MAGNOLIA BOSTAD. Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar KURS (SEK): 83,0 INTRODUCE.

Full text

(1)

3 139,2 1 mån (%) 5,4

Nettoskuld (MSEK)* 691,0 3 mån (%) 11,4

Enterprise Value (MSEK) 3 830,2 12 mån (%) N/A

Soliditet (%) 41,7 YTD (%) -0,9

Antal aktier f. utsp. (m) 37,8 52-V Högst 86,5

Antal aktier e. utsp. (m) 38,0 52-V Lägst 33,0

Free Float (%) 43,72 Kortnamn MAG

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 140,5 875,7 1 186,6 1 102,8

EBITDA (MSEK) 48,7 366,6 525,0 507,8

EBIT (MSEK) 47,3 357,1 522,9 505,7

EBT (MSEK) 29,8 307,3 477,9 465,5

EPS 0,93 7,35 11,44 11,14

DPS (SEK) 0,00 1,00 1,50 2,65

Omsättningstillväxt (%) -2,1 523,1 35,5 -7,1

EPS tillväxt (%) 42,3 347,6 173,8 -2,6

EBIT-marginal (%) 33,7 40,8 44,1 45,9

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) N/A 11,4 7,3 7,5

P/BV (x) N/A 4,1 2,6 2,0

EV/Omsättning (x) N/A 4,2 3,2 3,5

EV/EBITDA (x) N/A 15,1 7,3 7,5

EV/EBIT (x) N/A 15,7 7,3 7,6

Direktavkastning (%) N/A 1,2 1,8 3,2

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Fredrik Holmström 56,3% 0,5628 56,3%

Danske Invest & Danica Pension 8,3% 0 8,3%

Nordnet Pensionsförsäkring 6,0% 0 6,0%

Svolder 2,9% 0 2,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Fredrik Holmström 2Q-rapport

VD Fredrik Lidjan 3Q-rapport

RÖSTER

• Kraftig tillväxt i projektportföljen

• Mindre estimatförändringar

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Starkaste kvartalet någonsin. Justerat för jämförelsestörande poster rapporterade Magnolia Bostad sitt starkaste kvartal någonsin med en omsättning om 210 MSEK ett rörelseresultat om 99,5 MSEK. Magnolia Bostad sålde under kvartalet fastigheter med 424 bostäder varav 345 var hyresrätter och 79 var bostadsrätter. Aktiviteten är generellt sett något lägre under årets första och tredje kvartal. Givet vad som hittills kommunicerats är en betydligt högre försäljningsnivå att vänta i nästkommande kvartal.

Kraftig tillväxt i projektportföljen. Under föregående år sålde Magnolia Bostad fastigheter med ca 1 600 bostäder och motsvarande siffra för innevarande år förväntas stiga till ca 2500. Bolaget känner av en hög efterfrågan på hyresrättsprojekt från institutionella investerare men är fortsatt selektiva med vilka projekt de går in i. Anledningen till detta är delvis att Magnolia Bostad är måna om att uppfattas som en långsiktig och noggrann aktör som bygger långsiktiga relationer med kommuner såväl som institutioner. Efter kvartalets utgång kommunicerades ytterligare en s.k.

”Magnoliaaffär” (företagsledningens egen benämning vilken innebär att alla moment i processen sker nästan simultant) där 436 lägenheter i Södertälje såldes till SPP Fastigheter. Efter att denna affär adderats innehåller projektportföljen strax över 8000 bostäder.

Mindre estimatförändringar. Med anledning av tidigare nämnd ”Magnoliaaffär” samt en för 2016 annorlunda mix av hyresrätter kontra bostadsrätter än tidigare förväntat gör vi mindre förändringar i våra estimat. Vi räknar med att Magnolia Bostad säljer fastigheter med ca 2 500 bostäder under 2016 men skulle inte bli förvånade om totalen blir något högre med anledning av att ytterligare ”Magnoliaaffärer” genomförs.

Huruvida bolaget kan upprätthålla en försäljningsnivå om 2500 bostäder per år de kommande åren beror på hur väl de lyckas med projekttillförseln till portföljen. Det är därför av stor vikt att bolaget upprätthåller god kontakt med de kommuner de vill vara aktiva i. Bolaget är i dagsläget endast aktivt i ca 20 av landets kommuner och det bör således finnas utrymme att addera ytterligare marknader framgent.

Marknadsvärde (MSEK)

BOLAGSBESKRIVNING

2016-08-23

Magnolia Bostad utvecklar och förädlar fastigheter med fokus på

attraktiva lägen i främst storstadsområden. Bolagets process omfattar förvärv, finansiering, konceptutveckling, försäljning och byggnation.

Projektportföljen innehåller cirka 8 000 bostäder.

2016-11-22 28

38 48 58 68 78 88

2015-10-06 2016-01-04 2016-03-31

MAG OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16E 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 19 89 371 397 210 491 117 368 144 141 876 1 187 1 103 971

Rörelsekostnader -18 -35 -309 -268 -110 -298 -66 -188 -119 -92 -662 -662 -595 -518

EO-poster 153 0 0 -33 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0

EBITDA 2 54 62 96 100 194 51 180 25 49 367 525 508 452

Avskrivningar -8 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -10 -2 -2 -2

EBIT 146 54 62 96 99 193 51 180 24 47 357 523 506 450

Finansnetto -7 -17 -9 -16 -14 -11 -10 -10 -3 -18 -50 -45 -40 -39

EBT 139 37 52 79 86 183 40 169 21 30 307 478 466 412

Skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0

Nettoresultat 139 37 52 79 86 183 40 169 21 29 278 433 421 372

EPS f. utsp. (SEK) 4,43 0,86 1,30 1,77 2,01 4,83 1,06 4,48 0,66 0,93 7,60 11,44 11,14 9,85

EPS e. utsp. (SEK) 4,43 0,86 1,30 1,77 2,01 4,83 1,06 4,48 0,66 0,93 7,60 11,44 11,14 9,85

Omsättningstillväxt Q/Q -85% 358% 318% 7% -47% 134% -76% 213% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y nmf nmf nmf 210% 984% 134% -76% 213% nmf -2,1% 523,1% 35,5% -7,1% -12,0%

Just. EBITDA marginal 10% 61% 17% 32% 48% 39% 44% 49% 17,2% 34,7% 28,2% 44,2% 46,0% 46,6%

Just. EBIT marginal 754% 61% 17% 32% 47% 39% 43% 49% 16,5% 33,7% 27,1% 44,1% 45,9% 46,4%

Just. EBT marginal -72% 42% 14% 28% 41% 37% 34% 46% 14,3% 21,2% 21,4% 40,3% 42,2% 42,4%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen -10 38 -90 362 423 375 EPS 0,66 0,93 7,35 11,44 11,14 9,85

Förändring rörelsekapital -36 -267 -59 89 7 94 Just. EPS 0,66 0,93 4,18 11,44 11,14 9,85

Kassaflöde löpande verksamheten -47 -229 -150 451 430 469 BVPS 6,07 8,10 20,36 32,00 40,49 47,34

Kassaflöde investeringar -22 -15 0 -15 -17 -15 CEPS -1,49 -7,32 -3,95 11,92 11,38 12,39

Fritt kassaflöde -68 -244 -149 436 414 454 DPS 0,00 0,00 1,00 1,50 2,65 3,00

Kassaflöde fin. verksamheten 71 258 305 -38 -100 -113 ROE 11% 13% 54% 44% 31% 22%

Nettokassaflöde 3 14 156 398 314 341 Just. ROE 11% 13% 54% 44% 31% 22%

Soliditet 51% 32% 41% 47% 52% 56%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

7 14 5 5 5 5 Antal A-aktier (m) -

23 37 193 591 905 1 245 Antal B-aktier (m) 37,8

370 792 1 887 2 587 2 922 3 195 Totalt antal aktier (m) 37,8

190 253 770 1 210 1 531 1 790 +46 (0) 8 470 50 80

123 457 537 270 -43 -384 www.magnoliabostad.se

229 587 969 1 117 1 110 1 016

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

256 210 1 103 1 187 1 105 1 103

EBIT 96 99 569 523 580 506

Just. EPS (SEK) 2,50 2,01 10,87 11,44 11,10 11,14

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Rörelsekapital

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

Omsättning

###

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Magnolia Bostad Grev Turegatan 11 A

Box 5853 102 40 Stockholm MSEK

2016E Estimat

2017E

Förändring

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 1Q 2016A

-18%

4%

-20%

Förändring Skillnad

0%

-13%

0%

8%

-8%

5%

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALER

JUSTERAD RÖRELSEMARGINAL, Q/Q JUSTERAD EBITDA-MARGINAL, Q/Q

-100 0 100 200 300 400 500 600

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

0 100 200 300 400 500 600

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-8,0X -6,0X -4,0X -2,0X 0,0X 2,0X 4,0X 6,0X 8,0X 10,0X 12,0X

-600 -400 -200 0 200 400 600

2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -100%

900%

1900%

2900%

3900%

4900%

5900%

6900%

7900%

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2E Q3E Q4E

2015 2016

-80%

20%

120%

220%

320%

420%

520%

620%

720%

820%

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016

(4)

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

Magnolia Bostad bildades 2009 och noterades på First North i juni 2015. Bolaget utvecklar och förädlar fastigheter med fokus på attraktiva lägen i främst storstadsområden och regionstäder i Sverige. Projektportföljen omfattar cirka 8 000 bostäder och bolagets process omfattar förvärv, finansiering, konceptutveckling och byggnation. Verksamheten är indelad i de två affärsområdena hyresrätter och bostadsrätter. Kundbasen utgörs av både institutioner och konsumenter och de fastigheter som utvecklas med hyresrätt avyttras till större svenska institutioner eller fastighetsbolag. I bostadsrättsprojekten vänder sig bolaget främst till privata bostadsköpare. Ett eget bolag bildas för varje projekt för att trygga en minskad risk i projektutvecklingen. Magnolia Bostad har ingen egen byggverksamhet men för att säkerställa kvaliteten i samtliga projekt är bolaget alltid det som styr och leder projekten. Vidare så byggstartar projekten först då försäljningen till stor del är säkerställd.

BOLAGSBESKRIVNING

Upplåtelseform och geografisk fördelning (kvm)*

* Per Q1-rapport

Bostadsrätt Hyresrätt

Storstockholm

Uppsala

Öresundsregionen

och Göteborg

Övrigt

(5)

Analys utarbetad av: Jonas Hellström, analytiker, Remium DISCLAIMER

Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i detta dokument baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i materialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i detta dokument före publicering.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Värderingsmetoder

Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Magnolia Bostad: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Magnolia Bostad. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat detta dokument, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller ingen ersättning som är knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag.

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :