Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

604,3 1 mån (%) 14,5

Nettoskuld (MSEK) 227,6 3 mån (%) 17,8

Enterprise Value (MSEK) 831,9 12 mån (%) 32,5

Soliditet (%) 28,7 YTD (%) 11,6

Antal aktier f. utsp. (m) 12,3 52-V Högst 52,75

Antal aktier e. utsp. (m) 12,3 52-V Lägst 35,50

Free Float (%) 66,4 Kortnamn DIST

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 1 391 1 575 1 699 1 775

EBITDA (MSEK) 72 80 94 103

EBIT (MSEK) 65 72 84 93

EBT (MSEK) 59 62 74 83

EPS (just. SEK) 3,32 3,43 4,18 4,78

DPS (SEK) 1,50 1,60 2,25 2,50

Omsättningstillväxt (%) 36,2 13,2 7,9 4,5

EPS tillväxt (%) 211,5 3,2 21,8 14,6

EBIT-marginal (%) 4,7 4,6 4,9 5,2

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 11,1 13,9 11,8 10,3

P/BV (x) 2,1 2,6 2,4 2,1

EV/Omsättning (x) 0,4 0,5 0,5 0,5

EV/EBITDA (x) 8,4 9,7 8,8 8,1

EV/EBIT (x) 9,4 10,9 9,9 8,9

Direktavkastning (%) 3,0 3,3 4,6 5,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Ribbskottet AB 12,3% 0,123 12,3%

Avanza Pension 11,3% 0,113 11,3%

Catella Fonder 10,0% 0,1002 10,0%

Athanase Industrial Partners Fund 8,6% 0 8,6%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Arne Myhrman 2Q-rapport

VD Siamak Alian 3Q-rapport

CFO Ove Ewaldsson

Analytiker: Markus Henriksson

markus.henriksson@remium.com, 08 454 32 11

2016-08-17

DistIT är leverantör och distributör av IT-produkter i Norden.

Företagets produktsortiment består av bl.a. kablage, produkter för lagring, tillbehör för mobila enheter, datorkomponenter m.m.

2016-10-27 BOLAGSBESKRIVNING

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

• Stark Q1-rapport

• Alcadon noteras under 2016

• Justerade estimat

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Stark Q1-rapport. Omsättningen uppgick till 384,7 MSEK (353,5) motsvarande en tillväxt om 8% jämfört med ifjol. Rörelseresultatet förbättrades med 22% till 19,4 MSEK (15,9) vilket var högre än vad vi hade räknat med (även om vi exkluderar rekonstruktionskostnaden på 3,6 MSEK vi tagit höjd för, som istället kan komma att påverka Q2 med maximalt 3,2 MSEK). Alcadons omsättning stod i stort sett still men en förbättrad bruttomarginal och bibehållen kostnadsbas medförde att rörelseresultatet ökade till 9,4 MSEK (8,6). Aurora ökade sin omsättning markant till 155,4 MSEK (129,7) men bruttomarginalen sjönk till 24,6% (28).

Både omsättning och bruttomarginal var påverkat av satsningen på de nya varumärkena Braun, Oral B och Duracell. Rörelseresultatet ökade till 3,6 MSEK (3,1).

SweDeltaco redovisade en försäljning om 160,9 MSEK (154,1), höjde bruttomarginalen till 24,1% (21,2) och lyckades hålla en god kostnadskontroll. Rörelseresultatet steg till 6 MSEK (3,8). Alcadon kom in i linje med förväntan, Aurora en bit under, medan SweDeltaco levererade över våra förväntningar.

Alcadon noteras under 2016. Arbetet har påbörjats med att särnotera distributören inom data- och telekommunikation, Alcadon, genom ett Lex Asea-förfarande. Verksamheten har utvecklats väl sedan bolaget köptes 2012 och någon gång under 2016 ska bolaget noteras för att utvecklas på egen hand. DistIT har även lanserat en ny produktlinje, Nordic Home Culture (NHC), med liknande koncept som tidigare produktlinjer (bl.a. direktimport från Kina). Under 2016 kommer marknadsföringssatsningar att implementeras och det är först 2017 som NHC kommer att ge utväxling på resultatet. SweDeltacos Egna Märkes Varor (EMV) växte med 9% i kvartalet.

Justerade estimat. Då Q1 kom in över förväntan med både bättre omsättningstillväxt och bruttomarginal höjer vi estimaten något för SweDeltaco, vilket resulterar i en mindre uppjustering för 2016E. Rapporten visar på en stabil underliggande försäljnings- och vinstutveckling och avslutningsvis väljer vi att ta höjd för den kostnad om maximalt 3,2 MSEK som kan komma att påverka Auroras rörelseresultat i Q2.

NASDAQ OMX First North Industrivaror

30 35 40 45 50 55

2015-04-27 2015-07-23 2015-10-15 2016-01-14 2016-04-11

DIST OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16E 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 354 362 383 476 385 386 418 510 1 021 1 391 1 575 1 699 1 775 1 855

KSV -263 -271 -293 -363 -285 -289 -317 -387 -743 -1 036 -1 194 -1 277 -1 333 -1 391

Bruttovinst 90 90 90 113 100 97 102 123 278 355 381 422 442 464

Övriga rörelsekostnader -75 -77 -68 -85 -81 -83 -74 -91 -243 -283 -301 -328 -339 -354

EBITDA 16 13 23 28 19 14 28 33 35 72 80 94 103 109

Avskrivningar -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -13 -7 -8 -10 -10 -11

EBIT 14 12 21 25 16 12 26 30 23 65 72 84 93 98

Finansnetto -6 -1 -2 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -6 -10 -10 -10 -10

EBT 8 11 20 24 14 9 23 28 20 59 62 74 83 88

Skatt -2 -2 -4 -5 -3 -2 -5 -6 -5 -13 -13 -16 -18 -19

Minoritetsandel -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -6 -7 -7 -7 -7

Resultat 5 7 13 17 10 6 16 19 13 41 42 51 59 63

Omräkningseffekter 0 -2 0 -2 0 0 0 0 -4

EPS f. utsp. (SEK) 0,44 0,55 1,07 1,36 0,80 0,50 1,29 1,58 1,19 3,32 3,43 4,18 4,78 5,10

EPS e. utsp. (SEK) 0,44 0,55 1,07 1,36 0,80 0,50 1,29 1,58 1,07 3,32 3,43 4,18 4,78 5,10

Omsättningstillväxt Q/Q -18,2% 2,3% 6,1% 24,3% -19,2% 0,3% 8,4% 22,0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 14,7% 16,8% 12,5% 10,2% 8,8% 6,8% 9,1% 7,1% 106,6% 36,2% 13,2% 7,9% 4,5% 4,5%

Bruttomarginal 25,6% 24,9% 23,6% 23,8% 26,0% 25,1% 24,3% 24,2% 27,2% 25,5% 24,2% 24,8% 24,9% 25,0%

Just. EBITDA marginal 4,5% 3,7% 6,0% 5,9% 5,0% 3,7% 6,7% 6,4% 3,5% 5,2% 5,1% 5,5% 5,8% 5,9%

Just. EBIT marginal 4,0% 3,2% 5,5% 5,3% 4,2% 3,0% 6,1% 5,9% 2,2% 4,7% 4,6% 4,9% 5,2% 5,3%

Just. EBT marginal 2,3% 3,0% 5,1% 5,0% 3,7% 2,4% 5,5% 5,4% 1,9% 4,2% 3,9% 4,4% 4,7% 4,8%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 22,8 59,2 65,2 65,0 68,6 74,0 EPS 1,19 2,92 3,43 4,18 4,78 5,10

Förändring rörelsekapital -64,3 -42,8 -13,7 -6,4 -33,4 -23,2 Just. EPS 1,07 3,32 3,43 4,18 4,78 5,10

Kassaflöde löpande verksamheten -41,5 15,9 38,0 51,3 35,2 50,8 BVPS 13,78 18,04 18,01 20,71 23,24 25,85

Kassaflöde investeringar -67,9 -28,4 -60,3 -15,0 -17,8 -18,6 CEPS -3,38 1,29 3,09 4,18 2,87 4,14

Fritt kassaflöde -109,4 -12,5 -22,3 36,3 17,5 32,2 DPS 1,20 1,50 1,60 2,25 2,50 3,00

Kassaflöde fin. verksamheten 97,9 34,5 30,0 6,5 -27,6 -30,7 ROE 8% 21% 19% 22% 22% 21%

Nettokassaflöde -11,5 22,0 7,7 42,8 -10,2 1,5 Just. ROE 8% 21% 19% 22% 22% 21%

Soliditet 28% 30% 26% 27% 29% 31%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

55 69 100 99 99 99 Antal A-aktier (m) -

37 59 66 110 99 101 Antal B-aktier (m) 12,3

596 742 855 935 969 1 018 Totalt antal aktier (m) 12,3

169 222 221 254 285 317 +46(0)8 555 762 00

142 152 200 183 193 192

194 246 265 275 308 332

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

375 385 1 669 1 699 1 753 1 775

EBIT 12,0 16,3 79,0 83,9 90,0 93,1

Just. EPS (SEK) 0,64 0,80 3,84 4,18 4,73 4,78

www.distit.se

*Inklusive konvertering av konvertibelt skuldebrev i Q2 2014, konvertering till IFRS för 2014, vilket primärt påverkar avskrivningarna. Vi har ej exkluderat Alcadon i våra estimat.

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

24,7%

1,8%

6,2%

8,8%

2016E Estimat

2017E

2,6%

35,8%

Förändring Förändring

Skillnad Eget kapital

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning 1,3%

3,5%

1,1%

1Q 2016A RESULTATRÄKNING*

MSEK

BALANSRÄKNING* BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE* DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL*

MSEK

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar

Alfred Nobels Allé 109 146 48 Tullinge

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING & FÖRSÄLJNING I DOTTERBOLAG

EBIT-MARGINAL PER SEGMENT OMSÄTTNING I DOTTERBOLAG (MSEK)

0 20 40 60 80 100 120

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0 100 200 300 400 500 600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2EQ3EQ4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X 3,0X 3,5X 4,0X 4,5X

0 50 100 150 200 250

2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

0 50 100 150 200 250

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2014A 2015A 66,00 2016A

Alcadon Aurora SweDeltaco -5%

0%

5%

10%

15%

20%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

2013A 2014A 2015A 2016A

Alcadon Aurora SweDeltaco

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

BOLAGSBESKRIVNING

DistITs affärsidé är att med korta leveranstider och till konkurrenskraftiga priser erbjuda ett attraktivt sortiment av IT-produkter. DistIT har över 5 000 kunder inom de flesta branscher, exempelvis distributörer, datorbutiker, installatörer, industrier, postorderföretag och varuhus. Några av de största kunderna är kända bolag som Dustin, MediaMarkt, NetOnNet, Svanströms och Jula. Slutkunderna är så väl privatpersoner som företag (B2B), i dagsläget är försäljningen relativt jämt fördelad medan de båda områdena.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Egna varor/ övriga varumärken årsredovisning 2015, Geografi årsredovisning 2015

Egna varumärken

Övriga varumärken

Sverige

Finland

Norge

Danmark

Övriga Europa

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium

DISCLAIMER

Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i detta dokument baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i materialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i detta dokument före publicering.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Värderingsmetoder

Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till DistIT, dels Introduce, dels uppdrag som Certified Adviser. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för DistIT. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat detta dokument, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller ingen ersättning som är knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag.

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :