SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

37  Download (0)

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande

Manfred Koch

Jan-Bertil Hansson (s)

Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Einar Nilsson, administrativ ledare

Göran Nydahl, barn- och utbildningschef, § 408 Bengt Norén, IT-ansvarig, § 409, 416

Bo Erixon, IT-tekniker, § 409, 416 Peter Andersson, ekonomichef, § 410 Margaretha Hemne, turistchef, § 410

Lars Persson, näringslivsutvecklare, § 411, 414, 418

Bengt-Olov Lindqvist, teknisk chef, §§ 414, 415, 420, 424, 425 Ingrid Järnefelt, projektchef, §§ 414, 415, 420, 424, 425

Ronny Wallin, enhetschef fastighet/städ, §§ 414, 415, 420, 424, 425 Bengt Celander, stadsarkitekt, §§ 422, 423

Utses att justera Karl-Erik Olsson

Justeringens

plats och tid Kommunledningskontoret

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 406-425 Einar Nilsson

Ordförande Christer Akej

Justerande Karl-Erik Olsson ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2006-09-27

Datum för

anslags uppsättande 2006-10-04 Datum för

anslags nedtagande 2006-10-26

Förvaringsplats

för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

Hanna-Karin Persson

(2)

§ 406

Ändring i föredragningslistan

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Följande ärenden tillkommer på dagens föredragningslista:

1. Rördragning för fiberoptik vid va- och gatuarbeten (KsAu § 416/2006).

2. Försäljning av del av Simris 206:1 samt optionsavtal – Bil Bengtsson AB (KsAu § 425/2006).

______

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 407

Meddelanden

Föredrages och lägges till handlingarna följande meddelanden:

1. Sveriges kommuner och landsting cirkulär:

a) Nr 2006:59 – Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap som antogs av riksda- gen den 30 maj – 4503/2006.

b) Nr 2006:60 – Fullmäktiges val av revisorer – 4400/2006.

c) Nr 2006:62 – Underlag till delegationsordning för den kommunala livsme- dels- och foderkontrollen – 4575/2006.

2. Sveriges Kommuner och Landstings delrapport e-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2006 – 4448/2006.

3. Utbildnings- och kulturdepartementets vårproposition – Ännu ett steg, om regeringens satsningar för ungdomar – 4301/2006.

4. Boutredningens delrapport om ungas situation på bostadsmarknaden (tek- niska förvaltningen och stadsarkitektkontoret för kännedom) – 4569/2006.

5. Skolverkets uppföljning av kvalitetssäkrande åtgärder för kommuner som tillämpar maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg bidragsåret 2006 (barn- och utbildningsförvaltningen för handläggning/åtgärd) – 43244/2006.

6. Jordbruksverkets instruktion för kontroll av förbränningsanläggning med låg kapacitet (miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för kännedom) – 4568/2006.

7. Arbetsmiljöverkets information om avslutat ärende – Stibyborgs Gruppbo- ende (socialförvaltningen och SimrishamnsBostäder AB för handlägg- ning/åtgärd) – dnr 119/2004.

8. Energimyndighetens beslut om E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om för- längning av giltighetstiden för nätkoncession för linje (tekniska förvaltning- en för handläggning/åtgärd) – dnr 322/2005.

(4)

§ 407 forts

9. Länsstyrelsen:

a) Meddelande om plan- och bostadssektionens handläggning av planer och program (stadsarkitektkontoret för kännedom) – 4306/2006.

b) Underrättelse beträffande Göran Ohlssons Schakt AB ansökan om täkttills- tånd enligt miljöbalken (tekniska förvaltningen för handläggning/åtgärd) – dnr 173/2006.

c) Tillstånd till ingrepp i fast fornlämning på fastigheten viks Fiskeläge 71:2 (tekniska förvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och stadsarki- tektkontoret för kännedom) – 4447/2006.

d) Remiss beträffande ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fas- tigheten Glimminge 39:25 – Dalagård AB (tekniska förvaltningen för hand- läggning/åtgärd) – dnr 117/2006.

e) Beslut om markberedning å Ravlunda skjutfält (kultur- och fritidsförvalt- ningen för kännedom) – 4553/2006

f) Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om uppförande av en 36 m hög ra- diomast och två teknikbodar på fastigheten Rörum 67:6 (kultur- och fritids- förvaltningen för kännedom) – 4567/2006.

10. Försvarsmaktens möte den 10 oktober inför Arméslutövning i maj 2007 – 4300/2006.

11. Länsrätten i Skåne län föreläggande beträffande laglighetsprövning enligt kommunallagen – Cecilia Andersson, upplåtelse av offentlig platsmark för trottoarpratare (tekniska förvaltningen för handläggning/åtgärd) –

4396/2006.

12. Malmö tingsrätt, fastighetsdomstolen, protokoll beslut med anledning av Simrishamns kommuns överklagande av avstyckning från Ravlunda 4:4 (tekniska förvaltningen och stadsarkitektkontoret för kännedom) – 4562/2006.

13. Skånetrafikens trafikförsörjningsplan 2007 – 4404/2006.

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 407 forts

14. Kommunförbundet Skånes skrivelse om framtida samverkansorganisation för hjälpmedel (socialförvaltningen för kännedom) – dnr 278/2006.

15. Interreg IIIA beslut om utbetalning av medel från EG:s strukturfonder – samarbetsprojekt – turismutveckling Allinge/Bornholm – Simris-

hamn/Österlen – dnr 166/2003.

16. Region Skånes anordnande av Naturrundan Gröna stöveln (stadsarkitekt- kontoret, tekniska förvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kul- tur- och fritidsförvaltningen samt informationsansvarig för kännedom) – 4310/2006.

17. Skånet AB lägesrapport BAS-projekt (IT-ansvarige för kännedom) – dnr 166/2001.

18. Rådet för Kommunal Redovisnings utkast till rekommendation ang redovis- ning av hyres/leasingavtal – dnr 258/2006.

19. Sveriges Bilskrotares Riksförbunds skrivelse beträffande miljö- och sam- hällsbyggnadsdepartementets promemoria ”Nytt system för insamling och omhändertagande av uttjänta bilar” (miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och tekniska förvaltningen för handläggning/åtgärd) – 4322/2006.

20. Skrivelse från Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen om Rederiet Erik Hoj A/s under konkurs (tekniska förvaltningen och kassan för handlägg-

ning/åtgärd) – 4398/2006.

21. Protokoll:

a) Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2006-08-21 – 4441/2006.

b) Österlens Kommunala Renhållnings AB 2006-08-28 – 4442/2006.

c) Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2006-09-11 – 4570/2006.

22. Sydöstra Skånes Samarbetskommitté inkl Europa Direkt Skånes delårsrap- port 1:a halvåret 2006 – 4198/2006.

23. Erfarenheter och tankar från Borundan 2006 dnr 285/2006.

24. Nyhetsbrev september 2006 – Alkohol- & Drogsamordnare – 4581/2006.

(6)

§ 407 forts

25. Skrivelser till kommunstyrelsen:

a) J Arne Sandevärn – Hällristningslokal Simris nr 19 (kultur- och fritidsför- valtningen för handläggning/åtgärd) – 4301/2006.

b) Bertil Månsson – Avgift för avställning av oljecistern – 4506/2006.

26. Kommunala nämndsbeslut:

a) Byggnadsnämnden – Skrivelse från Kerstin Torseke Hulthén ang begäran om planmedgivande för fastigheterna Sandby 65:2 m fl – dnr 240/2006.

27. Kurs- och konferensinbjudningar:

1. Kommunförbundet Skåne:

a) Utbildningsdag om förköpslagen och övriga förvärvslagar den 26 oktober i Åhus – 444/2006.

b) Fastighetsrättsdagen 2006 den 27 oktober i Åhus – 4445/2006.

c) Framtida färdtjänst och riksfärdtjänst den 26 oktober – 4576/2006.

2. Södra Smålands kommuner och landsting - Ny lagstiftning om revision och ansvarsprövning den 21 november i Växjö – 4434/2006.

3. Boverket – Planering på goda grunder bl a i Malmö den 21-22 november – 4563/2006.

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 408 Dnr 2005.326 614

Högskoleutbildning och kvalificerad yrkesutbildning – en viktig utvecklingsmöjlighet även för Simrishamns sjukhus

Ärendebeskrivning

Christer Grankvist (s) och Lennart Månsson (s) har i skrivelse till barn- och ut- bildningsnämnden föreslagit att nämnden beslutar att ett intensifierat och mål- medvetet arbete inleds för att skapa möjligheter till och förutsättningar för faktis- ka och längre högskoleutbildningar i vår kommun samt att det utreds vilka utbild- ningar som har bäst förutsättningar för att kunna genomföras och förläggs i Sim- rishamns kommun. Ett aktivt arbete inleds för att det i kommunen även ska kunna erbjudas kvalificerad yrkesutbildning. Samtal inleds med representanter för Regi- on Skåne, Simrishamns sjukhus och RMS, Rehabiliteringsmedicin i Simrishamn, för att diskutera vilka kopplingar – och framkomliga vägar – det kan finnas mel- lan högskoleutbildning, forskning, kvalificerad yrkesutbildning och vikten av att Simrishamns sjukhus utvecklas. Exempelvis bör bland annat folkhälsoprofilen – med tillhörande ämnesområden – åldringsvården och rehabiliteringsprofilen utre- das och diskuteras. Ovanstående arbete – utöver högskole-, region- och sjukhus- kontakterna – ska också ske genom kontakter och samarbete med ungdomar och intressenter samt näringsliv, fackliga organisationer och övriga berörda instanser för en så bred bas och demokratiförankring som möjligt.

Barn- och utbildningschefen har avgivit yttrande i ärendet.

Barn- och utbildningsnämnden som facknämnd uttalar sitt stöd för skrivelsen och ser dessa frågor som mycket viktiga och framtidsinriktade.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att överlämna skrivelsen samt barn- och utbildningschefens yttrande till kommunstyrelsen för ett kommunalt helhets- grepp där barn- och utbildningsnämnden samverkar i frågan.

(8)

§ 408 forts Dnr 2005.326 614

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 december 2005, § 249, beslutat att

• Tillsätta en tjänstemannagrupp bestående av kommundirektören, barn- och ut- bildningschefen, näringslivsutvecklaren och en representant från NVLÖ (Nämnden för vuxnas lärande på Österlen).

• Ge gruppen i uppdrag att ta kontakt med högskolan, Region Skåne m fl i syfte att etablera högskoleutbildning och kvalificerad yrkesutbildning enligt försla- get.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2005-11-09, § 55, jämte bilagor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2005-12-07, § 526.

Kommunstyrelsens beslut 2005-12-14, § 249.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-02-15, § 91.

Överläggningar

Barn- och utbildningschef Göran Nydahl informerar om Teknikcollege, samver- kan kring teknisk utbildning för ungdomar och vuxna, en samverkan som kräver samarbete inom SÖSK-regionen och engagemang från näringslivet och högskola.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Som delrapport notera barn- och utbildningschefens redovisning.

_____

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsens arbetsutskott

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 409 Dnr

e-strategi

Ärendebeskrivning

IT-ansvarige Bengt Norén och IT-tekniker Bo Erixon informerar om det pågående arbetet att upprätta förslag till e-strategi.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Som information notera den lämnade redovisningen.

Betona vikten av en e-strategi som stöd för utvecklingen av en e24-kommun.

_____

(10)

§ 410 Dnr 2006.19 041

Kommunstyrelsens budget 2007

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens beslut den 22 juni 2006, § 181, har kommunstyrelsen tilldelats en budgetram på 60 500 000 kronor och en investeringsram på 800 000 kronor.

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde för år 2007. I kommunstyrelsens budgetförslag ingår också turistbyråns verksamhet.

I kommunledningskontorets förslag har bifogats följande bilagor:

- Förslag till utformning av kommunstyrelsens del i det budgetförslag om ska behandlas av kommunfullmäktige.

- Förklaringar till föreslagna belopp för resp verksamhetsområde.

- Sammanställning av föreslagna budgetbelopp i förhållande till budget 2006.

Sammantaget kan sägas att kommunledningskontorets förslag till driftbudget föl- jer den ram som kommunstyrelsen fastställde i juni månad.

När det gäller investeringsbudgeten är förslaget 1 100 000 kronor, dvs 300 000 kronor högre än den tilldelade ramen på 800 000 kronor. Orsaken är att i det fall det pågående projektet rörande elektronisk handel slutligen innebär ett införande är det nödvändigt att det finns investeringsmedel till främst programvaror.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2006-06-22, § 181.

Kommunledningskontorets budgetförslag 2007 2006-09-21.

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 410 forts Dnr 2006.19 041

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Som information ta del av budgetförslaget.

Ta upp ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 25 okto- ber och 1 november.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(12)

§ 411 Dnr 2006.230 100

Det skånska landsbygdsprogrammet

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har översänt rapporten ”Det skånska landsbygdsprogrammet – Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv”

Länsstyrelsen har utarbetat programmet i partnerskap med Sveriges Lantbruks- universitet (SLU) i Alnarp, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Skåne, Kommun- förbundet i Skåne och Regin Skåne och Skogsstyrelsen.

Programmet skall ses som ett regionalt program för en helhetsorienterad och inte- grerad utveckling av landsbygden i Skåne. Syftet med detta arbete är att utveckla ett regionalt program som dels utgår från de specifikt skånska förutsättningarna att tillgodose den nationella landsbygdspolitikens mål, dels utgör ett samlat doku- ment för en lång rad av aktörers agerande för den skånska landsbygdens förvalt- ning och utveckling.

Länsstyrelsen har inbjudit Skånes kommuner att inkomma med synpunkter på programmet. Remissvaren ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 1 november 2006.

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har i skrivelse efterhört om kommunerna i sydöstra Skåne kan ställa sig bakom att förslaget att ta fram ett gemensamt Lands- bygdsprogram för Ystad-Österlenregionen. Detta vore en stryka för Ystad-

Österlenregionen om man gemensamt kunde enas om ett gemensamt landsbygds- utvecklingsprogram. Ett sådant program skulle beskriva kommunernas gemen- samma avsikt med utvecklingen av en av de viktigaste resurserna för en långsik- tigt god utveckling av Skåne, landsbygden i Ystad-Österlenregionen

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens remiss 2006-07-18.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2006-08-24, § 64.

Sydöstra Skånes samarbetskommitténs skrivelse 2006-09-14.

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 411 forts Dnr 2006.230 100

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Ställa sig positiv till att ta fram ett gemensamt landsbygdsprogram för SÖSK- kommunerna, vilket dock behöver vara kommunspecifikt i vissa delar.

Uppdra åt kommunledningskontoret att sammanställa ett samlat yttrande efter synpunkter från stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Förslaget till ytt- rande ska redovisas inför arbetsutskottets sammanträde den 25 oktober 2006.

_____

Beslutet expedieras till:

SÖSK

Stadsarkitektkontoret

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(14)

§ 412 Dnr 2006.251 061

Motion om kollektivtrafiken inom kommunen

Ärendebeskrivning

Karl-Erik Olsson (s) m fl har i motion till kommunfullmäktige den 21 augusti 2006 föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Skånetra- fiken se över sträckningarna för nya busslinjer/matartrafik så att de anpassas till den nya tidens infrastruktur, busstider med Skåneexpressen västerut och norrut samt till järnvägstidtabellerna.

Skånetrafiken har ställt sig positiva till samverkan enligt motionens förslag. Skå- netrafiken behöver dock mer information om mål och förväntningar för att kunna ta slutlig ställning. Skånetrafiken behöver också få möjlighet att planera in tid för arbetet med hänsyn till andra åtaganden.

Det antecknas att arbetsutskottet vid sammanträde den 29 mars 2006, § 155, upp- dragit åt kommundirektör Staffan Tellman att ta fram underlag till en helhetslös- ning för en förnyad trafikutredning.

Beslutsunderlag

Motion från Karl-Erik Olsson (s) m fl 2006-08-21.

Skrivelse från Skånetrafiken 2006-09-14.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Uppdra åt kommundirektör Staffan Tellman att ta fram konkret underlag för beslut om utredning i samarbete med Skånetrafiken om ny trafikplan enligt motionens intentioner samt förslag till finansiering av utredningsarbetet. Un- derlaget ska redovisas före årsskiftet 2006/2007.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunledningskontoret (Staffan Tellman) Kommunstyrelsens arbetsutskott

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 413 Dnr 2006.190 291

Österlens Folkhögskolas behov av nya lokaler/lägenheter

Ärendebeskrivning

Christer Grankvist har i skrivelse påtalat att kommunstyrelsen bör uppmärksamma Österlens Folkhögskolas behov av nya lokaler/lägenheter för sin verksamhet i Hammenhög så att verksamheten kan behållas i kommunen. Christer Grankvist anser att kommunen bör inleda ett samarbete med folkhögskolan för att gemen- samt finna lösningar på lokalbehovet i syfte att behålla verksamheten i Simris- hamns kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommundirektör Staffan Tell- man att lämna yttrande i ärendet.

Karl-Erik Olsson och Christer Grankvist har i skrivelse på nytt anhållit om att kommunen påskyndar förhandlingarna/kontakterna med Österlens folkhögskola och i diskussionerna för in alternativet med lägenheterna på Strandbadsvägen 4 som en eventuell möjlig lösning.

Kommunledningskontoret har avgivit yttrande i ärendet. Kommunledningskonto- ret bedömer det som mindre sannolikt att planering för och byggnation av Lasa- rettet 1 samt utflyttning från Strandbadsvägen 4 och inflyttning i nya lägenheter kan ske så skyndsamt att Österlens folkhögskola är hjälpa av detta alternativ.

Kommunledningskontoret föreslår att tekniska nämnden genom sin förvaltning, i samråd med Österlens folkhögskola, försöka finna lämpliga kommunala lokaler till verksamheten.

Simrishamns Bostäder AB har tidigare haft kontakt med Österlens Folkhögskolas behov av lokaler. Bl a diskuterades vid detta tillfälle gamla Skillingehemmet som ett alternativ. Styrelsen för Simrishamns Bostäder har sedermera fattat beslut att bygga om det gamla Skillingehemmet till bostäder och detta besked har Österlens Folkhögskola fått.

(16)

§ 413 forts Dnr 2006.190 291 Beslutsunderlag

Skrivelse från Christer Grankvist 2006-05-24.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-06-07, § 310.

Skrivelse från Karl-Erik Olsson m fl 2006-09-01.

Kommunledningskontorets skrivelse 2006-09-15.

Skrivelse från Simrishamns Bostäder AB 2006-09-22.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Uppdra åt kommundirektör Staffan Tellman att tillsammans med vd Simris- hamns Bostäder AB Roger Bäckström och enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin ta upp diskussion i ärendet med representanter för Österlens Folkhög- skola.

_____

Beslutet expedieras till:

Österlens Folkhögskola Simrishamns Bostäder AB Tekniska förvaltningen

Kommunledningskontoret (Staffan Tellman) Kommunstyrelsens arbetsutskott

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 414 Dnr 2005.301 253

Försäljning av Skillinge brandstation

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i samband med budget 2004 uppdragit åt kultur- och fri- tidsnämnden att i samråd med tekniska nämnden föreslå försäljningar av ytterliga- re samlingslokaler.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om ett antal besparingar inför budget- året 2005, vilka till stora delar berör de lokaler som nämnden fn hyr via internhy- reskontrakt. En av dessa lokaler är Skillinge brandstation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att tekniska kontoret får i uppdrag att snarast genom mäklare påbörja en försäljning av fastigheten Skillinge brand- station samt redovisa förslag till köpeavtal för försäljningen. Försäljningen av fas- tigheten skall inkludera avtalet för den frivilliga brandkåren (Skillinge räddnings- värn).

Kommunstyrelsen återremitterade därefter ärendet till arbetsutskottet i avvaktan på behandlingen av en inlämnad motion om utförsäljningsprinciper/motsvarande av kommunal egendom. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 sep- tember 2005, § 93, beslutat om policy för hur kommunen ska tillhandahålla sam- lingslokaler.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse redovisat att Skillinge skola, efter ombygg- nad, kan utgöra alternativa lokaler för uthyrning istället för Skillinge brandstation.

Tekniska förvaltningen ser det därför inte som något hinder att sälja brandstatio- nen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter uppdragit åt tekniska förvaltningen att diskutera frågan med Skillinge Leje om ett eventuellt övertagande av driftan- svaret för brandstationen.

Skillinge Leje samhällsförening, Skillinge Företagareförening och Skillinge Fri- villiga räddningsvärn har i skrivelse lämnat förslag om att gemensamt driva Skil- linge brandstation på förutsättningar som framgår av skrivelsen.

(18)

§ 414 forts Dnr 2005.301 253

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 maj 2005, § 130, beslutat att Skil- linge brandstation ska försäljas men i första hand erbjudas till föreningarna i Skil- linge att överta driftansvaret med visst stöd från kommunen enligt motsvarande villkor som gäller föreningsdriften av fd Ravlunda skola.

Skillinge Leje har hemställt om ett sammanträffande med kommunstyrelsens ar- betsutskott för att diskutera förutsättningarna för ett driftsövertagande av Skillinge brandstation.

Tekniska förvaltningen anser att av Skillinge Lejes skrivelse accepterar inte före- ningen erbjudandet. Tekniska förvaltningen tolkar svaret från Skillinge Leje som ett nej-tack till det erbjudande som kommunstyrelsen beslutat om enligt §

130/2006.

Tekniska förvaltningen tolkar därmed kommunstyrelsens beslut §§ 130/2006 och 338/2006 att försäljning av Skillinge brandstation kan påbörjas.

En företagare och ett konstnärspar har skriftligt visat intresse av att förvärva fas- tigheten.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2004-11-08, § 118, jämte tekniska förvaltningens skri- velse.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2005-03-30, § 148.

Kommunstyrelsens beslut 2005-04-13, § 66.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2005-10-28.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2005-11-02, § 463.

Skrivelse från Skillinge Leje 2005-11-22.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2005-11-23, § 501.

Skrivelse från Skillinge Leje Samhällförening, Skillinge Företagareförening och Skillinge frivilliga räddningsvärn 2005-12-05.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2005-12-07, § 520.

Skrivelse från Skillinge Leje samhällsförening m fl 2006-01-16.

Kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2006, § 130.

Skrivelse från Skillinge Leje 2006-07-17.

Tekniska förvaltningens skrivelse till Skillinge Leje 2006-08-09.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-08-09, § 338.

Skrivelse från Hans Anders Molin och Kim Stenlund 2006-08-29.

Skrivelse från Skillinge Leje 2006-08-30.

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 414 forts Dnr 2005.301 253

Skrivelse från Fridas Grafiska 2006-08-31.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2006-09-19.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att påbörja försäljningen av Skillinge brandstation enligt kommunstyrelsens tidigare beslut § 130/2005.

Näringslivsutvecklare Lars Persson får i uppdrag att omgående bistå Fridas Grafiska med företagets etablering.

_________

Beslutet expedieras till:

Tekniska förvaltningen

Kommunledningskontoret (Lars Persson) Skillinge Leje Samhällsförening

Skillinge Företagareförening Skillinge frivilliga räddningsvärn Fridas Grafiska

Hans Anders Molin och Kim Stenlund Kommunstyrelsens arbetsutskott

(20)

§ 415 Dnr 2005.357 253

Avskrivning av ärende - anhållan om förvärv av del av Baskemöl- la 87:1

Ärendebeskrivning

Baskemölla IF har anhållit om att få förvärva del av fastigheten Baskemölla 87:1.

Anledning till förvärvet är i första hand att föreningen vill använda området som parkering vid loppmarknad och matcher.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse meddelat att fastigheten är under detalj- planläggning för bostadsändamål, där drygt hälften av fastigheten blir villatomter och resterande del kommer att ligga som naturområde. Därav finns det ingen kommunal mark att avyttra för parkeringsändamål.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet till tekniska förvalt- ningen för att i samråd med stadsarkitektkontoret ta upp diskussioner med Ba- skemölla IF.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse meddelat att eftersom parkeringsfrågan är löst på annat sätt är Baskemölla IF inte längre intresserade av markförvärvet.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Baskemölla IF 2005-11-16.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2006-01-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-01-25, § 52.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2006-09-22.

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 415 forts Dnr 2005.357 253

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Ärendet avskrives eftersom föreningen löst parkeringsfrågan på annat sätt.

_____

Beslutet expedieras till:

Baskemölla IF

Tekniska förvaltningen Stadsarkitektkontoret

(22)

§ 416 Dnr 2006.289 005

Ledningsrör för fiberoptik vid va- och gatuarbeten

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Skåne planerar i samarbete med berörda kommuner att

genomföra etapp 3 av BAS-projektet. Målsättningen är att bredband via fiberoptik ska kunna erbjudas samtliga hushåll om ca 5 år.

Beslutsunderlag

Skånet AB:s skrivelse 2006-09-27.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Uppdra åt tekniska förvaltningen att i samråd med IT-enheten redovisa förslag om förläggning av tomrör för fiberoptik i samband med pågående gatuom- byggnader i Gärsnäs. Förslaget ska behandlas vid arbetsutskottets sammanträ- de den 4 oktober 2006.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Fatta principbeslut beträffande nedläggning av tomrör för fiberoptik vid va- och gatuarbeten.

_____

Beslutet expedieras till:

Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

(23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 417 Dnr 2006.19 041

Budget 2007 - skattesats

Ärendebeskrivning

Tidplanen för arbetet med budget 2007 är utformad så att kommunstyrelsen ska besluta om budgeten den 15 november och kommunfullmäktige den 27 november.

Bakgrunden till upplägget är att budgeten valår ska fastställas av nyvalda fullmäk- tige. Noteras bör dock att kommunstyrelsen ska ha behandlat skattesatsen före ut- gången av oktober månad.

Enligt kommunledningskontorets uppfattning tog kommunstyrelsen redan vid sammanträde den 22 juni 2006, § 181, ställning till skattesatsen för år 2007, dvs oförändrad skattesats, 20:51.

Kommunledningskontoret anser att nuvarande kommunstyrelse formellt måste behandla frågan om skattesatsen före utgången av oktober månad. Noteras bör att i det fall nyvalda kommunfullmäktige har annan uppfattning, beroende på inne- hållet i nämndernas förslag, om nivån på skattesatsen finns möjlighet till föränd- ring under november månad.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets skrivelse 2006-09-20.

Avstå från att delta i beslutet

Karl-Erik Olsson (s) och Jan-Bertil Hansson (s) anmäler att de avstår från att delta i beslutet.

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad, dvs 20:51 skattekronor, för år 2007.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

(24)

§ 418 Dnr 2005.314 530

Information om utvecklingsmedlen från Region Skåne

Ärendebeskrivning

Region Skåne har reserverat 1 000 000 kronor för utvecklingsinsatser i Simris- hamns kommun att disponeras efter beslut i regionala utvecklingsnämndens presi- dium.

Beslutsunderlag

Region Skåne, regionala utvecklingsnämnden, protokoll 2005-12-01, § 177.

Region Skåne, regionala utvecklingsnämnden, presidieutskottet, protokoll 2006- 03-02, § 9.

Kommunstyrelsens beslut 2006-03-15, § 82.

Överläggningar

Kommundirektör Staffan Tellman informerar om att följande projekt föreslås fi- nansieras genom regionens utvecklingsmedel:

Utredning Marin Biologiskt Centrum 100 000:-- Projektledare Marin Biologiskt Centrum 300 000:-- KY-utbildning, bl a ”Båtbyggarskola” 65 000:-- +

35 000:--

Österlen trädgårdscentrum 100 000:--

FoU turism 100 000:--

Byggnadsvårdscentrum 100 000:--

Projektstöd EU-fonder etc 200 000:--

(25)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 418 forts Dnr 2005.314 530

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Godkänna att de föreslagna projekten genomförs och finansieras genom regi- onens utvecklingsmedel.

_____

Beslutet expedieras till:

(26)

§ 419 Dnr 2006.90 042

Anhållan om tilläggsanslag – miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 maj 2006, § 138, uppdragit åt mil- jö- och hälsoskyddsnämnden att redovisa förslag till åtgärder för att finansiera det befarade underskottet på 600 000 kronor som redovisats i månadsrapporten för mars 2006.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har redovisat att orsaken till det befarade under- skottet är att kommunstyrelsen vid behandlingen av ärendet om utredning av vat- ten- och avloppssituationen på landsbygden uppmanat miljö- och hälsoskydds- nämnden att upphöra med inspektionsverksamheten av enskilda avloppsanlägg- ningar. Inspektionsverksamheten har återupptagits i augusti.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har anhållit om ett tilläggsanslag med 500 000 kronor. Budgetunderskottet vid årsskiftet kommer troligen att fortsätta minska.

Kommunledningskontoret har avgivit yttrande i ärendet. Kommunledningskonto- ret föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämndens ansökan om tilläggsanslag avslås.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att under resterande del av året ar- beta för att minska det befarade underskottet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2006-05-17, § 138.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2006-08-24, § 67.

Kommunledningskontorets yttrande2006-09-15.

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansökan om tilläggsanslag avslås. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att under resterande del av året arbeta för att minska det befarade underskottet.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

(27)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 420 Dnr 2005.319 292

Försäljning av Branteviks södra skola – Brantevik 36:84

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i samband med budget 2004 uppdragit åt kultur- och fri- tidsnämnden att i samråd med tekniska nämnden föreslå försäljningar av ytterliga- re samlingslokaler.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om ett antal besparingar inför budget- året 2005, vilka till stora delar berör de lokaler som nämnden fn hyr via internhy- reskontrakt.

Kommunstyrelsen har enligt § 120/2005 uppdragit åt tekniska förvaltningen att undersöka möjligheten till ersättningslokaler i Branteviks södra skola till Anony- ma Alkoholister (AA).

Den södra byggnaden (Brantevik 36:84) innehåller fd fritidslokaler och lokaler till AA medan den norra (Brantevik 21:31) användes som förskola (föräldrakoopera- tiv).

I avvaktan på att problemet med ersättningslokal för AA löses föreslår tekniska förvaltningen att uppdrag ges att försälja fastigheten Brantevik 36:84.

Beträffande fastigheten Brantevik 21:31 föreslår tekniska förvaltningen att denna stannar kvar i kommunens ägo så länge föräldrakooperativet driver förskola i des- sa fastigheter.

Tekniska förvaltningen har därefter fått i uppdrag att diskutera med berörda före- ningar om ett eventuellt övertagande av driften av skolan.

I samband med en eventuell försäljning av Branteviks södra skola (KsAu § 500/2005) uppdrog arbetsutskottet åt kultur- och fritidsförvaltningen att diskutera med representanter för Branteviks Idrottsförening och Föreningen Hoppet om lik- värdig hyressättning för dessa lokaler till registrerade föreningar enligt kommu- nens taxa för lokalupplåtelser.

Kultur- och fritidsförvaltningen har vid förnyat samtal med representanter för be- rörda två föreningar ej kommit fram till några andra uppfattningar än vad som re- dovisats i kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2005-05-11. De berörda före- ningarna är ej villiga att ta ut avgift enligt kommunens antagna taxa.

§ 420 forts Dnr 2005.319 292

(28)

Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.

Branteviks Samhällsförening har i skrivelse redovisat förslag till en alternativ an- vändning av Branteviks södra skola. Föreningen anser att skolan ej bör säljas.

Skolan bör byggas om till lägenheter i bottenplanet och vindsvåningen inredas till föreningslokaler.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 mars 2006, § 135, uppdragit åt tek- niska förvaltningen att uppta diskussioner med Simrishamns Bostäder AB för att efterhöra deras intresse av fastigheten.

Simrishamns Bostäder AB har i skrivelse meddelat att man ej har intresse av att förvärva fastigheten.

Branteviks Samhällsförening har i skrivelse begärt att få möjlighet att senast den 1 september 2006 presentera ett förslag om bildande av en juridisk person som kan förvärva byggnaden av kommunen och som förbinder sig att för all framtid hyra ut tre lägenheter i bottenplanet till boende på Brantevik och att till låga kostnader hyra ut vindsplanet till förenings- och studieverksamhet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 maj 2006, § 128, beslutat att Bran- teviks södra skola ska försäljas, men den ska i första hand försäljas till Branteviks Samhällsförening som ska redovisa förslag senast den 15 augusti 2006.

Branteviks Samhällsförening har därefter i skrivelse presenterat ett förslag till för- värv av Branteviks södra skola, vilket bl a innebär att kommunen säljer skolan till en ekonomisk förening under bildande till ett pris av 1:- krona.

Arbetsutskottet har diskuterat ärendet med enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin som lämnat information om uppvärmningssystemet som är gemensamt med för- skolan som har lokaler inom området, kapitalkostnader mm för Branteviks södra skola m m.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 16 augusti 2006, § 227, återremitterat ärendet till tekniska förvaltningen med uppdrag att kontakta Branteviks Samhälls- förening för att erbjuda långtidshyra på vissa villkor och redovisa förslag till hy- resavtal.

(29)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 420 forts Dnr 2005.319 292

Branteviks Samhällsförening har i skrivelse meddelat att detta upplägg endast är godtagbart under förutsättning att kommunen tar fullt borgensåtagande för erfor- derliga till ombyggnadsprojektet.

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen går kommunen i borgen endast för kom- munala bolag och stiftelser, där kommunen har ett avgörande inflytande. Princi- pen att inte gå i borgen därutöver har gällt i många år.

Tekniska förvaltningen tolkar därmed att en försäljning av Branteviks södra sko- lan kan påbörjas (kommunstyrelsens beslut enligt §§ 128 och 227/2006).

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2005-05-11.

Kommunstyrelsens beslut 2005-06-08, § 120.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2005-11-14 jämte skrivelser från Branteviks Samhällsförening, Walter Huber/Viveka Pulsson och Bernt Håkansson och Birgit- ta Åkesson.

Skrivelse från AL-Anon 2005-11-22.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2005-11-23, § 500.

Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2006-01-04.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-02-22, § 107.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2005-11-23, § 493.

Skrivelse från Branteviks Samhällsförening 2006-03-06.

Skrivelse från Branteviks Samhällsförening 2006-03-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-03-15, § 135.

Skrivelse från Simrishamns Bostäder AB 2006-04-20.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-04-26, § 223.

Skrivelse från Branteviks Samhällsförening 2006-05-05.

Kommunstyrelsens beslut 2006-05-17, § 128.

Skrivelse från Branteviks Samhällsförening 2006-08-08.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-08-16, § 363.

Kommunstyrelsens beslut 2006-08-16, § 227.

Skrivelse från Branteviks Samhällsförening 2006-08-21.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2006-09-19.

(30)

§ 420 forts Dnr 2005.319 292 Yrkanden

Christer Akej (m) yrkar att försäljning av Branteviks södra skola påbörjas enligt kommunstyrelsens tidigare beslut § 128/2006.

Karl-Erik Olsson (s) yrkar avslag på försäljning av Branteviks södra skola.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs resp Karl-Erik Olssons yrkan- den och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Christer Akejs yrkande.

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Försäljning av Branteviks södra skola påbörjas enligt kommunstyrelsens tidi- gare beslut enligt § 128/2006.

Reservationer

Karl-Erik Olsson (s) och Jan-Bertil Hansson (s) reserverar sig mot beslutet.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

(31)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 421 Dnr 2006.281 042

Delårsrapport 2006 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport 2006.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds revisorer har avgivit utlåtande avseende delårsrapporten 2006. Revisorernas bedömning är följande:

Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redo- visningslagen.

Resultatet i delårsrapporten är i enlighet med de planer som finns för verk- samheten.

Resultatet i delårsrapporten är förenligt med målen för den ekonomiska för- valtningen.

Beslutsunderlag Delårsrapport 2006.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds revisorers utlåtande 2006-09-01.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Informera kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om Sydöstra Skånes Rädd- ningstjänstförbunds delårsrapport 2006.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (information)

(32)

§ 422 Dnr 20006-70 064

Medborgarförslag – upprättande av en fördjupad översiktsplan för Simrishamn med närområden

Ärendebeskrivning

Till Simrishamns Försvar m fl har i ett medborgarförslag anhållit om att kommun- styrelsen snarast upprättar en fördjupad översiktsplan för Simrishamn med närom- råden, exempel från hällristningarna i söder till Vårhallen i norr.

Byggnadsnämnden har tillstyrkt att en fördjupad översiktsplan för Simrishamns tätort upprättas. Byggnadsnämnden bedömer att för arbetet fordras 50 000 kronor för år 2006, 250 000 kronor för år 2007 och 100 000 kronor för år 2008.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Simrishamns Försvar m fl 2006-09-04.

Kommunledningskontorets skrivelse 2006-02-22.

Kommunfullmäktiges beslut 2006-03-27, § 21.

Byggnadsnämndens beslut 2006-08-21, § 346.

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

Uppdra åt byggnadsnämnden att påbörja arbetet med fördjupad översiktsplan för Simrishamns tätort.

Finansiering 2006 ska ske inom tilldelad budgetram.

Som svar på medborgarförslaget överlämna beslutet till förslagsställaren:

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

(33)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 423 Dnr 2006.156 214

Detaljplan för del av Baskemölla 87:1

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till detaljplan för del av Baskemölla 87:1, upprättad 2006-04-06 och reviderad 2006-08-07.

Förslaget har varit utställt under tiden 2 maj – 30 maj 2006.

Planområdet ligger nordväst om fiskeläget Baskemölla i anslutning till befintliga bostäder vid Tjörnedalavägen samt planerade och delvis uppförda bostäder på fas- tigheten Baskemölla 10:34 och Baskemölla 8:21. Planområdet omfattar ca 2,1 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av nya bostäder inom Ba- skemölla 87:1 samt att planlägga den nordvästra delen som natur.

Byggnadsnämnden har redovisat inkomna yttranden och stadsarkitektkontorets ut- låtanden över dessa yttranden.

Byggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar planförslaget.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontorets antagandehandlingar.

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 255.

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för del av Ba- skemölla 87:1.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

(34)

§ 424 Dnr 2006.175 042

Syftes- och konsekvensbeskrivning för pågående investeringsob- jekt

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 29 maj 2006, § 69, fattat beslut om vissa åtgärder för att förstärka den ekonomiska kontrollen inom tekniska nämndens budget.

Kommunfullmäktige har bl a beslutat att för enskilda investeringsprojekt översti- gande 200 000 kronor ska tekniska nämnden inhämta igångsättningstillstånd av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden ska också lämna en redovisning över re- dan igångsatta investeringar så att kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i juni månad erhåller denna information och därmed kan ta ställning till pågående investeringsprojekt. Redovisningen ska åtminstone innehålla den information som specificeras i kommunledningskontorets skrivelse:

- projektnamn

- syfte med investeringen

- tidpunkt då investeringen sattes igång (företrädesvis beslutsdatum i nämnden) - budgeterad utgift

- hittills nedlagda kostnader

- effekterna om investeringen stoppas.

Tekniska nämnden har som redogörelse till kommunfullmäktige överlämnat en syftes- och konsekvensbeskrivning för pågående investeringsprojekt.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2006-05-29, § 69.

Tekniska nämndens beslut 2006-06-14, § 73 Tekniska förvaltningens skrivelse 2006-06-19.

Kommunstyrelsens beslut 2006-06-22, § 190.

Tekniska förvaltningens beslut 2006-08-21, § 85.

Tekniska förvaltningens redovisning 2006-09-12.

(35)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 424 forts Dnr 2006.175 042

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

Godkänna den redovisade syftet- och konsekvensbeskrivningen för pågående investeringsprojekt (reviderad 2006-09-08) som därmed får fullföljas.

Utformningen av Kiviks hamnområde måste dock bli föremål för särskilt be- slut efter förnyad samrådsförfarande.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

(36)

§ 425 Dnr 2006.27

Försäljning av del av Simris 206:1 samt optionsavtal – Bil- Bengtsson

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till köpeavtal mellan Simrishamns kommun (kommunen) och Bil-Bengtsson AB (köparen) för del av Simris 206:1.

Kommunen överlåter och försäljer till köparen ca 19 667 kvm av Simris 206:1.

Köpeskillingen utgör 45 kronor per kvm. Övriga villkor framgår av förslaget till köpeavtal.

Tekniska förvaltningen redovisar också ett förslag till optionsavtal om köp av mark för del av Simris 206:1. Avtalet innebär att kommunen förbinder sig att re- servera del av Simris 206:1 (motsvarande ca 16 233 kvm) för Bil-Bengtssons räk- ning enligt kartskiss B.

Beslutsunderlag

Förslag till köpeavtal 2006-09-25.

Förslag till optionsavtal om köp av mark 2006-09-25.

Överläggningar

Arbetsutskottet diskuterar ärendet med tekniske chefen Bengt-Olov Lindqvist, projektchef Ingrid Järnefelt och enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin. Under diskussionen enas arbetsutskottet om att optionsavtalet ska gälla tre år.

(37)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 425 forts Dnr 2006.27

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

Godkänna förslaget till köpeavtal.

Godkänna det reviderade förslaget till optionsavtal innebärande tre års op- tionsrätt.

Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonomichef Peter Andersson att underteckna köpehandlingarna och optionsavtalet.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :