• No results found

Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning till vägplan E4 Kongberget-Gnarp(

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning till vägplan E4 Kongberget-Gnarp("

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

BESLUT 1 (3)

2021-06-04 Dnr 3407-2021

Enheten för samhällsplanering Maria Andersson

010-2251238

Maria.t.andersson@lansstyrelsen.se

investeringsprojekt@trafikverket.se

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle Besöksadress Borgmästarplan

Telefon 010-225 10 00 Fax 010-225 11 50

Web www.lansstyrelsen.se/gavleborg E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning till vägplan E4 Kongberget-Gnarp

( Ärendenummer TRV 2014/7022) Beslut

Länsstyrelsen godkänner med stöd av 16 b § andra stycket väglagen (1971:948) den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för E4 Kongbereget- Gnarp i Nordanstigs kommun.

Länsstyrelsen vill upplysa om att ett godkännande inte innebär ett

ställningstagande till projektet. Godkännandet avser endast frågan om att de krav som ur miljöhänseende ställs på beslutsunderlag för prövning enligt väglagen är uppfyllda.

Länsstyrelsens beslut kan enligt 74 § andra stycket väglagen inte överklagas.

Redogörelse för ärendet

Trafikverket har inkommit med en begäran om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för vägplan gällande väg E4

mellan Kongberget-Gnarp. Länsstyrelsen fattade 2001-03-09 beslut om att vägplanen för aktuellt projekt antas medföra betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen fattade ett nytt beslut 2016-04-04 om att tidigare beslut fortfarande ska gälla.

Den aktuella vägsträckan är relativt olycksdrabbad och har en låg standard

med två körfält utan mötesseparering. Vägen som är i stort behov av

åtgärder har branta backar, kurvor med dålig sikt, flertalet korsande vägar

och utfarter. Vägprojektet syftar till att bygga europavägen i mestadels ny

sträckning mellan Kongberget-Gnarp.

(2)

BESLUT 2 (3)

2021-06-04 Dnr 3407-2021

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle Besöksadress Borgmästarplan

Telefon 010-225 10 00 Fax 010-225 11 50

Web www.lansstyrelsen.se/gavleborg E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

Motiv för Länsstyrelsens beslut

I miljöbalkens 6 kapitel anges vilka krav som ställs på en

miljökonsekvensbeskrivning. Det är utifrån detta kapitel som Länsstyrelsen prövar om en miljökonsekvensbeskrivning kan godkännas.

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas projektets lokalisering,

omfattning, utformning och konsekvenser på ett tydligt sätt. Åtgärder för att undvika skadliga konsekvenser har angivits i beskrivningen.

Länsstyrelsen anser att MKB möjliggör en samlad bedömning av den planerade anläggningens konsekvenser för miljö, människors hälsa och hushållningen med naturresurser, i enlighet med 6 kap 37 § miljöbalken.

MKB belyser på ett godtagbart sätt påverkan, effekter och konsekvenser på de skyddade arter och områden samt de övriga naturvärden som berörs.

De kompletteringar som Trafikverket har gjort motsvarar de kompletteringar som Länsstyrelsen begärde 2019-09-04.

Övriga synpunkter

Nedan följer upplysningar och synpunkter inför kommande skeden som inte påverkar Länsstyrelsens beslut att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen.

Utifrån artskydd görs bedömningen att inga dispenser krävs så länge de skyddsåtgärder som presenterats i materialet genomförs. I MKB:n beskrivs att ny belysning kan anpassas med hänsyn till bl.a. fladdermöss, Länsstyrelsen ser det som önskvärt att detta sker. Även bländningsskydd vid avfartsrampen trafikplats Harmånger norra ses som positivt. Utöver detta ser Länsstyrelsen även positivt på att, om det är möjligt, fler kompensationsåtgärder genomförs utifrån beskrivningarna från Enetjärn/Ecogain.

Vägområdet kommer inte att beröra intilliggande Rosslavallens naturreservat, men det noteras dock i MKB:n att skyltning och infart till nämnda reservat kommer att påverkas. Detta föreslås kunna åtgärdas på lämpligt sätt i samband med vägombyggnaden genom samarbete mellan Trafikverket och

Länsstyrelsen, vilket Länsstyrelsen ser positivt på.

Länsstyrelsen vill också upplysa om att milstolpar [milstenar] som anges i plandokumenten som Övrig kulturhistorisk lämning ska benämnas

fornlämningar (s 32 och fig 7.2.6). I övrigt finns en åtgärdsbeskrivning med

förslag till borttaganden och hänsynstaganden, som det inte möjligt att ta

(3)

BESLUT 3 (3)

2021-06-04 Dnr 3407-2021

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle Besöksadress Borgmästarplan

Telefon 010-225 10 00 Fax 010-225 11 50

Web www.lansstyrelsen.se/gavleborg E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

ställning i detalj i dagsläget utan att föregripa tillståndsprövningen. Generellt kan sägas att den i stort sett beskriver situationen och det kommande utfallet på ett korrekt sätt.

