MAGNOLIA BOSTAD. Ännu ett starkt kvartal Projektportföljen växer Estimatförändringar INTRODUCE.SE

Full text

(1)

4 765,6 1 mån (%) 40,2

Nettoskuld (MSEK) 992,7 3 mån (%) 34,2

Enterprise Value (MSEK) 5 758,3 12 mån (%) N/A

Soliditet (%) 37,7 YTD (%) 49,4

Antal aktier f. utsp. (m) 37,8 52-V Högst 130,0

Antal aktier e. utsp. (m) 38,0 52-V Lägst 36,2

Free Float (%) 43,72 Kortnamn MAG

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 141 876 1 141 1 022

EBITDA (MSEK) 49 367 425 461

EBIT (MSEK) 47 357 423 463

EBT (MSEK) 30 307 331 367

EPS 0,93 7,60 7,15 8,74

DPS (SEK) 0,00 1,00 1,50 2,65

Omsättningstillväxt (%) -2,1 523,1 30,2 -10,4

EPS tillväxt (%) 42,3 373,3 61,2 22,2

EBIT-marginal (%) 33,7 40,8 37,1 45,3

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) N/A 11,1 17,7 14,5

P/BV (x) N/A 4,1 4,6 3,8

EV/Omsättning (x) N/A 4,2 5,0 5,6

EV/EBITDA (x) N/A 15,1 13,6 12,5

EV/EBIT (x) N/A 15,7 13,6 12,4

Direktavkastning (%) N/A 1,2 1,2 2,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Fredrik Holmström 56,3% 0,5628 56,3%

Danica Pension 8,3% 0 8,3%

Nordnet Pensionsförsäkring 5,1% 0 5,1%

Länsförsäkringar Fonder 4,8% 0 4,8%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Fredrik Holmström 3Q-rapport

VD Fredrik Lidjan 4Q-rapport

CFO Erik Rune

RÖSTER

• Projektportföljen växer

• Estimatförändringar

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Ännu ett starkt kvartal. Omsättningen i Q2 ökade till 433,5 MSEK (88,8) och rörelseresultatet uppgick till 115,3 MSEK (53,8). Under kvartalet sålde Magnolia Bostad 901 bostäder varav 890 var hyresrätter och 11 var bostadsrätter. Den stora avvikelsen gentemot våra förväntningar är främst hänförligt till att vi i vårt estimat för det andra kvartalet resultatförde försäljningen av drygt 300 hyresrätter till SEBs bostadsfond Domestica II. Projektet är villkorat finansiering och förväntas att realiseras under Q3. Magnolia Bostad ser även fortsatt över möjligheten att vid försäljning av 100% hyresrätter till en kund sondera terrängen för möjliga bostadsrätter fram till och med byggstart. Vid stort intresse kan delar av hyresrättsprojektet istället bli bostadsrätter, vilket medför en högre vinst än om enbart hyresrätter byggs. Denna högre vinst delas sedan lika med kunden och på så sätt kan Magnolia få en högre marginal utan att ta högre risk.

Projektportföljen växer. Vid utgången av föregående kvartal uppgick projektportföljen till 7597 lägenheter och under Q2 ökade den med ytterligare 1470 bostäder, motsvarande en sekventiell ökning med 19%. Magnolia Bostad är således inne i en expansiv fas med hög efterfrågan och det framgår än tydligare i att bolaget under kvartalet har anställt hela 12 nya medarbetare. Bolagets ambition är att under andra halvan av 2016 fortsätta expansionen i projektportföljen i samma takt som under H1. Magnolia Bostad har även emitterat ett obligationslån om 600 MSEK med totalt rambelopp om 750 MSEK till en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,25%. En del av likviden gick åt till att återlösa de tidigare obligationerna, vilket är positivt då de hade räntor om 8,00% och resterande likvid kommer att användas för Magnolia Bostads framtida expansion.

Estimatförändringar. Våra prognoser för 2016 innefattar att Magnolia Bostad säljer strax över 2500 bostäder men därutöver finns givetvis möjligheten att bolaget genomför ytterligare partneraffärer. Vi har i tidigare reviews inte tagit hänsyn till minoritetens andel av resultatet vilket i denna review medför kraftigt sänkta EPS-estimat jämfört med tidigare.

Marknadsvärde (MSEK)

BOLAGSBESKRIVNING

Analytiker: Markus Henriksson

2016-11-22

Magnolia Bostad utvecklar och förädlar fastigheter med fokus på

attraktiva lägen i främst storstadsområden. Bolagets process omfattar förvärv, finansiering, konceptutveckling, försäljning och byggnation.

Projektportföljen innehåller cirka 9 000 bostäder.

2017-02-24 65

75 85 95 105 115 125 135

2016-01-22 2016-04-19 2016-07-15

MAG OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 19 89 371 397 210 434 195 303 144 141 876 1 141 1 022 1 127

Rörelsekostnader -18 -35 -309 -268 -110 -318 -103 -185 -119 -92 -662 -716 -561 -603

EO-poster 153 0 0 -33 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0

EBITDA 2 54 62 96 100 116 91 118 25 49 367 425 461 523

Avskrivningar -8 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -10 -2 2 -2

EBIT 146 54 62 96 99 115 91 117 24 47 357 423 463 521

Finansnetto -7 -17 -9 -16 -14 -29 -24 -24 -3 -18 -50 -92 -96 -95

EBT 139 37 52 79 86 86 66 93 21 30 307 331 367 426

Minoritet 0 -5 -3 -12 -10 -21 -7 -23 -19 -61 -37 -43

Skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0

Nettoresultat 139 33 49 67 76 65 60 70 21 29 288 270 330 384

EPS f. utsp. (SEK) 3,67 0,86 1,30 1,77 2,01 1,71 1,58 1,85 0,66 0,93 7,60 7,15 8,74 10,15

EPS e. utsp. (SEK) 3,65 0,86 1,30 1,77 2,00 1,71 1,57 1,84 0,66 0,93 7,57 7,12 8,70 10,10

Omsättningstillväxt Q/Q -85% 358% 318% 7% -47% 107% -55% 56% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y nmf nmf nmf 210% 984% 388% -48% -24% nmf -2,1% 523,1% 30,2% -10,4% 10,3%

Just. EBITDA marginal 10% 61% 17% 32% 48% 27% 47% 39% 17,2% 34,7% 28,2% 37,2% 45,1% 46,5%

Just. EBIT marginal 754% 61% 17% 32% 47% 27% 47% 39% 16,5% 33,7% 27,1% 37,1% 45,3% 46,3%

Just. EBT marginal -72% 42% 14% 28% 41% 20% 34% 31% 14,3% 21,2% 21,4% 29,1% 35,9% 37,8%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen -10 38 -90 72 328 386 EPS 0,66 0,93 7,57 7,12 8,70 10,10

Förändring rörelsekapital -36 -267 -59 5 -28 -101 Just. EPS 0,66 0,93 4,42 7,12 8,70 10,10

Kassaflöde löpande verksamheten -47 -229 -150 77 301 285 BVPS 6,07 8,10 20,28 27,22 33,28 40,39

Kassaflöde investeringar -22 -15 0 -1 -1 -1 CEPS -1,49 -7,32 -3,94 2,02 7,91 7,50

Fritt kassaflöde -68 -244 -149 76 299 284 DPS 0,00 0,00 1,00 1,50 2,65 3,00

Kassaflöde fin. verksamheten 71 258 305 305 -100 -113 ROE 11% 13% 56% 30% 29% 27%

Nettokassaflöde 3 14 156 382 199 170 Just. ROE 11% 13% 56% 30% 29% 27%

Soliditet 51% 32% 41% 39% 43% 47%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

7 14 5 5 5 5 Antal A-aktier (m) -

23 37 193 574 774 944 Antal B-aktier (m) 37,8

370 792 1 887 2 630 2 957 3 275 Totalt antal aktier (m) 37,8

190 253 770 1 034 1 264 1 534 +46 (0) 8 470 50 80

123 457 537 659 460 289 www.magnoliabostad.se

229 587 969 1 402 1 430 1 531

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

625 434 1 187 1 141 1 103 1 022

EBIT 262 115 523 423 506 463

Just. EPS (SEK) 4,83 1,71 11,44 7,12 11,14 8,70

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Rörelsekapital

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

Omsättning

###

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Magnolia Bostad Grev Turegatan 11 A

Box 5853 102 40 Stockholm MSEK

2016E Estimat

2017E

Förändring

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2Q 2016A

-31%

-56%

-65%

Förändring Skillnad

-7%

-9%

-22%

-4%

-19%

-38%

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALER

JUSTERAD RÖRELSEMARGINAL, Q/Q JUSTERAD EBITDA-MARGINAL, Q/Q

-100 0 100 200 300 400 500 600

0 200 400 600 800 1000 1200

2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3E Q4E

2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-7,0X -5,0X -3,0X -1,0X 1,0X 3,0X 5,0X 7,0X 9,0X 11,0X

0 100 200 300 400 500 600 700

2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -60%

40%

140%

240%

340%

440%

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3E Q4E

2015 2016

-80%

20%

120%

220%

320%

420%

520%

620%

720%

820%

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3E Q4E

2014 2015 2016

EBIT-marginal

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3E Q4E

2014 2015 2016

EBITDA-marginal

(4)

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

Magnolia Bostad bildades 2009 och noterades på First North i juni 2015. Bolaget utvecklar och förädlar fastigheter med fokus på attraktiva lägen i främst storstadsområden och regionstäder i Sverige. Projektportföljen omfattar cirka 9 000 bostäder och bolagets process omfattar förvärv, finansiering, konceptutveckling och byggnation. Verksamheten är indelad i de två affärsområdena hyresrätter och bostadsrätter. Kundbasen utgörs av både institutioner samt konsumenter och de fastigheter som utvecklas med hyresrätt avyttras till större svenska institutioner eller fastighetsbolag.

I bostadsrättsprojekten vänder sig bolaget främst till privata bostadsköpare. Ett eget bolag bildas för varje projekt för att trygga en minskad risk i projektutvecklingen. Magnolia Bostad har ingen egen byggverksamhet men för att säkerställa kvaliteten i samtliga projekt är bolaget alltid det som styr och leder projekten. Vidare så byggstartar projekten först då försäljningen till stor del är säkerställd.

BOLAGSBESKRIVNING Upplåtelseform och geografisk fördelning*

* Per Q2-rapport

Bostadsrätt Hyresrätt

Storstockholm

Uppsala

Öresundsregionen

och Göteborg

Övrigt

(5)

Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Magnolia Bostad: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

(6)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :