• No results found

Protokoll SNAU 100519au §§ 185-197

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Protokoll SNAU 100519au §§ 185-197"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott 2010.05.19 1

Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 08.00-11.10

Beslutande

Thore Svenson (M)

ordf § 185-194 t.o.m. kl 10.30 Kjell Gustafsson (C)

ordf § 195-197 fr.o.m. kl 10.30 Stefan Westergren (S)

Övriga deltagande Sep lista

Justerare Kjell Gustafsson § 185-194, Stefan Westergren § 195-197

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen kommunhuset 2010.05.20 kl 11.30

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 185-197

Lindali Bergenzaun (§ 185-192 soc.tj.ärenden)

Ordförande

Thore Svenson § 185-194 Kjell Gustafsson § 195-197

Justerare

Kjell Gustafsson § 185-194 Stefan Westergren § 195-197 ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2010.05.19

Datum för anslagets upp-

sättande 2010.05.26

Datum för anslagets

nedtagande 2010.06.16

Förvaringsplats för proto-

kollet Socialförvaltningen kommunhuset

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Socialtjänstärenden……….. 2-9

Socialjouren………. 10

Tertialrapport 2010:1……….. 11

Projekt ”Kostnad Per Brukare” (KPB)……… 12

Urval delegeringsbeslut……… 14

Övrigt………. 15

(3)

Övriga deltagande

Jane Johansson, socialchef

Viveca Johansson, resultatenhetschef § 185 Britta Fahlgren, biståndshandläggare, § 185 Maria Tapper-Andersson, chef IFO § 186-193 Elisabeth Andersson, sektionschef, § 186-192 Ann Shrimpton, socialsekreterare, § 186 Catharina Vinge, socialsekreterare, § 187 Caroline Carlsson, socialsekreterare, § 189-192

Ann-Marie Brander, utredare/utvecklare inom ÄO, § 193-197 Yvonne Hofling, ekonom, § 193-197

Lindali Bergenzaun, sekreterare

(4)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2010.05.19 2

Utdragsbestyrkande SN AU § 193

Socialjouren

Beslut

Uppdra åt förvaltningen att se över de delar som behöver förändras inför infö- randet av gemensam socialjour

_________

Arbetsutskottet och förvaltningen diskuterar kring planeringen inför införandet av gemensam socialjour

_________

(5)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2010.05.19 3

Utdragsbestyrkande SN AU § 194

Tertialrapport 2010:1

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar tertialrapport 2010:1 till Kommunfullmäktige Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över hemtjänstorganisationen då flera enheter aviserar ett underskott

_________

Ekonom Yvonne Hofling redogör för tertialrapport 2010:1 som visar en pro- gnos på 1169 tkr i underskott vid årets slut.

_________

(6)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2010.05.19 4

Utdragsbestyrkande SN AU § 195

Projekt ”Kostnad Per Brukare” (KPB)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden tecknar avtal med Ensolution AB för att ingå i projektet Kost- nad Per Brukare (KPB).

_______

Bakgrund

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika insat- ser inom äldre- och handikappomsorgen samt för hur insatserna kan knytas till den enskilde brukaren eller grupper av brukare. KPB bygger på avidentifierade individdata, vilket innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. Till äldre- och handikappomsorg hör alla insatser som kommunerna har ansvar för och som riktar sig till äldre och till personer funktionsnedsättning.

Det främsta användningsområdet för KPB är uppföljning, analys och styrning i den egna kommunen, men KPB kan också användas i andra sammanhang.

Ökade inslag av prestationsbaserade resursfördelningssystem diskuteras i flera kommuner. Att styra resurser efter hur brukarnas behov förändras är viktigt för att åstadkomma en produktiv verksamhet. En god grundinformation om kostnader och prestationer är viktigt för ett välfungerande resursfördelningssy- stem.

I dagsläget pågår det ett omfattande arbete i kommunen med att införa kund- valssystem. I korthet innebär detta att brukaren själv kan välja leverantör av service- och omvårdnadstjänster.

Med denna möjlighet är det extra viktigt för en kommun att kunna följa upp och styra sina egna kostnader.

Fler och fler kommuner väljer att lägga ut en större andel verksamheter på entreprenad. För att åstadkomma ett bra underlag inför en sådan utveckling krävs god detaljinformation om insatskostnader och deras påverkbarhet.

Både Socialstyrelsen och SKL presenterar olika jämförande analyser av diverse nyckeltal. I dessa jämförelser ges ökat fokus på kvalitet. För att utvidga jämfö- relserna med bl.a. produktivitet och kostnader är information från KPB ett viktigt komplement.

(7)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2010.05.19 5

Utdragsbestyrkande Beredning

Projektet utförs av Ensolution AB som driver projektet i samverkan med Sve- riges Kommuner och Landsting. Avtal tecknas med Ensolution AB. Förvalt- ningen har haft två möten med företaget där ekonom, IFO-chef och förvalt- ningschef medverkat vid första mötet. Nästkommande möte medverkade även utvecklare/utredare för respektive verksamhetsområde och systemförvaltare för verksamhetssystemet Procapita. Förvaltningen ser goda förutsättningar för analys och förbättrat underlag till framtida utveckling med KPB som metod.

Socialnämndens samtliga verksamhetsområden kan använda metoden. Gällan- des vård och omsorg får vi ut verksamhetsdata ur Procapita, på det vis meto- den är uppbyggd för, först april 2010. Av den anledningen kan projektet starta upp först januari 2011.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för medverkan i KPB är 160 000 SEK för första året, uppdelat på 80 000 SEK för projektet och 80 000 SEK för systemstödet. Kostnaden för systemstödet är uppdelat på 50 000 SEK i licensavgift och en årlig avgift på 10 000 SEK + 20 000 SEK för support och drift. Kostnader för resor och ev.

logi tillkommer. Påföljande år beräknas kostnaden för uppdatering ligga på ungefär 80-90 000 SEK. Priser exclusive moms. Önskas medverkan även i KPB inom IFO så tillkommer 80 000 SEK i projektkostnad.

Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet _________

(8)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2010.05.19 6

Utdragsbestyrkande SN AU § 196

Urval delegeringsbeslut

Beslut

Följande delegeringsbeslut skall redogöras för vid socialnämndens samman- träde:

A10/549 Biståndshandläggare Äldre- och handikappomsorgen

B10/1235 Handläggare Individ- och familjeomsorgen

_________

Arbetsutskottet genomför urval ur delegeringsbeslut för april månad.

_________

(9)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2010.05.19 7

Utdragsbestyrkande SN AU § 197

Övrigt

Utredare/utvecklare inom ÄO, Ann-Marie Brander, informerar om att plane- ringen av höstens seniordag har startat.

Socialchef Jane Johansson informerar om genomfört upptaktsmöte gällande projektet ”Lyftet”

_________

References

Related documents

Tillämpning av lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd förtydligas via riktlinjer från MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska hos Socialnämnden) för hälso-

Några menade också att det inte bara handlar om tids- brist när det sociala innehållet i äldreomsorgen får stå tillbaka för den medicinska omvårdnaden.. Det handlar också

arbetsrutinerna, planerade beslut som vid snabba händelser. En välformulerad informations- och kommunikationspolicy klargör vem som har ansvaret för en viss situation, vilket

16 kapitlet 6 f-h §§ SoL innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § skall rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till In- spektionen för

Kommunen kan också i vissa fall minska minimibelopp (8 kap 8 § 2 st SoL) om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att

Gällivare Pajala Älmhult Högsby Gislaved Luleå Älvsbyn Boden Uddevalla Karlskrona Fagersta Gagnef Eslöv Kramfors Göteborg Ludvika Växjö Alvesta Olofström

Projektet som redovisas i den här rapporten har genomförts i Borlänge kommun inom ramen för InfoVU och har haft syftet att utveckla en modell för individrelaterad

Relevanta i det här sammanhanget är alla verksamheter och insatser som kommunen tillhandahåller inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning i enlighet

Diagrammet i bild 26 visar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ger en indikation om normer och regler tillämpas olika i kommunerna för brukare 20-24 år, men även till

I den här rapporten redovisas hur Kostnad per brukare (KPB), dvs. en in- dividrelaterad insats- och kostnadsredovisning kan beräknas inom vård och omsorg i Östersunds kommun. Den

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.. Metoden bygger

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg.. Metoden kan användas för att få fram bättre information om

En adekvat strategi för en balans mellan insatser inom ordinärt och särskilt boende i kombination med satsning på brukare med framtida ökade behov borde kunna resultera i

Kostnad per dygn inom särskilt boende, egen regi, exklusive boende för psykiskt funktionshindrade Kommunerna är grupperade i tre olika nivåer uti- från kostnaden per

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilde brukaren. Genom att KPB bygger

Detta leder å ena sidan till få ytterfall inom ordinärt boende men å andra sidan till att kostnaderna inom särskilt boende ökar, eftersom vissa brukare hade kunnat bo kvar i det

Diagrammet i bild 26 visar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ger en indikation om normer och regler tillämpas olika i kommunerna för brukare 20-24 år, men även till

brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare för yngre respektive vuxna för samtliga insatser. • Kostnad per invånare,

Syftet med denna analys är att undersöka om vi har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion.. Hur ser vår

• Kostnad per invånare för öppenvård och öppen verksamhet sammanslaget hamnar Tierps kommun lågt i den externa jämförelsen... SoL

– Lika höga totala kostnader (SÄB, ORB & LSS) – Lika stor andel LSS av de totala kostnaderna – Lika många brukare inom LSS.. Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00

• Totalt har kostnaderna för externa placeringar (inkl. kostnader för Vårnäs öppet intag) ökat med ca 2,2 MSEK.. Kalle Pettersson, Jan van Helleputte -

Agnes hemtjänstavgift skulle egentligen varit   kr/månad, men reglerna gör att hon inte behöver betala något alls för den hjälp hon får av hemtjänsten.. Det Agnes