Trafikverket har gjort en bedömning av vilka fastigheter som berörs av

planförslaget gällande buller. Detta kommer av naturliga skäl bli en stor fråga i granskningsskedet. Länsstyrelsen förutsätter att det i granskningsskedet finns en redogörelse för vilka åtgärder som de planerar att erbjuda de som eventuellt hamnar över riktvärdena och vilken tidsplan och prioriteringsordning det i så fall finns för dessa åtgärder.

I MKB:n nämns vägens placering i närhet till riksintresse vindbruk och det görs en bedömning av att vägplanens genomförande inte kommer att försvåra tillkomsten av vindkraftsområdet. I kartmaterialet kan utläsas att E4 lokaliseras cirka 500 meter från riksintresset för vindbruk. Det kan därför vara lämpligt att MKB:n även innehåller en bedömning om det finns några risker för säkerheten gällande främst iskast från vindkraftverk.

Länsstyrelsen har under processen med planeringen av E4 och nya

Ostkustbanan lyft fram att dessa projekt borde ligga i fas med varandra och det behövs mer än att bara ta hänsyn till varandras planering. Det finns många fördelar med att samlokalisera som t.ex. minskade barriäreffekter av storskaliga nybyggnadsprojekt, effektivare markanvändning men också en minskad

påverkan på landskapsbilden med mera.

De som har medverkat i beslutet

I ärendet har enhetschef Robert Ahlberg beslutat och Maria Andersson har varit föredragande i beslutet. Handläggare från avdelningarna miljö, natur, samhälle samt utveckling och beredskap har deltagit i handläggningen av ärendet.

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

References

Related documents

Korridor Norr och Syd bedöms innebära måttligt till mycket negativa konsekvenser på landskapsbilden och på kulturmiljön, främst genom påverkan på riksintresset

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

Avvikelse Avvikelse i överensstä kan få bety Avvikelser Större avvik Större avvi leda till förä Om detta in ett tillfredss viktiga pun Mindre avvi Mindre avv ändå bör

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Dessutom tillhandahåller vissa kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som kan likna sådant arbete som kan köpas som rut-

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att

Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning gällande vägplan för bullerskyddsåtgärder och viltstängsel E4 Åkroken–Rolfs, Kalix kommun.. Trafikverkets ärendenummer:

Tillgänglighet till vattendraget och växt- och djurliv knutna till miljön närmast ån bedöms inte påverkas negativt då skyddsåtgärder vidtas och fria passager under bron

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Nollalternativet i detta fall är kopplat till att ny E4 längs sträckan mellan Kongberget och Gnarp inte byggs, vilket skulle innebära att planerad bro över Gnarpsån inte blir aktuell

Området med riksintresse för naturvård bedöms inte påverkas av planerad vatten- verksamhet.. Inga effekter bedöms uppstå så långt nedströms som 400 m

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Handlingen kommer att ställas ut under sommaren 2021 för att myndigheter, organisationer, ledningsägare, fastighets- ägare, allmänhet och övriga berörda ska kunna lämna

Vi informerar om förslag till vägplan, förslagets miljö- konsekvenser, vägplanens formella handläggning, förändring av allmän/enskild väg, stängning av enskilda utfarter

Inför fortsatt projektering behöver vi säkerställa att vår kunskap om befintliga anläggningar i området är aktuell.. Vi är tacksamma om vi får ta del av upplysningar om

De sex alternativ som studerats för mötesfri väg mellan E4 Kongberget-Gnarp har haft både för- och nackdelar.. Vårt ställningstagande blir därmed en avvägning mellan effekter,

Studerade korridorer, effekter/konsekvenser av alternativen, tidplan för fortsatt arbete, den formella processen och hur man lämnar synpunkter. Samrådshandling finns utställd mellan

Precis som Region Gävleborg påpekar finns åtgärder som Trafikverket i detta skede inte kan ta ställning till nu, utan kommer behandlas som separata ärenden i framtiden och

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur Maximal ljudnivå 2 meter över mark - All statlig infrastruktur.. 0 125 250

Redan i planförslaget utan åtgärder halveras antalet bostadsbyggnader som får över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från E4, trots att den nya vägen byggs för 110

Förbättringen består bland annat i att det blir ett genomgående gång- och cykelstråk på södra sidan av vägen från Lindöbro till Brommaplan, färre korsningspunkter med väg

Trafikverket initierade 2008 en förstudie med syfte att utreda olika kapacitets- höjande åtgärder för Ekerövägen, 2010 genomfördes en kompletterande förstu- die och i mars