Název bakalářské práce:

Download (0)

Full text

(1)

TECHNlcKÁ

UNVERZ|TA V LlBERcl

: " .1," ::.*..,i i\{* l!;\{1 ..!t. ({. ::::

POSUDEK VEDOUCIHO BAKALARSKE PRACE

Jméno studenta:

Julie Cvrčková

Název bakalářské práce:

Budování

identiý

podniku

Cíl práce:

Zanalyzovat

vwoj

firmy při budování identity podniku, zjistit

jak

postupovala nebo s jakými problémy se při vyvoji

poýkala

a následně navrhnout zlepšení současného stavu.

Jméno vedoucího bakalářské práce:

Ing. Jitka Burešová, Ph.D.

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou

a

její citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky

k

obhajobě bakalářské práce:

1.

V doporučeních navrhujete zlepšit externí komunikaci. Jaké konkrétní kroky byste navrhla?

z'

V doporučeních navrhujete stipendijní program pro studenty. Tento program Magna ale

již

má.

V čem je Váš návrh jiný?

Práci doporučuji

-

nedeperuě*ji*

k

obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: dobře

rí/ ./

1tť\

I //

Podpis vedoucího bakalářské práce

Výborně Velmi

dobře Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zoracování tématu studentem:

Splněnícíle

práce

x

Volba metod a

ieiich

aolikace oři zoracovánítématu

x

Hloubka orovedené analÝzv

x

II. Hodnocení struktury

a

obsahu práce:

Přehlednost a looická stavba (struktura) práce

x

Aktuálnost a vhodnost použitvch pramenů

x

Schopnost studenta zpracovat získané podkladv

x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce

x

Formulování vlastních názorů studentem

x

III. Hodnocení formv a stvlu práce:

Formální úorava oráce

ítext.

tabulkv. orafu)

x

SWlistická úroveň práce

x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací

x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez rnýhrad

x

Posouzeno s výhradami

Datum: 23.5.

2O2O

\ioloněžská ll:si l] ,160 02 Lilleie.2

m*ffiffi,

ggm

NilŘffi'

-l

(2)

Y;%'

T,ECHN

lcKÁ

UN |VERZ|TA V Ll BERcl

',i|;,1; ilk:to:;'l'llru:ůtfu.il ť i':l'rt',;i'2a

Vyjádření k práci

Cílem bakalářské práce bylo

zanalyzovat

Vyvoj firmy při budování identity podniku, zjistit jak postupovala nebo s jakými problémy se při ufuoji poýkala a následně navrhnout

zlepšení

současného stavu. Dílčí cíle ani ýzkumné otázky stanoveny

nebyly.

Teoretická část práce

je rozdělena

do dvou

hlavních kapitol, v první

jsou

představeny prvky

identiý a ve

druhé strategie budování identity. Teoretická část mohla být delšt, krátká

je

především kap.

2'L'3,

která nepřináší žádné zajímavé poznatky. Studentka citovala

26

zdrojŮ, z

toho 3

zahraniční knihy

a 1

novinovy

článek z

databáze

Proquest' Celkově lze

hodnotit teoretickou

část jako

průměrnou, výhodou je logická provázanost s praktickou částí.

V

praktické části je nejprve představena firma Magna a následně je provedena

analýza

jednotlivých

prvků

firemní

identity

a to včetně

historického

vyvoje. Přehled

historického rnfrloje

firmy

hodnotím

jako poměrně chaotický a díky omezenému rozsahu BP chybí hlubší

analýza současné

situace, která měla

sloužit

jako

podklad

pro návrh vhodných

doporučení.

Na

základě

analýzy byla vytvořena SWoT. Ve

SWoT

nejsou vysvětleny jednotlivé položky. Nerozumím položce ,,rozvinutí portfolia"

v

příležitostech a ,,Vznik špatné pověsti při chybě"

v

hrozbách. Nejsem si jista, zda

jsou

položky správně zařazeny

a

nejde spíš

o

silnou

a

slabou

stránku'

Závěrečná doporučení

nejsou detailně rozpracována, jde pouze o naprosto obecné návrhy, které firmě v

ničem

nepomohou. Jako dobý nápad se jeví stipendia pro studený kteří pak dostanou

pracovní smlouvu. Stipendijní program

v

Magně ale

již

existuje, nechápu tedy, v čem spočívá inovace.

Studentka práci

konzultovala,

avšak

připomínky

vedoucí práce často

nezapracovala.

Sýlistická

úroveň práce

je

poměrně dobrá, struktura práce přehledná, cíl práce byl splněn,

i

když doporučení na

zlepšenív

této formě nejsou realizovatelná. Práci doporučuji k obhajobě'

TECHNICKA UNIvERzlTA v LIBERcl s!u.jent3'_á iJí);]/ '''* -; &WW aL:::v:::!:,:::::::: *

ffixle ;-..

Figure

Updating...

References

Related subjects :