• No results found

Remiss – promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra läro-sätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss – promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra läro-sätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsen YTTRANDE 2020-09-01 1(1) Vår beteckning KS/2020:312 Er beteckning U2020/03053/UH

Kontor Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnr

Kommunkontoret 923 81 Storuman Blå vägen 242 0951-140 00 0951-140 09 212000-2577 Tärna Samservice 920 64 Tärnaby V. Strandvägen 11 0954-140 00 0954-140 43 Hemsida

www.storuman.se Utbildningsdepartementet

u.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss – promemorian Ändringar i högskolelagen för

att främja den akademiska friheten och tydliggöra

läro-sätenas roll för det livslånga lärandet

Utbildningsdepartementet har gett Storumans kommun tillfälle att lämna synpunkter på rubr. promemoria senast den 1 september 2020.

Beträffande förslaget att förändra högskolelagen gällande den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning har Storumans kommun inget att anföra.

Förslaget om att i högskolelagen reglera högskolornas ansvar för det livs-långa lärandet kan ur ett kompetensförsörjningsperspektiv vara positivt. Det är dock svårt att se hur detta förtydligande av redan givna uppdrag till lärosätena ska kunna påverka dimensioneringar av utbildningar, lokali-sering och utformning ur ett nationellt eller regionalt kompetensförsörj-ningsperspektiv. Storumans kommun tillhör Västerbottens län, ett län med stora skillnader i branschstruktur, utbildningsnivå, näringslivets utform-ning, kommuners storlek samt fysiskt avstånd till lärosäten. Ska lagföränd-ringen få reell betydelse behöver lärosäten väsentligt öka möjligheterna till studier oberoende av plats.

Tomas Mörtsell

Kommunstyrelsens ordförande

_______________________________________________________________________________ Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 2020-09-01 § 130

Beredande organ: Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2020-06-22 § 55

References

Related documents

Utbildningsdepartementet; att det i högskolelagen ska slås fast att lärosätena ska främja och värna den akademiska friheten samt att lärosätenas ansvar för det livslånga

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att till utbildningsdepartementet lämna synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten

verksamhet främja ett livslångt lärande.” i 5 § och ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.” i 6

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert

SFS tolkar förslaget som att det fortfarande kommer att finnas utrymme för profilering, där vissa lärosäten kan ta ett större ansvar för kurser riktade mot yrkesverksamma, men