• No results found

Detaljplan för Eskilstorp 27:8, vid Kompanigatan i Vellinge Vellinge kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Detaljplan för Eskilstorp 27:8, vid Kompanigatan i Vellinge Vellinge kommun"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-10-20 Dnr: Ks 2017/124.722

Sida 1 (13)

Plan- och genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för

Eskilstorp 27:8, vid Kompanigatan i Vellinge Vellinge kommun

Datum Signatur

Antagen av KS

Laga kraft

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och Byggenheten

(2)

SAMMANFATTNING

Detaljplanen innebär att flera olika sorters verksamheter kommer att kunna etablera sig på fastigheten.

Detta möjliggör för ett dynamiskt och föränderligt näringsliv. Detaljplanen reglerar vidare möjligheten att hårdgöra marken inom planområdet. Detta främst för att inte ytterligare belasta dagvattensystemet i förhållande till dagens situation. Vidare innebär detaljplanen att bebyggelsen regleras till att 50% av fastigheten inom planområdet får bebyggas. Detta innebär att det går att exploatera ytterligare i förhållande till dagens situation så länge inte andelen hårdgjord yta ökar.

INLEDNING

Planhandlingar

- Plan- och genomförandebeskrivning - Plankarta med bestämmelser - Illustrationskarta

- Undersökning av betydande miljöpåverkan - Grundkarta/Utdrag ur primärkarta*

- Fastighetsförteckning*

* handlingen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen.

Bakgrund

Fastighetsägaren till Eskilstorp 27:8 har lämnat in ansökan om planbesked. Idag bedrivs veterinärverk- samhet samt lager, tillverkning och kontor inom fastigheten. Veterinärverksamheten bedrivs på tillfälligt bygglov. Den inlämnade planansökan innebär att ny plan skulle reglera marken på ett sätt som möjliggör att veterinärverksamheten kan ges ett permanent bygglov, samt att möjliggöra för ett antal fler

verksamheter att inrymmas inom fastigheten.

Gällande detaljplan för området är V30 ”Utvidgning av stadsplan för industriområde väster om

järnvägen” från 1972. Tillåten markanvändning är industriändamål (J) med 12 meters byggnadshöjd fritt placerad på fastigheten förutom ett område av punktprickad mark längs gatumark i väster (Malmövägen) och öster (Kompanigatan).

I samband med planarbetet med ny entré mot Vellinge centrum norrifrån har området väster om ny entrégata i ÖP 2010 markerats med skraffrering som indikerar att området skulle kunna vara intressant för centrumutveckling alternativt förtätning med bostäder, service och verksamheter.

Kommunens ställningstagande angående bostäder

Som en del av bakgrunden ovan anges att Vellinge kommuns översiktsplan anger att även bostäder kan prövas inom ramarna för detaljplaneprocessen som nu pågår. Vellinge kommuns bedömning i

samrådsskedet (detta skede) är att om bostäder ska anses vara lämpligt krävs att ett större område prövas i detaljplan, exempelvis ett helt kvarter. Vellinge kommun gör bedömningen att detta är något som kan ske i ett senare skede och som en del av en större eventuell förändring av området.

Planens syfte

Syftet är att bebyggelsen inom planområdet ska möjliggöra för ett dynamiskt och föränderligt näringsliv, med möjlighet till flera olika användningar, med undantag för de allra mest besökstunga verksamheterna såsom exempelvis livsmedelshandel som riktar sig direkt till kund, där partihandel med livsmedel inte bedöms vara lika besökstung. Befintlig grönska ska i största möjliga mån skyddas till förmån för

pollinatörer, tätortsnära fåglar och den karaktär den skapar. Det dagvattennät som fastigheten är kopplad till tål inte ytterligare tillflöde. Planen syftar därför till att säkra så att inte ytterligare mer mark hårdgörs eller påverkar dagvattenbelastningen från fastigheten på ett betydande negativt sätt. Eventuella

utbyggnader och förändringar av fastigheten bör göras utifrån Vellinge kommuns policy för utformning av dagvattensystem.

(3)

Planprocess och tidplan

Vellinge kommuns bedömning är att:

• detaljplanen är förenlig med översiktsplanen

• detaljplanen inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse

• detaljplanen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Vellinge kommun handlägger därför detaljplanen med ett standardförfarande.

Denna handling (plan- och genomförandebeskrivning) tillsammans med bland annat plankarta, illustrationsplan och övriga handlingar, ovan kallade ”planhandlingar” utgör samrådshandlingar. Det betyder att det är ett förslag som just nu samråds med bland annat grannar och berörda myndigheter.

Nedan återges en ungefärlig tidplan för när Vellinge kommun menar att de olika stegen i detaljplaneprocessen kommer ske.

Utredning om betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap.

Vellinge kommun har genomfört en undersökning för huruvida ett genomförande av detaljplanen kan antas leda till betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap. Vellinge kommuns bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Enligt miljöbalken 6 kap 7§ ska kommunens ställningstagande formaliseras som ett särskilt beslut. Beslutet ska även göras tillgängligt för allmänheten. Vellinge kommun betraktar ställningstagandet i detta dokument som ett sådant beslut. Det blir tillgängligt för allmänheten genom denna planbeskrivning.

Ställningstaganden för och emot redovisas genom utförlig argumentation i till handlingarna bifogad undersökning.

Utvecklad beskrivning av Vellinge kommuns undersökning finns även under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande”.

Samråd

•Fjärde kvartalet 2020

Granskning

•Första kvartalet 2021

Antagande

•Andra kvartalet 2021

(4)

Plandata

Lägesbestämning

Figur 1 Karta över planområdet och dess omgivning

Planområdet ligger i de norra delarna av Vellinge tätort. Öster om planområdet, i nord - sydlig riktning, går Kompanigatan. Väster om planområdet, också den i nord - sydlig riktning, går Malmövägen.

Planområdet ligger i utkanten av ett verksamhetsområde med bland annat bilverkstäder,

kontorsverksamhet och markanläggningsföretag. Väster om planområdet, på motsatt sida Malmövägen, ligger det villor. Längs Malmövägens östra sida, utanför planområdet, finns en trädrad i alléformation.

Areal

Planområdet är cirka 6000 kvadratmeter Markägoförhållanden och ansvarsförhållanden

Inom planområdet finns en fastighet, Eskilstorp 27:8. Fastigheten är privatägd. Omkringliggande vägar har kommunalt huvudmannaskap.

(5)

FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidigare ställningstaganden

Riksintressen och förordnanden

Planområdet omfattas inte av några riksintressen eller förordnanden Vattenskyddsområde

Området omfattas av vattenskyddsområde enligt Miljöbalken 7 kap 21-22 §§. Det innebär att det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för dagvattenutsläpp på eller under markytan.

Översiktsplan

Figur 2: Utdrag ur översiktsplanen

I översiktsplanen anges området som:

• Prioriterad centrumutveckling alternativt förtätning. Komplettering med bostäder, service och verksamheter.

• Planerade bostäder skede 3, 20-40 år.

Denna detaljplan omfattar endast en fastighet. För att en större eventuell förändring med inriktning även mot bostäder och blandad bebyggelse ska bli aktuell krävs att fler fastigheter och ett större område omfattas av en sådan förändring. Detta för att de olika bebyggelserna ställer olika krav på omgivnings- påverkan och miljöer i övrigt. För denna detaljplan får detta till följd att bostäder inte prövas som en del av denna detaljplan. Vellinge kommun ser dock fortsatt möjligheter till en sådan utveckling i enlighet med översiktsplanen i ett senare skede.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan för området är V30 ”Utvidgning av stadsplan för industriområde väster om järnvägen” från 1972. Tillåten markanvändning är industriändamål (J) med 12 meters byggnadshöjd.

Byggrätten är reglerad till följande: ”Av tomt som omfattar med J betecknat område får högst 50%

bebyggas. Befintlig byggrätt är således relativ till tomtstorleken. Punktprickad mark utefter gatumark i väster (Malmövägen) och öster (Kompanigatan). Genomförandetiden för detaljplanen är utgången.

Ungefärlig utbredning för planområde

(6)

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Stads- och landskapsbild

Planområdet ligger i utkanten av ett verksamhetsområde. Fastigheten ramas in av grönska och höga genomsiktliga staket mot grannfastighet i norr och Malmövägen i väster, och med högt genomsiktligt staket och en häck i söder. Fastigheten består av en större byggnadskropp för verksamheter med tillhörande inlastning i öster, och en parkering med inslag av grönska. Planområdet ligger i brytgränsen mellan villabebyggelse och verksamhetsområde.

Pågående markanvändning

Inom fastigheten finns pågående veterinärverksamhet samt lager, tillverkning och kontorsverksamhet.

Mark och vegetation

Grönstruktur och naturmiljö

Väster om planområdet, längs Malmövägen, står en trädrad som sträcker sig vidare längs Malmovägen i alléformation. Inne på planområdet finns en mindre trädrad som går runt fastigheten i dess västra, norra och delvis i dess östra gräns. Trädraden är av typen blommande fruktträd, och bedöms som värdefull för pollinatörer och tätortsnära fåglar. Vellinge kommun gör bedömningen att trädraderna som återfinns inne på planområdet inte omfattas av landskapsbildsskydd för allé. Vellinge kommuns bedömning grundar sig på att träden inte är placerade längs en väg, något som tidigare utgjort en väg eller ett i övrigt öppet landskap.

Häck i fastighetsgräns mot söder. Enstaka träd samt blommande bärbuskar inne på fastighetens parkering och längs byggnaden. I övrigt är marken huvudsakligen hårdgjord. Träd och bärbuskar bedöms som värdefulla för pollinatörer och tätortsnära fåglar.

Figur 3: Träd och blommande bärbuskar som en del av parkeringsytorna inne på fastigheten.

(7)

Geoteknik

I SGU:s geokarta är marken markerad som morängrovlera. Någon geoteknisk undersökning är ej utförd.

Tidigare erfarenheter från området talar för att marken har förutsättningar för att bebyggas.

Höjder

Marken inom planområdet ligger på 12,8-12,9 meter (RH2000). Marken är flack. Omkringliggande fastigheter och vägar ligger något högre. Diskussion har förts med fastighetsägaren, inga kända problem med dagvatten på den egna fastigheten.

Gator och trafik

Kollektivtrafik

Finns buss vid Malmövägen och Norra leden. Busstopp cirka 100 meter från planområdet.

Gång- och cykelstråk

Längs Malmövägen finns separat cykelstråk.

Bilvägar

Planområdet har bilvägar på dess östra och dess västra sidor. Bilvägen på dess östra sida (Kompanigatan) används huvudsakligen för trafik till och från verksamheterna. Bilvägen öster om planområdet

(Malmövägen) används huvudsakligen för genomfartstrafik till och från Vellinge tätort.

Parkering

Parkering sker inne på fastigheten.

Varumottag, utfarter

Varumottagning sker mot väg öster om planområdet. Vellinge kommun har diskuterat frågan med fastighetsägaren, som menar att varumottagning och utfarter fungerar väl.

Hälsa och säkerhet

Radon

Inga kända problem med radon.

Markföroreningar

Ortofoton visar att området var odlat fram till någon gång kring 1960-talet. Sedan dess har det inte bedrivits någon verksamhet på platsen som ger anledning att tro att marken skulle vara förorenad.

Baserat på detta gör Vellinge kommun bedömningen att det inte finns anledning att misstänka att det förekommer markföroreningar inom planområdet som är olämpliga i förhållande till de användningar som Vellinge kommun genom detaljplan föreslår på platsen. Någon vidare utredning om markför- oreningar är ej gjord.

Teknisk försörjning

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten.

Spillvatten och avlopp Kommunalt avlopp.

Dagvatten

Inga kända problem inom fastigheten. Dagvattennät som fastigheten är kopplad till tål inte ytterligare tillflöde.

Avfall

Finns avfallshantering inne på fastigheten.

(8)

PLANFÖRSLAG

Bebyggelse – placering, area och höjd

Planförslaget innebär att bebyggelsens omfattning mot väg i öster och väster regleras genom prickad mark – ”mark får inte förses med byggnad”. Vidare regleras bebyggelse när det kommer till byggnads- area (bya) och i höjd. Byggnadsarean är idag cirka 2 600 kvm. Fastighetens totala area är cirka 6 000 kvm.

Bebyggelsen regleras till maximalt 50% av fastigheten inom användningsområdet, vilket ger en möjlighet för cirka 400 kvm ytterligare relativt dagens bebyggelse. En byggrätt på 50% är en bekräftelse av

befintliga bestämmelser. Vidare regleras bebyggelsen till att inte ligga närmare fastighetsgräns än 3 meter.

Denna bestämmelse får genomslag i fastighetens norra och södra delar. I dess västra och östra delar är den prickade marken större än så. Bestämmelsen om 3 meter är en bekräftelse av dagens läge vid fastighetens norra gräns, och syftar till att ha ett avstånd som möjliggör underhåll och skötsel från egna fastigheten, samt att skydda den trädrad som återfinns här.

Bestämmelse: Största byggnadsarea är angivet värde i % (50%) av fastighetsarean inom användningsområdet.

PBL 4 kap 11§ 1st 1p.

Bestämmelse: Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter (12 meter), PBL 4 kap 16§ 1st 1p.

Bestämmelse: Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap 11§ 1st 1p.

Bestämmelse: Byggnad ska placeras minst 3 meter från fastighetsgräns, PBL 4 kap 16§ 1st 1p.

Byggnaden och området är av karaktären verksamhetsområde utan direkta värden ur ett kultur- eller byggnadsvårdsperspektiv. Mot bostadsbebyggelsen finns en grönskande avskärmande trädridå.

Bebyggelsens utformning styrs därför inte i någon vidare utsträckning än beskrivet ovan.

Figur 4: Illustrationsplan. Röda markeringar visar ungefär hur stor total yta som återstår på fastigheten att bebygga innan byggrätten har nyttjats maximalt enligt föreslagen reglering av byggrätt.

Röda markeringar visar ungefär hur stor sammanlagd yta byggnaderna skulle ta i anspråk om maximal byggrätt (50% av fastighetsarean inom

användningsområdet) nyttjas.

(9)

Reglering av användning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett flexibelt nyttjande av fastigheten med flera olika använd- ningsområden: Industri, kontor, veterinär, djursjukhus och verksamheter. Användning som ej är lämplig inom planområdet är exempelvis detaljhandel såsom livsmedelshandel som riktar sig direkt till kund.

Användningen ”detaljhandel” begränsas därför till att inte möjliggöra handel med livsmedel.

Anledningen till detta är att kommunen bedömer platsen och dess angöring som olämplig för den sortens genomfarts- och tillfartstrafik en sådan verksamhet genererar.

Bestämmelse: Industri, PBL 4 kap. 5§ 1st 3p.

Bestämmelse: Detaljhandel utom handel med livsmedel, PBL 4 kap. 5§ 1st 3p.

Bestämmelse: Kontor, PBL 4 kap. 5§ 1st 3p.

Bestämmelse: Veterinär, PBL 4 kap. 5§ 1st 3p.

Bestämmelse: Djursjukhus, PBL 4 kap. 5§ 1st 3p.

Bestämmelse: Verksamheter, PBL 4 kap. 5§ 1st 3p.

Grönstruktur och dagvatten

Växtligheten inom området bedöms som värdefull för pollinatörer och tätortsnära fåglar. Detta gäller den inramande trädraden i fastighetens västra, norra och östra gräns. Vidare finns en grönstruktur av träd och blommande bärbuskar inne på fastighetens parkering och längs fasaderna. Även dessa är viktiga för pollinatörer och tätotsnära fåglar. Träden skyddas genom att det införs krav på marklov för träd som överstiger 200 mm stamdiameter. Detaljplanen reglerar andelen yta som får hårdgöras på fastigheten.

Detta kan sägas ha två syften: Att reglera andelen hårdgjord yta skapar förutsättningar att bevara de gröna värden som finns och som under planprocessen har bedömts vara viktiga. Vidare så syftar regleringen till att det, vid kraftiga regn, överbelastade dagvattensystemet inte ska påverkas ytterligare negativt. Andelen hårdgjord yta är idag cirka 4 500 kvadratmeter (inklusive hela takutsprånget och hårdgjord mark). Fastigheten är totalt cirka 6 000 kvadratmeter. Det betyder att andelen hårdgjord yta inom planområdet är cirka 75%. Detaljplanen reglerar därför andelen hårdgjord yta till att begränsas till 75%.

Regleringarna som beskrivs ovan betyder att om fastighetsägaren vill nyttja hela den totala byggrätten på 50% så behöver delar av de idag hårdgjorda ytorna (huvudsakligen parkering och asfaltsytor) ges en annan mer genomsläpplig markbeläggning. Alternativt kan eventuell tillbyggnad göras exempelvis med takmaterial som är mer lämplig ur dagvattenhänseende, som exempelvis vegetationsklädda tak eller tak som har en liknande funktion ur ett dagvattenperspektiv.

Bestämmelse: Endast 75% av fastighetsarean inom användningsområdet får hårdgöras.

Bestämmelse: Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

PBL 4 kap 15§ 1st 3 p.

Bestämmelse: Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter av 200 mm eller större. PBL 4 kap 15§ 1st 3p.

Gator och trafik

Parkering

Parkeringar löses på egen fastighet. På fastigheten finns idag 24 stycken parkeringsplatser. Enligt befintligt bygglov nyttjas cirka 8 av dessa av veterinärverksamheten och resterande till lager, tillverkning och kontorsverksamhet inom fastigheten. Detaljplanen har en relativt flexibel byggrätt, både vad gäller användning och yta/höjd. Beroende på vilken sorts verksamhet som bedrivs, och i vilken omfattning

(10)

Parkeringarna och möjligheten att inrymma dessa inom fastigheten kommer sätta gränser för vilka sorters verksamheter, och fördelningen mellan olika sorters verksamheter, som kan bedrivas här. Detta prövas i bygglovsskedet. Exempelvis kan byggrätt nyttjas för att erbjuda bil- och/eller cykelparkering under tak. En sådan bygglovsprövning betraktas i perspektivet att det inte bidrar med ytterligare parkeringsbehov relativt dagens situation.

Infart

Infart löses från Kompanigatan. Det förbud som finns mot utfart mot Malmövägen i befintlig detaljplan förs vidare in i denna detaljplan. Här finns redan idag en förbindelse med en stig som är belagd med plattor samt en öppning i staketet. Det är inte den här sortens förbindelse som bestämmelsen syftar att reglera bort. Bestämmelsen syftar på körbar förbindelse som i utfart för bilar, lastbilar och liknande angörande trafik.

Bestämmelse: Körbar förbindelse får inte anordnas. PBL 4 kap. 9§

(11)

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Att utöka antalet användningar jämfört med gällande detaljplan ger möjlighet för fler tänkbara använd- ningar jämfört med idag. De negativa effekterna för det direkta närområdet bedöms som relativt små, då exempelvis transportintensiva verksamheter som detaljhandel med livsmedel som riktar sig direkt till kund regleras bort.

När det kommer till byggrätt (50% av fastighetarean) och byggnadshöjd (12 meter) så är bestämmelserna i princip en bekräftelse av den byggrätt som finns idag. Byggnaden som finns här idag är dock inte 12 meter hög, varför det är möjligt att uppföra en större byggnad än idag både sett till yta och till höjd.

Genom att reglera andelen hårdgjord yta så regleras möjligheten att hårdgöra ytterligare mark inom planområdet. Detta skyddar den gemensamma infrastrukturen i form av det överbelastade dagvatten- systemet, samtidigt som det ger förutsättningar att även skydda de gröna värdena som återfinns inne på fastigheten.

Utredning av miljöbedömning

Det område som berörs av ändringen utgör inte direkt något unikt habitat eller vandringskorridor för varken någon djurart eller växtart. Ett genomförande av detaljplanen bedöms få mycket liten

omgivningspåverkan.

Vellinge kommun gör bedömningen att ett genomförande av detaljplan inte kan anses försämra förutsättningarna för varken någon enskild art eller skapa negativa kumulativa effekter som påverkar människor, naturmiljö eller kulturmiljö i sådan utsträckning att det ska antas leda till betydande miljöpåverkan i den mening som avses i miljöbalken 6 kap.

Vellinge kommuns samlade bedömning är att ett genomförande av planen inte antas leda till betydande miljöpåverkan i den mening som avses i miljöbalken 6 kap. Någon miljökonsekvensbeskrivning ska således inte göras. Komplett utredning finns som bilaga.

Sociala konsekvenser

Barnperspektiv

Inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar.

Jämställdhet

Inga direkta konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Tillgänglighet

En ökad flexibilitet i detaljplanen skapar möjlighet för fler möjliga verksamheter inom Vellinge tätort.

Bostadspolitiska mål

Inga direkta konsekvenser för de bostadspolitiska målen.

Trygghet

En ökad flexibilitet angående användning på just den här platsen ger större sannolikhet att få lokalen uthyrd, vilket i sin tur skapar levande och underhållna tätortsmiljöer.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunala

Ett genomförande av detaljplanen innebär inga kostnader eller åtaganden för Vellinge kommun.

(12)

Miljökonsekvenser

Miljökvalitetsnormer luft, vatten

Ett genomförande av planen bedöms inte påverka varken miljökvalitetsnormer för luft eller för vatten.

Påverkan på recipient för dagvatten

Vellingebäcken är recipient för dagvatten. Vellingebäcken har höga halter av kväve och fosfor, och är starkt påverkad av dagvatten. Regleringarna som införs angående begränsningar av andelen hårdgjord yta inom planområdet bedöms ge en situation där recipienten varken påverkas negativt eller positivt av ett genomförande av planen. Däremot ger en begränsning av andelen hårdgjord yta inom planområdet en fastighet som inte kan hårdgöras ytterligare och därmed inte kommer att innebära ytterligare negativa konsekvenser.

Buller

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande buller.

Visuell påverkan

Ett genomförande av detaljplanen kan ge viss visuell påverkan på planområdets direkta närområde.

Detta främst om byggnadshöjden för byggrätten nyttjas fullt ut inom planområdet. Den prickade marken (cirka 10-11 meter mot Malmövägen, och 5-9 meter från Kompanigatan) ger att byggnad ligger relativt långt in på fastigheten. Vidare finns en kraftig grönstruktur längs Malmövägens östra sida som ytterligare distanserar fastigheten och skapar ett visst skydd mot visuell påverkan för boende väster om Malmö- vägen. Det totala avståndet från byggnad på fastighet inom planområdet och närmaste tomtgräns för boende väster om Malmövägen är cirka 30 meter. Vellinge kommun gör bedömningen att den visuella påverkan som ett genomförande av detaljplanen kan medföra inte är betydande negativ.

(13)

GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Huvudmannaskap

Ingen allmän platsmark inom planområdet. Fastigheten ansluter till allmän platsmark i öster, vid Kompanigatan, som har ett kommunalt huvudmannaskap.

Exploateringsavtal

Ett genomförande av detaljplanen föranleder inget exploateringsavtal.

Fastighetsfrågor

Fastighetsbildning

Ett genomförande av detaljplanen föranleder inga fastighetsbildningar.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Kostnader för planarbetet regleras i ett planavtal mellan kommunen och exploatören.

Andra kostnader som blir aktuella vid genomförande av detaljplanen bekostas av fastighetsägare.

Anslutningsavgifter och andra avgifter för teknisk service betalas enligt taxa av exploatören.

MEDVERKANDE

Detaljplanen har upprättats på samhällsbyggnadsavdelningen, plan- och byggenheten genom planarkitekt Johan Mattisson. Övriga medverkande i framtagandet av planen är planadministratör Ingbritt Nilsson, bygglovshandläggare Fredrik Nilsson, dagvattenstrateg Carl Nelin, miljöinspektör Annelie Persson miljöstrateg Alexander Nordström och plan- och bygglovschef Mentor Demjaha.

Plan- och byggenheten Upprättad 2020-10-20

Mentor Demjaha Johan Mattisson

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

References

Related documents

Enligt Tabell 4.15 i P110 Svenskt Vatten är detta inte tillräckligt vad som krävs för självrensning av den befintliga spillvattenledningen.. Dock så har nästa ledningsträcka i

Avtalet ger byggherren en exklusivitetsperiod för att gemensamt med Vellinge Kommun arbeta fram en detaljplan och därefter förvärva befintlig byggnad, Falsterbo Strandbad och mark

11 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö om avfallet lämnas, har kommunens avfallsorganisation rätt att hämta

Inom området kan fördröjning ske i flera steg, via mindre grönytor med kapacitet att ta emot och hålla kvar vatten i anslutning till gator och torg, till större

Inom området kan fördröjning ske i flera steg, via mindre grönytor med kapacitet att ta emot och hålla kvar vatten i anslutning till gator och torg, till större

Med anledning av att Vellinge kommun planerar en detaljplan för ett område strax sydsydväst om Vellinge samhälle (figur 2) har Sydsvensk arkeologi på uppdrag av

Vellinge kommun gör bedömningen att ett genomförande av detaljplan inte kan anses försämra förutsättningarna för varken någon enskild art eller skapa negativa kumulativa

Vellinge kommun gör bedömningen att ett genomförande av detaljplan inte kan anses försämra förutsättningarna för varken någon enskild art eller skapa negativa kumulativa