBLEKT KARTONG OCH OBLEKT PAPPERSMASSA 1986-1990, ARSGENOMSNITT l Bil

160 140 120 JOO Bil

lnded986-100

1986 1987 1988 1989 1990 Oblekt kartong (genomsnittligt pris)

Oblel<t papporsmassa

FRÖVIs karlongkvaliteter tillgodoser höga kra'O på hygien och styrka. Drycker och livsmedel får god hållbarhet och bevarar sitt näringsvärde.

Karlongens goda tryckbarhet ger en säljande förpackning som underlättar identifikation.

(14)

B SSI

Örebro Pappersbruk

Produkter och produktion

Örebro Pappersbruk AB producerar och marknadsför plastbelagt papper och kartong för de europeiska markna- derna. Företaget har två svenska pro- duktionsenheter; i Örebro och Timrå.

Den sammanlagda kapaciteten för plastbeläggningslinjerna uppgår till

85 000 ton. Antalet anställda är 183.

Papper

och

kartong som beläggs med plast, vanligen polyeten, används till förpackningar där skydd mot vat- ten, fukt, fett och smak krävs. Andra produktkrav är låg miljöpåverkan, styrka och tryckbarhet

Produktema används huvudsak- ligen till industriförpackningar men även produkter för konsumentför- packningar ingår i sortimentet.

Året1990

Efter en god utveckling under första halvåret minskade efterfrågan på plast- belagda papper inom vissa branscher och på vissa marknader. Speciellt för- svagades pappersindustrins efterfrå- gan på produkter för rullemballage.

I Orebro Pappersbruk blev produk- tionen ca 58 000 ton, en ökning med 2 000 ton jämfört med 1989.

Under året togs en ny plasfuelägg- ni?.gslinje och en ny tryckmaskin i drift i Orebrofabriken.

Resultatet påverkades negativt av att priserna för plastråvaror under det andra halvåret steg med drygt 50 OJb.

Nettoleveransvärdet blev 365 MSEK och resultatet efter avskrivningar 10 MSEK (16 MSEK).

Marknadsutveckling

Den totala efterfråg~ på plastbelagda förpackningspapper, exkl dryckeskar- tong, är drygt 600 000 ton per år i Euro- pa. Tillväxten beräknas till stabilt 30Jb om året. Örebro Pappersbruks mark- nadsandel inom det angivna segmentet är ungefär 100;0,

Dagens kundkrav är framför allt extra tunna kvaliteter på förpacknings- papper för livsmedel samt emballage, som lämpar sig för kvalificerat tryck.

Nettoleveranavlrde, MSEK Resultat etter avskrivningar, MSEK RlntablUtet pi syssels•tt lulpit~. % lnvel1erinpr, MSEK

Medeltal anatlllldl Leveranser, ton

1990 365 10 8 18 183 58000

Andel av koncernens Andel av koncernens 1989

342 16 13 29 166 57000

leveransvälde 1990 resultat efter avsknvntngar 1990

Andelav koncernens AndeliV koncernens investeringar 1990 sysselsatt• kapital 1990

Örebro Pappersbruk möter dessa krav genom intensifierad produktutveck- ling samt investeringar i ny utrustning.

Konkurrens

Örebro Pappersbruks största konkur- renter finns inom finsk skogsindustri.

Av dessa har Walki produktion i Fin- land, Storbritannien och Tyskland och Wisapak i Finland och Tyskland. Fiske- by Board i Sverige och Polycoat i Nor- ge är andra betydande tillverkare.

Miljö

Diskussionen om miljöfrågor i alla dess aspekter, d v s frågor om produktions- processer, produktsäkerhet, resursan- vändning, avfall och deponering av so- por, påverkar verksamheten i stigande omfattning.

Moderna förpackningar har emel- lertid också positiva miljöeffekter. De möjliggör rationalisering av varudistri-·.

bution och minskar svinn och förstör- else av livsmedel. Själva förpackning- arna rationaliseras kontinuerligt. Inom

det område som Örebro Pappersbruk representerar går utvecklingen mot tunnare förpackningspapper, vilka i sig minskar belastningarna på miljön.

Ensidigt plastbelagda papper kan återvinnas. Pappersfibrer avskiljs för återanvändning i nya förpackningar och även plasten är återanvändb J"'

Materialen lämpar sig även för förbräfl'..:

ning utan allvarlig miljöpåverkan.

Investeringar

Under året slutfördes ett investerina program om 80 MSEK i ny plastbt:~­

läggningslinje och tryckmaskin i Öre- bro. Anläggningen innebär en kapaci- tetsökning och kvalitetshöjning för tryckning, där nu fyrfärg kan använ- das.

Årets investeringar uppgick till 18 MSEK.

Framtidsutsikter

Den försvagade marknaden väntas be- stå under det kommande året. På kort sikt påverkas företaget av den höga svenska kostnadsnivån. Modem pro- duktionsutrustning och .~tensifierad produktutveckling gör Orebro Pap- persbruk väl rustat för den vänta~

nedgången på marknaden. ~)

LEVERANSER AV PLASlBELAGDA PRODUKTER 1986 -1990 60 kton

50 40 30

o

1986 "i9s~19iiil-1989 1990 PRISUIVECI<LI«l FÖR PlASIBELAGDA i'ROIJlJ1<TER 1986-1990, ÅRSGENONSNITT

l BO Jndex1986" 100

160

140 120 100 BO

1986 1987 1988 1989 4990

(15)

ass1

Förpackningsföretagen

ASSI Packaging, koncernens tillverka- re av wellpapp, svarar föri d~tnärmaste

hälften av ASSis omsättning. Merpar- ten av de 4 742 anställda arbetar utan- för Sveriges gränser. Tillverkande bo- lag finns i Belgien, Danmark, Italien, Nederländerna, Schweiz, Storbritan- (' . len, Sverigeoch Tyskland. Totaltfinns

~ anläggningar, varav 20 med well- pappmaskin och 20 med konverte- ringsanläggning. ASSI Packaging är därmed en av de största europeiska Hll-

·- 'rrkarna av wellpapp.

· ASSismarknadspositionervarierari de olika europeiska länderna. I Dan- mark och Sverige är ASSI Packaging en av de största aktörerna. På den stora brittiska marknaden har ASSI nått en betydande ställning genom dotterföre- tagen Thames Case och Dolan Packa- ging. ASSI har också Hllverkning och försäljning på de stora marknaderna i Tyskland och Italien.

Wellpappföretagens produktpro- gram är brett och omfattar exempelvis konsument- och displayförpackningar med kvalificerat tryck, traditionella transportlådor och kraftiga förpack- ningar för tungt gods. ASSI Packaging

· · )I

verkar och marknadsför också för- yackningsmaskiner för resning och

fyllning av wellpappförpackningar.

Organisationen är decentraliserad, d v s de olika dotterföretagen är själv-

'?-ndiga i fråga om produktion och cnarknadsföring. Gemensamma res ur- ser finns bl a för produktutveckling.

ASSI Packaging Development, med uppgift att främja produktutveckling och samarbete inom ASSis nätverk av wellpappföretag, startade sin verksam- het för ett år sedan i Storbritannien.

Marknadsutveckling

Förpackningsmaterialet wellpapp an- vänds både inom konsumentvaru-och producentvaruindustrin. Nya mark- nadssegment har öppnat sig under de senaste åren genom utvecklingen av nya tunna kvaliteter med fina vågskik t, mini-och mikrowell, vilka kombineras med förfinade tryckmetoder. Dessa

1990 1989 Nettoleveransvlrde, MSEK 3 788 3 212 Resultat efter avskrivningar, MSEK 237 175 RJntabilitet pi syoselsatt kapital,% 14 12

Investeringar, MSEK 375 244

Medeltal anställda 4 742 4 310

Leveranser, Mm2 972 851

Andel av koncetno"i Andel av koncernens leveransvarde 19 10 resu~at efter a~krivningar 1990

Andel av koncernens Andel av koncernens

investe<ingar 1990 sysselsaHa kap~all990

tunna wellpappkvaliteter konkurrerar på vissa områden med förpacknings- kartong. Konsumentförpackningar av wellpapp är en allt vanligare syn i buti- kerna och används till många olika än- damål, t ex djupfryst mat, tvättmedel, järnhandelsvaror eller elektriska hus- hållsapparater.

Det största enskilda användnings- området för wellpapp är allijämt livs- medelsindustrin. Efterfrågan på pro- dukten är därmed relativt stabil under en konjunkturcykel.

Den genomsnittliga wellpappkon- sumtionen per capita i västra Europa uppgår Hll ungefär 36 kg. Variationerna mellan länderna är dock kraftiga. I väst- ra Tyskland förbrukas ca 42 kg per ca- pita och i Storbritannien är förbruk- ningen knappt 30 kg. I USA, som har den högsta förbrukningen i världen, konsumeras 80 kg per capita.

Wellpapp med avancerat tryck har haft en kraftigt stigande efterfrågan under de senaste åren i samband med detaljhandelns krav att exponera för-

packningarna i butikshyllorna. Sälj- ande förpackningar är en förutsättning för att konkurrera om utrymmet i buti- kerna.

Stark tillväxt finns för wellpappför- packningar där ytskiktet trycks innan wellpappen tillverkas. Inom ASSI finns två anläggningar, i Storbritannien resp Danmark, för förtryckt liner. Andelen bruna förpackningar minskar, men produkten är fortfarande domineran- de.

Efterfrågan på wellpapp var god under det gångna året, dock med na- tionella variationer. Konjunkturen mat- tades i både Sverige och Storbritannien och efterfrågan stagnerade därför för våra wellpappbolag i dessa länder. I Tyskland däremot är konjunkturen fortfarande god. Aterföreningen av de två tyska statema har givit konsum- tionen extra fart och Hllväxten på den tyska marknaden blev därför excep- tionellt stark.

Konkurrens

Stora strukturella förändringar har ägt rum i wellpappindustrin under de se- naste åren. Förändringarna genomförs som en förberedelse inför EG :s gemen- samma marknad och sker parallellt med en liknande förändringsprocess hos våra kunder. Koncentrationen har ökat kraftigt. Integrationen mellan pap- persindustrin och wellpappindustrin har också ökat. ASSis största konkur- renter har sålunda även pappersbruk, som Hllverkar råvara till wellpappin- dustrin, och konkurrensen mellan des- sa företag har ökat starkt under de se- naste åren.

Koncentrationsprocessen väntas fortgå. I Sverige och Nederländerna ägs i princip alla wellpapptillverkande företag av pappersbruk. I exempelvis Storbritannien är integrationen inte lika uttalad, men koncentration pågår.

Både mindre, familjeägda wellpapp- fabriker och stora nationellt dominer- ande tillverkare har köpts upp.

(16)

Miljö

Miljödebatten i Europa är intensiv och lagstiftningen skärps kontinuerligt.

Wellpapp måste emellertid betraktas som ett förpackningsmaterial med mycket liten påverkan på miljön.

Den huvudsakliga råvaran, papper av nya fibrer eller returfibrer, är ned- brytbar och bildar inga farliga utsläpp vid förbränning. Den ursprungliga rå- varan, skog, är förnyelsebar och pro- duktionen av wellpapp har en ringa på- verkan på den yttre miljön. Wellpapp återvinns redan i hög utsträckning.

60-700/o av den wellpapp som tillverkas i Europa återanvänds av pappersin- dustrin. Den återanvända wellpappen består av produktionsspill eller använ- da förpackningar som samlas in från butikerna. Wellpappindustrin är själv en stor förbrukare av papper tillverkat av returfiber, s k testliner och fluting.

Investeringar

Under årethar ASSlfattatbeslutom att bygga tre nya wellpappmaskiner. I Storbritannien byggs en ny fabrik utanför Bristol som ersättning för nu- varande fabrik i centrum av staden.

ASSI Nottoli i norra Italien kommer att installera en ny maskin, som ersätter en av de befintliga maskinerna. ASSI Bel-

ISSI

gica i Belgien kommer att installera en ny wellpappmaskin, som utvidgar företagets produktionskapacitet kraf- tigt. Slu!:ligen har två mindre företag för konvertering av wellpapp köpts i Sve- rige resp Schweiz.

Resultat

1990 års resultat efter avskrivningar uppgick till 237 MSEK (175 MSEK).

Resultatförbättringen är främst en följd av företagsförvärv 1989. Rensat från dessa förvärv ökade resultatet med 10 MSEK trots en svagare marknadsut- veckling. Förbättringen beror delvis på stagnerande papperspriser.

Framtidsutsikter

1980-talet kännetecknades av en myc- ket god tillväxt för den europeiska well- pappindustrin tack vare den långa sam- manhängande högkonjunkturen. Den konjunkturavmattning som gjorde sin entre på allvar i bl a USA, Storbritan- nien och Sverige under 1990 förutses leda tilllägre tillväxt under de närmaste åren även för wellpappindustrin.

För wellpappförpackningar väntas dock en fortsatt positiv långsiktig ut- veckling av efterfrågan. De under året beslutade investeringarna i ny produk- tionskapacitet skall ses i ljuset härav.

Den ökade miljömedvetenheten i värl-

den är en utmaning för ASSI likväl som för övrig pappersindustri. ASSI Packaging bör med sin decentralisera- de struktur, sitt internationella nätverk av moderna anläggningar och sin när- varo på viktiga marknader vara rustat att klara av de utmaningar som mark- naden och omgivningen erbjuder.

LEVERANSER FRÅN WELLPAPPFÖRETAGEN 1986-1990

G<NOMSNmlJG PRISUTVECKLING FÖR WELLFAPP 1986-1990

180 Index 1986 -100

160 140 12Q 100

80

1986 1987 1988 1989 1990

ASSI Packagin g är en av de största europeiska tillverkarna av wellpapp. I det breda produktprogrammet ingår t ex specialförpackningar för flytande produkter och livsmedelsförpackningar med kvalificerat tryck. 40% av all wellpapp används till att förpacka livsmedel.

(17)

FÖRENADE WELL

Förenade Weil AB är en av de ledande wellpapptillverkarna i Sverige. Företaget har tre wellpappfabriker belägna i Eslöv, Brän- nögård samt Gävle.

Mattuu Wzg~rat,

VD För•••'• Weil Dessutom har företa- get tre konverteringsanläggningar där förpackningar tillverkas av wellpapp som levererats i ark. Dessa små enheter har en fördel när snabba leveranser och

·· prta serier efterfrågas.

I Förenade Weil-gruppen ingår även Por-Pac Plast AB med produktionsan- läggningar i Lindesberg. Skara och Eslöv. Företaget tillverkar emballage

-'~h produkter av cellplast.

· Förenade Weil tillverkar och mark- nadsför även olika typer av förpack- ningsmaskiner.

Antalet anställda i Förenade Weil- gruppen uppgår till 798.

Året1990

Under året förvärvades en konverte- ringsanläggning i södra Sverige, Weil- tillverkaren AB. Leveransvolymen 1990 blev lägre än under föregående år på grund av det svaga konjunktur- och efterfrågeläget. I alla tre fabrikerna har större investeringar genomförts. Beslut fattades om att investera i en anlägg- ning för tillverkning av emballage av

'ffsetkascherad wellpapp.

Marknad

Under 1990 sjönk den totala svenska efterfrågan på wellpapp med ungefär

· 'PA>. Importkonkurrensen, framför allt

,, >rrån Danmark, ökade samtidigt märk- bart. De svenska leverantörerna av wellpapp har under de senaste åren in- vesterat i utvidgad produktion och överkapacitet råder. Som en följd av detta pressades prisnivån. Under den närmaste tiden förutses ingen förbätt- ring på marknaden, med tanke på de dystra utsikterna för svensk ekonomi.

Trenden mot alltmer kvalificerade emballage, inte minst på trycksidan, fortsätter.

aSSI

Exklusiva förpackningar av wellpapp ger skydd för bräckliga produkter: CADICAM-konstruk- tioner sparar utrymme för användarna.

ASSI PACKAGING DANMARK

I ASSI Packaging Danmark AJS ingår wellpappföretagen Dansk Kraftemballa- ge AS och ASSI Em- ballage AJS. Gruppen har två wellpappfabri-

Jf'rgen A.115 L..Jmsttlut:n,

VD ASSI Pack•ging ker, tre konverterings-

Danmark an äggningar, en an-

1

läggning för tillverkning av förtryckt liner, CorrPrint AS, samt företagen Dyboflex AJS och CorrPack AS, vilka tillverkar förpackningar med kvalifi- cerat tryck. Dansk Kraftemballage är etablerat på den nordtyska marknaden genom sitt försäljningskontor Nord- weil Gm bH Dansk Kraftemballage till- verkar också solidpapp och konverte- rar denna till emballage. Gruppen har

825 anställda. -

Året1990

Dansk Kraftemballages produktion steg med 90/o under 1990, tack vare en stark utveckling på både dansk och tysk marknad. Tillväxten för förpack- ningar med avancerat tryck har också

varit god. De senaste årens investering- ar i utökad produktionskapacitet har möjliggjort expansionen. Produktions- kapaciteten byggs ut även under 1991 och Dansk Kraftemballage kommer också att kunna tillverka mikrowell, en mycket tunn wellpappkvalitet

ASSI Emballages produktion ökade däremot bara med 3 O/o, då efterfrågan i östra Danmark var lägre än i landet i övrigt.

ASSI Packaging Danmark köpte i december in resterande andel på 50% i Dyboflex AJS, som specialiserat sig på att tillverka wellpappförpackningar med avancerat tryck.

Marknad

Under 1990 ökade produktionen av wellpapp i Danmark med 60/o samtidigt som försäljningen steg med 3 0/o. Expor- ten till framför allt Osteuropa ökade kraftigt. Exporten från Danmark upp- går nu till ungefär 100/o av den totala produktionen.

Ett fortsatt gott kapacitetsutnytt- jande och god volymtillväxt väntas under 1991, framför allt för produkter med högt förädlingsvärde.

(18)

-

ASSI PACKAGING

(UK) I ASSI Packaging (UK) Ltd ingår de båda företagen Dolan Packaging Ltd och Thames Case Ltd.

Marknad

Den långa perioden med hög ränteni- vå i Storbritannien ledde under 1990 till en kännbar konjunkturnedgång.

För wellpapp minskade efterfrågevoly- men, dock med vissa variationer. På kort sikt förutses ingen förbättring av marknaden som helhet, men special- segmenten väntas också i fortsättning- en ha god efterfrågan.

Konkurrensen ökade under året, då nya aktörer, vilka etablerade sig på den brittiska marknaden 1989, fortsätter med sina ambitioner att erövra mark- nadsandelar. Prishöjningar har kunnat genomföras under året och pressen på lönsamheten har även lättats av stag- nerande prisutveckling för papper.

DOLAN PACKAGING

Dolan Packaging Ltd har två wellpappfabri- ker; i Stalybridge och Bristol. Dolan Weil- pack Ltd marknadsför förpackningssystem

Albert Smith, och förpackningsma-

VD Dolan Packaging skiner, huvudsakligen på den brittiska marknaden.

Antalet anställda är 598.

Året

1990

Under 1990 beslutade ASSis styrelse

BSSI

att investera i en ny wellpappfabrik i Bristolområdet Anläggningen ersätter Dalans nuvarande fabrik i centrala Bristol, där staden gör anspråk på mar- ken.

Investeringar i wellpappmaskinen i Stalybridge fortgick under året och fär- digställs under 1991.

THAMES CASE

Thames Case Ltd är det största företaget inom ASSI Packag- ing. Thames Case har fem wellpappfabriker och en rad konverte- ringsanläggningar för

Uatna E. ihom~~ts,

VD Thamts Ca" Wellpapp Spridda

över Storbritannien. Produktprogram- met är brett. Inom gruppen finns spe- cialenheter för tillverkning av t ex fias k- inreden, skyltställ, förtryckt liner och offsetkascherade förpackningar.

Antalet anställda är 1339.

Året

1990

Den totala efterfrågevolymen för grup- pens produkter sjönk något under det gångna året. På vissa specialsegment av marknaden hade dock Thames Case stora framgångar. Efterfrågan på för- packningar med kvalificerat tryck öka- de kraftigt. Bl a hade verksamheten vid Supaflex, ~pm förtrycker liner, stark ex- pansion. Aven för Lithoflex, som till- verkar offsetkascherade wellpappför- packningar, var tillväxten god. Vid

företagets enhet i Warrington installe- rades en ny maskin för Hllverkning och tryckning av förpackningar av mini- och mikrowell. Förtryckt liner kan ock- så användas.

I Skottland hade wellpappfabriken i Cumbemauld framgångar hos kunder i whiskyindustrin. Dessa framgångar delades med Lokfast, som tillverkar lådinreden för flaskor.

SWISSWELL

Peftr Riggmbach,

VD Swissweil

Weilkarton AG Swisswell i Schwei!o. '·

har anläggningar "i~

närheten av Basel med tillgång till både de franska och tyska marknaderna. Föret( get har 187 anställda':<

Året

1990

Under året förvärvades en konverte- ringsanläggningi Schweiz. Därmed ut- vidgades Swisswells produktprogram till att omfatta även förpackningar med offsettryck.

Marknad

Den inhemska marknaden för well- papp växte under året med drygt 3 %.

Swissweil försvarade sin marknadspo- sition. Konkurrensen från grannlän- derna ökade starkt vilket hade en nega- tiv inverkan på prisutvecklingen.

Under 1991 väntas en försvagning a.i marknaden på grund av sämre ko~:·

junktur. .

Transporlförpackningar av wellpapp ger rationell hantering för handel och transportföretag. Förpackningar blir i många fall display i butiker.

(19)

ASSI WELL I TYSKLAND

Llidlr D .. •nr>, Siegfritd ]ocobi, VD Jlliii lo\lill H4J, VD ASSI WELL Karlsruhr

ASSI WELL i Tysk- land består av tre well- papptillverkande fö- retag med produktion i Hilden, Karlsruhe och Liibeck. I grup- pen ingår också en an-

vvruy ~tuttr, l f ll

VD ASSJ WELL Lolbtck äggning Ör ti Verk- ning av wellpappark, Top WELL Ver-

)ckungen GmbH.

·- Antalet anställda är 535.

Året1990

Aret präglades av god tillväxt på den tyska wellpappmarknaden. Vid samtli- ga anläggningar var produktionskapa- citeten väl utnyttjad och lönsamheten förbättrades starkt. Under året genom- fördes investeringar i produktionen vid samtliga wellpappfabriker. Vidare be- slutades om investeringar i CAD/

CAM-utrustning i Hilden och Karls- ruhe.

Marknad

e,.terföreningen av de två tyska statema )nebär effekter även för wellpappin- . dus trin, främst i form av kraftigt ök- ande efterfrågan från det forna Öst- tyskland. Efterfrågan ökade i normal takt under årets första månader för att }ga kraftigt mot slutet av året. Totalt

·6eräknas efterfrågan på tysk marknad ha ökat med mer än 100/o. Prisutveck- lingen blev följaktligen positiv.

aSSI

Förpackningar av wellpapp med god tryckyta spelar stor roll som informationsbärare. De ger bland annat upplysning om innehållets vikt, användning och förvaring.

ASSI BELGICA

,...,=

ASSIBelgicaNV, som

förvärvades 1989, har en modern wellpapp- fabrik i Turnhout, Bel- gien. Utöver den bel- giska marknaden har företaget försäljning

Michtl <.:culemons,

vv ASSI Btlgi<• även till N ederländer- na, Frankrike och Tyskland. I Neder- länderna finns ett försäljningskontor.

Antalet anställda är 193.

Året 1990

Under året togs en rad nya konverte- ringsmaskiner i bruk och ASSI Bel- gicas kapacitet att tillverka wellpapp- förpackningar med kvalificerat

tryck

ökade. Under ·det gångna året har ock- så resurser satsats på utbildning av

medarbetarna. Ett nytt CADtCAM- system har installerats, vilket förbättrar ASSI Belgicas möjlighet att möta kun- demas önskemål om konstruktion av nya förpackningar.

Under 1990 fattades beslut om att bygga ytterligare en wellpappmaskin samt nödvändig kringutrustning vid anläggningen i T umhout.

Marknad

Tillväxten var god på den belgiska marknaden under året. Konkurrensen från Tyskland mattades något och den kraftiga tillväxten på den tyska mark- naden erbjöd goda avsättningsmöjlig- heter. Wellpappförpackningar med kvalificerat

tryck

utgör ett särskilt lo- vande marknadssegment för framti- den.

(20)

-

ASSI NOlTOll

ASSI Nottoli SpA är strategiskt placerat i det industrialiserade norra Italien. Företa- gets produktionsen- het tillhör landets största och mest ra-

Giuli,:ma M~ucci,

VD ASSI Nollo/i tionella.

Antalet anställda är 264.

Året1990

Under året beslutades att ASSI Nottoli skall installera en ny wellpappmaskin i anslutning till den nuvarande anlägg-

ass1

ningen. Den äldsta av de två nuvarande maskinerna kommer att tas ur bruk.

Efter investeringen kommer ASSI Not- toli att kunna erbjuda sina kunder mi- niwell, en tunn wellpappkvalitet som finner allt fler användningsområden.

Marknad

Den italienska marknaden för förpack- ningar av wellpapp växte, om än i mått- lig takt, för sjunde året i rad. Kapacite- ten för wellpapp har dock ökat mer än tillväxten på marknaden. Bland annat har fyra nya wellpappanläggningar startats i Italien under 1990. Detta har verkat dämpande på prisutvecklingen.

Lägre råvarupriser har till viss del mot- verkat pressen på lönsamheten.

EMPEE GOLFKARTON

Empee Golfkarton BV i Nederländerna ägs av ASSI till 400/o. Lika stor andel ägs av Bi.ihrmann-Tetterode. Empee har produktion av wellpappförpack- ningar i Etten-Leur samti dotterbolaget TK Golfkarton i Eindhoven. Empee har försäljningskontor i Tyskland. Förut- om wellpapp tillverkar och marknads- för Empee Bag-in-Box-förpackninga~

och fyllningsutrustning. Härutöver

hA.

företaget tillverkning och installatio'f av förpackningsmaskiner.

Wellpapplådor skyddar ömtåliga produkter under hantering och distribution. Specialbehandling bevarar också produkternas fuktighet och färskhet.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :