SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl

Full text

(1)

Eric Tenland (öp) ordförande Rolf Hansson (s)

Kjell Dahlberg (m)

Erik Persson (s) ers. för Lars-Åke Norlander (s) Egon Carlsson (sjvp)

Åke Rosenqvist (fp)

Ersättare: Bo Håkansson (m) Cecilia Edman (öp) Jan-Erik Olsson (s) Siv Bildtsén (mp) Pia Steuch (kd)

Övriga deltagare Bengt Celander, stadsarkitekt §§ 409-435, §§ 437-470.

Tore Hansson, byggnadsinspektör

Utses att justera Åke Rosenqvist

Justeringens

plats och tid Stadsarkitektkontorets expedition tisdagen den 24 oktober 2006 kl. 15.00.

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 409- 470

Ordförande

Tore Hansson

Justerande

Eric Tenland

Åke Rosenqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2006-10-16

Datum för

anslags uppsättande 2006-10-25 Datum för

anslags nedtagande 2006-11-16

Förvaringsplats

för protokollet Stadsarkitektkontoret

Underskrift

(2)

§ 409

Fastställelse av dagordning

Föredragningslistan godkännes efter följande justeringar:

Utgår

Ärende 7. Detaljplan för del av Rörum 72:19 och 85:1, Simrishamns kommun, Skåne län.

Ärende 13. Detaljplan för Simrishamn, Sumaros 1, Simrishamns kommun, Skåne län.

Ärende 16. Skrivelse från Stiftelsen P Aug Jönsson Studiebidrag för anhöriga, Birgitta Eriksson angående planmedgivande för Sandby 64:1 och 64:44.

Ärende 40. Brantevik 12:21, homejor.

Tillkommer

§ 465. Riktlinjer för murar och plank.

§ 466. Skrivelse från Simrishamns Bostäder AB angående bostadsbyggande i Södra Planteringen, Simrishamn.

§ 467. Skräddaröd 1:22, nybyggnad av enbostadshus, handläggningsrutiner.

§ 468. Bästekille 8:22, uppförande av ett bostadshus, förhandsbesked.

§ 469. Gyllebo 1:362, ändring av marknivå, marklov.

§ 470. Hjälmaröd 3:29, tillämpning av plan- och bygglagen, nybyggnad av gäststuga.

___

(3)

§ 410 Dnr 2005.737 214

Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1 m.fl. Simrishamns kom- mun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplanen återremitteras för komplettering.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitekten redovisar förslag till revidering av detaljplan.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2005-10-17, § 442.

Förslag till bebyggelse inom Lasarettet 1, daterat 2005-12-01.

Byggnadsnämndens beslut 2005-12-12. § 482.

Byggnadsnämndens beslut 2006-01-23. § 8.

Byggnadsnämndens beslut 2006-03-01, § 52.

Byggnadsnämndens beslut 2006-03-20, § 101.

Byggnadsnämndens beslut 2006-04-24, § 136.

Detaljplan för Lasarettet 1 m.fl. daterat 2006-05-22.

Byggnadsnämndens beslut 2006-05-22, § 199.

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 248.

Byggnadsnämndens beslut 2006-08-21, § 305.

Byggnadsnämndens beslut 2006-09-18, § 359.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(4)

§ 411 Dnr 2005.674 214

Detaljplan för Hjälmaröd 4:44 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplan för Hjälmaröd 4:44 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län godkän- nes för samråd.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för Hjälmaröd 4:44 i Kivik upprättad 2006-10-02 av Arkitektbolaget Dahlquist-Larsson föreligger.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Hans Lindén 2005-09-23.

Byggnadsnämndens beslut 2005-10-17, § 396.

Program till detaljplan för Hjälmaröd 4:44 i Kivik daterat 2006-01-13.

Byggnadsnämndens beslut 2006-01-23, § 6.

Byggnadsnämndens beslut 2006-05-22, § 201.

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 254.

___

Beslutet expedieras till:

Hans Lindén

ArkitektBolaget Dahlquist–Larsson Stadsarkitektkontoret

(5)

§ 412 Dnr 2004.202 214

Detaljplan för del av Nöteboda 5:3, Simrishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplan för del av Nöteboda 5:3, Simrishamns kommun, Skåne län överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för del av Nöteboda 5:3 daterat 2006-03-09, rev. 2006-06-09 har upp- rättats av Åsa Samuelsson, SWECO FFNS Arkitekter AB. Detaljplanen har varit utställd under tiden 3 juli – 31 augusti 2006.

Stadsarkitektkontoret har upprättat utlåtande daterat 2006-09-25.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2004-04-26, § 133.

Planprogram för del av Nöteboda 5:3 och Grevlunda 13:18 daterat 2004-06-21.

Byggnadsnämndens beslut 2004-06-21, § 225.

Byggnadsnämndens beslut 2004-10-18, § 365.

Samrådsredogörelse daterat 2004-11-09.

Byggnadsnämndens beslut 2004-11-15, § 401.

Detaljplan för del av Nöteboda 5:3 daterat 2006-03-09.

Byggnadsnämndens beslut 2006-03-20, § 103.

Byggnadsnämndens beslut 2006-05-22, § 204.

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 250.

Byggnadsnämndens beslut 2006-09-18, § 361.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige Länsstyrelsen

Göran och Una Göransson Tomas Nilsson

SWECO FFNS Arkitekter AB

(6)

§ 413 Dnr 2005.819 214

Detaljplan för Brantevik 36:84 fd Branteviks södra skola, Simris- hamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplan för Brantevik 36:84 fd Branteviks södra skola, Simrishamns kommun, Skåne län godkännes för samråd enligt enkelt planförfarande.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitektkontoret har låtit upprätta detaljplan för Brantevik 36:84 fd Brante- viks södra skola, Simrishamns kommun, Skåne län daterat 2006-10-10.

Beslutsunderlag

Skrivelse från tekniska kontoret daterat 2005-11-24.

Byggnadsnämndens beslut 2005-12-12, § 492.

___

Beslutet expedieras till:

Tekniska förvaltningen

(7)

§ 414 Dnr 2006.146 214

Detaljplan för Hjälmaröd 85:14, 4:88 samt del av 63:1, Simris- hamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplan för Hjälmaröd 85:14, 4:88 samt del av 63:1, Simrishamns kommun, Skåne län godkännes för samråd enligt enkelt planförfarande.

Ärendebeskrivning

Förslag till detaljplan för Hjälmaröd 85:14, 4:88 samt del av 63:1, Simrishamns kommun, Skåne län upprättad av ArkitektBolaget Dahlqvist-Larsson redovisas.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Kärnhem AB daterat 2006-03-01.

Byggnadsnämndens beslut 2006-03-20, § 106.

Förslag till detaljplan för Hjälmaröd 85:14, 4:88 samt del av 63:1, Simrishamns kommun, Skåne län upprättad av ArkitektBolaget Dahlqvist-Larsson daterat 2006-10-11.

___

Beslutet expedieras till:

Kärnhem AB

ArkitektBolaget Dahlqvist-Larsson

(8)

§ 415 Dnr 2006.691 214

Detaljplan för Mellby 80:1, Simrishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Upprättande av detaljplan för Mellby 80:1 medges.

Planavtal skall upprättas.

Ärendebeskrivning

Skrivelse från Buhres Fisk, Sven-Göran Buhre, daterat 2006-09-29.

___

Beslutet expedieras till:

Buhres Fisk, Sven-Göran Buhre

(9)

§ 416 Dnr 2006.519 214

Detaljplan för Sandby 65:3, Simrishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitekten informerar om pågående diskussion med markägaren. Informatio- nen föranleder inget nytt beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

Skrivelse från Kristensen Group AB/Mats Billton föreligger.

Beslutsunderlag Planavtal (2005-09-06).

Byggnadsnämndens beslut 2005-06-13, § 238.

Skrivelse från Bygginnovatörerna i Lund AB daterat 2005-05-31.

Byggnadsnämndens beslut 2005-09-12, § 354.

Skrivelse från Kristensen Group AB/Mats Billton daterat 2006-09-26.

___

Beslutet expedieras till:

Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén AB Kristensen Group AB

(10)

§ 417 Dnr 2006.286 214

Detaljplan för del av Simris 203:3, kv. Lindhaga, Simrishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitekten informerar om pågående planarbete. Informationen föranleder inget nytt beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

FOJAB arkitekter har upprättat förslag till detaljplan för del av Simris 203:3, kv. Lindhaga, Simrishamns kommun, Skåne län daterat 2006-07-30.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-05-22, § 212.

FOJAB arkitekters planutredning daterat 2006-06-12.

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 263.

Detaljplan för del av Simris 203:3, kv. Lindhaga, Simrishamns kommun, Skåne län.

Byggnadsnämndens beslut 2006-08-21, § 310.

Riskanalys från Bengt Dahlgren AB daterat 2006-10-16.

___

Beslutet expedieras till:

FOJAB arkitekter/Karin Fagerberg

(11)

§ 418 Dnr 2006.467 214

Detaljplan för Simrishamn, Triangeln 13, Raabska gården, Sim- rishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Detaljplan för Simrishamn, Triangeln 13, Raabska gården, Simrishamns kommun, Skåne län godkännes för samråd enligt enkelt planförfarande.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitektkontoret har låtit upprätta detaljplan för Simrishamn, Triangeln 13, Raabska gården, Simrishamns kommun, Skåne län daterat 2006-10-10.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Tekniska förvaltningen daterat 2006-06-28.

Ändring av detaljplan inom området Triangeln i Simrishamn, lagakraft 1954-12-10.

Byggnadsnämndens beslut 2006-08-21, § 313.

___

Beslutet expedieras till:

Tekniska förvaltningen

(12)

§ 419 Dnr 2006.305 214

Ändring av detaljplan för Simrishamn, Tegelbruket 7, Simris- hamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ändring av detaljplan för Simrishamn, Tegelbruket 7, Simrishamns kommun, Skåne län godkännes för samråd.

Ärendebeskrivning

SWECO FFNS Arkitekter AB har upprättat planhandlingar daterat 2006-10-16.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Simrishamns Bostäder AB daterat 2006-05-03.

Byggnadsnämndens beslut 2006-05-22, § 214.

___

Beslutet expedieras till:

Simrishamns Bostäder AB

(13)

§ 420 Dnr 2001.592 214

Detaljplan för Baskemölla 10:29 mfl Camping, Simrishamns kommun, Skåne län

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitektkontoret får i uppdrag att återuppta arbetet med detaljplan för områ- det vid Baskemölla camping.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitektkontoret erhöll 1994-03-14, § 63 uppdrag att upprätta detaljplan för bl.a. Baskemölla 4:20, delar av 84:1 och 87:1. Planarbetet avbröts 1998 i samband med diskussion om alternativ placering av campingplatsen.

Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Baskemölla 4:20, delar av 84:1 och 87:1, Simrishamns kommun, Kristianstads län daterat 1994-09-01.

___

Beslutet expedieras till:

Stadsarkitektkontoret

(14)

§ 421 Dnr 2006.557 214

Skrivelse från Bertil Larsson angående planmedgivande för Sandby 16:30

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämnden beslutar att inte medge planläggning av området, eftersom så- dan planläggning inte är i överensstämmelse med bestämmelserna i Plan- och bygglagen och fördjupad översiktsplan Kyhl-Mälarhusen. Vid en avvägning mel- lan allmänna och enskilda intressen överväger det allmänna intresset.

Ärendebeskrivning

Skrivelse från Bertil Larsson daterat 2006-08-16.

Stadsarkitektkontorets yttrande daterat 2006-10-11.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 2 kap. 1-3 §§.

Fördjupad översiktsplan för Kyhl-Mälarhusen.

___

Beslutet expedieras till:

Bertil Larsson

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länsrät- ten.

Överklagandet skall ha kommit in till byggnadsnämnden inom 3 veckor räknat från den dag då det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla (2006-10-25).

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsrätten för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(15)

§ 422 Dnr 2006.733 265

Sandby naturreservat

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Länsstyrelsen uppmanas att aktualisera frågan om bildande av naturreservat inom Sandby 8:8 m.fl.

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har i fördjupad översiktsplan för Kyhl-Mälarhusen redovi- sat område för naturreservat.

Länsstyrelsen i Kristianstads län utarbetade förslag till reservatsbildning som inte genomförts.

Beslutsunderlag

Fördjupad översiktsplan för Kyhl-Mälarhusen ___

Beslutet expedieras till:

Länsstyrelsen Kommunstyrelsen

(16)

§ 423 Dnr 2006.603 214

Skrivelse från 70F architecture angående planmedgivande för Rörum 5:21

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande.

Ärendebeskrivning

Skrivelse från 70F architecture daterat 2006-09-04 beträffande bebyggelse.

___

Beslutet expedieras till:

70F architecture, Bas ten Brinke

(17)

§ 424 Dnr 2004.150 214

Bullerkällor med störande inverkan på bostäder – översikt för Södra Mellby

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Utredningen ”Bullerkällor med störande inverkan på bostäder”godkännes och överlämnas till länsstyrelsen

Ärendebeskrivning

Stadsarkitektkontoret har låtit SWECO/FFNS Arkitekter utarbetat utredning an- gående bullerkällor i Södra Mellby.

Beslutsunderlag

”Bullerkällor med störande inverkan på bostäder”.

___

Beslutet expedieras till:

Länsstyrelsen Stadsarkitektkontoret

(18)

§ 425 Dnr 2006.716 241

Lantmäterimyndighetens remiss angående fastighetsreglering be- rörande Gislöv 25:8, 32:6 och 44:1

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen fastighetsreglering tillstyrkes.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område med förordnande enligt Miljö- balken, strandskydd och landskapsbildsskydd. Området skall användas för jord- bruksändamål.

Beslutsunderlag

Fastighetsbildningslag 3 kap. 1-3 §§.

Plan- och bygglagen 2 kap. 1 §.

___

Beslutet expedieras till:

Lantmäterimyndigheten

(19)

§ 426 Dnr 2006.715 241

Lantmäterimyndighetens remiss angående fastighetsreglering be- rörande Grevlunda 17:13, Raskarum 11:6 m.fl

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagna fastighetsregleringar tillstyrkes.

Ärendebeskrivning

Avsikten med fastighetsregleringen är att förbättra trafikförhållandena på de aktu- ella platserna.

De berörda fastigheterna ligger inom detaljplan.

Beslutsunderlag

Fastighetsbildningslag 3 kap. 1-3 §§.

___

Beslutet expedieras till:

Lantmäterimyndigheten

(20)

§ 427 Dnr 2006.714 245

Lantmäterimyndighetens remiss angående avstyckning från Maglehems Ora 1:2

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen fastighetsreglering tillstyrkes.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan.

På den avstyckade fastigheten skall anläggas gång- och cykelväg.

Beslutsunderlag

Fastighetsbildningslag 3 kap. 1-2 §§.

Plan- och bygglagen 2 kap. 1 §.

___

Beslutet expedieras till:

Lantmäterimyndigheten

(21)

§ 428 Dnr 2006.591 234

Raskarum 4:49, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nybyggnad av fritidshus på fastigheten kommer inte att medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.

Bygglov kommer därför att beviljas för ett lämpligt placerat och utformat fritids- hus.

Förhandsbeskedet gäller t.o.m. 2008-10-16.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan, delvis inom fornlämningsområde. En mindre del av fastigheten berörs av strandskydd.

Länsstyrelsens tillstånd erfordras.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, tekniska förvaltningen, mil- jö- och hälsoskyddsförvaltningen, Ingvar Persson och Folke Mårtensson.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontorets tjänsteyttrande daterat 2006-09-29.

Plan- och bygglagen 8 kap. 34 §.

Avgift

Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- ___

Beslutet expedieras till:

Monica Andersson Ingvar Persson

forts.

(22)

§ 428 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(23)

§ 429 Dnr 2006.569 231

Gislöv 23:1, nybyggnad av ett bostadshus, förhandsbesked

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Nybyggnad av bostadshus på fastigheten kommer att få en negativ inverkan på områdets karaktär. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen be- slutar byggnadsnämnden med stöd av ordförandens utslagsröst att som förhands- besked meddela att bygglov inte kommer att beviljas.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område som är av riksintresse för natur- och kulturmiljövård samt omfattas av länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskydds- förvaltningen.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontoret tjänsteyttrande daterat 2006-10-03.

Förslag

Ordförande Eric Tenland (öp) föreslår att byggnadsnämnden lämnar ett negativt förhandsbesked med hänvisning till de allmänna intressena i området.

Per Mårtensson (c) föreslår att byggnadsnämnden lämnar ett positivt förhandsbe- sked med hänvisning till att en byggnad inte kommer att påverka de allmänna in- tressena på ett negativt sätt.

Ordföranden konstaterar att byggnadsnämnden beslutat lämna ett negativt för- handsbesked.

Votering begäres.

Voteringsordning

Den som anser att byggnadsnämnden skall lämna ett negativt besked röstar ja, den som anser att byggnadsnämnden skall lämna ett positivt besked röstar nej.

forts.

(24)

§ 429 forts.

Ledamot Ja Nej Avstår

Matts Karlsson (m) X

Anders Åkerberg (s) X

Per Mårtensson (c) X

Eric Tenland (öp) X Rolf Hansson (s) X

Kjell Dahlberg (m) X

Erik Persson (s) X

Egon Carlsson (sjvp) X

Åke Rosenqvist (fp) X

Resultat 4 4 1

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Egon Carlsson (sjvp) och Per Mårtensson (c).

Avgift

Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- ___

Beslutet expedieras till:

Ola Sivhed

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(25)

§ 430 Dnr 2006.580 231

Lerbergstorp 3:1, nybyggnad av två bostadshus, förhandsbesked

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till stadsarkitektkontoret för ytterligare utredning och ny handläggning.

___

Beslutet expedieras till:

Eva Andersson

(26)

§ 431 Dnr 2006.555 231

Hjälmaröd 1:11, nybyggnad av två bostadshus, förhandsbesked

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen beslutar byggnads- nämnden som förhandsbesked meddela att bygglov inte kommer att beviljas enligt ansökan.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område som är av riksintresse för turism, rörligt friluftsliv och kustzon.

Området berörs av bullerstörningar från Ravlunda skjutfält.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsför- valtningen, tekniska förvaltningen, Försvarsmakten, Anders Arvidsson, Frank Sperlich, Björkets vägsamfällighet.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-10-03 kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontorets tjänsteyttrande daterat 2006-10-04.

Plan- och bygglagen 2 kap. 1-3 §§, 8 kap. 34 §.

Avgift

Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- ___

Beslutet expedieras till:

Johan Åkesson

forts.

(27)

§ 431 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(28)

§ 432 Dnr 2006.576 231

Gislöv 187:2, nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd, förhandsbesked

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämnden anser att nybyggnad av bostadshus på fastigheten inte kommer att medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.

Bygglov kommer därför att beviljas för ett lämpligt placerat och utformat bo- stadshus.

Förhandsbeskedet gäller t.o.m. 2008-10-16.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från Länsstyrelsen, Vägverket, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 34 §.

Avgift

Förhandsbesked 35 x 4 x 14 = 1.960:- ___

Beslutet expedieras till:

Göran Wennersten

(29)

§ 433 Dnr 2006.673 234

Svinaberga 67:1, nybyggnad av 10 st. fritidshus, förhandsbesked

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Inlämnad ansökan skall ingå som en del av arbetsunderlaget vid upprättande av fördjupad översiktsplan för området vid Stenshuvud.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan och i område som kommer att ingå i fördju- pad översiktsplan för Stenshuvud.

___

Beslutet expedieras till:

Thore Nilssons Mäklarbyrå Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(30)

§ 434 Dnr 2006.201 231

Vitaby 1:20, ändring, ändrad användning

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Tidsbegränsat bygglov beviljas t.o.m. 2011-10-16.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande föreslagen verksamhet – handelsändamål.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Lantmännen ek.för. tekniska förvaltningen och Vägverket.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-09-18, § 381.

Plan- och bygglagen 8 kap. 14 §.

Avgift

Bygglov 35 x 6 x 12 = 2.520:- Bygganmälan 35 x 6 x 4 = 840:- ___

Beslutet expedieras till:

Larry Jones

Lantmännen ek.för.

forts.

(31)

§ 434 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(32)

§ 435 Dnr 2006.551 231

Simrishamn, Taltrasten 45, nybyggnad av uterum

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till stadsarkitektkontoret för ytterligare utredning och till sökanden för komplettering med ny ritning som skall utföras på ett fackmässigt sätt.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt ytt- rande har kommit från Lars och Lena Lejdström, Maj-Britt och Uno Persson.

___

Beslutet expedieras till:

Jan Larsson

Stadsarkitektkontoret

(33)

§ 436 Dnr 2006.483 231

Skepparp 11:5, nybyggnad av fritidshus

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med hänvisning till de motiv som redovisas i stadsarkitektkontorets yttrande be- slutar byggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan och berörs av riksintresse och förordnande enligt redovisning i stadsarkitektkontoret yttrande.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från Försvarsmakten, Stiftelsen för Fritidsom- råden.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-09-26 kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontorets yttrande daterat 2006-09-29.

Plan- och bygglagen 2 kap. 1-2 §§.

Jäv

Stadsarkitekten var inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift

Avslag 35 x 3 x 12 = 1.260:- ___

Beslutet expedieras till:

Karin Belfrage-Rudhe

forts.

(34)

§ 436 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(35)

§ 437 Dnr 2006.629 232

Gladsax 22:5, verkstad/försäljning av fordon

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Verksamheten som pågått en längre tid är bygglovpliktigt - verkstad och upplag av bilar. Vägverkets tillstånd erfordras med avseende på utfart till riksväg.

Företaget som bedriver verksamheten uppmanas att omgående lämna in en ansö- kan om bygglov.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan.

Verkstad och försäljning av bilar (upplag) utan bygglov.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har utfört inspektion på platsen.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 1 o 2 §§.

___

Beslutet expedieras till:

ATG Bilservice HB

(36)

§ 438 Dnr 2006.463 234

Borrby 46:21, tillbyggnad av fritidshus, plank

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen tillbyggnad och placering av plank har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen.

Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 § – mindre avvi- kelse från detaljplan – medges.

Bygglov beviljas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande placering – delvis på mark som inte får bebyggas.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från Vägverket, tekniska förvaltningen och Greta Ivstam.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-09-10 kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 11 §.

Avgift

Bygglov 35 x 2 x 14 = 980:- Bygganmälan 35 x 2 x 6 = 420:- ___

Beslutet expedieras till:

Karin Wiberg

Greta Ivstam forts.

(37)

§ 438 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(38)

§ 439 Dnr 2006.599 231

Gislöv 11:2, ändring till bostad och uthyrningsrum

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Bygglov beviljas.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.

Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt ytt- rande har kommit från Margareta och Anders Hedenius.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-10-08 kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 12 §.

Avgift

Bygglov 35 x 5 x 14 = 2.450:- Bygganmälan 35 x 5 x 6 = 1.050:- ___

Beslutet expedieras till:

Jan Flodin /Peter Walther Margareta och Anders Hedenius

forts.

(39)

§ 439 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(40)

§ 440 Dnr 2006.292 231

Kvarnby 15:243, nybyggnad av enbostadshus, garage/förråd, mur

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen nybyggnad har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen.

Bygglov beviljas.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Tidigare inlämnat förslag har omarbetats.

Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt ytt- rande har kommit från Amy Rockler, Renate och Günther Wiedekind, Eva Jo- hansson-Kloxin.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-09-16 kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 12 §.

Avgift

Bygglov 35 x 7 x 17 = 4.165:- Bygganmälan 35 x 7 x 10 = 2.450:- ___

forts.

(41)

§ 440 forts.

Beslutet expedieras till:

Holger Granath och Margareta Forsberg Amy Rockler

Renate och Günther Wiedekind Eva Johansson-Kloxin

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(42)

§ 441 Dnr 2006.531 232

Kvarnby 173:2, nybyggnad av gästgård

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förslaget avviker från bestämmelser i detaljplanen.

Ansökan om bygglov avslås.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande föreslagen verksamhet – fastigheten ligger i område för industriändamål.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från tekniska förvaltningen, S.P.M. Skyddsrum AB, Bostadsrättsföreningen Kvarnby 15:43.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 11 §.

Avgift

Avslag 35 x 3 x 12 = 1.260:- ___

Beslutet expedieras till:

Borrby Strand Fritid AB Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet. forst.

(43)

§ 441 forts.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(44)

§ 442 Dnr 2006.598 231

Simrishamn, Stallet 6, balkong

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen tillbyggnad med balkong har på ett godtagbart sätt anpassats till för- hållandena på platsen.

Undantag från bestämmelserna i Plan- och bygglagen 8 kap. 11 § - mindre avvi- kelse från detaljplan – medges.

Bygglov beviljas.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan.

Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande avstånd till tomtgräns – byggnadsåtgärd mindre än 4,5 m från gräns till grannen.

Berörda grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Skriftligt ytt- rande har kommit från Birgitta och Leif Åkesson.

Sökanden har i skrivelse daterat 2006-10-03 kommenterat lämnade synpunkter.

Avgift

Bygglov 35 x 4 x 10 = 1.400:- Bygganmälan 35 x 4 x 4 = 560:- Planavgift 35 x 2 x 24 = 1.680:- ___

Beslutet expedieras till:

Kerstin Hedin Ekberg

Birgitta och Leif Åkesson forts.

(45)

§ 442 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(46)

§ 443 Dnr 2006.631 231

Skillinge 38:1, ändring av enbostadshus

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förslaget avviker från kommunens riktlinjer för uppförande av takkupor, takföns- ter m.m. samt från bestämmelser i detaljplanen.

Ansökan om bygglov avslås.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom detaljplan och inom område som är av riksintresse för kulturmiljövård.

Föreslagen homeja är placerad i takfall mot söder som enligt kommunens bebyg- gelseinventering har så kallat röd markering, ändring medges endast i speciella fall.

Redovisat förslag avviker även från bestämmelser i detaljplan beträffande tillåten byggnadshöjd – högst 3,5 m samt att byggnadsåtgärd kommer mindre än 4,5 m från tomtgräns.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från Birgitta Sjölinder, Kristina Bohm, Martin och Henrik Garlöv, Marie Thorsell, Pär, Lars och Catarina Östlund, Eva Östlund- Halling, Ulla och Marie Ekman.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 8 kap. 11 §.

Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor mm inom kustsamhällena i Simrishamns kommun.

Avgift

Avslag 35 x 3 x 12 = 1.260:- ___

Beslutet expedieras till:

Bengt Nörby forts.

(47)

§ 443 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(48)

§ 444 Dnr 2006.685 233

Gislöv 3:4, scen med läktare

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet återremitteras till sökanden för komplettering med redovisning av verk- samhetens omfattning, hygienförhållanden samt för ytterligare utredning om tra- fikförhållandena.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger utanför detaljplan. Området är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, kustzon och ingår i länsstyrelsens natur och kulturmil- jövårdsprogram. För området gäller även förordnande enligt Miljöbalken – strand- skydd och landskapsbildsskydd.

Skriftligt godkännande föreligger från ägarna till fastigheterna Gislöv 13:2, Gislöv 3:3 och Tidala gård.

Förslag

Ordförande Eric Tenland (öp) föreslår att ärendet återremitteras till sökanden för komplettering med redovisning av hur hygienförhållanden skall lösas samt ytterli- gare utredning om trafikförhållandena.

Rolf Hansson (s) föreslår att ansökan avslås med hänvisning till de allmänna in- tressena i området.

Ordföranden ställer proposition på om återremiss för komplettering alternativt avgöras vid dagens sammanträde och finner att byggnadsnämnden beslutat åter- remittera ärendet.

___

Beslutet expedieras till:

Team Bergström AB

(49)

§ 445 Dnr 2006.127 234

Svabesholm 1:18, nybyggnad av tvåbostadshus

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föreslagen nybyggnad har på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen.

Bygglov beviljas.

Bygganmälan skall lämnas in till byggnadsnämnden senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från beslutsdatum.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.

För området gäller förordnande enligt Miljöbalken – landskapsbildsskydd.

Sökanden erinras om att Länsstyrelsens tillstånd erfordras.

Berörda myndigheter och grannar har haft möjlighet att lämna synpunkter i ären- det. Skriftligt yttrande har kommit från Vägverket, tekniska förvaltningen, Gerd och Thomas Larsson, Anders Thuresson.

Sökanden har i skrivelse kommenterat lämnade synpunkter.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2004-03-01, § 57, positivt förhandsbesked.

Plan- och bygglagen 8 kap. 12 §.

Avgift

Bygglov 35 x 9 x 17 = 5.355:- Bygganmälan 35 x 9 x 10 = 3.150:-

___ forts.

(50)

§ 445 forts.

Beslutet expedieras till:

Lars Perjons och Lars Tolgen

Gerd och Thomas Larsson Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(51)

§ 446 Dnr 2002.734 233

Länsrättens kallelse angående Rörum 31:2

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ordförande Eric Tenland (öp) får i uppdrag att företräda byggnadsnämnden vid Länsrättens besök.

Ärendebeskrivning

Länsrätten kallar till syn på platsen måndagen den 23 oktober 2006 kl. 13.00.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 246.

___

Beslutet expedieras till:

Eric Tenland

(52)

§ 447 Dnr 2001.158 231

Länsrättens kallelse angående Borrby 50:11

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ordförande Eric Tenland (öp) får i uppdrag att företräda byggnadsnämnden vid Länsrättens besök.

Ärendebeskrivning

Länsrätten kallar till syn på platsen måndagen den 23 oktober 2006 kl. 14.00.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-06-19, § 290.

___

Beslutet expedieras till:

Eric Tenland

(53)

§ 448 Dnr 2003.307 234

Länsrättens remiss angående tillämpning av plan- och bygglagen, Östratorp 1:2

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Inga nya omständigheter framkommer i klagandens skrivelse. Tidigare beslut om bygglov vidhålles och överklagandet avstyrkes.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens tidigare beslut om bygglov har överklagats.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-03-20, § 121.

Länsstyrelsens beslut 2006-08-10.

___

Beslutet expedieras till:

Länsrätten

(54)

§ 449 Dnr 2005.352 231

Länsrättens remiss angående tillämpning av plan- och bygglagen, Hoby 16:7 och 16:8

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Tidigare beslut om bygglov vidhålles varför överklagandet av länsstyrelsens be- slut tillstyrkes.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens tidigare beslut om bygglov har överklagats. Beslutet har upp- hävts av länsstyrelsen. Detta beslut har överklagats av fastighetsägaren.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2005-11-18 § 2452 (Hoby 16:7) och § 2453 (Hoby 16:8).

Länsstyrelsens beslut 2006-07-12 (2 st).

___

Beslutet expedieras till:

Länsrätten

(55)

§ 450 Dnr 2005.813 231

Länsrättens remiss angående tillämpning av plan- och bygglagen, Mellby 26:9

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämnden vidhåller tidigare beslut om förhandsbesked varför överkla- gandet av länsstyrelsens beslut att upphäva förhandsbesked tillstyrkes.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämndens tidigare beslut om förhandsbesked har överklagats av För- svarsmakten. Länsstyrelsen har upphävt förhandsbesked. Länsstyrelsens beslut har överklagats av fastighetsägaren.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-01-23, § 18, 2006-04-24, § 175.

Länsstyrelsens beslut 2006-08-10.

___

Beslutet expedieras till:

Länsrätten

(56)

§ 451 Dnr 2006.149 233

Länsstyrelsens remiss angående överklagande av stadsarkitektens beslut, Borrby 294:10

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Inga nya omständigheter framkommer i de klagandens skrivelse. Tidigare beslut om bygglov vidhålles varför överklagandet avstyrkes.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitektens beslut om bygglov för återvinningsstation har överklagats.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektens delegationsbeslut 2006-03-29, § 2131.

___

Beslutet expedieras till:

Länsstyrelsen

(57)

§ 452 Dnr 2005.835 232

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av byggnadsnämn- dens beslut Brantevik 22:25

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitekten informerar om Länsstyrelsens beslut. Beslutet läggs till handling- arna.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2006-01-23, § 21.

Byggnadsnämndens beslut 2006-05-15, § 195.

Länsstyrelsens beslut 2006-09-22.

___

Beslutet expedieras till:

Stadsarkitektkontoret

(58)

§ 453 Dnr 2006.602 231

Hoby 18:54, olovligt byggande

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Med stöd av bestämmelserna i Plan- och bygglagen föreläggs ägarna till fastighe- ten som enligt lagfart är Berit Axelsson och Ingemar Gertsnäs att senast inom 4 veckor från det att beslutet vunnit laga kraft avlägsna den utan bygglov utförda tillbyggnaden med måtten 4,14 x 3,48.

Ärendebeskrivning

En tillbyggnad (uterum) har utförts utan bygglov. Enligt brev från byggnadsin- spektör Tore Hansson har fastighetsägarna uppmanats att senast 2006-08-07 av- lägsna den olovligt utförda tillbyggnaden. Ägaren har skriftligen begärt uppskov.

Byggnadsnämnden beviljade uppskov med att avlägsna tillbyggnaden till den 2006-10-04.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2005-04-11, § 150 (avslag på ansökan om bygglov för uterum) 2006-09-18, § 398.

Plan- och bygglov 10 kap. 1, 14 §§.

Byggnadsinspektörens skrivelse daterat 2006-06-13.

___

Beslutet expedieras till:

Berit Axelsson och Ingemar Gertsnäs Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet. Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(59)

§ 454 Dnr 2006.725 208

Kommunledningskontoret remiss angående förslag till minnes- märke

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ärendet överlämnas till namngruppen för handläggning. Byggnadsnämnden kon- staterar vidare att bygglov inte erfordras för minnesmärke.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunledningskontoret Namngruppen

(60)

§ 455 Dnr 2006.732 220

Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och tak- fönster i Viks fiskeläge, Simrishamns kommun

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Den upprättade utvärderingen skall ingå som underlag i detaljplan för Viks fiske- läge.

Ärendebeskrivning

Utvärdering av riktlinjerna för uppförande av takkupor m.m. för Viks fiskeläge sammanställd av bebyggelseantikvarie Anna Ligoura.

___

Beslutet expedieras till:

Stadsarkitektkontoret

(61)

§ 456 Dnr 2003.200 231

Simrishamn, Herden 1, ändring – flerbostadshus

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Fastighetsägaren som enligt lagfart är Seyhan Tügel föreläggs att lämna in följan- de handlingar till byggnadsnämnden 2006-11-20.

1. Ritning som visar det tekniska utförande av lägenhetsskiljande väggar.

2. Intyg från fackman om att väggarna är utförda enligt gällande bestämmelser beträffande brandskydd och ljudisolering.

3. Ventilationsritning.

Byggnadsnämnden beslutar vidare om användarförbud på berörda lägenheter i av- vaktan på begärd komplettering.

Ärendebeskrivning

2003-05-26, § 194 beviljades bygglov för ändring till flerbostadshus. Enligt be- sked daterat 2003-07-09 fick arbetet inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsprojektet har slutförts utan byggsamråd, kontrollplan och kvalitets- ansvarig.

När byggnadsnämnden fick kännedom om detta uppmanades fastighetsägaren en- ligt brev den 2006-03-28 att dokumentera de utförda lägenhetsskiljande väggarna med ritning och intyg från fackman. Någon sådan redovisning har inte lämnats in.

Beslutsunderlag

Plan- och bygglagen 10 kap. 1, 16 §§, 8 kap. 20 §.

Byggnadsinspektör Tore Hanssons skrivelse 2006-03-28.

___

Beslutet expedieras till:

Seyhan Tügel

Räddningstjänsten

forts.

(62)

§ 456 forts.

Hur man överklagar

Om du är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan Du överklaga till länssty- relsen.

Skrivelsen med överklagandet skickas till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att Du fått beslutet. I skrivelsen skall Du redovisa varför Du tycker att beslutet är fel och hur det skall ändras. Ange alltid fastighetsbeteckningar och diarienum- mer i brevet.

Om byggnadsnämnden inte ändrar beslutet enligt Dina önskemål skickas ärendet automatiskt vidare till länsstyrelsen för prövning.

Adress: Simrishamns kommun, Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN

(63)

§ 457 Dnr 1995.414 214

Avskrivning av planärende

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Byggnadsnämnden beslutar att avskriva följande planärende.

- Detaljplan för del av Hoby 11:26 i Skillinge, Simrishamns kommun, Skåne län ___

Beslutet expedieras till:

Stadsarkitektkontoret

(64)

§ 458 Dnr 2006.672 246

Informationsärende

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitektens information läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

- Namnsättning landsbygden.

__

(65)

§ 459

Delegationsärende

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Föredrages och lägges till handlingarna följande beslut fattade med stöd av dele- gation.

Ärendebeskrivning

Stadsarkitekten §§ 2355-2378, 2006-09-13, §§ 2379-2404, 2006-09-27.

Byggnadsinspektörens § 3009, 2006-09-29.

___

(66)

§ 460

Månadsrapport – ekonomi

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitektkontorets ekonomiska redovisning om det aktuella läget för bygg- nadsnämndens och stadsarkitektkontorets intäkter och kostnader godkännes.

Det konstateras att uppsatta mål för översiktsplanearbetet ej kan nås då tjänsten som bitr. stadsarkitekt/planarkitekt ej tillsatts.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunledningskontoret

(67)

§ 461

Budget 2007

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitektens information kommer att ske vid byggnadsnämndens nästa sam- manträde den 8 november.

___

Beslutet expedieras till:

Kommunledningskontoret

(68)

§ 462

Kurser

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

2 st. deltagare skall anmälas till kommunförbundets konferens ”Planering på goda grunder” i Malmö den 21-22/11 2006.

___

(69)

§ 463

Meddelande

Föredrages och lägges till handlingarna följande meddelande.

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2006-09-06, områdesbestämmel- ser för del av området kring Hagestads mosse i Ystads kommun.

2. Dagstidningsförteckning.

3. Länsstyrelsens beslut 2006-09-15, överklagande av byggnadsnämndens beslut Hoby 18:17.

4. Länsstyrelsens beslut 2006-09-14, överklagande av byggnadsnämndens beslut Sandby 59:4.

5. Länsstyrelsens beslut 2006-08-31, angående skrivelse om skydd mot exploate- ring på Rörums backar i Simrishamns kommun.

6. Länsstyrelsens beslut 2006-09-11, tillstånd till ingrepp i fast fornlämning på fastigheten Viks Fiskeläge 71:2, Rörums socken, Simrishamns kommun.

7. Länsrätten i Skåne län dom 2006-09-21, laglighetsprövning enligt kommunal- lagen (1991:900), Hjälmaröd 3:25.

8. Länsrätten i Skåne län beslut 2006-09-20, förhandsbesked om bygglov Sjöröd 1:4.

9. Länsrätten i Skåne län underrättelse 2006-09-13, tillämpning av plan- och bygglagen, Sandby 10:27.

10. Länsrätten i Skåne län 2006-09-06, bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL); nu fråga om inhibition, Sandby 22:24.

11. Länsrätten i Skåne län 2006-09-06 bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL);

nu fråga om inhibition, Sandby 22:52.

___

(70)

§ 464 Dnr 2005.816 200

Byggnadsnämndens sammanträdesdagar

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förslag till nya sammanträdesdagar godkännes – 8 november och 28 november 2006.

___

(71)

§ 465 Dnr 2006.731 220

Riktlinjer för murar och plank

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitektkontoret får i uppdrag att upprätta riktlinjer för murar och plank m.m.

enligt förslag i stadsarkitektkontorets skrivelse.

Beslutsunderlag

Stadsarkitektkontoret skrivelse daterat 2006-10-09.

___

Beslutet expedieras till:

Stadsarkitektkontoret

(72)

§ 466 Dnr 2006.706 214

Skrivelse från Simrishamns Bostäder AB angående bostadsbyg- gande i Södra Planteringen, Simrishamn

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Förslag till ändrad detaljplan för bostadsbyggande i Södra Planteringen får upprät- tas.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Simrishamns Bostäder AB daterat 2006-10-10.

Plan- och bygglagen 5 kap. 1 §.

___

Beslutet expedieras till:

Simrishamns Bostäder AB Stadsarkitektkontoret

(73)

§ 467 Dnr 2006.684 231

Skräddaröd 1:22, nybyggnad av enbostadshus, handläggnings- rutiner

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitekten informerar om kontorets handläggningsrutiner i samband med myndighetsutövning.

Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Frågor med hänsyn till tidsaspekten m.m. i samband med behandlingen av ärendet.

___

Beslutet expedieras till:

Stadsarkitektkontoret

(74)

§ 468 Dnr 2006.382 231

Bästekille 8:22, uppförande av ett bostadshus, förhandsbesked

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Enligt uppgift kommer ny kontakt att tas med Försvarsmakten.

Information föranleder inget beslut.

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Frågan med anledning av byggnadsnämndens beslut 2006-09-18, § 373 - negativt förhandsbesked.

___

Beslutet expedieras till:

Stadsarkitektkontoret

(75)

§ 469 Dnr 2006.277 231

Gyllebo 1:362, ändring av marknivå, marklov

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Stadsarkitekten informerar om kontorets handläggningsrutiner.

Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Frågan med anledning av byggnadsnämndens beslut 2006-09-18, § 388, marklov beviljas.

___

Beslutet expedieras till:

Stadsarkitektkontoret

(76)

§ 470 Dnr 2003.765 231

Hjälmaröd 3:29, tillämpning av plan- och bygglagen, nybyggnad av gäststuga

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

Ordförande Eric Tenland får i uppdrag att företräda byggnadsnämnden vid Läns- rättens besök.

Ärendebeskrivning

Länsrätten kommer att hålla syn på platsen fredagen den 27 oktober kl. 10.00.

___

Beslutet expedieras till:

Eric Tenland

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :